logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR VIII/39/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR VIII/39/07
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 31 maja 2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok zmienionej uchwałą  Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 36/07 z dnia 6 marca 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/27/07 z dnia 20 marca 2007 roku i uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/35/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku i uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 72/07 z dnia 31 maja 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1  ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 566.698,75 zł., tj. do kwoty 48.289.699,76 zł.
 
2) w § 2 :
a) w ust. 1
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.126.698,75 zł., tj. do kwoty 48.605.295,34 zł.
 
b) w ust. 2  pkt 1  lit b
 
z m n i e j s z a   s i ę
dotacje o kwotę 25.712,00 zł., tj. do kwoty 1.308.610,00 zł.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę - 315.595,58 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
(zgodnie z załącznikiem Nr 4)
 
4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 900, r. 90011 na kwotę 200.000,00 zł.,
w tym: § 2440 na kwotę 200.000,00 zł.,
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 756, r. 75622 o kwotę 978,00 zł.,
w tym: § 0010 o kwotę 978,00 zł.,
 
− dz. 758, r. 75803 o kwotę 511,00 zł.,
w tym: § 2920 o kwotę 511,00 zł.,
 
− dz. 758, r. 75832 o kwotę 130,00 zł.,
w tym: § 2920 o kwotę 130,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 80.000,00 zł.,
w tym: § 0830 o kwotę 80.000,00 zł.,
 
c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 020, r. 02001 o kwotę 4.920,25 zł.,
w tym: § 2460 o kwotę 4.920,25 zł.,
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 41.280.652,76 zł.
 
d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 290.000,00 zł.
w tym: § 2710 o kwotę 290.000,00 zł.
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi  495.417 zł.
 
ogólna suma dochodów w ZAŁĄCZNIKU NR 1 po zmianach wynosi 48.289.699,76 zł.
 
5) wzałączniku nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 900, r. 90011 na kwotę 200.000,00 zł.,
w tym: § 4300 na kwotę 200.000,00 zł.,
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 560.000,00 zł.,
w tym: § 4210 o kwotę 60.000,00 zł.,
§ 4270 o kwotę 500.000,00 zł.,
 
− dz. 750, r. 75020 o kwotę 1.031,00 zł.,
w tym: § 3020 o kwotę 531,00 zł.,
§ 4380 o kwotę 500,00 zł.,
 
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 80.000,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 66.724,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 11.641,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 1.635,00 zł.,
 
c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 020, r. 02001 o kwotę 4.920,25 zł.,
w tym: § 3030 o kwotę 4.920,25 zł.,
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 26.300,00 zł.,
w tym: § 2590 o kwotę 26.300,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r. 80195 o kwotę 6.300,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 6.300,00 zł.,
 
− dz. 854, r. 85406 o kwotę  20.000,00 zł.,
w tym: § 4010 o kwotę 16.700,00 zł.,
§ 4110 o kwotę 2.900,00 zł.,
§ 4120 o kwotę 400,00 zł.,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 701,00 zł.,
w tym: § 4040 o kwotę 701,00 zł.,
 
− dz. 854, r. 85417 o kwotę 84,00 zł.,
w tym: § 4040 o kwotę 84,00 zł.,
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 785,00 zł.,
w tym: § 4360 o kwotę 500,00 zł.,
§ 4750 o kwotę 285,00 zł.,
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 41.515.617,34 zł.
 
e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 853, r. 85311 o kwotę 588,00 zł.,
w tym: § 2320 o kwotę 588,00 zł.,
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 843.944,00  zł.
 
f/ zwiększa  się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 290.000,00 zł.
w tym: § 4270 o kwotę 290.000,00 zł.
 
ogólna kwota wydatków  budżetu  powiatu  na  pomoc  finansową  udzielaną  między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi  529.917,00  zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 48.605.295,34 zł.
 
6) załącznik Nr 4 do uchwały − Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
7) załącznik Nr 7 do uchwały − Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 
8) załącznik Nr 8 do uchwały − Plan dotacji na 2007 rok  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:44:13)
Lista wiadomości