logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/184/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina
UCHWAŁA NR XXXV/184/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  30 grudnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 

Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Golina z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Golina - Spławie, łącząca drogę powiatową nr 3029 P z drogą powiatową - ul. Kopernika w Golinie", realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

§ 2 

1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł, ze środków budżetu na 2010r.

2. Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Golina.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia umowy z Gminą Golina.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-07 09:10:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-07 09:11:57)
Lista wiadomości