logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XXIII/114/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA NR XXIII/114/08
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rzgów

            Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a  w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Rzgów realizację zadania polegającego na budowie nawierzchni tłuczniowej na drodze powiatowej nr 3237P Babia - Dąbrowica - Rzgów na długości 690 mb.

§ 2

Przeznacza się z budżetu Powiatu na realizację zadania wymienionego w § 1 kwotę 41.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Rzgów w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2008-11-26 10:36:47)
Lista wiadomości