logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XII/77/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA Nr XII/77/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 9 grudnia 1999 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt l, art. 19 i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
W uchwale Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 uchwały skreśla się wyrazy „Nr 1";
2/ w § 2 uchwały skreśla się wyraz „Starostwa".
 
 
§2
 
 
W statucie Powiatu Konińskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: „Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Slesin";
2/ w rozdziale 2 po § 7 skreśla się wyrazy „Rada Powiatu" stanowiące nazwę podrozdziału;
3/ w § 17 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej";
4/ w § 17 ust. 2 wyraz „Powiatu" zastępuje się wyrazami „Powiatowego w Koninie";
5/ w § 33 ust. 1 zd. 1 wyraz „ilość" zastępuje się wyrazem „liczbę";
6/ w § 44 ust. 3 wyrazy „zastępcę przewodniczącego" zastępuje się wyrazem „wiceprzewodniczącego";
7/ w § 59 ust. 3 po wyrazie „obecni" dodaje się wyrazy „na posiedzeniu";
8/ w § 67 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1/ Komenda Miejska Policji w Koninie,
2/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, 3/ Powiatowy Inspektorat Weterynarii dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego w Koninie";

9/ w § 69 ust. 2 wyrazy „prawa budżetowego" zastępuje się wyrazami „ustawy o finansach publicznych";

10/ w § 75 wyrazy „przepis ustawy" zastępuje się wyrazami „przepis szczególny".
 
 
§3
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§4
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 13:02:31)
Lista wiadomości