logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVII/148/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2005 rok
UCHWAŁA  NR  XXVII/148/05
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia  13 kwietnia 2005 roku
 
w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Konińskiego  na  2005 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 109 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 , Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/120/04 Rady Powiatu Konińskiego dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2005 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVI/138/05 z dnia 24 lutego 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
       z m n i e j s z e n i e :
       −     dz. 926, r. 92605   o kwotę 25.000 ., tj. do kwoty        0 zł.
w tym:  § 2820  o kwotę  25.000 ., tj. do kwoty   0 zł.
 
       z w i ę k s z e n i e :
     dz.926 , r. 92695  o kwotę  25.000 ., tj. do kwoty  68.000 .
w tym:  § 4210 o kwotę 4.000 ., tj. do kwoty 22.000 .
§ 4300 o kwotę  21.000 ., tj. do kwoty 41.000 .
 
     2/      dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
       z m n i e j s z e n i e :
       - dz.750, r.75020, § 4110 o kwotę 12.200 , tj. do kwoty 598.575 .
 
       z w i ę k s z e n i e
- dz.750, r.75020, § 4140 o kwotę 12.200 ., tj. do kwoty 14.400 .
 
3/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
       z m n i e j s z e n i e :
- dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 127 zł., tj. do kwoty 6.146 .
- dz.710, r.71015, § 4270 o kwotę 1.500 ., tj. do kwoty 0 zł.
 
       z w i ę k s z e n i e :
− dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 29 zł., tj. do kwoty 374 zł.
− z.710, r.71015, § 4430 o kwotę 1.598 ., tj. do kwoty 1.598 .
 
4) Załącznik Nr  8 do uchwały - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych  na 2005 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-10 09:39:26)
Lista wiadomości