logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
UCHWAŁA NR XXXV/186/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
 z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się, iż do wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 należy zaliczyć wydatki w wysokości 85.500,00 zł - dział 926, rozdz. 92605, § 6050 na „Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2".

§ 2

Kwota wydatków, o której  mowa w § 1 winna zostać wykorzystana do dnia 31 maja 2010 r. i po upływie tego terminu podlega przekazaniu na dochody budżetu powiatu.

§ 3

Zarząd Powiatu przekaże Radzie Powiatu informację o wykorzystaniu kwoty wymienionej w § 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-07 09:19:59)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-07 09:19:59)
Lista wiadomości