logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIII/72/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003
 
UCHWAŁA NR XIII/72/03
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
w  sprawie  wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.
 
 
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568),    oraz  art.130 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594 i Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
 
Nie zrealizowana w 2003 r. kwota planowanych wydatków budżetowych w dziale:
    1/ 600, rozdział 60014
       - § 4300    w kwocie 200.000,00zł – bieżące utrzymanie dróg (ścinka poboczy),
       - § 6050   w kwocie 50.000,00zł - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 16 206  Stare Miasto – Grodziec,
    2/ 801, rozdział 80120,  
        § 4270   w kwocie 20.643,00zł – adaptacja mieszkania przy ZSP w Sompolnie na pracownię żywienia,
    3/ 801, rozdział 80130,  
        § 4270   w kwocie 10.000,00zł – adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę ćwiczeń gimnastycznych w ZSZ w Wilczynie
    4/ 854, rozdział 85403,  
        § 4270   w kwocie 73.000,00zł – wymiana stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Rychwale nie wygasa z upływem roku budżetowego 2003.
 
§ 2
 
Kwota wydatków, o której mowa w § 1 pkt. 1 winna zostać wykorzystana do 31.08.2004 r. a w  pkt. 2  - pkt. 4  do 30.04.2004r. i  po upływie tego terminu podlega przekazaniu na dochody budżetu powiatu.
 
§ 3
 
Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu informację o wykorzystaniu kwoty wymienionej w § 1  pkt. 2 - 4 w terminie do dnia 31.05.2004 r. a w pkt. 1 w terminie do 30.09.2004r.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:27:32)
Lista wiadomości