logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVIII/155/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w kompleksie paliwowo-energetycznym
UCHWAŁA NR XXVIII/155/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
 
 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w kompleksie paliwowo-energetycznym.
 
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 Statutu Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 136, poz. 2692, z 2003 r. Nr 35, poz. 682 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego przyjmuje stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji sektora paliwowo-energetycznego na terenie Miasta Konina i powiatu konińskiego, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego poprzez podanie treści przyjętego stanowiska do wiadomości publicznej i przekazanie właścicielom i zarządom przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego oraz związkom zawodowym działającym w tych przedsiębiorstwach.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
                                                                                     Załącznik
                                                                   do uchwały nr XXVIII/155/05
                                                                       Rady Powiatu Konińskiego
                                                                     z dnia 28 kwietnia 2005 roku
 
Stanowisko
Rady Powiatu Konińskiego
w sprawie sytuacji w przedsiębiorstwach kompleksu paliwowo-energetycznego.
 
Rada Powiatu Konińskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i Kopalni Węgla Brunatnego Konin, która stwarza istotne zagrożenie dla przyszłości społeczeństwa powiatu konińskiego.
            Rada stwierdza, że trwający od wielu miesięcy brak porozumienia pomiędzy właścicielami ZE PAK S.A. w sprawie realizacji umowy prywatyzacyjnej, czyni coraz bardziej realnym ograniczenie działalności produkcyjnej w obydwu przedsiębiorstwach. Konsekwencją może być skokowy wzrost poziomu bezrobocia i faktyczna marginalizacja społeczno - gospodarcza mikroregionu konińskiego.
            W tej sytuacji Rada Powiatu Konińskiego zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron, w tym przede wszystkim Ministra Skarbu Państwa, Zarządu Spółki ELEKTRIM oraz Zarządów ZE PAK S.A. i KWB Konin S.A. o podjęciu pilnych kroków na rzecz uregulowania stanu kryzysowego.
            Będąc reprezentantem społeczności lokalnej Rada Powiatu Konińskiego oczekuje pilnej i rzetelnej informacji zarówno od Ministra Skarbu Państwa, jak i inwestora strategicznego na temat aktualnego stanu negocjacji w sprawie możliwych kierunków rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Deklarujemy jednocześnie udział przedstawicieli samorządu powiatowego w przygotowaniu sposobu rozwiązania problemu na miarę swoich kompetencji i możliwości.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-19 13:21:51)
Lista wiadomości