logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XI/61/03 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego
   
UCHWAŁA NR XI/61/03
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z  dnia 29 października 2003 roku
 
w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264) uchwala się, co następuje: 
 
§1
 
Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu  Powiatu Konińskiego w następującej wysokości: 
 
1)    wynagrodzenie  zasadnicze  w  wysokości - 4.900  zł,
2)    dodatek funkcyjny w wysokości - 1.800 zł,
3)    dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego - 980 zł,
4)    dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.680 zł.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
   
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 roku.
 
§4
 
Traci moc uchwała nr II/11/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego i uchwała nr II/12/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-05-06 10:06:03)
Lista wiadomości