logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVII/145/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii ...
UCHWAŁA NR XXVII/145/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 kwietnia 2005 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju i Promocji Powiatu Konińskiego, Powiatowej Strategii Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, Strategii Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych w Powiecie Konińskim, Strategii Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim, Zintegrowanego Programu Promocji Powiatu Konińskiego.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, 13,17, 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W Strategii Rozwoju i Promocji Powiatu Konińskiego stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIII/139/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 grudnia 2000 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
  1. Cel szczegółowy 1.1. - Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, a przez to uzyskanie ograniczenia poziomu bezrobocia i wzrostu zamożności społeczeństwa,
Uzupełnia się o zadanie:
1.1.5.    Aktywizowanie osób bezrobotnych przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  1. Cel szczegółowy 1.2. - Wzrost poziomu obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych,
Uzupełnia się o zadanie:
1.2.4. Stworzenie warunków obsługi mieszkańców powiatu przez Starostwo Powiatowe i urzędy gmin drogą elektroniczną.
3.    Rozszerza się zapis celu szczegółowego 1.5., nadając mu brzmienie:
Rozwijanie środowiskowego systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji społecznej i zawodowej osób wymagających wsparcia: bezrobotnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
 
W ramach tego celu szczegółowego wykreśla się zadania:
1.5.1. Zwiększenie liczby ośrodków świadczących pomoc dla osób starszych zwłaszcza w formie domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy itp.
1.5.2. Tworzenie nowych i rozszerzenie działalności na potrzeby społeczności lokalnych funkcjonujących placówek dla osób niepełnosprawnych.
1.5.6. Rozszerzanie pomocy w miejscu zamieszkania potrzebujących.
1.5.7. Rozszerzenie opieki nad rodzinami patologicznymi.
1.5.8. Zorganizowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w taki sposób, aby usprawnić obsługę bezrobotnych.
 
W ich miejsce wprowadza się następujące zadania:
1.5.1. Utrzymanie istniejących i zwiększenie liczby ośrodków świadczących pomoc oraz zapewniających integrację społeczną ze środowiskiem, zwłaszcza w formie ośrodków wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy, ognisk i świetlic socjoterapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej.
1.5.2. Budowanie systemu wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych oraz opuszczających zakłady karne.
1.5.6. Edukacja obywatelska, pomoc i doradztwo w nabywaniu umiejętności korzystania z przysługujących praw i uprawnień.
 
Zadania 1.5.3., 1.5.4. i 1.5.5. pozostają bez zmian.
 
  1. Rozszerza się zapis celu szczegółowego 1.6., nadając mu brzmienie:
Tworzenie optymalnych warunków dla rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej.
 
Wykreśla się zadanie:
1.6.2. Wczesna interwencja w sytuacji deficytu w rodzinie.
 
Wprowadza się zadania:
1.6.2. Aktywizowanie rodzin na rzecz własnego rozwoju.
1.6.3. Pomoc wewnątrzrodzinna wsparta objęciem dziecka opieką częściową.
1.6.4. Rozwijanie sieci rodzinnych zastępczych form opieki dla dzieci i młodzieży.
1.6.5. Organizowanie i udzielania opieki instytucjonalnej w sytuacjach koniecznych.
1.6.6. Wspieranie rodzin w sytuacji kryzysu poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego.
 
5.    W ramach celu szczegółowego:
1.7. - Zapewnienie osobom zagrożonym lub dotkniętym kryzysem bezpieczeństwa socjalnego oraz warunków do pełnienia właściwych, adekwatnych do ich możliwości i potrzeb społecznie użytecznych ról i funkcji społeczno-zawodowych,
 
wykreśla się zadanie:
1.7.1. Utworzenie w powiecie placówki interwencyjnej,
 
wprowadza się zadania:
1.7.1. Utworzenie hostelu dla osób niepełnosprawnych i starszych.
1.7.2 Rozszerzenie sieci usług dla osób wymagających wsparcia.
1.7.3. Utworzenie mieszkań chronionych dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej.
 
6.    Rozszerza się zapis celu szczegółowego 1.8., nadając mu brzmienie:
Stworzenie warunków dla rozwoju aktywności społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Wprowadza się w ramach celu zadanie:
1.8.4. Współpraca z podmiotami niepublicznymi działającymi w sferze zadań publicznych.
 
7.    Dotychczasowy cel szczegółowy 1.9. - Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia mieszkańcom powiatu oznacza się numerem 1.10. oraz nadaje się odpowiednią numerację zadaniom przypisanym celowi.
Wprowadza się do Strategii cel szczegółowy nr 1.9. o następującym brzmieniu:
Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających maksymalne wykorzystanie potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności,
oraz zadania:
1.9.1. Diagnozowanie środowiska osób niepełnosprawnych i poziomu zaspokojenia potrzeb w środowisku lokalnym.
1.9.2. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
1.9.3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
1.9.4. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w zakresie dostępu o edukacji oraz organizacja imprez integracyjnych.
1.9.5.Utrzymanie istniejących oraz zwiększenia liczby placówek i ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
§ 2
 
W Powiatowej Strategii Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXVII/163/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 kwietnia 2001 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
Filar I
 
1.    W ramach celu 1 - Wyrównywanie szans na lokalnym rynku pracy dla grup ryzyka,
 
do celu operacyjnego 1 wprowadza się dodatkowo zadania:
-    Aktualizowanie bieżących danych i informacji zawartych na stronach internetowych PUP.
-    Współpraca z urzędami gmin i miast powiatu konińskiego w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,
 
do celu operacyjnego 2 wprowadza się dodatkowo zadanie:
-    Prowadzenie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami (EURES).
 
2.    W ramach celu 2 - Poprawa zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem do zmieniających się warunków na rynku pracy,
 
cel operacyjny 3 uzupełnia się o zadanie:
-    Prowadzenie stałej współpracy z jednostkami szkoleniowymi, wykreślając zadanie:
-    Opracowanie informacji o jednostkach szkoleniowych i oferowanych przez nie usługach.
 
3.    W ramach celu 4 - Indywidualna aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, cel operacyjny uzupełnia się o zadanie:
-    Propagowanie przygotowania zawodowego jako formy aktywizacji zawodowej.
 
Filar III
 
4.    W celu operacyjnym 1 - Tworzenie ułatwień w obsłudze bezrobotnych - gabinet jednego wejścia,
Wykreśla się zadania:
-    Umiejscowienie siedziby PUP w jednym obiekcie na ulicy Zakładowej,
-    Przystosowanie struktury organizacyjnej do nowych warunków lokalowych,
-    Wdrożenie systemu informatycznego PULS,
-    Badanie ułatwień drogą ankietyzacji bezrobontych,
Wprowadza się zadanie:
-    Uelastycznienie struktury organizacyjnej PUP w Koninie.
 
5.    Cel operacyjny 2 - Tworzenie podstaw informacyjnego funkcjonowania PUP,
uzupełnić o zadanie:
-    Doskonalenie wizerunku strony internetowej PUP i systematyczna aktualizacja danych.
 
§ 3
 
 W Strategii Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych w Powiecie Konińskim, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXVII/164/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
W związku z poszerzeniem zakresu zadań realizowanych w ramach strategii o przeciwdziałaniu wszelkim uzależnieniom zmienia się tytuł strategii i nadaje mu się brzmienie:
"Powiatowa Strategia Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2001 - 2006."
Zmienia się również brzmienie części zapisów Strategii:
 
1. w kierunkach działań strategicznych dopisuje się pkt.:
3. Diagnoza środowiska i praca z osobami uzależnionymi od innych czynników niż środki psychoaktywne.
2. W celu strategicznym po słowach "na substancje psychoaktywne" dodaje się "oraz inne czynniki uzależniające mieszkańców powiatu konińskiego".
Ostateczne brzmienie celu strategicznego:
"Zmniejszenie popytu i podaży na substancje psychoaktywne oraz inne czynniki uzależniające mieszkańców powiatu konińskiego".
3.    Cel operacyjny 1 - Diagnoza środowiska uzależnień,
Uzupełnia się o zadanie:
1.4.    Określenie lokalnych zagrożeń uzależnieniem dzieci i młodzieży od innych czynników niż substancje psychoaktywne.
4.    Cel operacyjny 2 zapisuje się w brzmieniu:
"Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz innych czynników".
5.    W Harmonogramie realizacji zadań odpowiednio wprowadza się zmiany:
W celu 1 dodaje się zadanie:
4. Określenie lokalnych zagrożeń uzależnieniem dzieci i młodzieży od innych czynników niż substancje psychoaktywne. Sposób realizacji: przeprowadzenie badań ankietowych na wybranej grupie dzieci i młodzieży pod katem zdiagnozowania środowiska w zakresie innych uzależnień.
W celu 2, w realizacji zadania 1 dodaje się słowa:
podnoszenie świadomości społeczności lokalnych w zakresie zagrożeń innymi czynnikami uzależniającymi niż środki psychoaktywne.
W celu 4, w sposobie realizacji zadania 2 dodaje się punkt:
4. Podejmowanie działań w zakresie poszerzania możliwości leczenia na terenie miasta i powiatu osób uzależnionych od innych czynników niż środki psychoaktywne.
 
§ 4
 
W Strategii Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXIII/166/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2001 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    W celu pośrednim 1. - Ograniczenie niskiej emisji gazów,
Wykreśla się zadanie:
1.4.   Sporządzanie elektronicznej mapy wiatrowej, która wskaże najbardziej wietrzne miejsca w powiecie umożliwiające budowę siłowni wiatrowej.
2.    W celu pośrednim 2. - Wprowadzenie nowoczesnych, korzystnych dla środowiska form zbierania i utylizacji odpadów,
Wykreśla się zadanie:
2.2. Stworzenie dokumentacji odpadów wytwarzanych na terenie poszczególnych gmin.
3.    W celu pośrednim 3. - Przywrócenie do użytkowania dla celów rolniczych lub innych terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz składowisk odpadów produkcyjnych,
Wprowadza się zadanie:
3.4.    Przebudowanie drzewostanów zdewastowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne w ilości 50 ha rocznie.
4.    W celu pośrednim 6. - Ochrona zasobów wody, zmienia się zapis zadania 6.6. przez zmniejszenie planowanej ilości zalesień w lasach niepaństwowych.
Zadanie otrzymuje brzmienie:
6.6. Zwiększenie stanu zalesienia powiatu poprzez dokonanie zalesień w lasach niepaństwowych w ilości około 50 ha rocznie w latach 2001 - 2005.
6.7. Ochrona jezior konińskich poprzez działania polegające na utrzymaniu poziomu wody nie powodujące degradacji środowiska, umożliwiającego rozwój turystyki  i rekreacji, zapewniającego gospodarcze korzystanie z zasobów wodnych jezi  w ciągu Kanału Ślesińskiego.
6.8. Przygotowanie opracowania poświęconego ochronie jezior konińskich z określeniem zadań krótkofalowych.
Termin realizacji zadań ustala się na lata 2005 -2006.
Zadania będą realizowane przez samorząd powiatowy, samorządy gminne oraz RZGW, ZE PAK i KWB Konin ze środków własnych.
 
§ 5
 
W Zintegrowanym Programie Promocji Powiatu Konińskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXX/175/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    W ramach Celu 1 - Budowa pozytywnego wizerunku Powiatu Konińskiego i Starostwa, zmienia się brzmienie niektórych zadań oraz form i metod realizacji z uwagi na zmianę uwarunkowań lub dezaktualizację przyjętych uprzednio zadań.
Przyjmuje się zadanie oraz formy i metody ich realizacji w następującym brzmieniu:
1.1.    Zbudowanie systemu informacji o pracy organów powiatu, tj. Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz podejmowanych przez nie działaniach, o powiecie i pracy samorządu powiatu.
Formy i metody realizacji:
-    prowadzenie strony www.powiat.konin.pl
-    prowadzenie strony www.bip.powiat.konin.pl
-    wydawanie Kuriera Powiatowego i Rolnika Konińskiego
-    organizowanie konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami.
1.2.    Wykorzystanie wizualnych symboli powiatu, jako stałego elementu promocji:
Formy i metody realizacji:
-    umieszczenie herbu na wzorach papierów firmowych, znaczkach, wizytówkach, identyfikatorach, tablicach, folderach, ulotkach i filmach,
-    eksponowanie flagi powiatu i proporczyka podczas imprez i ważniejszych wydarzeń.
1.3.    Przekazywanie informacji i zbieranie opinii o pracy Starostwa.
Formy i metody realizacji:
-    prowadzenie Punktu Informacyjnego Starostwa oraz tablic informacyjnych,
-    wypełnianie zadań i funkcji rzecznika prasowego Starostwa,
-    wydawanie ulotek informacyjnych o pracy Starostwa,
-    prowadzenie badań ankietowych.
1.4.    Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi.
Formy i metody realizacji:
-    opracowywanie materiałów promocyjnych wspólnie z gminami i innymi partnerami: folderów, ulotek, informatorów, kalendarzy, map, CD.
 
Brzmienie zadań 1.5., 1.6., 1.7.,1.8. pozostaje bez zmian, zmienia się formy i metody realizacji, odpowiednio:
do zadania 1.6.:
-    organizowanie cyklicznych imprez promocyjno-integracyjnych, np. Wielkie Ruszenie Powiatu, Dożynki, Gala Powiatu itp.
-    wspieranie promocyjne i udział przedstawicieli powiatu w imprezach organizowanych przez lokalne społeczności gminne.
do zadania 1.7.:
-    prezentowanie dorobku mieszkańców powiatu - udział w targach gospodarczych, turystycznych, imprezach promujących kulturę lokalną,
-    udział w pracach komisji konkursowych honorujących dorobek firm i mieszkańców powiatu, np.: HIT, Rolnik Wielkopolski, Powiatowy Rolnik Roku, Nagroda Gospodarcza Powiatu Konińskiego, Targi Przemysłowo-Budowlane, Targi Wierzby i Wikliny SALIX itp.
-    Honorowanie zasłużonych organizacji, instytucji i osób dyplomami, listami gratulacyjnymi oraz odznakami: honorową "Zasłużony dla powiatu konińskiego" i pracowników tytułem "Urzędnik miesiąca" / "Urzędnik Roku".
do zadania 1.8.:
-    staranne udokumentowanie wydarzeń w Kurierze Powiatowym oraz w Aktualnościach na stronie www
-    zbieranie i przechowywanie wycinków prasowych dokumentujących codzienne funkcjonowanie powiatu i Starostwa,
-    fotograficzne dokumentowanie wydarzeń - galeria zdjęć - cykliczne organizowanie wystaw,
-    prowadzenie powiatowej Galerii Malarstwa oraz wydawanie katalogów wystawowych jako efektu corocznych plenerów malarzy.
 
2.    W ramach celu 2 - Prezentacja powiatu jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji kapitałowych, zmienia się formy i metody realizacji następujących zadań:
w ramach zadania 2.1. wykreśla się:
-    organizowanie wyjazdów studyjnych we współudziale z WOKISS Poznań.
w ramach zadania 2.4. wykreśla się:
-    wspólne spotkania informacyjne przedstawicieli urzędu gminy i Starostwa z przedsiębiorcami zamierzającymi rozpocząć inwestycje.
w ramach zadania 2.5. dotychczasowe zapisy zastępuje się następującymi:
-    współpraca z instytucjami finansującymi lub pośredniczącymi w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw ze środków krajowych i w ramach funduszy unijnych,
-    prowadzenie, w ramach podpisanych porozumień punktu informacyjnego Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
-    współpraca z instytucjami uczestniczącymi w Krajowym Systemie Usług dla MSP.
Działania w tym zakresie przypisuje sie Wydziałowi Zarządzania.
 
3.    W ramach celu 3 - Kształtowanie wizerunku Ziemi Konińskiej jako miejsca wypoczynku i aktywnej rekreacji, zadanie 3.1 otrzymuje brzmienie:
3.1.    Podejmowanie działań ukierunkowanych na kształtowanie nowego wizerunku Ziemi Konińskiej.
 
Formy i metody realizacji uzupełnia się o zapis:
 
-    utworzenie na stronie www modułu promującego środowisko oraz prezentującego ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną
 
        W ramach zadania 3.3 wykreśla się działanie:
-     Konkurs "O srebrny garnek"
 
Pozostałe zadania zapisane w ramach celu 3 pozostają bez zmian.
 
4.    Cel 4. - Wspieranie procesu wstępowania Polski do Unii Europejskiej wykreśla się z programu na skutek dezaktualizacji jego zapisów.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-10 09:39:12)
Lista wiadomości