logo
logo bip
Czerwiec
Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie "Dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok".
 
UCHWAŁA NR VIII/46/03 - II Kadnecja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), art. 109 oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr III/25/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr IV/31/03 z dnia 26 lutego 2003 r., Nr V/36/03 z dnia 31 marca 2003 r. i Nr VII/42/03 z dnia 23 maja 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
 
(...)
Treść uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWDONICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 09:06:26)
Lista wiadomości