logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XIII/73/03 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Kleczew
 
UCHWAŁA NR XIII/73/03
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Kleczew.
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art.12 pkt 8 lit.a w związku z art. 4 ust. pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62¸ poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200 , poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje: 
§ 1
W uchwale Nr XXXIX/216/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych powiatu konińskiego gminie Kleczew w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)    w pkt 1 skreśla się wyrazy „i Rutki”,
2)    pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  odtworzenie jezdni i budowa chodnika przy ulicach Szkolna, Słupecka i Kaliska w Budzisławiu Kościelnym”,
3)    skreśla się pkt 3.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego. 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:27:20)
Lista wiadomości