logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NRVII/33/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu p.n. " Świadomie przez Życie" do konkursu p.n. "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP"
UCHWAŁA NRVII/33/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie przyjęcia projektu p.n. " Świadomie przez Życie" do konkursu p.n. "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP"
 
Na podstawie art. 4 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 35 a ust. l pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 ze zm.), art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz uchwały nr 81/2007 Zarządu PFRON z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia procedur realizacji konkursu uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się projekt p.n. "Świadomie przez Życie" do konkursu "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP" w 2007 roku, w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
w sprawie przyjęcia projektu p.n. " Świadomie przez Życie" do konkursu p.n. "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP".
 
Uchwałą nr 81/2007 z 15 lutego 2007r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął procedury realizacji konkursu "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP". Jednym z warunków niezbędnych do zgłoszenia projektu do udziału w konkursie jest uchwała jednostki samorządu terytorialnego. Powiat przygotował projekt p.n. "Świadomie przez Życie", który został zgłoszony do konkursu w programie "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP".
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-11 15:15:15)
Lista wiadomości