logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXVII/144/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2004 r.
UCHWAŁA NR XXVII/144/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 kwietnia 2005 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2004 r.
 
            Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, Nr 60, poz. 535, Nr 170,poz. 1652, Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 891, Nr 96, poz. 959) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie za 2004 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-05-10 09:39:07)
Lista wiadomości