logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XIV/85/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 rok
 
UCHWAŁA Nr XIV/85/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 1999 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 1999 rok.
 
 
Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578) oraz art. 109, art. 124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr49poz.485.Nr70 poz. 778) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
W uchwale Nr VI/40/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 1999 r. zmienionej uchwałami Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/49/99 z dnia 31 maja 1999 r., Nr IX/63/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r., Nr X/72/99 z dnia 30 września 1999 r., Nr XII/80/99 z dnia 9 grudnia 1999 r. i Nr XIII/81/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 21/99 z dnia 17 września 1999 r., Nr 28/99 z dnia 13 października 1999 r. Nr 30/99 z dnia 29 października 1999 r., Nr 34/99 z dnia 30 listopada 1999 r. i Nr 36/99 dnia 15 grudnia 1999 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1, ust. 1
zwiększa się:
dochody budżetu powiatu o kwotę 119.995 zł., tj. do kwoty 17.840.098 zł.

2. W § 1, ust. 2
zwiększa się:
wydatki budżetu powiatu o kwotę 119.995 zł., tj. do kwoty 17.840.098 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 86, r. 8611, § 42 o kwotę 16.635 zł., tj. do kwoty 306.635 zł.
- dz. 91, r. 9143, § 49 o kwotę 2.500 zł., tj. do kwoty 13.500 zł.
- dz. 91, r. 9143, § 64 o kwotę 62.600 zł., tj. do kwoty 550.100 zł.
- dz. 94, r. 9492, § 81 o kwotę 6.700 zł., tj. do kwoty 269.200 zł.
- dz. 97, r. 9701, § 90 o kwotę 14.000 zł., tj. do kwoty 4.255.490 zł.
- dz. 97, r. 9703, § 90 o kwotę 17.560 zł., tj. do kwoty 1.600.655 zł.

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 15.483.118 zł.

Ogólna suma dochodów w załączniku Nr 1 po zmianach wynosi 17.840.098 zł.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 50, r. 5614 o kwotę 86.860 zł., tj. do kwoty 2.102.734 zł.
w tym:
§ 50 o kwotę 86.860 zł., tj. do kwoty 106.860 zł.
- dz.79, r. 7921 o kwotę 7.000 zł., tj. do kwoty 1.858.303 zł.
- dz.79, r. 8221 o kwotę 7.000 zł., tj. do kwoty 835.321 zł.
- dz.86, r. 8611 o kwotę 16.635 zł., tj. do kwoty 2.738.386 zł.
- dz.91, r. 9143 o kwotę 2.500 zł., tj. do kwoty 4.214.933 zł.
w tym:
§ 11 o kwotę 1.000 zł., tj. do kwoty 2.227.000 zł.
§ 41 o kwotę 179 zł., tj. do kwoty 409.552 zł.
§ 42 o kwotę 24 zł., tj. do kwoty 54.971 zł.

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami i rozdziałami, jak niżej:

zmniejszenie:
- dz. 83, r. 8495 o kwotę 790 zł., tj. do kwoty 42.210 zł.
- dz. 87, r. 8721 o kwotę 2.140 zł., tj. do kwoty 59.860 zł.
w tym:
§ 48 o kwotę 2.000 zł., tj. do kwoty 44.000 zł.
- dz. 87, r. 8795 o kwotę 820 zł., tj. do kwoty 9.180 zł.
- dz. 91, r. 9143 o kwotę 30.500 zł., tj. do kwoty 4.184.433 zł.
- dz. 91, r. 9152 o kwotę 2.500 zł., tj. do kwoty 560.663 zł.

zwiększenie:
- dz. 50, r. 5614 o kwotę 36.750 zł., tj. do kwoty 2.139.484 zł.
w tym:
§ 50 o kwotę 36.750 zł., tj. do kwoty 143.610 zł.

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 15.483.118 zł.

Ogólna suma wydatków w załączniku Nr 2 po zmianach wynosi 17.840.098 zł.

5. W załączniku Nr 3 do uchwały stanowiącym plan dotacji dla podmiotów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dotację dla Urzędu Gminnego w Krzymowie o kwotę 123.610 zł., tj. do kwoty 143.610 zł.
- dz. 50, r. 5614, § 50 z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (droga nr 16409 na odcinku Smólnik - Wierzchy)
- zmniejsza się dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Marianowie o kwotę 2.000 zł - dz. 87, r. 8721, § 48.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 13:04:09)
Lista wiadomości