logo
logo bip
Kwiecień
Uchwała Nr VI/38/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie "Zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego".
 
UCHWAŁA NR VI/38/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 kwietnia 2003 roku
 
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 8 pkt 2, art.20 ust.4 i art.21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwała określa zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Zasady, o których mowa w § 1 określają:
1/ wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony,
2/ aktualne warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
3/ kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony,
4/ warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,
5/ tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,
6/ zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
 
§3
 
Wszelkie czynności z zakresu dysponowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Powiatu wykonuje Zarząd Powiatu.
 
§4
 
Rada Powiatu może wydzielić z zasobu mieszkaniowego lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 
§5
 
1. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane w pierwszej kolejności pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Konińskiego, w następnej
kolejności osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a w dalszej kolejności innym osobom .
 
2. Osoby określone w ust. 1 winny spełniać kryteria, o których mowa w § 6 .
 
 
1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony:
1/ nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal lub na terenie miejscowości pobliskiej,
2/ dotychczas zajmowane pomieszczenia nie nadają się do zamieszkania na pobyt stały,
3/ zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkania w tym lokalu przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,
4/ dotychczas zajmowany lokal znajduje się w budynku, co do którego wydana została ostateczna decyzja nakazująca jego rozbiórkę.
2. Za trudną sytuację materialną wnioskodawcy w rozumieniu § 5 ust. 1 uważa się sytuację, w której wysokość średniego dochodu brutto przypadającego na jedną osobę nie przekracza:
1/ 150% najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
2/ 100% najniższej emerytury w pozostałych gospodarstwach domowych .
3. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 
§7
 
Uprawnienia określone w §5 i §6 nie obejmują osób, które posiadają zaległości z okresu ostatnich dwóch lat w regulowaniu czynszu i innych opłat należnych za używanie dotychczasowego lokalu mieszkalnego .
 
§8
 
1. Sprawy o wynajem lokali mieszkalnych rozpatrywane są na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane osoby .
2. Dla rozpatrywania wniosków o najem lokali, Zarząd Powiatu powoła w razie potrzeby komisję społeczną, która wyda opinię w sprawie wyboru najemców .
Ostateczną decyzję w sprawie najmu lokali podejmuje Zarząd Powiatu.
 
§9
 
1. Zamiany pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach, mogą być dokonywane przez strony, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu .
2. Ustala się następujące warunki zamiany lokali:
1/ brak zaległości w opłacaniu czynszu najmu i innych opłat za dotychczas najmowany lokal,
2/ zgoda na zamianę dysponenta lokalu.
 
3. Zarząd Powiatu powinien wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 we wszystkich przypadkach, gdy jest to uzasadnione słusznym interesem stron. Za słuszny interes stron uważa się w szczególności:
1/ konieczność dostosowania lokalu do potrzeb osobowych i możliwości finansowych najmującego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
2/ zmianę warunków rodzinnych uzasadniającą zmianę miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
3/ względy zdrowotne uzasadniające konieczność zmiany lokalu mieszkalnego.
 
§10
 
Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, a także osoby, które nie wstąpiły z mocy prawa w stosunek najmu po śmierci najemcy, obowiązane są opuścić zajmowany lokal chyba, że wynajmujący uzna za zasadne zawarcie umowy najmu z tymi osobami .
 
§11
 
1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej uchwala Zarząd Powiatu Konińskiego z uwzględnieniem czynników obniżających stawki czynszu określonych przez rady gmin na terenie których znajdują się lokale mieszkalne .
2. Do czasu podjęcia stosownych uchwał obowiązywać będą dotychczasowe stawki czynszu.
 
§12
 
1. Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z nowymi najemcami uzależnia się od wpłacenia przez nich kaucji .
2. Wysokość kaucji, warunki odstąpienia od jej pobierania, rozłożenia na raty lub jej umorzenia określi w drodze uchwały Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
§13
 
W § 12 ust. 1 lit. d uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania / Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 70, poz. 945, z 2002 r. Nr 16, poz. 570 / skreśla się wyrazy "mieszkalne lub" .
 
§14
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§15
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:01:26)
Lista wiadomości