logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XLIV/262/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 października 2006 rokuw sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2006 rok.
 
UCHWAŁA  NR  XLIV/262/06
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 24 października 2006 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego  na  2006 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165 oraz art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXXV/196/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXVI/207/06 z dnia 8 lutego 2006 r., Nr XXXVIII/213/06 z dnia 29 marca 2006 r., Nr XXXIX/222/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r., Nr XL/225/06 z dnia 30 maja 2006 r., Nr XLI/238/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr XLII/247/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. i Nr XLIII/255/06 z 27 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w  § 1   ust. 1
z m n i e j s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę  29.318,28  zł.,    tj. do kwoty  41.988.034,82  zł.
 
w tym: zwiększa się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 80.709 zł., tj. do kwoty 4.894.852 zł.
 
2)    w  § 1  ust. 2
z m n i e j s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę  29.318,28 zł., tj. do kwoty 48.739.348,52zł.
 
w tym: zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 80.709 zł., tj. do kwoty 4.894.852 zł.
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 50.612 zł., tj. do kwoty 292.207 zł.
w tym: § 6439 o kwotę 50.612 zł., tj. do kwoty   134.207 zł.
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 8.575,06 zł., tj. do kwoty 16.516,06 zł.
w tym: § 2700 o kwotę 8.575,06 zł., tj. do kwoty 8.575,06 zł.
− dz. 803, r. 80309 o kwotę 69.283,50 zł., tj. do kwoty 210.687 zł.
w tym: § 2888 o kwotę 51.962,63 zł., tj. do kwoty 158.015 zł.
       § 2889 o kwotę 17.320,87 zł., tj. do kwoty 52.672 zł.
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 60.000 zł., tj. do kwoty 2.413.643 zł.
w tym: § 0830 o kwotę 60.000 zł., tj. do kwoty 640.000 zł.
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 178.609,20 zł., tj. do kwoty 442.384,20 zł.
w tym: § 2888 o kwotę 121.543,56 zł., tj. do kwoty 286.819,99 zł.
       § 2889 o kwotę 57.065,64 zł., tj. do kwoty 134.664,21zł.
 
b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 756, r. 75618 o kwotę 309.010 zł., tj. do kwoty 3.966.069 zł.
w tym: § 0420 o kwotę 309.010 zł., tj. do kwoty 3.966.069 zł.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 34.696.403,86  zł.
 
c/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
− dz. 751, r. 75109 na kwotę 33.209 zł., tj. do kwoty 33.209 zł.
w tym: § 2110 na kwotę 33.209 zł., tj. do kwoty   33.209 zł.
 
d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
− dz.700, r. 70005 o kwotę 35.500 zł., tj. do kwoty 153.312 zł.
w tym: § 2110 o kwotę 35.500 zł., tj. do kwoty   153.312 zł.
− dz.852, r. 85203 o kwotę 12.000 zł., tj. do kwoty 1.024.100 zł.
w tym: § 2110 o kwotę 12.000 zł., tj. do kwoty 1.024.100 zł.
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej  po  zmianach  wynosi 4.894.852  zł.
 
e/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową  jak niżej:
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 168.097,04 zł., tj. do kwoty 1.491.902,96 zł.
w tym: § 2710 o kwotę 163.097,04 zł., tj. do kwoty 1.016.902,96 zł.
§ 6300 o kwotę 5.000,00 zł., tj. do kwoty 475.000,00 zł.
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową po zmianach wynosi 1.748.312,96 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 41.988.034,82  zł.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 50.612 zł., tj. do kwoty 11.365.961,00 zł.
w tym: § 6059 o kwotę 50.612 zł., tj. do kwoty  177.140,35 zł.
− dz. 750, r. 75020 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 8.297.872,18 zł.
w tym: § 3020 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 11.500,00 zł.
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 32.682 zł., tj. do kwoty 3.486.616,70 zł.
w tym: § 6050 o kwotę 32.682 zł., tj. do kwoty 132.682,00 zł.
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 8.575,06 zł., tj. do kwoty 3.770.730,06 zł.
w tym: § 4308 o kwotę 8.245,06 zł., tj. do kwoty 8.245,06 zł.
§ 4438 o kwotę 330,00 zł., tj. do kwoty 330,00 zł.
− dz. 803, r. 80309 o kwotę 69.283,50 zł., tj. do kwoty 210.687 zł.
w tym: § 3218 o kwotę 51.962,63 zł., tj. do kwoty 147.384 zł.
§ 3219 o kwotę 17.320,87 zł., tj. do kwoty 49.128 zł.
− dz. 852, r. 85202 o kwotę 50.000 zł., tj. do kwoty 3.305.057 zł.
w tym: § 4210 o kwotę 21.226 zł., tj. do kwoty   418.292 zł.
§ 4300 o kwotę 9.510 zł., tj. do kwoty 95.411 zł.
§ 6060 o kwotę 19.264 zł., tj. do kwoty 79.994 zł.
− dz. 852, r. 85204 o kwotę 39.500 zł., tj. do kwoty 1.598.812 zł.
w tym: § 3110 o kwotę 39.500 zł., tj. do kwoty 1.505.055 zł.
- dz. 854, r. 85415 o kwotę 178.609,20 zł., tj. do kwoty 458.384,20 zł.
w tym: § 2318 o kwotę 3.209,02 zł., tj. do kwoty 13.398,15 zł.
§ 2319 o kwotę 1.506,66 zł., tj. do kwoty   6.290,53 zł.
§ 3248 o kwotę 118.334,54 zł., tj. do kwoty 264.915,61 zł.
§ 3249 o kwotę 55.558,98 zł., tj. do kwoty 124.379,91 zł.
 
b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz.600, r. 60014 o kwotę 341.692 zł., tj. do kwoty 11.024.269 zł.
w tym: § 6050 o kwotę 341.692 zł., tj. do kwoty 2.549.398 zł.
− dz.853, r. 85333 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 2.242.877 zł.
w tym: § 4308 o kwotę 30.000 zł., tj. do kwoty 0 zł.
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami,   jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 2.636 zł., tj. do kwoty 3.768.094,06 zł.
w tym: § 2590 o kwotę 2.636 zł., tj. do kwoty 157.364,00 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 854, r. 85406 o kwotę 2.636 zł., tj. do kwoty 875.016 zł.
w tym: § 4010 o kwotę 2.636 zł., tj. do kwoty 580.136 zł.
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału,  jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.020, r.02002, § 4300 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 1.500 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.020, r.02002, § 4210 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 4.000 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4270 o kwotę 155.284,66 zł., tj. do kwoty 4.283.514,94 zł.
− dz.600, r.60014, § 4490 o kwotę 589,92 zł., tj. do kwoty 1.610,08 zł.
− dz.600, r.60014, § 4500 o kwotę 38,00 zł., tj. do kwoty 462,00 zł.
− dz.600, r.60014, § 6060 o kwotę 63,80 zł., tj. do kwoty 9.936,20 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 148.976,38 zł., tj. do kwoty 2.954.989,96 zł.
− dz.600, r.60014, § 6050 o kwotę 7.000,00 zł., tj. do kwoty 2.556.398,00 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 4.400 zł., tj. do kwoty 189.072,17 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75075, § 4170 o kwotę 1.400 zł., tj. do kwoty 17.750,00 zł.
− dz.750, r.75075, § 4210 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 35.350,00 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 4300 o kwotę 5.446 zł., tj. do kwoty 25.820 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 3020 o kwotę 450 zł., tj. do kwoty 450 zł.
− dz.852, r.85218, § 4210 o kwotę 4.000 zł., tj. do kwoty 16.423 zł.
− dz.852, r.85218, § 4280 o kwotę 996 zł., tj. do kwoty 996 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.921, r. 92195, § 4300 o kwotę 156 zł., tj. do kwoty 34.844 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.921, r. 92195, § 4430 o kwotę 156 zł., tj. do kwoty 156 zł.
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 41.434.337,56  zł.
 
e/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
− dz. 751, r. 75109 na kwotę 33.209 zł., tj. do kwoty 33.209 zł.
w tym: § 3030 na kwotę 1.870 zł., tj. do kwoty 1.870 zł.
§ 4110 na kwotę 1.306 zł., tj. do kwoty 1.306 zł.
§ 4120 na kwotę 186 zł., tj. do kwoty 186 zł.
§ 4170 na kwotę 7.595 zł., tj. do kwoty 7.595 zł.
§ 4210 na kwotę 791 zł., tj. do kwoty 791 zł.
§ 4300 na kwotę 21.461 zł., tj. do kwoty 21.461 zł.
 
f/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
− dz.700, r. 70005 o kwotę 35.500 zł., tj. do kwoty 153.312 zł.
w tym: § 4590 o kwotę 35.500 zł., tj. do kwoty 35.500 zł.
− dz.852, r. 85203 o kwotę 12.000 zł., tj. do kwoty 1.024.100 zł.
w tym: § 4170 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 18.000 zł.
§ 4210 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 79.661 zł.
§ 4260 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 29.000 zł.
§ 4300 o kwotę 3.000 zł., tj. do kwoty 37.820 zł.
 
g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 47.161 zł., tj. do kwoty 70.651 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.700, r.70005, § 4590 o kwotę 28.634 zł., tj. do kwoty 64.134 zł.
− dz.700, r.70005, § 4600 o kwotę 7.548 zł., tj. do kwoty 7.548 zł.
− dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 10.979 zł., tj. do kwoty 10.979 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 4170 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 13.000 zł.
− dz.852, r.85203, § 4410 o kwotę 1.500 zł., tj. do kwoty 2.504 zł.
− dz.852, r.85203, § 4430 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 0 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 4300 o kwotę 8.500 zł., tj. do kwoty 46.320 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853, r.85321, § 4300 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 31.429 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 8.962 zł.
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 4.894.852  zł.
h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853, r.85321, § 4300 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 36.038 zł.
z w i ę k s z e n i e :
− dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 5.000 zł., tj. do kwoty 10.500 zł.
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego po  zmianach  wynosi 653.346  zł.
 
i/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową jak niżej:
 
     dz. 600, r. 60014 o kwotę 168.097,04 zł., tj. do kwoty 1.491.902,96  zł.
w tym: § 4270 o kwotę 163.097,04 zł., tj. do kwoty 1.016.902,96 zł.
§ 6050 o kwotę 5.000,00 zł ., tj. do kwoty 475.000,00 zł.
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową po zmianach wynosi 1.748.312,96 zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 48.739.348,52 zł.
 
5) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na 2006 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały
 
6) załącznik Nr 5a do uchwały − Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały
 
7) załącznik Nr 6 do uchwały − Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-11-03 14:36:06)
Lista wiadomości