logo
logo bip
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie mogą wchodzić w skład zarządu powiatu.
 
Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 
W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie takiej uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała w tej sprawie.  
 
Przewodniczący rady zwołuje sesję rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.    
 

 Janusz Stankiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego

Okręg wyborczy Nr 2 (Miasto i Gmina Sompolno, Gmina Kramsk)

 
   
 
 
Wiesław Bednarek

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego

Okręg wyborczy Nr 4 (Miasto i Gmina Rychwał, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów)

 
 
 

         Andrzej Perkowski

        Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego

        Okręg wyborczy Nr 1 (Gmina Wilczyn, Gmina Skulsk, Gmina Wierzbinek)

 
 
 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-01 10:05:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-05 13:49:38)