logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XXXIV/173/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku

  UCHWAŁA NR XXXIV/173/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
PREWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (0)
Lista wiadomości