logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XX/98/08 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok
UCHWAŁA NR XX/98/08
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U . z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVI/81/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 157/08 z dnia 17 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVII/86/08 z dnia 31 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVIII/92/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XIX/96/08 z dnia 28 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    w  § 1 :

a)  w ust. 1

z w i ę k s z a    s i ę

dochody budżetu powiatu o kwotę  1.361.765,52 zł.,  tj. do kwoty 56.967.312,95 zł.

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 505.765,52 zł., j. do kwoty 51.191.745,99 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 856.000,00 zł., tj. do kwoty 5.775.566,96 zł.

b)  w ust. 2  pkt 1

z w i ę k s z a    s i ę

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.062,00 zł., tj. do kwoty 6.114.185,00 zł.

2) w  § 2 :

a)  w ust. 1

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.567.204,27 zł., tj. do kwoty 52.920.210,88 zł.

b)  w ust. 2  pkt 1  lit. a

z w i ę k s z a    s i ę

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę  531.652,20 zł., tj. do kwoty 27.084.222,49 zł.

c)  w ust. 2  pkt 2

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki majątkowe o kwotę 1.034.300,00 zł., tj. do kwoty 5.510.369,59zł.

d)  w ust. 3  pkt 1

z w i ę k s z a    s i ę

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.062,00 zł., tj. do kwoty 6.114.185,00 zł.

3) w  § 3  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 4.047.102,07 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek

4) w  § 5 :

z w i ę k s z a    s i ę

plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

a) przychody o kwotę 70.000,00 zł., tj. do kwoty 1.272.650,00 zł.

b) wydatki o kwotę 70.000,00 zł., tj. do kwoty 1.272.650,00 zł.

5) w  § 6 :

z w i ę k s z a    s i ę

plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a) przychody o kwotę 250.000,00 zł., tj. do kwoty 1.535.814,01 zł.

b) wydatki o kwotę 250.000,00 zł., tj. do kwoty 1.535.814,01 zł.

6) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 853, r. 85395 o kwotę 236.345,19 zł.,

w tym: § 2708 o kwotę 224.461,91 zł.,

§ 2709 o kwotę 11.883,28 zł.,

- dz. 926, r. 92601 o kwotę 333.000,00 zł.,

w tym: § 6430 o kwotę 333.000,00 zł.,

b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 2.500,00 zł.,

w tym: § 0960 o kwotę 2.500,00 zł.,

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 1.879,00 zł.,

w tym: § 0830 o kwotę 1.879,00 zł.,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 60.000,00 zł.,

w tym: § 0830 o kwotę 60.000,00 zł.,

c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 020, r. 02001 o kwotę 2.334,67 zł.,

w tym: § 2460 o kwotę 2.334,67 zł.,

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi   47.079.380,95  zł.

d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 750, r. 75045 o kwotę 3.062,00 zł.,

w tym: § 2110 o kwotę 3.062,00 zł.,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi   6.114.185,00  zł.

e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 853, r. 85333 o kwotę 200.000,00 zł.,

w tym: § 2320 o kwotę 200.000,00 zł.,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   1.183.939,00  zł.

f/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 926, r. 92605 na kwotę 483.000,00 zł.,

w tym: § 6300 na kwotę 483.000,00 zł.,

g/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 40.000,00 zł.,

w tym: § 6300 o kwotę 40.000,00 zł.,

- dz. 852, r. 85220 o kwotę 4.314,00 zł.,

w tym: § 2710 o kwotę 4.314,00 zł.,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   2.581.808,00  zł.

ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 56.967.312,95  zł.

7) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 754, r. 75405 na kwotę 20.000,00 zł.,

w tym: § 4210 na kwotę 20.000,00 zł.,

-     dz. 853, r. 85395 na kwotę 236.345,19 zł.,

w tym:  § 3118 na kwotę 42.312,00 zł.,

            § 4018 na kwotę 60.228,36 zł.,

            § 4118 na kwotę 9.299,26 zł.,

            § 4128 na kwotę 1.475,58 zł.,

            § 4178 na kwotę 15.876,72 zł.,

            § 4179 na kwotę 11.883,28 zł.,

            § 4218 na kwotę 14.311,57 zł.,

            § 4268 na kwotę 2.100,52 zł.,

            § 4308 na kwotę 51.824,03 zł.,

            § 4358 na kwotę 1.239,31 zł.,

            § 4368 na kwotę 659,10 zł.,

            § 4378 na kwotę 2.051,82 zł.,

            § 4748 na kwotę 1.262,70 zł.,

            § 4758 na kwotę 3.520,94 zł.,

            § 6068 na kwotę 18.300,00 zł.,

- dz. 926, r. 92601 na kwotę 333.000,00 zł.,

w tym: § 6050 na kwotę 333.000,00 zł.,

- dz. 926, r. 92605 na kwotę 80.000,00 zł.,

w tym: § 6050 na kwotę 80.000,00 zł.,

b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 720.000,00 zł.,

w tym:    § 4270 o kwotę 240.000,00 zł.,

            § 4300 o kwotę 400.000,00 zł.,

            § 6060 o kwotę 80.000,00 zł.,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 455.438,75 zł.,

w tym:   § 2910 o kwotę 699,51 zł.,

            § 4010 o kwotę 316.000,00 zł.,

            § 4110 o kwotę 47.900,00 zł.,

            § 4120 o kwotę 7.800,00 zł.,

            § 4210 o kwotę 15.000,00 zł.,

            § 4270 o kwotę 66.000,00 zł.,

            § 4430 o kwotę 2.000,00 zł.,

            § 4560 o kwotę 39,24 zł.,

- dz. 750, r. 75075 o kwotę 2.500,00 zł.,

w tym:   § 3020 o kwotę 1.500,00 zł.,

            § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 1.879,00 zł.,

w tym:   § 4210 o kwotę 315,00 zł.,

            § 4240 o kwotę 564,00 zł.,

            § 4260 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz. 852, r. 85202 o kwotę 60.000,00 zł.,

w tym:    § 4270 o kwotę 53.741,00 zł.,

            § 4440 o kwotę 6.259,00 zł.,

c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 020, r. 02001 o kwotę 2.334,67 zł.,

w tym: § 3030 o kwotę2.334,67 zł.,

- dz. 853, r. 85333 o kwotę 70.000,00 zł.,

w tym:   § 3020 o kwotę 5.800,00 zł.,

            § 4010 o kwotę 64.200,00 zł.,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 400.000,00 zł.,

w tym: § 6050 o kwotę 400.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 926, r. 92601 o kwotę 400.000,00 zł.,

w tym: § 6050 o kwotę 400.000,00 zł.,

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 801, r. 80123 o kwotę 152,00 zł.,

w tym: § 4040 o kwotę 152,00 zł.,

- dz. 801, r. 80130 o kwotę 22.402,00 zł.,

w tym: § 4010 o kwotę 22.402,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 801, r. 80120 o kwotę 22.554,00 zł.,

w tym:  § 4210 o kwotę 17.402,00 zł.,

            § 4240 o kwotę 152,00 zł.,

            § 4260 o kwotę 5.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 852, r. 85201 o kwotę 3.186,04 zł.,

w tym:   § 4010 o kwotę 442,03 zł.,

            § 4110 o kwotę 408,66 zł.,

            § 4120 o kwotę 65,35 zł.,

            § 4170 o kwotę 1.700,00 zł.,

            § 4210 o kwotę 555,00 zł.,

            § 4260 o kwotę 15,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 852, r. 85218 o kwotę 3.186,04 zł.,

w tym: § 4300 o kwotę 3.186,04 zł.,

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 4.000,00 zł.,

- dz.750, r.75075, § 4350 o kwotę 3.600,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.750, r.75075, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.,

- dz.750, r.75075,  § 4380 o kwotę 1.800,00 zł.,

- dz.750, r.75075, § 4430 o kwotę 800,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80111, § 4210 o kwotę 4.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80111, § 4300 o kwotę 4.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80120, § 4040 o kwotę 612,00 zł.,

- dz.801, r.80120, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł.,

- dz.801 r.80120, § 4370 o kwotę 840,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80120, § 4240 o kwotę 612,00 zł.,

- dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.,

- dz.801, r.80120, § 4360 o kwotę 840,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 4040 o kwotę 1.743,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4170 o kwotę 3.100,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4240 o kwotę 40.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80130, § 4210 o kwotę 1.743,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4270 o kwotę 3.100,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4300 o kwotę 21.380,00 zł.,

- dz.801, r.80130, § 4400 o kwotę 18.620,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80134, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80134, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85201, § 4260 o kwotę 275,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85201, § 4300 o kwotę 275,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4370 o kwotę 2.209,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85218, § 4270 o kwotę 1.000,00 zł.,

- dz.852, r.85218, § 4280 o kwotę 209,00 zł.,

-dz.852, r.85218, § 4750 o kwotę 1.000,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.854, r.85403, § 4220 o kwotę 4.500,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.854, r.85403, § 4280 o kwotę 1.006,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4300 o kwotę 2.294,00 zł.,

- dz.854, r.85403, § 4360 o kwotę 1.200,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.854, r.85406, § 4040 o kwotę 1.053,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.854, r.85406, § 4440 o kwotę 1.053,00 zł.,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.921, r.92195, § 3020 o kwotę 15.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.921, r.92195, § 3040 o kwotę15.000,00 zł.,

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi   42.898.189,88  zł.

g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

- dz. 750, r. 75045 o kwotę 3.062,00 zł.,

w tym: § 4170 o kwotę 3.062,00 zł.,

h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4040 o kwotę 215,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4210 o kwotę 4.484,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4370 o kwotę 1.000,00 zł.,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.852, r.85203, § 4360 o kwotę 2.000,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4440 o kwotę 2.699,00 zł.,

- dz.852, r.85203, § 4750 o kwotę 1.000,00 zł.,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi   6.114.185,00  zł.

i/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 853, r. 85333 o kwotę 200.000,00 zł.,

w tym:  § 3020 o kwotę 5.800,00 zł.,

            § 4010 o kwotę 125.566,00 zł.,

            § 4110 o kwotę 9.321,00 zł.,

            § 4120 o kwotę 20.503,00 zł.,

            § 4260 o kwotę 4.210,00 zł.,

            § 4300 o kwotę 28.000,00 zł.,

            § 4440 o kwotę 6.600,00 zł.,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   1.318.028,00  zł.

j/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 926, r. 92601 na kwotę 333.000,00 zł.,

w tym: § 6050 na kwotę 333.000,00 zł.,

- dz. 926, r. 92605 na kwotę 150.000,00 zł.,

w tym: § 6050 na kwotę 150.000,00 zł.,

k/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 600, r. 60014 o kwotę 40.000,00 zł.,

w tym: § 6050 o kwotę 40.000,00 zł.,

- dz. 852, r. 85220 o kwotę 4.314,00 zł.,

w tym:  § 4170 o kwotę 3.814,00 zł.,

            § 4750 o kwotę 500,00 zł.,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   2.581.808,00  zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi   52.920.210,88 zł.

8) załącznik Nr 3 do uchwały  -  Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 4 do uchwały  -  Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 5 do uchwały  -  Plan wydatków majątkowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

11)załącznik Nr 5a do uchwały  -  Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

12) załącznik Nr 6 do uchwały  -  Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

13) załącznik Nr 7 do uchwały  -  Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-07-07 10:45:00)
Lista wiadomości