logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR VII/35/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR VII/35/07
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 oraz art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 36/07 z dnia 6 marca 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/27/07 z dnia 20 marca 2007 roku  i uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 65/07
z dnia 27 kwietnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w  § 1   ust. 1
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 631.850,75  zł., tj. do kwoty 47.723.001,01 zł.
 
2)    w  § 2 :
a) w   ust. 1
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 963.848,33 zł., tj. do kwoty 47.478.596,59 zł.
 
b) w  ust. 2 pkt 1 lit b
z w i ę k s z a   s i ę
dotacje o kwotę 8.161,00 zł., tj. do kwoty 1.334.322,00 zł.
 
c) w ust. 2 pkt 2
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki majątkowe o kwotę 109.500,00 zł.tj. do kwoty 7.916.095,36 zł.
 
3) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną Budżetu Powiatu Konińskiego w kwocie 345.231,00 zł. na podwyżki dla nauczycieli w placówkach oświatowych i wydatki bieżące Starostwa.
 
4)   w § 2 skreśla się ust. 6
 
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
 "Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości  244.404,42 zł. przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych kredytów, o których mowa w załączniku nr 4 o przychodach i rozchodach na 2007 rok".
  
6) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/    zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
     dz. 756, r. 75618 o kwotę 152.300,00 zł.
w tym: § 0490 o kwotę 152.300,00 zł.
     dz. 803, r. 80309 o kwotę 7,95 zł.
w tym: § 0978 o kwotę 5,96 zł.
       § 0979 o kwotę 1,99 zł.
     dz. 852, r. 85202 o kwotę 100.000,00 zł.
w tym: § 0830 o kwotę 100.000,00 zł.
     dz. 854, r. 85415 o kwotę 4.125,80 zł.
w tym:§ 0978 o kwotę 2.807,61 zł.
            § 0979 o kwotę 1.318,19 zł.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 41.003.954,01  zł.
    
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
     dz.853, r. 85333 o kwotę 170.000,00 zł.
w tym: § 2320 o kwotę 170.000,00 zł.
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 797.813 ZŁ.
 
c/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
     dz. 600, r. 60014 na kwotę 200.000,00 zł.
w tym: § 2710 na kwotę 200.000,00 zł.
 
     dz.  852, r. 85220 na kwotę  5.417,00 zł.
w tym: § 2710 na kwotę 5.417,00 zł
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 205.417,00 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 47.723.001,01 zł.
 
7) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu konińskiego, jak niżej:
     dz. 758, r. 75818 o kwotę 345.231,00 zł.
w tym: § 4810 o kwotę 345.231,00 zł.
 
b/    zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
     dz.600, r. 60014 o kwotę 571.000,00 zł.
w tym: § 4270 o kwotę 405.000,00 zł.
       § 4300 o kwotę 61.000,00 zł.
       § 6050 o kwotę 105.000,00 zł.
      
     dz.750, r. 75020 o kwotę 45.850,00 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 33.450,00 zł.
       § 4300 o kwotę  12.400,00 zł.
 
     dz.801, r. 80102   o kwotę 9.581,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 487,00 zł.
§ 4010 o kwotę 7.504,00 zł.
       § 4110 o kwotę 1.394,00 zł.
       § 4120             o kwotę 196,00 zł.
      
     dz.801, r. 80111 o kwotę 17.658,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 925,00 zł.
       § 4010 o kwotę 13.803,00 zł.
       § 4110 o kwotę 2.569,00 zł.
       § 4120 o kwotę 361,00 zł.
 
     dz.801,  r. 80120 o kwotę 109.020,58 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 6.082,00 zł.
       § 4010 o kwotę 73.792,00 zł.
       § 4110 o kwotę 13.892,00 zł.
       § 4120 o kwotę 1.957,00 zł.
       § 4217 o kwotę 602,98 zł.
       § 4307 o kwotę 6.000,00 zł.
       § 4427 o kwotę 4.944,60 zł.
       § 4437 o kwotę 90,00 zł.
       § 4747 o kwotę 180,00 zł.
       § 4757 o kwotę 1.480,00 zł.
 
− dz.801, r. 80123 o kwotę 11.588,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 830,00 zł.
       § 4010 o kwotę 8.835,00 zł.
       § 4110 o kwotę 1.687,00 zł.
       § 4120 o kwotę 236,00 zł.
     dz.801, r. 80130 o kwotę 108.685,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 5.720,00 zł.
       § 4010 o kwotę 85.028,00 zł.
       § 4110 o kwotę 15.714,00 zł.
       § 4120 o kwotę 2.223,00 zł.
     dz.801, r. 80134 o kwotę          1.912,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 638,00 zł.
       § 4010 o kwotę 9.298,00 zł.
       § 4110 o kwotę 1.733,00 zł.
       § 4120 o kwotę 243,00 zł.
     dz.803, r. 80309 o kwotę 7,95 zł.
w tym: § 3218 o kwotę 5,96 zł.
       § 3219 o kwotę 1,99 zł.
     dz.852, r. 85202 o kwotę 100.000,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 10.000,00 zł.
§ 4210 o kwotę 57.000,00 zł.
§ 4300 o kwotę 30.000,00 zł.
§ 4700 o kwotę 3.000,00 zł.
     dz.854, r. 85403 o kwotę 10.959,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 775,00 zł.
       § 4010 o kwotę 8.366,00 zł.
       § 4110 o kwotę 1.594,00 zł.
       § 4120 o kwotę 224,00 zł.
 
     dz.854, r. 85406 o kwotę 23.310,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 885,00 zł.
       § 4010 o kwotę 18.558,00 zł.
       § 4110 o kwotę 3.391,00 zł.
       § 4120 o kwotę 476,00 zł.
 
     dz.854, r. 85410   o kwotę 5.992,00 zł.
w tym:    § 3020 o kwotę 466,00 zł.
       § 4010 o kwotę 4.542,00 zł.
       § 4110 o kwotę 862,00 zł.
       § 4120 o kwotę 122,00 zł.
     dz.854, r. 85415 o kwotę 4.125,80 zł.
w tym: § 3248 o kwotę 2.807,61 zł.
       § 3249 o kwotę 1.318,19 zł.
     dz.854, r. 85417 o kwotę 312,00 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 41,00 zł.
       § 4010 o kwotę 220,00 zł.
       § 4110 o kwotę 45,00 zł.
       § 4120 o kwotę 6,00 zł.
 
c/    zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
-     dz.750, r. 75075 o kwotę 4.500,00 zł.
w tym: § 4300 o kwotę 4.500,00 zł.
− dz.853, r. 85333 o kwotę 100.000,00 zł.
w tym: § 4280 o kwotę 5.460,00 zł.
       § 4300 o kwotę 12.578,00 zł.
       § 4380 o kwotę 4.000,00 zł.
       § 4420 o kwotę 500,00 zł.
       § 4430 o kwotę 4.569,00 zł.
       § 4440 o kwotę 72.600,00 zł.
       § 4480 o kwotę 293,00 zł.
      
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 40.679.506,59  zł.
 
d/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz.852, r. 85201 o kwotę 3.224,00 zł.
w tym: § 2320 o kwotę 3.224,00 zł.
 
     dz.852, r. 85204 o kwotę 437,00 zł.
       w tym: § 2320 o kwotę 437,00 zł.
 
     dz.853, r. 85333 o kwotę 170.000,00 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 33.000,00 zł.
§ 4110 o kwotę 5.686,00 zł.
§ 4120 o kwotę 809,00 zł.
§ 4210 o kwotę 15.505,00 zł.
§ 4280 o kwotę 5.460,00 zł.
§ 4300 o kwotę 24.578,00 zł.
§ 4380 o kwotę 4.000,00 zł.
§ 4410 o kwotę 3.000,00 zł.
§ 4420 o kwotę 500,00 zł.
§ 4430 o kwotę 4.569,00 zł.
§ 4440 o kwotę 72.600,00 zł.
§ 4480 o kwotę 293,00 zł.
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po  zmianach  wynosi 843.356,00  zł.
- 6 -
e/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 851, r. 85141 na kwotę 4.500,00 zł.
w tym: § 6300 na kwotę 4.500,00 zł.
 
f/ wprowadza  się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między  jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
     dz. 600, r. 60014 na kwotę 200.000,00 zł.
w tym: § 4270 na kwotę 200.000,00 zł.
 
     dz. 852, r. 85220 na kwotę 5.417,00 zł.
w tym: § 4270 na kwotę 400,00 zł.
         § 4300 na kwotę 4.717,00 zł.
       § 4360 na kwotę 300,00 zł.
 
ogólna  kwota  wydatków  budżetu  powiatu  na  pomoc  finansową  udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi   239.917,00  zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 47.478.596,59 zł.
 
8) załącznik Nr 4 do uchwały − Plan  przychodów i rozchodów na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
9) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków  majątkowych na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
10) załącznik Nr 8 do uchwały − Plan dotacji na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-11 15:15:29)
Lista wiadomości