logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVIII/154/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA  NR XXVIII/154/05
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055), oraz art.48 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 845.000 . (słownie złotych: osiemset czterdzieści pięć tysięcy) na sfinansowanie wydatków związanych z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
§ 2
 
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
Rady  Powiatu Konińskiego
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
W projekcie uchwały RPK w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego, zaplanowano wydatki w kwocie 1.220.000 z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Kleczewie, z czego kwota 845.000 to wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu.
 
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będzie długoterminowy kredyt bankowy.
 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-19 13:21:46)
Lista wiadomości