logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVII/147/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR XXVII/147/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 kwietnia 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego.
 
            Na podstawie art. 21ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799, z 2002 r. Nr 14, poz. 139 i z 2003 r. Nr 33, poz. 278) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale nr II/15/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego wyrazy "Stefan Dziamara" zastępuje się wyrazami  " Irena Górecka".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
                                                                             
 
 
                     UZASADNIENIE
 
do projektu uchwały
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
 
zmieniającej uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego.
 
            Rada Powiatu Konińskiego w uchwale nr II/15/02 z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego wskazała Wiceprzewodniczącego Rady pana Stefana Dziamarę do określenia w poleceniu wyjazdu służbowego i miejsca wykonania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.
 
W związku z wyborem pana Stefana Dziamary na stanowisko Starosty Konińskiego oraz  przyjęciem przez Radę Powiatu Konińskiego jego  rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego zachodzi konieczność wskazania innego Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania powyższych czynności. 
           
Zatem podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-10 09:39:21)
Lista wiadomości