logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/185/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego

UCHWAŁA NR XXXV/185/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Powiatu Konińskiego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1239/3 o pow. 0.0300 ha, stanowiącej własność Gminy Rychwał położonej w obrębie Rychwał, gm. Rychwał, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koninie księga wieczysta nr KN1N/00060529/6, z przeznaczeniem na cele związane z budową boiska szkolnego i parkingu przy boisku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-07 09:14:54)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-07 09:16:02)
Lista wiadomości