logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XXIII/115/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok
 
UCHWAŁA NR XXIII/115/08
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVI/81/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 157/08 z dnia 17 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVII/86/08 z dnia 31 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVIII/92/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XIX/96/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XX/98/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXI/100/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r. oraz uchwałą rady Powiatu Konińskiego Nr XXII/111/08 z 26 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    w  § 1 :

a)  w ust. 1

z w i ę k s z a    s i ę

dochody budżetu powiatu o kwotę 1.436.294,00 zł.,  tj. do kwoty 59.407.067,79 zł.

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 1.097.294,00 zł., tj. do kwoty 53.261.200,83 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 339.000,00 zł., tj. do kwoty 6.145.866,96 zł.

b)  w ust. 2  pkt 1

z w i ę k s z a    s i ę

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 510.780,00 zł., tj. do kwoty 6.749.560,00 zł.

2)    w  § 2 :

a)  w ust. 1

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.441.094,00 zł.,  tj. do kwoty 55.364.765,72 zł.

b)  w ust. 2  pkt 1 

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki bieżące o kwotę 999.894,00 zł., tj. do kwoty 49.245.938,05 zł.

c)  w ust. 2  pkt 1  lit. a

z w i ę k s z a    s i ę

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń o kwotę 391.704,30 zł., tj. do kwoty 27.793.295,03 zł.

d)  w ust. 2  pkt 1  lit. b

z m n i e j s z a    s i ę

dotacje o kwotę 333,00 zł., tj. do kwoty 1.468.747,00 zł.

e)  w ust. 2  pkt 2

z w i ę k s z a   s i ę

wydatki majątkowe o kwotę 441.200,00 zł., tj. do kwoty 6.118.827,67 zł.

f)  w ust. 3  pkt 1

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 510.780,00 zł., tj. do kwoty 6.749.560,00 zł.

3) w  § 3  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 4.042.302,07 zł.

przeznacza się na spłatę zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek

4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 801, r. 80195 o kwotę 410,00 zł.,

w tym: § 2130 o kwotę 410,00 zł.,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 803.797,00 zł.,

w tym: § 2130 o kwotę 753.797,00 zł.,

       § 6430 o kwotę 50.000,00 zł.,

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 4.875,00 zł.,

w tym: § 2130 o kwotę 4.875,00 zł.,

- dz. 853, r. 85324 o kwotę 6.420,00 zł.,

w tym: § 0970 o kwotę 6.420,00 zł.,

- dz. 854, r. 85406 o kwotę 34.831,00 zł.,

w tym: § 2130 o kwotę 34.831,00 zł.,

b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 19,00 zł.,

w tym: § 0830 o kwotę 19,00 zł.,

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi   48.472.593,79  zł.

c/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 710, r. 71015 o kwotę 8.280,00 zł.,

w tym: § 2110 o kwotę 8.280,00 zł.,

- dz. 851, r. 85156 o kwotę 200.000,00 zł.,

w tym: § 2110 o kwotę 200.000,00 zł.,

- dz. 852, r. 85203 o kwotę 290.500,00 zł.,

w tym: § 2110 o kwotę 1.500,00 zł.,

       § 6410 o kwotę 289.000,00 zł.,

- dz. 853, r. 85321 o kwotę 12.000,00 zł.,

w tym: § 2110 o kwotę 12.000,00 zł.,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.749.560,00  zł.

d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 75.200,00 zł.,

w tym: § 2710 o kwotę 75.200,00 zł.,

e/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 926, r. 92605 o kwotę 333.000,00 zł.,

w tym: § 6300 o kwotę 333.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 926, r. 92601 o kwotę 333.000,00 zł.,

w tym: § 6300 o kwotę 333.000,00 zł.,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   2.947.975,00  zł.

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  59.407.067,79 zł.

5) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 107.336,24 zł.,

w tym: § 4300 o kwotę 107.336,24 zł.,

- dz. 757, r. 75702 o kwotę 12.000,00 zł.,

w tym: § 8070 o kwotę 12.000,00 zł.,

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 12.200,00 zł.,

w tym: § 6050 o kwotę 12.200,00 zł.,

- dz. 801, r. 80195 o kwotę 410,00 zł.,

w tym: § 4010 o kwotę 123,76 zł.,

       § 4110 o kwotę 19,20 zł.,

       § 4120 o kwotę 3,04 zł.,

       § 4170 o kwotę 264,00 zł.,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 803.797,00 zł.,

w tym: § 4010 o kwotę 203.000,00 zł.,

       § 4110 o kwotę 30.880,00 zł.,

       § 4120 o kwotę 4.900,00 zł.,

       § 4210 o kwotę 320.017,00 zł.,

       § 4220 o kwotę 40.000,00 zł.,

       § 4270 o kwotę 130.000,00 zł.,

       § 4300 o kwotę 25.000,00 zł.,

       § 6060 o kwotę 50.000,00 zł.,

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 4.875,00 zł.,

w tym: § 4010 o kwotę 4.875,00 zł.,

- dz. 853, r. 85324 o kwotę 6.420,00 zł.,

w tym: § 4210 o kwotę 1.620,00 zł.,

       § 4300 o kwotę 4.800,00 zł.,

- dz. 854, r. 85406 o kwotę 34.831,00 zł.,

w tym: § 4110 o kwotę 1.095,00 zł.,

       § 4120 o kwotę 174,00 zł.,

       § 4170 o kwotę 8.675,00 zł.,

       § 4210 o kwotę 11.612,00 zł.,

       § 4240 o kwotę 10.485,00 zł.,

       § 4700 o kwotę 1.500,00 zł.,

       § 4740 o kwotę 190,00 zł.,

       § 4750 o kwotę 1.100,00 zł.,

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 020, r. 02002 o kwotę 4.000,00 zł.,

w tym: § 4170 o kwotę 2.000,00 zł.,

       § 4240 o kwotę 1.000,00 zł.,

       § 4700 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 41.000,00 zł.,

w tym: § 4270 o kwotę 41.000,00 zł.,

- dz. 750, r. 75019 o kwotę 1.000,00 zł.,

w tym: § 4430 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 85.736,24 zł.,

w tym: § 3030 o kwotę 1.236,24 zł.,

       § 4120 o kwotę 3.000,00 zł.,

       § 4170 o kwotę 15.000,00 zł.,

       § 4210 o kwotę 11.200,00 zł.,

       § 4240 o kwotę 300,00 zł.,

       § 4260 o kwotę 20.000,00 zł.,

       § 4270 o kwotę 1.000,00 zł.,

       § 4360 o kwotę 2.000,00 zł.,

       § 4370 o kwotę 2.000,00 zł.,

       § 4410 o kwotę 10.000,00 zł.,

       § 4740 o kwotę 1.000,00 zł.,

       § 4750 o kwotę 18.000,00 zł.,

       § 6060 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz. 754, r. 75414 o kwotę 1.000,00 zł.,

w tym: § 4700 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 19,00 zł.,

w tym: § 4240 o kwotę 19,00 zł.,

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 37.167,00 zł.,

w tym: § 3110 o kwotę 25.167,00 zł.,

       § 4170 o kwotę 12.000,00 zł.,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 130.000,00 zł.,

w tym: § 4210 o kwotę 130.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 28.000,00 zł.,

w tym: § 4270 o kwotę 15.000,00 zł.,

       § 4300 o kwotę 13.000,00 zł.,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 102.000,00 zł.,

w tym: § 4300 o kwotę 102.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 3.000,00 zł.,

w tym: § 4170 o kwotę 3.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 853, r. 85311 o kwotę 3.000,00 zł.,

w tym: § 2810 o kwotę 1.000,00 zł.,

       § 2820 o kwotę 2.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 852, r. 85295 o kwotę 5.500,00 zł.,

w tym: § 2820 o kwotę 5.500,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 750, r. 75075 o kwotę 5.500,00 zł.,

w tym: § 4210 o kwotę 5.500,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 854, r. 85410 o kwotę 438,00 zł.,

w tym: § 4040 o kwotę 438,00 zł.,

- dz. 854, r. 85417 o kwotę 437,00 zł.,

w tym: § 4040 o kwotę 437,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 875,00 zł.,

w tym: § 4260 o kwotę 875,00 zł.,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 801, r. 80120 o kwotę 645,00 zł.,

w tym: § 4040 o kwotę 645,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 645,00 zł.,

w tym: § 4260 o kwotę 645,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 34.900,00 zł.,

w tym: § 3110 o kwotę 29.200,00 zł.,

       § 4110 o kwotę 5.700,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 852, r. 85201 o kwotę 24.200,00 zł.,

w tym: § 3110 o kwotę 24.200,00 zł.,

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 10.700,00 zł.,

w tym: § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.,

       § 4300 o kwotę 7.700,00 zł.,

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.020, r.02002, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.020, r.02002, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 691,06 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 4490 o kwotę 691,06 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 5.000,00 zł.,

- dz.750, r.75075, § 4350 o kwotę 1.100,00 zł.,

- dz.750, r.75075, § 4430 o kwotę 800,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.750, r.75075, § 4210 o kwotę  2.000,00 zł.,

- dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 2.900,00 zł.,

- dz.750, r.75075, § 4380 o kwotę 2.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80102, § 4370 o kwotę 400,00 zł.,

- dz.801, r.80102, § 4410 o kwotę 300,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80102, § 4260 o kwotę 625,00 zł.,

- dz.801, r.80102, § 4360 o kwotę 75,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80111, § 4210 o kwotę 1.500,00 zł.,

- dz.801, r.80111, § 4370 o kwotę 733,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80111, §4260 o kwotę 940,00 zł.,

- dz.801, r.80111, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz.801, r.80111, § 4350 o kwotę 163,00 zł.,

- dz.801, r.80111, § 4360 o kwotę 130,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 4040 o kwotę 8.320,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 4260 o kwotę 5.120,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4360 o kwotę 800,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4410 o kwotę 600,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4700 o kwotę1.800,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80134, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.,

- dz.801, r.80134, § 4370 o kwotę 432,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e

- dz.801, r.80134, § 4260 o kwotę 1.200,00 zł.,

- dz.801, r.80134, § 4300 o kwotę 965,00 zł.,

- dz.801, r.80134, § 4350 o kwotę 163,00 zł.,

- dz.801, r.80134, § 4360 o kwotę 104,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85202, § 4210 o kwotę 50.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85202, § 6060 o kwotę 50.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4040 o kwotę 16,04 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4210 o kwotę 16,04 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85220, § 4040 o kwotę 104,17 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85220, § 4110 o kwotę 104,17 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85324, § 4040 o kwotę 281,30 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85324, § 4210 o kwotę 281,30 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.854, r.85403, § 3110 o kwotę 612,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4170 o kwotę 90,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4220 o kwotę 2.000,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4360 o kwotę 628,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4430 o kwotę 1.277,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4700 o kwotę 1.200,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.854, r.85403, § 4260 o kwotę 1.208,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4280 o kwotę 390,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4300 o kwotę 4.046,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4350 o kwotę 163,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.926, r.92695, § 4300 o kwotę 500,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.926, r.92695, § 4430 o kwotę 500,00 zł.,

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 44.170.435,72  zł.

f/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 710, r. 71015 o kwotę 8.280,00 zł.,

w tym: § 4210 o kwotę 8.280,00 zł.,

- dz. 851, r. 85156 o kwotę 200.000,00 zł.,

w tym: § 4130 o kwotę 200.000,00 zł.,

- dz. 852, r. 85203 o kwotę 290.500,00 zł.,

w tym: § 4010 o kwotę 1.500,00 zł.,

       § 6060 o kwotę 150.000,00 zł.,

       § 6230 o kwotę 139.000,00 zł.,

- dz. 853, r. 85321 o kwotę 12.000,00 zł.,

w tym: § 4300 o kwotę 12.000,00 zł.,

g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4170 o kwotę 18.102,40 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4110 o kwotę 770,10 zł.,

- dz.700, r.70005, § 4120 o kwotę  132,30 zł.,

- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę17.200,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4210 o kwotę 7.500,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4270 o kwotę 2.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4170 o kwotę 2.500,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4300 o kwotę 7.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4040 o kwotę 552,36 zł.,

- dz.853, r.85321, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz.853, r.85321, § 4740 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz.853, r.85321, § 4750o kwotę 1.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł.,

- dz.853, r.85321, § 4300 o kwotę 552,36 zł.,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.749.560,00  zł.

h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4300 o kwotę 375,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4110 o kwotę 324,00 zł.,

- dz.852, r.85218, § 4120 o kwotę 51,00 zł.,

i/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 41.000,00 zł.,

w tym: § 6610 o kwotę 41.000,00 zł.,

- dz. 853, r. 85311 o kwotę 2.167,00 zł.,

w tym: § 2310 o kwotę 2.167,00 zł.,

j/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4040 o kwotę 57,72 zł.,

- dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 6.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.853, r.85321, § 4170 o kwotę 6.057,72 zł.,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.438.795,00  zł.

k/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 75.200,00 zł.,

w tym: § 4270 o kwotę 75.200,00 zł.,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 2.952.975,00  zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi  55.364.765,72 zł.

6) załącznik Nr 3 do uchwały  -  Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

7) załącznik Nr 4 do uchwały  -  Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały

8) załącznik Nr 5 do uchwały  -  Plan wydatków majątkowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 7 do uchwały  -  Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 8 do uchwały  -  Plan dotacji na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2008-11-26 10:54:42)
Lista wiadomości