logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XIV/88/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999
 
UCHWAŁA Nr XIV/88/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 1999 r.
 
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 z dnia 18 lipca 1999 r. poz. 578) oraz art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Nie zrealizowane w 1999 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych w dz. 91 rozdz. 9152 § 36 (remont sali posiedzeń) nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999.
 
 
§2
 
 
Kwoty wydatków, o których mowa w § l winny zostać wykorzystane do 28.04.2000 r., a po upływie tego terminu podlegają przekazaniu na dochody budżetu powiatu.
 
 
§3
 
 
Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu informację o wysokości kwot wydatków wymienionych w § 1 w terminie do 20.01.2000 r. oraz o wykorzystaniu tych kwot w terminie do 30 kwietnia 2000 r.
 
 
§4
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§5
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 13:04:40)
Lista wiadomości