logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA Nr XXVIII/166/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie powiatowej strategii ochrony środowiska
 UCHWAŁA Nr XXVIII/166/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 maja 2001 roku
 
w sprawie powiatowej strategii ochrony środowiska.
 
Na podstawie art. 12 pkt 4) w związku art. 4 ust. 1 pkt 13 i pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) oraz § 2 Uchwały Nr XXIII/139/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się powiatową strategię ochrony środowiska stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Strategia, jako program branżowy w dziedzinie ochrony środowiska stanowi integralną część strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:15:27)
Lista wiadomości