logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA Nr XXVII/165/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok
 UCHWAŁA Nr XXVII/165/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2001 rok.
 
Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), art.109 i art.124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz.360. Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. l255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr XXIV/147/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2001 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr XXV/153/01 z dnia 23 lutego 2001 r. i Nr XXVI/161/01 z dnia 30 marca 2001 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1) w § 1 ust. 1
zwiększa się:
dochody budżetu powiatu o kwotę 648.040 ., tj. do kwoty 29.553.962 .
w tym:
 
zwiększa się dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.800 ., tj. do kwoty 6.588.107 .
 
zwiększa się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 204.100 .
 
2) w § 1 ust. 2
zwiększa się:
wydatki budżetu powiatu o kwotę 648.040 ., tj. do kwoty 30.796.839 .
w tym:
 
zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.800 ., tj. do kwoty 6.588.107 .
 
zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 204.100 .
 
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
"Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 ."
 
4) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 853, r. 85302, § 643 o kwotę 9.000 ., tj. do kwoty 1.091.000 .
 
b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 758, r. 75801, § 292 o kwotę 589.040 ., tj. do kwoty 6.851.554 .
- dz. 853, r. 85302, § 213 o kwotę 34.900 ., tj. do kwoty 1.877.600 .
 
c/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 801, r. 80195 § 213 na kwotę 12.300 ., tj. do kwoty 12.300 .
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 22.761.755 .
 
d/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 750, r. 75011, § 211 o kwotę 14.200 ., tj. do kwoty 245.200 .
- dz. 851, r. 85156, § 212 o kwotę 3.342.307 ., tj. do kwoty -
 
e/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 851, r. 85156, § 211 o kwotę 3.342.307 ., tj. do kwoty 3.342.307 .
- dz. 853, r. 85303, § 211 o kwotę 100 zł., tj. do kwoty 298.800 .
- dz. 853, r. 85318, § 211 o kwotę 8.800 ., tj. do kwoty 286.800 .
- dz. 853, r. 85321, § 211 o kwotę 16.100 ., tj. do kwoty 77.700 .
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PO ZMIANACH WYNOSI 6.588.107 .
 
f/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz.801, r. 80120, § 231 na kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 10.000 .
 
OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNOSI 204.100 ZŁ.
 
OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 29.553.962 ZŁ.
 
5) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 853, r. 85302 o kwotę 9.000 ., tj. do kwoty 3.293.700 .
w tym:
§ 6050 o kwotę 9.000 ., tj. do kwoty 1.091.000 .
 
b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 49.340 ., tj. do kwoty 5.977.206 .
w tym:
§ 6060 o kwotę 49.340 ., tj. do kwoty 89.340 .
 
- dz. 801, r. 80195 o kwotę 342.000 ., tj. do kwoty 349.340 .
w tym:
§ 4210 o kwotę 200.000 ., tj. do kwoty 200.000 .
§ 4300 o kwotę 129.700 ., tj. do kwoty 129.700 .
§ 4440 o kwotę 12.300 ., tj. do kwoty 12.300 .
 
- dz. 853, r. 85302 o kwotę 34.900 ., tj. do kwoty 3.328.600 .
w tym:
§ 4220 o kwotę 34.900 ., tj. do kwoty 179.900 .
 
- dz. 854, r. 85406 o kwotę 210.000 ., tj. do kwoty 351.497 .
w tym:
§ 2320 o kwotę 120.000 ., tj. do kwoty 120.000 .
§ 4010 o kwotę 50.000 ., tj. do kwoty 140.130 .
§ 4110 o kwotę 8.940 ., tj. do kwoty 28.130 .
§ 4120 o kwotę 1.225 ., tj. do kwoty 3.855 .
§ 4210 o kwotę 20.000 ., tj. do kwoty 23.000 .
§ 4300 o kwotę 9.835 ., tj. do kwoty 11.835 .
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami:
 
zmniejszenia:
- dz. 758, r. 75818 o kwotę 60.623 ., tj. do kwoty 100.000 .
w tym:
§ 4810 o kwotę 60.623 ., tj. do kwoty 100.000 .
 
zwiększenia:
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 60.623 ., tj. do kwoty 6.037.829 .
w tym:
§ 6060 o kwotę 60.623 ., tj. do kwoty 149.963 .
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:
 
zmniejszenia:
- dz. 750, r. 75020 o kwotę 5.000 ., tj. do kwoty 6.032.829 .
w tym:
§ 4300 o kwotę 5.000 ., tj. do kwoty 1.372.417 .
 
zwiększenia:
- dz. 750, r. 75095 o kwotę 5.000 ., tj. do kwoty 43.650 .
w tym:
§ 4210 o kwotę 5.000 ., tj. do kwoty 8.650 .
 
e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenia:
- dz. 750, r. 75020, § 4040 o kwotę 5.546 ., tj. do kwoty 187.754 .
 
zwiększenia:
- dz. 750, r. 75020, § 2910 o kwotę 1.292 ., tj. do kwoty 1.292 .
- dz. 750, r. 75020, § 4440 o kwotę 3.656 ., tj. do kwoty 65.156 .
- dz. 750, r. 75020, § 4560 o kwotę 598 zł., tj. do kwoty 598 zł.
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 24.004.632 .
 
f/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz.750, r. 75011 o kwotę 14.200 ., tj. do kwoty 245.200 .
w tym:
§ 4300 o kwotę 14.200 ., tj. do kwoty 245.200 .
 
g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:
 
- dz. 853, r. 85303 o kwotę 100 zł., tj. do kwoty 298.800 .
w tym:
§ 2810 o kwotę 100 zł., tj. do kwoty 298.800 .
 
- dz. 853, r. 85318 o kwotę 8.800 ., tj. do kwoty 286.800 .
w tym:
§ 3020 o kwotę 600 zł., tj. do kwoty 925 zł.
§ 4010 o kwotę 3.000 ., tj. do kwoty 203.381 .
§ 4110 o kwotę 536 zł., tj. do kwoty 37.532 .
§ 4120 o kwotę 74 zł., tj. do kwoty 5.143 .
§ 4210 o kwotę 3.590 ., tj. do kwoty 13.174 .
§ 4260 o kwotę 1.000 ., tj. do kwoty 1.000 .
 
- dz. 853, r. 85321 o kwotę 16.100 ., tj. do kwoty 77.700 .
w tym:
§ 3030 o kwotę 1.394 ., tj. do kwoty 6.249 .
§ 4010 o kwotę 2.000 ., tj. do kwoty 27.750 .
§ 4110 o kwotę 358 zł., tj. do kwoty 6.173 .
§ 4120 o kwotę 48 zł., tj. do kwoty 845 zł.
§ 4210 o kwotę 4.000 ., tj. do kwoty 5.298 .
§ 4260 o kwotę 800 zł., tj. do kwoty 1.605 .
§ 4300 o kwotę 6.500 ., tj. do kwoty 25.865 .
§ 4410 o kwotę 1.000 ., tj. do kwoty 1.300 .
 
h/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone między paragrafami w ramach rozdziału budżetowego:
 
zmniejszenia:
- dz. 710, r.71015, § 4210 o kwotę 1.000 ., tj. do kwoty 6.324 .
 
zwiększenia:
- dz. 710, r.71015, § 4300 o kwotę 1.000 ., tj. do kwoty 1.000 .
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 6.588.107 .
 
i/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:
 
- dz. 801, r. 80120 na kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 10.000 .
w tym:
§ 4270 na kwotę 10.000 ., tj. do kwoty 10.000 .
 
OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNOSI 204.100 ZŁ.
 
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 30.796.839 .
 
6) w załączniku Nr 4 do uchwały - Zestawienie wydatków majątkowych - dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zmniejsza się dział 853, rozdział 85302 § 6050 o kwotę 9.000 ., tj. do kwoty 1.091.000 . - Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
 
b/ zwiększa się zakupy inwestycyjne
dz. 750, r. 75020, § 6060 o kwotę 109.963 ., tj. do kwoty 149.963 .
z tego:
- zakup 2 kserokopiarek - 17.000 .
- zakup środka transportu - 70.000 .
- zakup oprogramowania - 22.963 .
 
7) w załączniku Nr 5 do uchwały stanowiącym plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
- w dziale 700 rozdział 70005
a/ zwiększa się przychody ogółem o kwotę 135.840 ., tj. do kwoty 135.840 .
w tym:
zwiększa się § 096 o kwotę 135.840 ., tj. do kwoty 135.840 .
 
b/ zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 135.840 ., tj. do kwoty 155.767 .
w tym:
zwiększa się § 4300 o kwotę 135.840 ., tj. do kwoty 155.767 .
 
8) w załączniku Nr 8 do uchwały stanowiącym plan dotacji dla podmiotów publicznych na 2001 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
a/ wprowadza się dotację w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" § 2320 na kwotę 120.000 . tj. do kwoty 120.000 .
 
 
1. DZIAŁ 801
 
2. § 2320
 
3. NAZWA PODMIOTU
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE 120.000 .
 
- MIASTO KONIN NA PRAWACH POWIATU 120.000 .
 
4. PRZEZNACZENIE DOTACJI
 
Prowadzenie zadań przez Poradnię Psych. Pedagog, w Koninie dla uczniów, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu nie objętego działalnością Poradni Psych. - Pedagog. w Ślesinie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:12:36)
Lista wiadomości