logo
logo bip
Czerwiec
Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie".
 
UCHWAŁA NR VIII/48/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/156/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, zmienionym uchwałami Rady Powiatu Konińskiego: Nr XXX/174/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r, Nr XXXVII/210/02 z dnia 28 marca 2002 r. i Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 13 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
 
"8/ sprawowanie nadzoru nad Wydziałem Budżetu i Analiz, Wydziałem Księgowości, Biurem Kontroli Finansowej,";
 
2) w § 23:
a) tytuł paragrafu otrzymuje brzmienie:
" Wydział Komunikacji - "WK",
b) w punkcie 1 uchyla się lit. h;
 
3) § 28 otrzymuje brzmienie:
"§ 28 Wydział Budżetu i Analiz - "FB"
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ opracowywania projektów i planów budżetu Powiatu oraz dokonywania analiz wykonania budżetu,
2/ sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
3/ nadzorowania prawidłowości sporządzania sprawozdań przez powiatowe jednostki organizacyjne,
4/ prowadzenia księgowości budżetu Powiatu,
5/ nadzorowania prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
6/ nadzorowania wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych.";
 
4) po § 28 dodaje się § 28a i § 28b w brzmieniu:
"§ 28a Wydział Księgowości - "FF"
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2/ nadzorowania prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne,
3/ prowadzenia dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
4/ prowadzenia obsługi kasowej Starostwa,
5/ obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6/ współdziałania z organami skarbowymi,
7/ opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości,
8/ przygotowywania zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
9/ obsługi finansowo-księgowej i kasowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
10/ windykacji należności budżetowych.
 
§ 28b Biuro Kontroli Finansowej - "FK"
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ zapewnienia przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
2/ badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotów środków publicznych,
3/ prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur, o których mowa w punkcie 1";
 
5) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.
 
 
PRZEWDONICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:06:54)
Lista wiadomości