logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA Nr XXVIII/167/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok
UCHWAŁA Nr XXVIII/167/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 maja 2001 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 26, poz. 306. Nr 48, poz.552. Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), art.109 i art.124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) oraz art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XXIV/147/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2001 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXV/153/01 z dnia 23 lutego 2001 r., Nr XXVI/161/01 z dnia 30 marca 2001 r. i Nr XXVII/165/01 z dnia 27 kwietnia 2001 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1) w § 1 ust. 1
 
a/ zwiększa się dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.400 ., tj. do kwoty 6.595.507 .
 
b/ wprowadza się dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 8.500 .
 
2) w § 1 ust. 2
 
a/ zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.400 ., tj. do kwoty 6.595.507 .
 
b/ wprowadza się wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 8.500 .
 
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 020, r. 02002, § 213 o kwotę 15.900 ., tj. do kwoty 64.100 .
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 22.745.855 .
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 020, r. 02001, § 211 o kwotę 15.900 ., tj. do kwoty 38.900 .
 
c/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 750, r. 75045, § 212 o kwotę 8.500 ., tj. do kwoty -
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 6.595.507 .
 
d/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 750, r. 75045, § 212 na kwotę 8.500 ., tj. do kwoty 8.500 .
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNOSI 8.500 ZŁ.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 020, r. 02002 o kwotę 15.900 ., tj. do kwoty 64.100 .
w tym:
§ 3030 o kwotę 5.000 ., tj. do kwoty 3.000 .
§ 4210 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty 10.000 .
§ 4300 o kwotę 7.900 ., tj. do kwoty 2.100 .
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenia:
- dz. 600, r. 60014, § 4040 o kwotę 1.020 ., tj. do kwoty 30.727 .
- dz. 600, r. 60014, § 4300 o kwotę 595 zł., tj. do kwoty 1.607.481 .
- dz. 600, r. 60014, § 4500 o kwotę 7.686 ., tj. do kwoty 414 zł.
 
zwiększenia:
- dz. 600, r. 60014, § 4440 o kwotę 815 zł., tj. do kwoty 7.447 .
- dz. 600, r. 60014, § 4480 o kwotę 7.927 ., tj. do kwoty 7.927 .
- dz. 600, r. 60014, § 4490 o kwotę 371 zł., tj. do kwoty 2.001 .
- dz. 600, r. 60014, § 4520 o kwotę 188 zł., tj. do kwoty 188 zł.
 
zmniejszenia:
- dz. 853, r. 85395, § 2820 o kwotę 8.000 ., tj. do kwoty 36.000 .
 
zwiększenia:
- dz. 853, r. 85395, § 2810 o kwotę 8.000 ., tj. do kwoty 14.000 .
 
zmniejszenia:
- dz. 854, r. 85403, § 4040 o kwotę 3.064 ., tj. do kwoty 33.663 .
 
zwiększenia:
- dz. 854, r. 85403, § 4260 o kwotę 1.500 ., tj. do kwoty 4.985 .
- dz. 854, r. 85403, § 4300 o kwotę 1.564 ., tj. do kwoty 5.214 .
 
zmniejszenia:
- dz. 854, r. 85406, § 4040 o kwotę 2.013 ., tj. do kwoty 7.696 .
 
zwiększenia:
- dz. 854, r. 85406, § 4240 o kwotę 700 zł., tj. do kwoty 700 zł.
- dz. 854, r. 85406, § 4270 o kwotę 600 zł., tj. do kwoty 600 zł.
- dz. 854, r. 85406, § 4300 o kwotę 500 zł., tj. do kwoty 12.335 .
- dz. 854, r. 85406, § 4410 o kwotę 213 zł., tj. do kwoty 713 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 23.988.732 .
 
c/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 020, r. 02001 o kwotę 15.900 ., tj. do kwoty 38.900 .
w tym:
§ 4300 o kwotę 15.900 ., tj. do kwoty 35.900 .
 
d/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75045 o kwotę 8.500 ., tj. do kwoty 41.700 .
w tym:
§ 4300 o kwotę 8.500 ., tj. do kwoty 8.500 .
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenia:
 
- dz. 020, r. 02001, § 4210 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty -
 
zwiększenia:
 
- dz. 020, r. 02001, § 4300 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty 38.900 .
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 6.595.507 .
 
f/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75045 o kwotę 8.500 ., tj. do kwoty 8.500 .
w tym:
§ 4300 o kwotę 8.500 ., tj. do kwoty 8.500 .
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNOSI 8.500 ZŁ.
 
5) W załączniku Nr 6 do uchwały - plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na "2001 rok dokonuje się następujących zmian":
 
- dział 750, rozdział 75097 - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie
 
a/ zwiększa się:
- stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 4.454 ., tj. do kwoty 5.621 .
 
b/ zwiększa się:
- plan wydatków ogółem o kwotę 4.454 ., tj. do kwoty 541.942 .
w tym:
§ 4010 o kwotę 3.400 ., tj. do kwoty 156.435 .
§ 4110 o kwotę 570 zł., tj. do kwoty 37.551 .
§ 4120 o kwotę 73 zł., tj. do kwoty 5.140 .
 
- pozostałe wydatki bież. o kwotę 411 zł., tj. do kwoty 278.378 .
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami:
 
zmniejszenie:
§ 4040 o kwotę 1.676 ., tj. do kwoty 19.750 .
 
zwiększenie:
§ 4010 o kwotę 1.315 ., tj. do kwoty 157.750 .
§ 4110 o kwotę 314 zł., tj. do kwoty 37.865 .
§ 4120 o kwotę 47 zł., tj. do kwoty 5.187 .
 
6) W załączniku Nr 7 do uchwały - plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 2001 rok dokonuje się następujących zmian:
 
dział 710, rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 
a/ zwiększa się:
- stan funduszu na początek roku o kwotę 32.892 ., tj. do kwoty 382.892 .
w tym:
• zmniejsza się środki pieniężne o kwotę 78.135 ., tj. do kwoty 321.865 .
• wprowadza się należności na kwotę 114.249 ., tj. do kwoty 114.249 .
• zwiększa się zobowiązania o kwotę 3.222 ., tj. do kwoty 53.222 .
 
b/ zmniejsza się:
- plan przychodów ogółem o kwotę 120.000 ., tj. do kwoty 900.000 .
w tym:
§ 083 o kwotę 120.000 ., tj. do kwoty 900.000 .
 
c/ zmniejsza się:
- plan wydatków ogółem o kwotę 237.108 ., tj. do kwoty 1.082.892 .
w tym:
wydatki bieżące § 4300 o kwotę 237.108 ., tj. do kwoty 858.892 .
 
d/ zwiększa się:
- stan funduszu na koniec roku o kwotę 150.000 ., tj. do kwoty 200.000 .
w tym:
• zwiększa się środki pieniężne o kwotę 50.000 ., tj. do kwoty 150.000 .
• wprowadza się należności na kwotę 100.000 ., tj. do kwoty 100.000 .
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków funduszu między paragrafami:
 
zmniejszenie:
- wydatki bieżące § 4300 o kwotę 76.000 ., tj. do kwoty 782.892 .
- wydatki majątkowe § 6110 o kwotę 70.000 ., tj. do kwoty -
 
zwiększenie:
- odpisy na Fundusz Centralny i Wojewódzki § 2960 o kwotę 46.000 ., tj. do kwoty 200.000 .
- wydatki majątkowe § 6120 o kwotę 100.000 ., tj. do kwoty 100.000 .
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:15:32)
Lista wiadomości