logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XXV/130/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA NR XXV/130/08
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 28 listopada 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 pow. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 7 uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 3.4921 ha, położonych w Żychlinie, gm. Stare Miasto, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 642 o pow. 0.0400 ha, 643 o pow. 0.2000 ha, 644 o pow. 0.1000 ha, 645 o pow. 0.1400 ha, 681 o pow. 0.0400 ha, 682 o pow. 0.3700 ha, 683 o pow. 0.0500 ha, 725 o pow. 0.5300 ha, 592 o pow. 0.4400 ha, 593 o pow. 0.5500 ha, 667/1 o pow. 0.1600 ha, 668/1 o pow. 0.5100 ha, 727/2 o pow. 0.3600 ha, 873 o pow. 0.0021 ha, stanowiących własność Powiatu Konińskiego, objętych księgą wieczystą nr KN1N/00044317/9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-01-22 15:18:49)
Lista wiadomości