logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XI/62/03 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2003 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Sompolno
 
UCHWAŁA NR XI/62/03
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 października 2003 roku
 
 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Sompolno.
 
 
 
Na podstawie art. 5 ust.2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powierza się Gminie Sompolno realizację zadania polegającego na wykonaniu jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 16 318 Lubstów – Ignacewo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą gminną.
 
§2
 
Gmina Sompolno udzieloną pomoc rzeczową w formie poniesionych nakładów na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 przekaże Powiatowi Konińskiemu.
 
§3
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Sompolno w sprawie powierzenia wykonania zadania, o którym mowa w § 1.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-05-06 10:06:13)
Lista wiadomości