logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR XVII/86/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok
UCHWAŁA NR XVII/86/08
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 31 marca 2008 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu  Konińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVI/81/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 157/08 z dnia 17.03.2008 r.  wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    w  § 1   ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 2.194.775,47 zł., tj. do kwoty 55.578.044,43 zł.

 

2)    w  § 1   ust. 2 pkt 1
z w i ę k s z a    s i ę
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 35.000,00 zł., tj. do kwoty 6.097.545,00 zł.

 

3)    w  § 2 :
a) w ust. 1

 

z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.194.775,47, zł., tj. do kwoty 49.367.827,47 zł.

 

b) w ust. 2 pkt 1 lit a
z w i ę k s z a   s i ę
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 66.136,42 zł., tj. do kwoty 25.956.772,29 zł.

 

c) w ust. 2 pkt 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki majątkowe  o kwotę 950.000,00 zł., tj. do kwoty 3.846.569,59 zł.

 

d) w ust. 3 pkt 1

 

z w i ę k s z a    s i ę
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 35.000,00 zł., tj. do kwoty 6.097.545,00 zł.

 

4)    w  § 4 :
a) w pkt 2 zwiększa się rezerwę celową o kwotę 595.045,00 zł. tj. do kwoty 645.000,00 zł.
b) w pkt 2 dodaje się lit c) w brzmieniu
„c) na wzrost wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli)"

 

5) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 900, r. 90011 na kwotę 178.000,00 zł.,
w tym: § 2440 na kwotę 178.000,00 zł.,

 

b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 46.203,47 zł.,
w tym: § 0970 o kwotę 46.203,47 zł.,
- dz. 758, r. 75801 o kwotę 595.045,00 zł.,
w tym: § 2920 o kwotę 595.045,00 zł.,
- dz. 758, r. 75832 o kwotę 6.317,00 zł.,
w tym: § 2920 o kwotę 6.317,00 zł.,
- dz. 852, r. 85202 o kwotę 86.100,00 zł.,
w tym: § 2130 o kwotę 86.100,00 zł.,
- dz. 853, r. 85324    o kwotę       10.250,00 zł.,
w tym:    § 0970      o kwotę       10.250,00 zł.,
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  46.437.066,43  zł.

 

c/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 020, r. 02001 na kwotę 10.000,00 zł.,
w tym: § 2110 na kwotę 10.000,00 zł.,

 

d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
-dz. 710, r. 71014 na kwotę 36.000,00 zł.,
w tym: § 2110 na kwotę 36.000,00 zł.,

 

e/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 700, r. 70005 o kwotę 11.000,00 zł.,
w tym: § 2110 o kwotę 11.000,00 zł.,
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi  6.097.545,00  zł.

 

f/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 853, r. 85321 o kwotę 29.300,00 zł.,
w tym: § 2320 o kwotę 29.300,00 zł.,
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   983.939,00  zł.

 

g/ zwiększa się dochody budżetu powiatu w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.200.000,00 zł.,
w tym: § 2710 o kwotę 600.000,00 zł.,
§ 6300 o kwotę 600.000,00 zł.,
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 8.560,00 zł.,
w tym: § 2710 o kwotę 8.560,00 zł.,
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   2.051.494,00  zł.
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  55.578.044,43  zł.

 

6) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

 

a/ wprowadza się rezerwę celową  budżetu powiatu konińskiego jak niżej:
- dz.758, r. 75818 na kwotę 595.045,00 zł.,
w tym: § 4810 na kwotę 595.045,00 zł.,

 

b/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.900, r. 90011 na kwotę 178.000,00 zł.,
w tym: § 4300 na kwotę 178.000,00 zł.,

 

c/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.750, r. 75020 o kwotę 6.317,00 zł.,
w tym: § 4440 o kwotę 6.317,00 zł.,
- dz.852, r. 85202 o kwotę 132.303,47 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 26.100,00 zł.,
§ 4270 o kwotę 106.203,47 zł.,
- dz.853, r. 85324 o kwotę 10.250,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 5.000,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 772,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 123,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 1.397,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 958,00 zł.,
§ 4440 o kwotę 406,00 zł.,
§ 4700 o kwotę 349,00 zł.,
§ 4740 o kwotę 500,00 zł.,
 4750 o kwotę 745,00 zł.,

 

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
z m n i e j s z e n i e :
- dz.801, r. 80123 o kwotę 94,00 zł.,
w tym: § 4040 o kwotę 94,00 zł.,
z m n i e j s z e n i e :
- dz.801, r. 80130 o kwotę 817,00 zł.,
w tym: § 4040 o kwotę 817,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.801, r. 80120 o kwotę 911,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 911,00 zł.,
z m n i e j s z e n i e :
- dz.852, r. 85204 o kwotę 27.875,00 zł.,
w tym: § 3110 o kwotę27.875,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.852, r. 85218 o kwotę 27.875,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 23.000,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 3.550,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 564,00 zł.,
§ 4440 o kwotę 761,00 zł.,

 

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
z m n i e j s z e n i e :
- dz,600, r.60014, § 4040 o kwotę 1.909,58 zł.,
- dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 350.000,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.600, r.60014, § 4210 o kwotę 1.909,58 zł.,
- dz. 600, r.60014, § 6050 o kwotę 350.000,00 zł.,
z m n i e j s z e n i e :
- dz.801, r.80120, § 4040 o kwotę 1.114,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 4.000,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4370 o kwotę 720,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 5.114,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4360 o kwotę 720,00 zł.,
z m n i e j s z e n i e :
- dz.852, r.85220, § 4300 o kwotę 10.255,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.852, r.85220, § 4010 o kwotę 8.482,00 zł.,
- dz.852, r.85220, § 4110 o kwotę 1.310,00 zł.,
- dz.852, r.85220, § 4120 o kwotę 208,00 zł.,
- dz.852, r.85220, § 4440 o kwotę 255,00 zł.,
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi  40.092.760,47  zł.

 

f/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 020, r. 02001 na kwotę 10.000,00 zł.,
w tym: § 4300 na kwotę 10.000,00 zł.,

 

g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 710, r. 71014 na kwotę 36.000,00 zł.,
w tym: § 4300 na kwotę 36.000,00 zł.,

 

h/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz.700, r. 70005 o kwotę 11.000,00 zł.,
w tym: § 4590 o kwotę 11.000,00 zł.,

 

i/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
z m n i e j s z e n i e :
- dz.700, r.70005, § 4590 o kwotę 69.000,00 zł.,
- dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 15.000,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.700, r.70005, §4300 o kwotę 84.000,00 zł.,
z m n i e j s z e n i e :
- dz.710, r.71015, § 4040 o kwotę 3.871,00 zł.,
- dz.710, r.71015, § 4700 o kwotę 3.000,00 zł.,
- dz.710 r.71015, § 4750 o kwotę 2.502,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.710, r.71015, § 3020 o kwotę 300,00 zł.,
- dz.710, r.71015, § 4170 o kwotę 4.320,00 zł.,
- dz.710, r.71015, § 4550 o kwotę 3.000,00 zł.,
- dz.710, r.71015, § 4360 o kwotę 500,00 zł.,
- dz.710, r.71015, § 4440 o kwotę 1.253,00 zł.,
z m n i e j s z e n i e :
- dz.750, r.75045, § 4210 o kwotę 530,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.750, r.75045, § 4270 o kwotę 130,00 zł.,
- dz.750, r.75045, § 4740 o kwotę 400,00 zł.,
z m n i e j s z e n i e :
- dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 6.384,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.853, r.85321, § 4010 o kwotę 5.000,00 zł.,
- dz.853, r.85321, § 4110 o kwotę 770,00 zł.,
- dz.853, r.85321, § 4120 o kwotę 123,00 zł.,
- dz.853, r.85321, § 4440 o kwotę 491,00 zł.,
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi   6.097.545,00  zł.

 

j/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 853, r. 85321 o kwotę 29.300,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 10.000,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 1.544,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 245,00 zł.,
§ 4210 o kwotę 8.341,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 9.000,00 zł.,
§ 4440 o kwotę 170,00 zł.,

 

k/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
z m n i e j s z e n i e :
- dz.853, r.85333, § 4040 o kwotę 13.812,00 zł.,
- dz.853, r.85333, § 4210 o kwotę 5.788,00 zł.,
z w i ę k s z e n i e :
- dz.853, r.85333, § 4170 o kwotę 19.600,00 zł.,
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   1.118.028,00  zł.

 

l/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.200.000,00 zł.,
w tym: § 4270 o kwotę 600.000,00 zł.,
§ 6050 o kwotę 600.000,00 zł.,
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 8.560,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 3.143,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 5.417,00 zł.,
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   2.051.494,00.  zł.
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi  49.367.827,47 zł.

 

7) załącznik Nr 3 do uchwały - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
8) załącznik Nr 5 do uchwały  -  Plan wydatków majątkowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały
9) załącznik Nr 5a do uchwały  -  Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały
10) załącznik Nr 7 do uchwały  -  Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
11) załącznik Nr 9 do uchwały  -  Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr  5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maria Wzorek
  • Informacja opublikowana przez: (2008-04-14 13:19:32)
Lista wiadomości