logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVIII/153/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok.
UCHWAŁA  NR  XXVIII/153/05
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia  28 kwietnia 2005 roku
 
w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Konińskiego  na  2005 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 109 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, r 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/120/04 Rady Powiatu Konińskiego dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2005 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVI/138/05 z dnia 24 lutego 2005 roku i Nr XXVII/148 z dnia 13 kwietnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w  § 1 ust. 1
z w i ę k s z a s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 1.146.795,69 ., tj. do kwoty 36.008.887,69 .
 
2)    w  § 1 ust. 2
z w i ę k s z a s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.372.835,69 ., tj. do kwoty 37.153.697,69 .
 
3)    § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę - 1.144.810 .
Źródłem pokrycia deficytu jest:
a) kredyt w kwocie - 845.000 .
 
b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 299.810 .
2. Pozostałą kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 253.721 . oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu w wysokości - 827.509 . przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały)
 
3. Prognozę kwoty długu Powiatu Konińskiego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/    wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 486.895,69 ., tj. do kwoty        514.176,69 .
       w tym: § 0921 o kwotę 5.175,00 ., tj. do kwoty 5.175,00 .
              § 6291 o kwotę 481.720,69 ., tj. do kwoty 481.720,69 .
− dz. 801, r. 80120 o kwotę 375.000 ., tj. do kwoty 395.183 .
       w tym: § 6290 o kwotę 375.000 ., tj. do kwoty 375.000 .
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 133.639 ., tj. do kwoty 133.639 .
       w tym: § 0830 o kwotę 117.760 ., tj. do kwoty 117.760 .
       § 2390 o kwotę 15.879 ., tj. do kwoty 15.879 .
 
b/    zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 59.996 ., tj. do kwoty 574.172,69 .
       w tym:§ 0690 o kwotę 30.000 ., tj. do kwoty 30.000 .
       § 2390 o kwotę 29.996 ., tj. do kwoty 29.996 ,
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 21.265 ., tj. do kwoty 66.465 .
       w tym: § 0960 o kwotę 20.189 ., tj. do kwoty 20.189 .
       § 2390 o kwotę 1.076 ., tj. do kwoty 1.076 .
− dz. 900, r. 90011 o kwotę 70.000 ., tj. do kwoty 82.000 .
       w tym: § 2440 o kwotę 70.000., tj. do kwoty 82.000 .
 
c/    zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 852, r. 85201 o kwotę 67.746 ., tj. do kwoty 0 zł.
       w tym: § 2320 o kwotę 67.746 ., tj. do kwoty 0 zł.
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 31.767.178,69 zł.
 
d/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz. 852, r. 85201 o kwotę 67.746 ., tj. do kwoty 67.746 .
       w tym: § 2320 o kwotę 67.746 ., tj. do kwoty 67.746 .
 
ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na porozumienia między JEDNOSTKAMI  samorządu TERYTORIALNEGO   po  zmianach  wynosi  169.346   zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi  36.008.887,69  zł.
 
5) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/    wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 754 r. 75414 o kwotę 7.000 ., tj. do kwoty 7.000 .
       w tym: § 4300 o kwotę 7.000 ., tj. do kwoty 7.000 .
 
b/    zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.872.931., tj. do kwoty 5.965.414 .
       w tym: § 4300 o kwotę 1.662.931 ., tj. do kwoty 3.451.885 .
       § 6050 o kwotę 210.000 ., tj. do kwoty 1.910.954 .
     dz. 750, r. 75020 o kwotę 25.074,69 ., tj. do kwoty 7.104.373,69 .
       w tym: § 4210 o kwotę 5.074,69 ., tj. do kwoty 131.484,69 .
       § 4300 o kwotę 4.500,00 ., tj. do kwoty 2.467.346,00 .
       § 4430 o kwotę 9.500,00 ., tj. do kwoty 11.840,00 .
       § 6060 o kwotę 6.000,00 ., tj. do kwoty 270.450,00 .
 
− dz. 750 r. 75095 o kwotę 53.130 ., tj. do kwoty 155.930 .
       w tym: § 4170 o kwotę 14.500 ., tj. do kwoty 22.400 .
       § 4210 o kwotę 5.140 ., tj. do kwoty 9.640 .
       § 4300 o kwotę 33.490 ., tj. do kwoty 123.890 .
      
− dz. 757 r. 75702 o kwotę 32.302 ., tj. do kwoty 96.563 .
       w tym: § 8070 o kwotę 32.302 ., tj. do kwoty 96.563 .
-      dz. 801, r. 80120 o kwotę 1.067.494 ., tj. do kwoty 4.161.056 .
       w tym: § 6050 o kwotę 1.067.494 ., tj. do kwoty 1.220.000 .
 
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 93.639 ., tj. do kwoty 3.475.768 .
       w tym: § 4210 o kwotę 5.239 ., tj. do kwoty 90.425 .
       § 4240 o kwotę 8.000 ., tj. do kwoty 9.388 .
       § 4270 o kwotę 70.400 ., tj. do kwoty 210.400 .
       § 4300 o kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 38.340 .
 
- dz. 852, r. 85202 o kwotę 90.000 ., tj. do kwoty  2.603.107 zł.
       w tym: § 6050 o kwotę 90.000 ., tj. do kwoty 190.000 .
 
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 110.000 ., tj. do kwoty 452.290 .
       w tym: § 4220 o kwotę 110.000 ., tj. do kwoty 112.944 .
 
− dz. 854, r. 85415 o kwotę 21.265 ., tj. do kwoty 81.465 .
       w tym: § 3240 o kwotę 20.238 ., tj. do kwoty 35.238 .
       § 4210 o kwotę 1.027 ., tj. do kwoty 1.027 .
 
c/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
       − dz. 852, r. 85201 o kwotę 158.552 ., tj. do kwoty 184.728 .
       w tym: § 2320 o kwotę 158.552 ., tj. do kwoty 0 zł.
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853, r. 85311 o kwotę 177.065 ., tj. do kwoty  0 zł.
       w tym: § 2810 o kwotę 40.242 ., tj. do kwoty 0 zł.
       § 2820 o kwotę 80.484 ., tj. do kwoty 0 zł.
       § 2830 o kwotę 56.339 ., tj. do kwoty 0 zł.
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 177.065 ., tj. do kwoty 6.142.479 .
       w tym: § 4300 o kwotę 177.065 ., tj. do kwoty 3.628.950 .
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r. 85295 o kwotę 4.800 ., tj. do kwoty 13.200 .
       w tym: § 2820 o kwotę 4.800 ., tj. do kwoty 13.200 .
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r. 85201o kwotę 4.800 ., tj. do kwoty 189.528 .
       w tym: § 2820 o kwotę 4.400 ., tj. do kwoty 92.400 .
       § 2830 o kwotę 400 zł., tj. do kwoty 8.400 .
 
f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału,  jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.600, r.60014, § 4040 o kwotę 327 zł., tj. do kwoty 28.188 .
       z w i ę k s z e n i e :
       − dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 265 zł., tj. do kwoty 3.629.215 .
− dz.600, r.60014, § 4480 o kwotę 26 zł., tj. do kwoty 8.869 .
− dz.600, r.60014, § 4500 o kwotę 1 zł., tj. do kwoty 462 zł.
− dz.600, r.60014, § 4520 o kwotę 35 zł., tj. do kwoty 229 zł.
       z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75095, § 4300 o kwotę 5.941 ., tj. do kwoty 117.949 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75095, § 4350 o kwotę 5.941 ., tj. do kwoty 5.941 .
       z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 4300 o kwotę 2.500 ., tj. do kwoty 40.375 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85218, § 4170 o kwotę 2.500 ., tj. do kwoty 2.500 .
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853, r.85333, § 4210 o kwotę 199 zł., tj. do kwoty 40.151 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.853, r.85333, § 4420 o kwotę 199 zł., tj. do kwoty 199 zł.
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 32.821.182,69  zł.
 
g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 110 zł., tj. do kwoty 6.036 .
z w i ę k s z e n i e :
− dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 110 zł., tj. do kwoty 484 zł.
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.750, r.75045, § 4230 o kwotę 150 zł., tj. do kwoty 0 zł.
− dz.750, r.75045, § 4300 o kwotę 4.408 ., tj. do kwoty 1.392 .
 
z w i ę k s z e n i e :
− dz.750, r.75045, § 4210 o kwotę 4.038 ., tj. do kwoty 7.238 .
− dz.750, r.75045, § 4260 o kwotę 520 zł., tj. do kwoty 1.170 .
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji  rządowej  po  zmianach  wynosi 4.064.363  zł.
 
h/    wprowadza się wydatki budżetu powiatu na, porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
− dz.852, r. 85201 na kwotę 158.552 ., tj. do kwoty 158.552 .
w tym: § 2320 na kwotę 158.552 ., tj. do kwoty 158.552 .
 
ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na porozumienia między JEDNOSTKAMI  samorządu TERYTORIALNEGO   po  zmianach  wynosi  260.152   zł.
 
ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi  37.153.697,69  zł.
 
6)    Plan wydatków majątkowych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
7)    Traci moc załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok.
 
8)     Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-19 13:21:41)
Lista wiadomości