logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR XI/60/03 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizac
 
UCHWAŁA NR XI/60/03
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 października 2003 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1592,  z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214 poz.1806) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, Nr 160, poz.1082, z 1998 r. Nr 99, poz.628, Nr 106, poz.668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz.1019, Nr 162, poz.1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111, poz.1280, z 2000 r. Nr 48, poz.550 i Nr 119, poz.1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz.1080, Nr 125, poz.1368, Nr 129, poz.1444, Nr 154, poz.1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz.1387, Nr 200,  poz. 1679  i 1683, Nr 241, poz. 2074,    z 2003 r.  Nr 7, poz. 79) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
Zmienia  się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr VIII/50/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
 
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-05-06 10:05:54)
Lista wiadomości