logo
logo bip
Czerwiec
Uchwała Nr VIII/49/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie "Ustanowienia tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Konińskiego".
 
UCHWAŁA NR VIII/49/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 12 pkt 4) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz w związku z uchwałą nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Zmienia się treść § 6, pkt 2 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego", stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego w ten sposób, że po słowach "…w swoim regulaminie działania" dodaje się słowa: "a w wyjątkowych sytuacjach Zarząd Powiatu Konińskiego".
 
2. Dodaje się pkt 4 o treści:
"4. Zarząd Powiatu Konińskiego może przyznać tytuł, jeżeli wniosek dotyczy podmiotu zbiorowego, a względy czasowe nie pozwalają zastosować procedury z udziałem Kapituły tytułu honorowego. Stosowną uchwałę wraz z uzasadnieniem, Zarząd przekazuje do wiadomości Kapituły."
 
§2
 
Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWDONICZĄCY
Rady Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:07:06)
Lista wiadomości