logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIII/74/03 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2004 rok

UCHWAŁA NR XIII/74/03
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 
w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2004 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art.109, art.118 ust.l, art.124 ust.l i ust.2 pkt l i 2, art.128 ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz. 1693 i Nr 190, poz. 1865) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. l363, z 2003 Nr l62, poz. 1568 i Nr l66, poz.l612) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości        - 30.246.096 zł.,    

    w tym :   
 
-    dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji   
    rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr l)                     -   4.281.032 zł.
 
2. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości          - 28.780.712 zł.,
 
    w tym:    
 
-    wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji   
    rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                     -   4.281.032 zł.
 
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały wyodrębnione w załączniku Nr 3.
 
§2
 
1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1.465.384 zł., przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
 
2. Prognozę kwoty długu Powiatu Konińskiego określa załącznik Nr 4a do uchwały.
 
§3
 
1. Uchwala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez powiat (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
 
2. Uchwala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zgodnie z  załącznikiem Nr 5a).
 
§4
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych wykonujących budżet powiatu Konińskiego na rok 2004 (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
 
§5
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków następujących gospodarstw pomocniczych:
 
1/  Zakład Utrzymania Dróg w Koninie,
2/ Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
3/ Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie
   (zgodnie z załącznikiem Nr 7)
 
§6
 
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych pod nazwą:
1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(zgodnie z załącznikiem Nr 8).
 
§7
 
Uchwala się dotację dla podmiotów publicznych w kwocie 40.000 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 9).
 
§8
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do:
1/  dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
2/ dokonywania przeniesień wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu wraz ze stosowną zmianą załącznika Nr 5.
 
§9
 
Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 700.000 zł.
 
§10
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 700.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
 
§11
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2004 roku.
 
 
 
PREWODNICZĄCY RADY
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:27:11)
Lista wiadomości