logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVIII/152/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Otwarte drzwi dla młodzieży"
UCHWAŁA NR XXVIII/152/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
 
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Otwarte drzwi dla młodzieży".
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) uchwala się , co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego zatwierdza do realizacji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat A - Wsparcie młodzieży na rynku pracy, Priorytetu I Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich pod tytułem "Otwarte drzwi dla młodzieży". Koszt całkowity projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2005 - 2006 wyniesie 1.324.650,00 złotych.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
UZASADNIENIE
 
do projekty uchwały
Rady Powiatu Konińskiego
 
 
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Otwarte drzwi dla młodzieży".
 
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu dotyczącego pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet I, Działanie 1.2, Schemat A, Powiatowy Urząd Pracy opracował projekt pt. "Otwarte drzwi dla młodzieży". Niezbędnym załącznikiem do w/w programu jest stosowna uchwała. Jest to jeden z wymogów formalnych. Brak uchwały spowoduje odrzucenie wniosku (projektu) jako niekompletnego.
            W ramach programu "Otwarte drzwi dla młodzieży" ma zostać zaktywizowanych 238 beneficjentów ostatecznych.
            Środki pozyskane w wyniku konkursu zostaną przeznaczone na następujące formy przeciwdziałania bezrobociu
-    szkolenia,
-    staże,
-    prace interwencyjne,
-    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-19 13:21:35)
Lista wiadomości