logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XI/66/03 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2003 roku w sprawie powołania lokalnego funduszu poręczeń kredytowych
 
UCHWAŁA NR XI/66/03
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 października 2003 roku
 
 
 
w sprawie powołania lokalnego funduszu poręczeń kredytowych.
 
 
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 oraz pkt 22 w związku z art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Pozytywnie ocenia się propozycję Konińskiej Izby Gospodarczej powołania lokalnego funduszu poręczeń kredytowych jako działanie zmierzające do aktywacji rynku pracy i ograniczenia bezrobocia.
 
§2
 
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu powołania funduszu.
 
§3
 
1.    W przypadku utworzenia funduszu, o którym mowa w § 1 Rada Powiatu deklaruje objęcie w 2004 r. co najmniej 4 udziałów w łącznej kwocie 20 tys. zł.
2.    Warunkiem objęcia udziałów będzie zawarcie zapisu w umowie spółki, iż jej działalność nie będzie prowadzona w celach zarobkowych.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-05-06 10:07:34)
Lista wiadomości