logo
logo bip
Czerwiec
Uchwała Nr VIII/47/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie "Ograniczenia używania jednostek pływających na terenie Powiatu Konińskiego".
UCHWAŁA NR VIII/47/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego.
 
Na podstawie art. 116 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627), art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) i § 29 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Wprowadza się zakaz używania sprzętu pływającego napędzanego silnikami spalinowymi na wszystkich jeziorach powiatu konińskiego za wyjątkiem jezior leżących w ciągu drogi wodnej żeglownej: Kanał Ślesiński (Warta-Gopło).
 
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy łodzi:
1) Policji,
2) Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
3) Państwowej Straży Rybackiej,
4) Społecznej Straży Rybackiej,
5) Nadzoru wodnego i służb kontroli środowiska oraz innych jednostek związanych z utrzymaniem cieków i zbiorników wodnych,
6) Podmiotów posiadających pozwolenie wodno-prawne na rybackie korzystanie z wód.
 
3. Łodzie o napędzie motorowym używane na wszystkich jeziorach powiatu konińskiego oraz jednostki wymienione w § 1 pkt 2 winny być wyposażone w sprawnie działający tłumik.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego we współdziałaniu z Komendantem Miejskim Policji w Koninie, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Koninie, Inspektorem Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Rybacką i Społeczną Strażą Rybacką.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
PRZEWDONICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:06:41)
Lista wiadomości