logo
logo bip

Protokół nr XV/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 14 maja 2020 roku

BR.0002.2.2020

Protokół nr XV/2020
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 14 maja 2020 roku

XV sesja odbyła się 14 maja 2020 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200

Punkt 1
Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, iż w związku z zaistniałą sytuacją związaną z panującą epidemią SARS-COV-2 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka, zdecydował, że w obradach uczestniczyć będą tylko radni i kierownictwo Starostwa. Dodał, że zwrócił się do Starosty Konińskiego - Stanisława Bielika z prośbą, aby naczelnicy wydziałów i kierownicy biur pozostali w biurach, a w razie ewentualnych pytań ich adresaci pojedynczo wchodzili na salę obrad. Ponadto jeżeli będą pytania ze strony radnych do dyrektorów jednostek bądź kierowników służb, inspekcji, które przygotowały sprawozdania, będące przedmiotem dzisiejszych obrad, zostaną one skierowane do adresatów na piśmie. Przewodniczący poinformował również, że z inicjatywy Pana Prezesa PAK Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie w sesji biorą udział również przedstawiciele władz spółki.

Punkt 2
Złożenie ślubowania przez radnego

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że po śmierci radnego Zenona Paszka zgodnie z art. 387. § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Komisarz Wyborczy w Koninie I postanowił, że w okręgu wyborczym nr 5 mandat radnego obejmuje pan Zbigniew Klauze, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, na liście nr 2 – Komitet Wyborczy PSL uzyskał kolejno największą liczbę głosów oraz nie utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się mandatu.

Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu zobowiązany jest złożyć ślubowanie. Radny, który uzyskał mandat podczas trwania kadencji składa ślubowanie na pierwszej, sesji na której odnotowana jest jego obecność. Ślubowanie może zostać złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Radyprzekazał informację, że Pan Zbigniew Klauze jest obecny na się sesji.

W tym miejscu poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie, a pana Zbigniewa Klauze o złożenie ślubowania.

Radny Zbigniew Klauze złożył ślubowanie słowami: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”

Przewodniczący w imieniu własnym oraz Rady Powiatu Konińskiego podziękował za dopełnienie ustawowego obowiązku oraz wyraził nadzieję na wytrwałe wypełnianie mandatu radnego oraz czerpanie radości z pełnionej funkcji.

Punkt 3
Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie porządku głos zabrał Starosta Koniński, który zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po pkt. 23. dodatkowego zagadnienia o poniższym brzmieniu:

24. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Uzasadniając wniosek Starosta Koniński powiedział, iż Powiatowy Urząd Pracy, który jest jedną z jednostek organizacyjnych powiatu działa również na rzecz Miasta Konina. W porozumieniu z Miastem Konin, powiat przejmie część zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które w rzeczywistości już częściowo realizuje przez Powiatowy Urząd Pracy. Podjęcie tej uchwały jest zatem niezbędne do uregulowania przedmiotowej kwestii.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o włączenie do porządku obrad po punkcie 23. dodatkowego zagadnienia o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.”

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 22 głosami „za” wprowadziła zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według porządku przedstawionego w zawiadomieniu o sesji z rozszerzeniem o przed chwilą włączoną do porządku obrad sprawę, tj.:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w 2019 roku.
 7. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2019
 8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 10. Informacja o realizacji zadań PowiatowegoOśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2019 roku.
 11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2019 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 w 2019 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2019 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2019.
 16. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 w powiecie konińskim.
 17. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2019.
 18. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za okres od 6 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 19. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Sprzedaj pomysł - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Zamknięcie obrad.

Punkt 4
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XIV obrad Rady Powiatu Konińskiego.

Protokół z XIV sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XIV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za” przyjęła protokół nr XIV/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 13 lutego 2020 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Punkt 5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przed przystąpieniem do realizacji właściwego zagadnienia PrzewodniczącyRadyudzielił głosu panu Karolowi Sobczakowi – Dyrektorowi Departamentu ds. Inwestycji PAK KWB „Konin”.

Pan Karol Sobczak – przedstawiciel kopalni na wstępie powiedział, że rozumie iż działalność wydobywcza kopalni może przyczyniać się do dezorganizacji życia i działania społecznego, co jest bezpośrednio związane z zajmowaniem kolejnych terenów pod odkrywki. Podkreślił, że działalność kopalni, włącznie z zadaniami naprawczymi będzie kontynuowana w taki sposób, na jaki pozwala obecna sytuacja, która jest utrudniona i zmienia się w związku z panującą obecnie pandemią. Kopalnia jest w trudnej sytuacji. Spowolnienie w gospodarce mocno przekłada się na zmniejszenie produkcji elektrycznej, ograniczenia w wydobyciu węgla oraz wzrost kosztów energii. Dyrektor zwrócił się z prośba aby działania odszkodowawcze wymagane od kopalni były dostosowane do jej obecnych możliwości.

Karol Sobczak przedstawił radnym jak wygląda sytuacja związana z zajęciem drogi powiatowej nr 3196, która łączy się z drogą 266 w Gminie Wierzbinek. Jest to odcinek drogi mający około 900m, który jest niewątpliwie istotnym odcinkiem komunikacyjnym dla mieszkańców regionu. Z wcześniejszych prognoz wynikało iż zajęcie drogi nastąpi w czerwcu br., natomiast ze względu na uwarunkowania zewnętrzne termin ten ulegnie przesunięciu – może dojść do miesięcznego bądź dwumiesięcznego opóźnienia. Reorganizacja wydobycia węgla powoduje, że wskazywane dzisiaj terminy mogą być mało precyzyjne.

Poinformował, że PAK KWB „Konin” jest w ciągłej dyskusji ze Starostwem Powiatowym w Koninie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w kwestii uzgodnienia zasad przejścia odkrywki przez tę drogę. Podkreślił, że odcinek ten ma istotne znaczenie dla postępu prac prowadzonych przez kopalnię i jeżeli nie zostanie on zajęty nie będą możliwe dalsze prace górnicze. Zwrócił się z prośbą o zawarcie takich porozumień, które będą zadowalające dla obu stron. Poinformował, że do starostwa została przesłana ugoda, kopalnia również otrzymała projekt ugody ze strony Starostwa Powiatowego. Projekt ten jednak wykracza poza dzisiejsze możliwości kopalni. W związku z czym poproszono o możliwość dyskusji na temat ugody zaproponowanej przez kopalnię.

Dyrektor dodał, że droga 3196 posiada trasy objazdowe – drogę północną 3195 oraz drogę południową 3197, na które może zostać skierowany ruch z drogi zajętej pod wydobycie węgla. Kopalnia wyszła z propozycją poprawy stanu technicznego tych dróg po ewentualnych uzgodnieniach i zgodnie z zaleceniami Zarządu Dróg Powiatowych. Dodał, że zapisy dotyczące drogi 3196 powinny być mocno wyważone. Zmiana organizacji ruchu zakładu górniczego powoduje, że nie wiadomo, jak zakończy się kwestia wydobycia w odkrywce Tomisławice. Odbudowa drogi 3196 może nie być możliwa, bo zależy od warunków rekultywacji terenów pokopalnianych. Wszyscy wiedzą, że są to tereny bardzo trudne do ujarzmienia jeśli chodzi o stabilność. Poprosił, aby można było rozmawiać o innych rozwiązaniach w tej kwestii.

Podsumowując wypowiedź przedstawiciela kopalni przewodniczący rady stwierdził, że kopalnia jest w trakcje negocjacji z Zarządem Powiatu w zakresie rekompensaty za zniszczona drogę. Z wystąpienia przedmówcy wynika, że Zarząd Powiatu postawił zbyt wygórowane warunki.

Pan Karol Sobczak potwierdził, że warunki zaproponowane przez starostwo są trudne do przyjęcia przez kopalnię w obecnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Kopalnia proponuje rozwiązanie satysfakcjonujące, umożliwiające objazd tej drogi w warunkach lepszych niż do tej pory.

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu nie jest organem właściwym do ustalenia treści ugody. Z pewnością w prowadzonych negocjacjach Zarządowi Powiatu chodziło o to, żeby zrekompensować powiatowi poniesione szkody.

Kolejno głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Perkowski. Zapytał dlaczego kopalnia rozpoczyna tak późno rozmowy, skoro wiedziała o opóźnieniu prac i konieczności przesunięcia w czasie znacznie działań znacznie wcześniej. Ponadto zapytał ile kilometrów drogi mieszkańcy musieliby nadrobić, by ominąć odcinek trasy zajęty pod odkrywkę.

Ponadto odnosząc się do kwestii trudności negocjacji, stwierdził, że z kopalnią nie można rozmawiać delikatnie. Przekazał, że ma przed sobą ugodę podpisana z kopalnią w roku 2006 dot. zajętych przez kopalnię dróg na odcinku Sławoszewek-Kleczew. Zapisy tej ugody do dnia dzisiejszego nie są zrealizowane. Uznał, że powiat musi postawić odpowiednio twarde warunki, by drogi zostały naprawione. A później powiat musi ponosić odpowiedzialność za pozostawione przez kopalnię szkody na drogach. Zdaniem radnego dobrze, że Zarząd stawia twarde warunki. Poprosił o odpowiedź na poruszone przez siebie kwestie.

Pan Karol Sobczak, odpowiadając na pytanie przedmówcy powiedział, że dzisiaj jest kulminacja wcześniejszych działań. W sprawie tej drogi prowadzone są rozmowy od sierpnia 2018r. O tego czasu wciąż dochodzi do różnych zwrotów w sprawie, które uniemożliwiają terminowe wykonywanie prac. Dodał iż kopalnia nie uchyla się od rozmów w tej sprawie oraz od zadośćuczynienia szkody.

W sprawie długości objazdu wyjaśnił, że precyzyjnie danych w tej chwili nie poda. Nie są to jednak duże odległości. Mieszkańcy musieliby pokonać na odcinku objazdowym kilka kilometrów. Jest to z pewnością uciążliwe.

Jeśli chodzi o kwestie odszkodowania podkreślił, że kopalnia chce odbudować tę drogę lub zadośćuczynić szkodzie w inny sposób. Jednak w związku z rozkopaniem drogi powiatowej nr 3196, nie ma potrzeby wydawania dzisiaj pieniędzy na naprawę tej drogi. Natomiast jest konieczność zabezpieczenia objazdu, o którym była mowa i na to jest skierowana ugoda kopalni.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady, odwołując się do słów Radnego Andrzeja Perkowskiego, powtórzył, że kopalnia nie wywiązała się z wcześniejszych ugód, co ogranicza nasze zaufanie wobec kopalni w negocjacjach. Ponadto powiedział, iż radni zdają sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja ekonomiczna kopalni. Zarząd Powiatu, prowadząc rozmowy ma to z pewnością na uwadze. I z pewnością nie chce narażać kopalni na dodatkowe nieprzewidziane wydatki. Działania Zarządu Powiatu są ekwiwalentne do oczekiwań powiatu. Zasugerował, że działania Zarządu Powiatu powinny zmierzać w takim kierunku, aby do zabezpieczyć roszczenia w przyszłości, których formy mogą być wielorakie. Zabezpieczenie musi być w formie aktu notarialnego, w gwarancji bankowych czy polisy ubezpieczeniowej. Ze względu na niezrealizowane wcześniej warunki ugód jest to koniczne.

Kolejno głos zabrał Radny Ryszard Nawrocki. Stwierdził, że jako członek Zarządu Powiatu, chciałby przekazać, że Zarząd skrupulatnie dokonał analizy przygotowanych przez Starostwo projektów oraz omówił zadania, które w ramach omawianej ugody powinny być zabezpieczone i zrealizowane. Według niego propozycje, które były wstępnie uzgodnione między kopalnią a Starostą Konińskim w pełni zadowalały członków zarządu. Zdaniem radnego powinny być one realizowane w taki sposób jaki było to przyjęte na Zarządzie.
Ze strony powiatu nie ma dodatkowych roszczeń. Dzisiaj radni dowiadują się od Dyrektora Karola Sobczaka, że założenia ugody są poza możliwościami finansowymi kopalni. Rada nie powinna tych argumentów przyjąć. Ponadto prócz wspomnianej już przez radnego Andrzeja Perkowskiego ugody są też inne, które nie zostały zrealizowane. Uznał, że decyzja podjęta przez Zarząd powinna być wiążąca, ponieważ nie narusza ona dodatkowych interesów kopalni, natomiast zabezpiecza realizację ustaleń w przyszłości.

Ponownie głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który stwierdził, że powiat ma negatywne doświadczenia z kopalnią z przeszłości, gdzie porozumienia nie były realizowane do końca. Podobna sytuacja miała miejsce z drogą od Wielkopola do Wilczyna. Przeprowadzone tam badania geologiczne były niedokładne, przez co okazało się, że są inne grunty. Na szczęście okazało się, że środki były wystarczające na wyremontowanie drogi, ale gdyby sytuacja taka miała miejsce rok później powiat musiałoby dołożyć kilka milionów złotych. Radny przypomniał również o drogach Kleczew - Roztoka, Kleczew- Sławoszewek, gdzie drogi nie są do końca naprawione. Zdaniem radnego, jeżeli kopalnia wchodzi na drogę to do jej obowiązków należy zabezpieczenie dróg alternatywnych. Ze względu na obecną sytuację z pewnością kopalni jest ciężko. Może dojść do sytuacji, że nigdy nie dojdzie do naprawienia drogi przez kopalnię.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Konińskiemu - Stanisławowi Bielikowi. Starosta powiedział, że żałuje, iż dyrektor Karol Sobczak nie odniósł się w szczegółach do zapisów ugody proponowanej przez Starostwo, a całą sytuację opisał zbyt ogólnie. Podkreślił, że być może w sierpniu 2018 roku były jakieś rozmowy w tej sprawie, ale one do niczego nie doprowadzały. Mimo to powiat cały czas podejmował działania, tj. we wrześniu ub.r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej działek znajdujących się pod drogą 3195. Kopalnia natomiast odezwała się w tej sprawie dopiero na wiosnę roku obecnego, kiedy też zaczęto intensywniej pracować nad omawianą ugodą. Wersji ugód było wiele, a Zarząd Powiatu systematycznie ustępował kopalni. Na ostatnim spotkaniu starosty oraz dyrektora kopalni - Pawła Markowskiego, powiat po raz kolejny ustąpił, by umożliwić kopalni prace odkrywkowe.

Podkreślił, że rozumie trudności kopalni i zapewnił, że zależy mu na jej pracy. Podkreślił również, że samorząd powiatowy chce współpracować z kopalnią. Jednak mimo wcześniej podpisanych umów kopalnia nie wywiązuje się z ich zapisów, szczególnie zwracając uwagę na tereny poodkrywkowe w okolicach Kleczewa i Wilczyna. Stanisław Bielik podkreślił, że Starostwo chce w minimalnych stopniu zabezpieczyć swój interes. Szanując władze kopalni. Podkreślił, że najważniejszy jest dla niego interes społeczeństwa powiatu konińskiego. Nie może zatem wyrazić zgody na działania, które miałyby ograniczyć bezpieczeństwo i interesy mieszkańców powiatu konińskiego. Przypomniał, że kiedy powiat mówił, że przed rozkopaniem drogi 3196 trzeba naprawić drogę 3195 przedstawiciele kopalni poinformowali, że nie są w stanie zrobić tego w wyznaczonym czasie. W związku z czym powiat przedstawił nową propozycję ugody. Następnie starosta przedstawił najważniejsze założenie ugody: kopalnia przekaże do 15 czerwca 940 tys. zł na konto Starostwa, a powiat przeprowadzi we własnym zakresie remont drogi. Pomimo takich uzgodnień zawartych z prezesem Markowskim do Starostwa wpłynął kolejny projekt ugody, w którym kopalnia sugeruje iż sama dokona naprawy drogi, nie podając terminu jej realizacji. Starosta podkreśla, że w jego opinii propozycja powiatu jest jak najbardziej właściwa. Kolejno poinformował, że powiat wystąpił o odszkodowanie do kopalni w kwocie 726.845 zł za zajęcie mienia. W ostatniej ugodzie już od tego odstąpiono. Teraz powiat chce jedynie, aby kwota ta została wpłacona na konto jako cesja na zabezpieczenie i będzie w całości zwrócona po naprawieniu szkód. Starosta uważa, że warunki przedstawione przez Starostwo dotyczące omawianej drogi są do przyjęcia, powiat nie chce wyręczać kopalni, chce aby prace naprawcze były przeprowadzone odpowiednio, by nie doszło do sytuacji podobnej jak w przypadku innych dróg pozostawionych przez kopalnie, które na dzień dzisiejszy są nieprzejezdne.

Kończąc swoją wypowiedź starosta powiedział, że jego zdaniem powiat nie może się już dalej cofnąć w zakresie tej ugody.

Po raz kolejny w sprawie głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który uważa, że istnieją zasady, które mówią, że jeśli się coś komuś niszczy to obowiązkiem jest to naprawić, natomiast ze strony kopalni wygląda to zupełnie inaczej. Patrząc na poczynania kopalni, stwierdził, że jest wiele dróg zniszczonych na terenie powiatu i nic z tym nie jest zrobione. „Nie zaczyna się budowy domu od dachu i komina tylko od podstaw”, natomiast tutaj sytuacja jest odwrotna. Mieszkańcy zostawieni są sami sobie, nikt nawet nie potrafi udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie ile kilometrów wynosić będzie objazd zamkniętego odcinka drogi.

Zwracając się do Zarządu Powiatu powiedział, że wszystkie porozumienie z kopalnią powinny mieć formę aktu notarialnego.

Przewodniczący Rady poinformował, że taką właśnie formę mają zawierane ugody. Dodał, że prócz form zabezpieczenia wspomnianych we wcześniejszej wypowiedzi przez pana starostę istnieją też inne. Dodał, że każde inne działanie Zarządu Powiatu byłoby poczytywane jako działanie na szkodę powiatu konińskiego. W związku z czym zarząd kopalni nie powinien się dziwić, że powiat przyjmuje właśnie taką, a nie inną postawę.

Karol Sobczak chcąc przypomnieć terminarz działań, przekazał, że propozycja ugody ze strony kopalni była przekazana jeszcze przed ostatnią ugodą otrzymaną ze Starostwa, w związku z czym to właśnie władze powiatu odniosły się do ugody zaproponowanej przez kopalnię, a nie odwrotnie. Ponadto po przesłaniu ugody ze Starostwa miało mieć miejsce spotkanie Zarządu Powiatu oraz Zarządu kopalni w celu doprecyzowania warunków ugody. Niestety do spotkania nie doszło, z czego właśnie mogą wynikać wszystkie nieporozumienia. Powiedział, że kopalnia nie ucieka od odpowiedzialności i prawdopodobnie obie strony są blisko porozumienia odnośnie remontu drogi 3195. Natomiast kopalnia reprezentuje odmienne stanowisko w sprawie drogi 3196 i ponoszenia kosztów na inwestycję oraz odbioru tej drogi przez powiat. Uważa, że jeżeli władze powiatu twierdzą, że odbiorą drogę dopiero po ośmiu latach od wybudowania i przekazania jej do eksploatacji, tak naprawdę nie wierzą, że draga ta jest we właściwym miejscu; a kopalnia się z tym zgadza. Na zwałowisku nic nie jest pewne bez względu na upływ czasu.

Przewodniczący Rady przypomniał o zasadach obowiązujących na sesji, wynikających z zagrożeń związanych z panującą pandemią i zwrócił się z prośbą o maksymalne skrócenie kolejnych wypowiedzi. Następnie udzielił on głosu Dariuszowi Szymczakowi - dyrektorowi Departamentu Obsługi Władz Spółki.

Dariusz Szymczak powiedział, że władze kopalni bardzo cenią sobie współpracę ze Starostwem. Dyrektor od jakiegoś czasu uczestniczy w rozmowach dotyczących spraw, które jeszcze nie są uregulowane. Odniósł się do stanu dróg w okolicach Kleczewa. Powiedział, że w opinii kopalni budowanie drogi na zwałowisku to strata pieniędzy. Stąd propozycja ze strony kopalni dot. budowy tzw. południowej obwodnicy Kleczewa, nad czym wciąż trwają rozmowy ze Starostwem oraz z Burmistrzem Gminy Kleczew. Zdaniem dyrektora, propozycja ta rozwiązuje problemy związane ze wszystkimi drogami wokół gminy. Dla potwierdzenia, że takie uzgodnienia są realne poinformował, że z końcem ubiegłego roku kopalnia uregulowała wszystkie sprawy związane z drogami w gminie Kazimierz Biskupi.

Stwierdził, że porozumienie jest możliwe, tyle tylko, że w negocjacjach obie z zainteresowanych stron powinny trochę ustąpić. Kopalnia natomiast otrzymała od Zarządu Powiatu projekt ugody oraz termin, na który winna stawić się do notariusza. W takim przypadku to już nie są negocjacje. Mimo wszystko jednak strony są bliskie porozumieniu.

Na zakończenie dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady życzył obydwu stronom owocnych negocjacji oraz tego, aby sprawa jak najszybciej nabrała pomyślnego rozstrzygnięcia.

Przystępując do meritum sprawy Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ponadto dodał iż uzupełnienie sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym zainteresowani dostali bezpośrednio przed obradami. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu w sprawie Przewodniczący poprosił Starostę Koninńskiego - Stanisława Bielika. Starosta Koniński poinformował, że Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń w okresie miedzysesyjnym oraz podjął kilkanaście uchwał własnych. Odbosząc się do kwestii ugody powiatu z kopalnią stwierdził dzisiejsze wystąpienie przedstawicieli kopalni było bardzo ogólnikowe i nie odnosiło się do konkretnych zapisów. W okresie międzysesyjnym uwaga w szczególności była zwrócona na bezpieczeństwo związane w panującą empidemią. Od samego począdku Starostwo starało się zabezpieczyć pracowników jednostek oraz interesantów. Starostwo wraca do normalnej obsługi mieszkańców. W dalszym ciągu jednak klienci nie są wpuszczani do biur. Pracownicy wracają do normalnego trybu pracy, w związku z czym tempo obsługi powinno wzrosnąć. Podkreślił, że mimo trudnej sytuacji wszyscy interesanci zostali obsłużeni. W celu zminimalizowania zagrożeń możliwy był kontakt mailowy i telefoniczny.

Poinformował również, że wszystkie złożone projekty są realizowane, zarówno w zakresie budowy dróg, jak i inne głównie te dotyczące oświaty.

W zwiazku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Punkt 6
Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w 2019 roku

Przechodząc do realizacji 6. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady oznajmił, że Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w 2019 roku” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było omawiane przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury na posiedzeniu w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii Komisji poprosił jej Przewodniczącego.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w przedmiotowej sprawie, przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka – przewodniczącego komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W sprawie Informacji z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w 2019 roku głos zabrał radny Jerzy Rzepecki, który zapytał, na jaki cel zostaną przesunietę niewykorzystane środki przeznaczone na odśnieżanie w związku z tym, że zima była łagodna, a środki na odśnieżanie zwiększone?

W odpowiedzi głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Józef Karmowski, który poinformował, że z „Akcji Zima”pozostało 300 tys. zł. Powiedział, że koszty są porównywalne do lat poprzednich. Trudno jest mówić o oszczędnościach ponieważ mimo tego, że nie było żadnych akcji związanych ze śniegiem, to częste opady oraz mróz w nocy powodowały, że na drogach było ślisko i te sytuacje śliskości występowały często. Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na bierzące utrzymanie dróg oraz część środków pozostawiona zostanie na kolejny przetarg.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w 2019 roku”.

Punkt 7
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2019

Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2019” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Materiał ten był rozpatrzony przez Komisję Spraw Społecznych, która pracowała w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii Komisji poprosił jej Przewodniczącą.

Opinii Komisji Spraw Społecznych w przedmiotowej sprawie przedstawiona przez radną Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym temacie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2019”.

Punkt 8
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok

Przystępując do omówienia 8. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Informacja została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego, które odbyło się w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii Komisji poprosił Przewodniczącego.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Piotra Maciejewskiego – Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W omawianym temacie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poinformował, że na posiedzeniu Zarządu temat ten został dokładnie omówiony. W związku z tym, iż w 2019 roku zanotowano 1508 zagrożeń, z czego 44 % stanowią pożary a ponad połowę, bo 52% zdarzenia zagrożeń miejscowych, zadał pytanie: czy fakt ten miał miejsce tylko w tym roku czy trend ten zmienia się „na korzyść” tych właśnie zagrożeń miejscowych i czy w takich sytuacjach zmienia się strategia działalności kontrolno-rozpoznawczej oraz działalności operacyjno-szkoleniowej jednostek straży? Poddał też pod wątpliwość czy faktycznie główną przyczyną tego rodzaju zdarzeń są zwierzęta oraz owady, ponieważ z przedstawionych danych wynika, że stanowią one 33% ogólnej liczby zdarzeń.

Kolejno w temacie głos zabrał radny Jerzy Rzepecki, który podziękował Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendantowi za wspomaganie jednostek OSP dotacjami w 2019 roku, akceptację wniosków oraz współpracę.

W odpowiedzi głos zabrał Komendant Maciej Pilarski, który powiedział, że już od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową zagrożeń miejscowych względem pożarów. Wiąże się to ze zmianami działalność jednostek, straż zajmuje się miejscowymi zagrożeniami związanymi z wypadkami, kolizjami, udzielaniem pierwszej pomocy na miejscu oraz coraz częściej występującymi zdarzeniami związanymi z owadami błonkoskrzydłymi. Stąd ma miejsce tendencja wzrostowa zagrożeń miejscowych, które najczęściej występują w obiektach mieszkalnych i w większości przypadków mają związek z owadami.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok”.

Punkt 9
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przystępując do rozpatrzenia punktu 9. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”. Materiał ten stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Dokument ten był przedmiotem zdalnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego. O przedstawienie opinii tej Komisji poprosił radnego Piotra Maciejewskiego – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.

Punkt 10
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2019 roku

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że ,,Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2019 roku” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Dokument ten był przedmiotem zdalnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił radnego Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2019 roku”.

Punkt 11
Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2019

Podejmując realizację 11. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przekazał, że ,,Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2019” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Materiał ten był rozpatrywany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która pracowała w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poprosił radnego Henryka Kryka – Przewodniczącego Komisji.

Przedstawiona opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z ,,Informacją o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2019”.

Punkt 12
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2019 r.

Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji zostało przekazane radnym sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2019r. Materiał ten stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Dokument został rozpatrzony przez Komisję Spraw Społecznych, która pracowała w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił radną Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych, przedstawiona przez Przewodnicząca Komisji, została dołączona do niniejszego protokołu jako załącznik nr 21.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2019 r.”

Punkt 13
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 w 2019 r.

Przystępując do omówienia 13. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady oznajmił, że sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 w 2019 r. zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Materiał rozpatrywany był przez Komisję Spraw Społecznych, która pracowała w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił radną Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w tej sprawie, przedstawiona przez jej Przewodniczącą stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021 w 2019 r.”

Punkt 14
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2019 r.

Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji zostało przekazane radnym sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanegow Koninie za 2019r. Materiał ten stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Dokument ten był przedmiotem zdalnego posiedzenia Komisji Rozwoju i Infrastruktury. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił radnego Bogdana Kołodziejczaka – Przewodniczącego Komisji.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w tej sprawie, przedstawiona przez jej Przewodniczącego, stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2019 r.”.

Punkt 15
Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2019

Przystępując do omówienia 15. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady oznajmił, że „Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2019 zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Dokument ten był przedmiotem zdalnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił radną Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w tej sprawie, przedstawiona przez jej przewodniczącą, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się zeSprawozdaniem z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w roku 2019”.

Punkt 16
Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 w powiecie konińskim

Przystępując do omówienia 16. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady oznajmił, że „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 w powiecie konińskim” zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Dokument ten był tematem dyskusji na zdalnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił radną Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w tej sprawie, przedstawiona przez jej Przewodniczącą, stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się zeSprawozdaniem z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 w powiecie konińskim”.

Punkt 17
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2019

Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady oznajmił, że „Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2019” zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Materiał ten był tematem zdalnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie opinii tej Komisji w przedmiotowej sprawie poprosił ponownie radną Halinę Lenartowicz – Przewodniczącą Komisji.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w tej sprawie, przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji, stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2019”.

Punkt 18
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za okres od 6 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przechodząc do realizacji 18 punktu porządku obradPrzewodniczący Radypoinformował, że zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Konińskiego komisje przedłożyły sprawozdania ze swojej działalności w 2019 roku. Sprawozdania zostały przekazane radnym wraz z materiałami sesyjnymi, które stanowią załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Powiatu Konińskiego za okres od 6 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.”

Punkt 19
Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2019 rok

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna zgodnie z § 60 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Konińskiego przedłożyła sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za rok ubiegły. Sprawozdanie to zostało radnym przekazane wraz z materiałami sesyjnymi i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Radystwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2019 rok”

Punkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Dokument ten był przedmiotem rozmów zdalnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. O przedstawienie wypracowanej w tym temacie opinii poprosił przewodniczącą komisji – radną Halinę Lenartowicz.

Opinia Komisji Spraw Społecznych w tej sprawie, przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji, stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XV/119/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Punkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.

Przystępując do omówienia 21 punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r. radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Z projektem tej uchwały na zdalnym posiedzeniu zapoznała się Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie wypracowanej przez tę komisję poprosił panią Żanettę Matlewską – jej Przewodniczącą. Opinia ta stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XV/120/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020r. stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Punkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Sprzedaj pomysł - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”

Przystępując do rozpatrzenia 22 punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Sprzedaj pomysł - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Z projektem tej uchwały w trybie zdalnym zapoznała się Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki oraz Komisja Budżetowa. O przedstawienie opinii tych komisji poprosił Przewodniczących Komisji. Jako pierwsza opinię przedstawiła radna Żanetta Matlewska –Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki. Opinia przez nią przedstawiona stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Kolejno opinię przedstawiła radna Maria Wróbel – Przewodnicząca Komisji Budżetowej. Opinia przez nią przedstawiona stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Sprzedaj pomysł - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie”. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XV/121/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie” stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Punkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Z projektem tej uchwały zapoznała się Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki oraz Komisja Budżetowa na posiedzeniu w trybie zdalnym. O przedstawienie opinii wypracowanej w tej sprawie poprosił przewodniczących komisji.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną Żanettę Matlewską – Przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 44 do protokołu. Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radną Marię Wróbel – Przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XV/122/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Punkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Po wznowieniu obrad, przystępując do omówienia 24 punktu porządku Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych radni otrzymali bezpośrednio przed obradami.

W tym miejscu Przewodniczący przypomniał, że w związku z tym, iż punkt był wprowadzony do porządku dopiero w dniu sesji, nie został on skierowany do żadnej z komisji.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XV/123/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie współdziałania Powiatu Konińskiego z Miastem Konin przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Punkt 25
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

Z projektem tej uchwały w trybie zdalnym zapoznała się Komisja Budżetowa. O przedstawienie opinii wypracowanej przez Komisję Budżetową w przedmiotowej sprawie poprosił panią Marię Wróbel – jej Przewodniczącą. Opinia przez nią przedstawiona stanowi ona załącznik nr 50 do protokołu.

Przewodniczący dodał, że przed sesją radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020, który stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. Poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Pan Radzisław Kozłowski – Skarbnik Powiatu poinformował, że do autopoprawek wprowadzono: po stronie dochodów 50 tys. z tytułu Środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Fundusze przekazane są dla Powiatowego Urzędu Pracy w celu przeciwdziałania, zwalczania COVID-19, które zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników, którzy pełnią funkcje związane z pomocą publiczną. Kolejno, pomoc finansowa Gminy Sompolno w kwocie 4314 zł, która przeznaczona jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Sompolno.

Po stronie wydatków wprowadza się nowe zadanie: przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice, ustalone na kwotę 2 mln 200 tys. zł. Kolejno przenosi się na kwotę 6244 zł fundusze , które w związku z urealnieniem aktualnych rozliczeń mają związek z zakończeniem projektu „Bilet do przyszłości” w ramach programu Erasmus prowadzonego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Następnie planuje się wydatki związane z utrzymaniem wynagrodzenia dla pracowników PUP w Koninie oraz wspomniane już wcześniej wydatki mające związek z pomocą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na kwotę 4314 zł. Skarbnik poinformował, że w załącznikach nr 5,6 oraz 7 oraz brzmieniu uchwały budżetowej dokonuje się wprowadzenia stosownych zmian.

W sprawie projektu uchwały, w temacie przebudowy drogi w miejscowości Kawnice, głos zabrał Stanisław Bielik – Starosta Koniński. Odnosząc się do braku uchwały Rady Gminy Golina, poinformował on iż w ubiegłym tygodniu był on na spotkaniu z radnymi tej gminy, na którym obecna była również Elżbieta Raźna - Członek Zarządu. Dyskusja była trudna. Przekazał, że zaproponował współfinansowanie inwestycji i podział wydatków po 50% przez samorządy gminy i powiatu. Na dzień dzisiejszy powiat proponuje kwotę 2mln 200 tys. zł, natomiast koszt całej inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł. W tej chwili zrezygnowano już z części inwestycji - fragmentu drogi za torami, co obniża koszty. Obecnie na drodze zakończone są prace związane z siecią kanalizacji sanitarnej, natomiast w planach jest jeszcze kanalizacja burzowa oraz doprowadzenie instalacji gazowej. Wszystko to składa się na stan drogi, która już w tej chwili jest bardzo rozkopana i jeśli zostaną wprowadzone kolejne wymienione elementy infrastruktury trasa może stać się nieprzejezdna. Starosta dodał, że droga ta jest dla mieszkańców głównym odcinkiem komunikacji, przy którym znajdują się najważniejsze punkty m.in. kościół, ośrodek zdrowia, sklep, dzieci chodzą tą drogą do szkoły. Ponadto jest to droga, którą muszą przemieszczać się mieszkańcy sąsiednich wsi - Głodowa, Brzeźniaka oraz Rosochy.

Starosta przekazał, że wykonawca, który kończy kanalizację sanitarną wyszedł z propozycją, aby nie było wymagane od niego całkowite naprawienie nawierzchni do stanu poprzedniego ponieważ później trzeba będzie kolejny raz rozkopywać drogę w celu zrobienia kanalizacji burzowej. Jest już ukończona dokumentacja na doprowadzenie instalacji gazowej w tej części Kawnic. Z wykonawcą prac prowadzone są rozmowy. Zapewnił on, że dokończy prace w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wykona kanalizację burzową, która należy do zadań po stronie powiatu. Ponadto dyrektor Karmowski prowadzi rozmowy z przedsiębiorstwem gazyfikacji, aby prace z tego zakresu zostały wykonane przed dokończeniem inwestycji, tak by wykonawca ten uczestniczył w kosztach wykonania nawierzchni na tej drodze wraz z chodnikami i zatoczkami. Koszt przedsięwzięcia określony został na ok 2 mln 200 tys. zł – 2 mln 400 tys. zł. Rozmowy z samorządami gminnymi są trudne i w przypadku Gminy Golina było podobnie. Starosta natomiast w przeddzień obrad rozmawiał z Burmistrzem Goliny, który zapewnił, że gmina jest gotowa dofinansować 500 tys. zł. Starosta uważa, że można mieć wątpliwości czy uda się uzyskać fundusze od tego samorządu, ale w związku z zapewnieniami burmistrza samorządy powinny sobie wierzyć, nie z góry odrzucać propozycje.

Starosta zwrócił się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie sprawy tej inwestycji. Mimo spodziewanych mniejszych wpływów, np. z podatków, związanych z obecną sytuacją epidemiczną, powiat może sobie pozwolić na tą inwestycję, nie zadłużając się. Dodał, że są podstawy finansowe, by podjąć decyzję o tej inwestycji. Podkreślił, że chciałby też aby decyzja ta zapadła dzisiaj. W obecnej chwili przetargi i inwestycje wypadają bardzo dobrze, w związku z czym im wcześniej zostaną podjęte decyzje tym lepiej. Podał przykład powiatu kaliskiego, gdzie inwestycja realizowana będzie za ok. połowę wartości kosztorysowej.

Kolejno w omawianej sprawie głos zabrał Przewodniczący rady, który podkreślił, że w omawianej sprawie jest odmiennego zdania. Jako pierwszy argument podał fakt, iż w ciągu miesiąca samorząd Gminy Golina radykalnie zmienił zdanie. Przytoczył w tym miejscu uchwałę Rady Gminy Golina, z której treści wynika że gmina nie ma zamiaru dołożyć do omawianej inwestycji żadnych pieniędzy. W tym miejscu odczytał treść uchwały rady Gminy Golina. Dokument ten stanowi załącznik nr 52 do protokołu. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że Rada Gminy Golina sugeruje, nakazuje samorządowi powiatu, w jaki sposób ma daną inwestycję przeprowadzić. Rada Gminy Golina nie podjęła w tej sprawie kolejnej uchwały, nie zmieniła zdania sprzed miesiąca w sprawie finansowania tego zadania.

Przewodniczący Rady dodał, że samorząd gminy Golina jest jedynym samorządem gminnym, który nie partycypował w żadnych kosztach realizacji inwestycji na terenie powiatu konińskiego w 2019 roku. Bardzo ciężka była współpraca z tą gminą przez całą poprzednią kadencję. Ze względu na utrudnioną współprace samorząd Gminy Golina nie jest wiarygodny. Mimo zrobienia kilku dróg na terenie Gminy Golina, Powiat nie otrzymał praktycznie żadnego wsparcia finansowego. W związku z czym dzisiaj deklaracja ze strony Burmistrza Goliny, bez podjęcia uchwały przez Rade Gminy jest mocno niewiarygodna. Do tematu można się właściwie odnieść i przygotować w przypadku, gdyby była już przygotowana uchwała o pomocy finansowej dla powiatu konińskiego.

Kolejną kwestią jest budżet powiatu i jego dochody, o czym mówił Starosta. Podkreślił, że wszystkie informacje, które napływają w różnych formach, także z mediów sugerują, że dochody samorządów terytorialnych będą mniejsze o ok. 40%. Rozmowy ze Skarbnikiem świadczą, że taki sam stan rzeczy również ma miejsce w powiecie konińskim. Nawet jeżeliby powiat miałby zrealizować inwestycję w Gminie Golina, to można się do tego przymierzyć dopiero w miesiącu lipcu, po przeanalizowaniu budżetu powiatu za I półrocze tego roku.

Przewodniczący nadmienił, że Gmina Golina nie robi żadnej łaski, odtwarzając nawierzchnię zerwanej drogi, ponieważ inwestorem każdej infrastruktury gazowej czy innej, która ma posłużyć mieszkańcom jest gmina. Gmina zajęła pas drogowy. Ponadto w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę prac na pewno zostały uwzględnione fundusze na odnowienie nawierzchni. Z informacji podanych w „Przeglądzie Konińskim” wynika, że na naprawę tej drogi zabezpieczono kwotę 700 bądź 800 tys. Jeden pas na ciągu owej drogi będzie nowy, odtworzony, bez potrzeby inwestowania środków z budżetu powiatu. W związku z wymogami Zarządu Dróg Powiatowych na omawianej trasie powstanie gruby na 10cm asfalt na szerokości całego pasa jezdni. Przewodniczący dodał, że nawierzchnia po zakończonych pracach i tak będzie lepsza niż była przed rozpoczęciem prac nad siecią kanalizacyjną.

Na zakończenie wypowiedzi Przewodniczący Rady odniósł się do pilności wykonania inwestycji. Uważa, że na terenach każdej z gmin są drogi, które są w fatalnym stanie. Wspomniał o drodze w swojej gminie, w miejscowości Kazubek, która jest zupełnie nieprzejezdna, a mimo to nie zabiega o jej naprawę. Droga w Kawnicach na tę chwilę jest przejezdna.

Kolejno w omawianej sprawie głos zabrał Radny Andrzej Perkowski, który zgłosił wniosek o wyłączenie z autopoprawek inwestycji na drodze w Kawnicach. Radny dodał, że uważa, iż o inwestycji na tej właśnie drodze można zacząć debatować dopiero w momencie gdy zostaną zakończone wszystkie prace związane z instalacją gazową i burzową. Zdaniem radnego decyzje są podjęte zbyt szybko. Ponadto gmina powinna dołożyć do planowanej inwestycji i dopiero w momencie otrzymania uchwały Rady Miejskiej w Golinie można zacząć rozmawiać. W tej chwili samorząd powiatu wyprzedza fakty przez co gmina nawet nie będzie myśleć o tym, by zabezpieczyć wkład finansowy w inwestycję. Według radnego „obiecanki” nie mają żadnego sensu, ponieważ jak mogliśmy zauważyć na początku sesji, Zarząd nie potrafi wyegzekwować nawet umów zapisanych w formie aktów notarialnych.

Zwrócił się do Skarbnika z pytaniem o ile mniejsze na dzień dzisiejszy są wpływy z CIT, PIT, dochody z wydziału komunikacji oraz wpływy z wszystkich innych opłat.

Powtórzył, że wnioskuje o wyłączenie z autopoprawek drogi w Kawnicach. Dodał, że jest zwolennikiem każdej inwestycji, ale wtedy, kiedy ma to sens. Podał przykład gminy Ślesin, gdzie chodnik na ulicy Kościelnej był wymieniany kilka razy.

Kolejno głos zabrała radna Żanetta Matlewska, która poinformowała, iż przytoczona wcześniej uchwała Rady Miejskiej w Golinie została podjęta w momencie gdy mówiono, że koszt inwestycji wynosić będzie 4 mln zł. Później koszty się zmniejszyły. Przekazała, że w Gminie Golina jest dużo własnych inwestycji i na ta chwilę gminy nie stać na to, by pokryć 50% kosztów zadania. Radna zwróciła się z prośbą o ponowne pochylenie się nad sprawą i być może podzielenie prac na etapy. Zwróciła uwagę na fakt, że droga ta jest ważna dla mieszkańców, którzy oczekują jej zrobienia. Dodała, że pomimo tego, że nie jest jeszcze podjęta przez Burmistrza Goliny uchwała o przeznaczeniu 500 tys. zł na te drogę, to jest on człowiekiem na tyle honorowym by wierzyć, że to minimum wkładu będzie zapewnione; a po skończeniu własnych inwestycji może nawet więcej. Kolejny raz poprosiła o ponowne rozpatrzenie oraz dogłębną weryfikację sytuacji. Dodała, że prawdopodobnie dobrym pomysłem byłoby złożenie wniosku do Dróg Samorządowych, gdzie inwestycja zostałaby pokryta w 70%. Przyznała, że odbudowa drogi powinna się zacząć dopiero po zakończeniu wszystkich pozostały prac trwających i zaplanowanych.

Kolejno głos zabrał Radny Bogdan Kołodziejczak. Zwrócił on uwagę na fakt, że dawno nie było sesji. Zapytał co takiego się wydarzyło w tym czasie, że dzisiaj radni dowiadują się, że Starosta odstąpił od odszkodowania 726 tys. zł od kopalni. Ponadto zapytał ile podczas tej kadencji już inwestowano w naprawy pokopalnianych dróg? Dodał, że podczas sesji nie powinny pojawiać się wątpliwości w omawianym temacie, podobne do tych, że kopalnia nie wie ile wynosiłby objazd omawianej na początku sesji drogi. Przypomniał, że kiedyś mówił, że obecnie są możliwości techniczne, które pozwalają przedstawić wizualnie omawiany temat, tak by każdy wiedział czego dotyczy rozmowa. Sytuacja wygląda tak, jakby Starostwo próbowało odebrać uzgodnienia pod stołem, że zwalnia wykonawcę z obowiązku odtworzenia drogi. Jeżeli wykonawca nie dokona napraw, odpowiedzialność spadnie na powiat, ponieważ odstąpiono od odtworzenia stanu drogi. Jeżeli prace naprawcze zostaną wykonane, wtedy powiat może dokonać inwestycji jako nowe zadanie. Nie może dochodzić do sytuacji, że wykonuje się obowiązki powierzone innym, naprawia się szkody za kogoś. Starostwo robi prezenty, zwalniając kopalnie z wypełnienia ugód.

Po raz kolejny głos zabrał Radny Andrzej Perkowski, który wracając do tematu uzgodnień, zapytał jaką pewność można mieć, że uzgodnienia wspomniane wczesnej przez Starostę z wykonawcą zostaną dotrzymane. Zadania powinny być realizowane zgodnie z przetargiem na wykonawstwo dróg. To co dzisiaj słyszymy wygląda tak, jakby zwyczajnie pod stołem ustalano, kto ma wykonać jaką pracę. Nie ma ani projektów ani kosztorysów, a z uzgodnień wynika, że dany wykonawca zrobi to taniej. Takie rzeczy można robić gdy robi się u siebie. A nie gdy wchodzą w grę środki publiczne. W grę wchodzą zbyt duże kwoty, na każdą inwestycję trzeba zorganizować przetarg. Zwrócił się do Starosty Konińskiego aby wchodzić w inwestycje, składać wnioski na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ale dopiero wtedy kiedy to ma sens. Jeżeli my nie możemy wyegzekwować umów z kopalnią, to jak wyegzekwujemy od niewielkich wykonawców. Radny po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem o wyłączenie tego zadania z autopoprawek.

W tym miejscu glos zabrał Starosta, który zwrócił się bezpośrednio do Pana Andrzeja Perkowskiego, tłumacząc, że sytuacja w omawianą drogą nie wygląda tak, że nic nie jest wiadome. Podkreślił, że dokumentacja na tę drogę jest opracowana. Przetargi również zostaną ogłoszone. Na zadanie jest pełna dokumentacja.

Przewodniczący kolejny raz udzielił głosu Andrzejowi Perkowskiemu, zwracając się do Starosty Konińskiego wyjaśnił, że chodziło mu dokładnie o tę wypowiedź Starosty, z której wynikało, iż wykonawca kanalizacji sanitarnej w ramach 700 tys. zł, które są przeznaczone na doprowadzenie drogi do stanu sprzed inwestycji, zrobi to taniej. Nie ma pewności, że wykonawca dotrzyma słowa i to zrobi. Radny zwrócił się do Starosty, by trochę liczył się z Radą Powiatu. Dodał, że obecna sytuacja na rynku, w tym sytuacja wielu firm, które nie działają od miesięcy, jest niepewna. A powiat może wykonać tę inwestycję za dwa bądź trzy miesiące, gdy gmina skończy swoje inwestycje.

Radny Bogdan Kołodziejczak zabierając głoś powiedział,, że jeżeli powiat zwalnia wykonawcę z wykonania napraw dróg, to wiąże się to z ogromnymi pieniędzmi. Zapytał komu miałby wykonawca te właśnie pieniądze zwrócić - gminie, starostwu oraz na jakiej podstawie, czy kolejny raz będzie w formie „ugadania się” na spotkaniu? Radny stwierdził, że jest to takie nadużycie, że nie powinny być dzisiaj nawet prowadzone rozmowy w tym temacie.

W tym miejscu Przewodniczący Rady dodał, że prace odtworzeniowe powinny być wykonane i ta część robót odtworzeniowych powinna zostać pomniejszona o wcześniej wykonane w dokumentacji prace. Dopiero wtedy możliwe jest ogłoszenie przetargu. Kolejność postępowania powinna być inna niż obecnie założona.

Radny Sebastian Ławniczak, który zadał pytanie, podkreślając, że oczekuje jasnej i konkretnej odpowiedzi, czy jeżeli Rada zagłosuje za akceptacją tych zmian w budżecie dot. inwestycji w Kawnicach, to wtedy wykonawca będzie zwolniony w wykonania odtworzeń?

Kolejno głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady - Wiesław Bednarek, który powiedział, że inwestycja będąca tematem dyskusji jest niewątpliwie potrzebna. Odniósł się, do wypowiedzi radnej Żanetty Matlewskiej i tego, że stanowisko gminy dotyczyło sytuacji, w której całkowity koszt inwestycji wynosił ok 4 mln zł. Gmina w początkowych zamierzeniach nie widziała możliwości wsparcia inwestycji, co się zmieniło po zmniejszeniu wymaganych nakładów. Wówczas burmistrz dostrzegł możliwość dołożenia 500 tys. zł, co zadeklarował. Radny uważa, że nie jest to przeciętna osoba lecz Burmistrz i trzeba mu wierzyć. Dodał, że ma nadzieję, iż Burmistrz Goliny nikogo nie oszuka. Ponadto zrozumiał, że wykonawca kanalizacji sanitarnej przychylił się do wykonania również kanalizacji deszczowej. Dodał, że widzi cel w powiązaniu tych inwestycji. Nie widzi natomiast sensu, by po odtworzeniu drogi ponownie ją rozkopywać w celu wykonania kanalizacji deszczowej. Trzeba sporządzić szersze porozumienie. Jeżeli uda się zrealizować projekt wykorzystując partycypację firmy gazowniczej w kosztach to zadanie będzie łatwiejsze dla powiatu, aniżeli realizować projekt od podstaw. Dodał, że jeżeli powiatu nie stać na tę inwestycję, to nie powinniśmy w to wchodzić, ale skoro nie będzie wymagane zapożyczenie a zadanie jest zaplanowane do realizacji, to powinno zostać wykonane.

W tym miejscu Przewodniczący Rady przypomniał, że to zadanie zostało zaplanowane dopiero w dniu dzisiejszym. A jeżeli chodzi o obecną technologię, możliwe jest wykonanie kanalizacji burzowej w drugim pasie, obok odtworzonego pasa drogi. Nie prowadzi się robót tak, aby dwie kanalizacje biegły w jednym pasie.

Kolejno do dyskusji odniósł się Stanisław Bielik – Starosta Koniński, który zwrócił się do radnych o nie posądzanie go o to, że próbuje załatwiać sprawy pod stołem. O wszystkim jest mówione otwarcie. Do sprawy trzeba podejść bardzo po gospodarsku. To, że wykonawca odtworzy fragment jezdni nie jest wystarczającym rozwiązaniem, ponieważ nawet chodnik wymaga całkowitej przebudowy, jest ze starych cementowych płytek. Powiedział, że jeżeli teraz powiat nie wejdzie w tę inwestycję to mieszkańcy zostaną zostawieni z drogą w takim stanie na bardzo długi czas.

Przewodniczący Rady nie zgodził się z twierdzeniem, iż mieszkańcy zostaną z rozkopaną drogą. Mieszkańcy nie będą mieli rozkopanej drogi, ponieważ do obowiązku wykonawcy należy przywrócenie drodze jej pierwotnego stanu. Ponadto na starym odcinku zostanie odtworzona nawierzchnia, co za tym idzie droga będzie w znacznie lepszym stanie niż poprzednio.

Kolejno głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poinformował, że nad tą sprawą prowadzone były rozmowy Zarządu w dniu dzisiejszym. Zarząd zaakceptował wniosek po informacji Starosty Konińskiego, że gmina będzie partycypować w kosztach inwestycji. Nie było wiadomo natomiast nic o uchwale, którą przedstawił Przewodniczący Rady, a która jednoznacznie mówi, że gmina nie dołoży środków na to zadanie. To trochę zmienia postać rzeczy. Ponadto dodał, że projekt ten jest finansowany w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Posiadał on określone zasady procedury przetargowej, która została zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski. Zatwierdzono też zakres rzeczowy tej inwestycji i ustalono kwotę dofinansowania. Nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zamian w tym projekcie, ponieważ będzie on kontrolowany. W pierwszej kolejności trzeba zrealizować zadanie unijne i je rozliczyć, a dopiero później można zastanowić się nad pomocą dla gminy, bo bez wątpienia będzie ona potrzebna. Powiat musi też wiedzieć jaka jest pomoc gminy. Starosta na pewno chce dobrze, chce aby kolejny odcinek drogi powiatowej był wyremontowany. Rada Miejska w Golinie jednak powinna podjąć uchwałę, w jakim stopniu dofinansuje to zadanie, wtedy decyzja Rady Powiatu na pewno nie będzie odmowna. To są drogi powiatowe i powinno się robić wszystko by stan nawierzchni był jak najlepszy. Na koniec przestrzegł przed ingerowaniem w zatwierdzony już przetarg na zadanie w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Praz kolejny głos zabrała Radna Żanetta Matlewska, która potwierdziła, że uchwała Rady Gminy Golina, o której dzisiaj radni się dowiedzieli dotyczyła momentu, w którym zadanie kosztować miało 4 mln zł. Ze strony gminy jest założone dofinansowanie w kwocie 500 tys. Ponadto nie zgadzając się z wcześniejszą wypowiedzią Przewodniczącego Rady, radna poinformowała, że pozwoli sobie przygotować symulacje na kolejną sesję, która zaprezentuje, że gmina dokładała do realizacji inwestycji na drogach powiatowych więcej niż powinna. Zwróci również uwagę na podziały środków w innych gminach, w których podejmowane jest wiele inwestycji.

Przewodniczący Rady powiedział, że 500 tys. zł to jest deklaracja. Uchwała Rady Gminy jest całkowicie inna w tej sprawie. Jeżeli będzie uchwała Rady Gminy o deklaracji środków , to dyskusja będzie w zupełnie innym miejscu.

Po raz kolejny głos zabrał Andrzej Perkowski. Odnosząc się do wypowiedzi radnej Żanetty Matlewskiej, powiedział, że ma rację w kwestii współfinansowania zadań. To prawda, że w różnych gminach jest odmienna sytuacja z dofinansowaniami. Radny podał przykład swojej gminy, niejednokrotnie prosił o drobne kwoty i nie było akceptacji. Wracając do zasadniczej części omawianego tematu radny zauważył, że interesującą kwestią jest to, iż członkowie Zarządu na posiedzeniach nie są informowani o uchwałach, które przekazywane są do Starostwa przez inne samorządy. Zarząd przez to głosuje za tym, co nie powinien, o najważniejszych informacjach dowiadują się dopiero na sesji. Członkowie Zarządu teraz już będą wiedzieli, ze trzeba inaczej się sprawom przyglądać. Stwierdzenie starosty, że do sprawy trzeba podejść po gospodarsku, jest trochę za późno. Po gospodarsku, to trzeba było myśleć, jak były wydawane pozwolenia na kanalizacje. Wiceprzewodniczący, uważa, że konieczny jest większy nadzór Zarządu Dróg Powiatowych, przy wielu inwestycjach pojawiają się sporadyczne kontrole, a powinny one być bardzo często. Gdyby Zarząd Dróg Powiatowych więcej ingerował, sytuacja na drogach wyglądałaby zupełnie inaczej.

Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Józefowi Karmowskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, który poinformował, że przetarg koniecznie musi być przeprowadzony. Nie jest natomiast w stanie powiedzieć czy wygra go firma, która jest obecnie odpowiedzialna za wykonanie zadań z budowy kanalizacji sanitarnej. Mimo tego, że jest w stanie przedstawić zadowalającą ofertę, nie można tego na dzień dzisiejszy zagwarantować. Podkreślił, ze musi nastąpić rozliczenie projektu w ramach KOSI. Ponadto dodał, ze kanalizacja deszczowa faktycznie projektowana jest po drugiej stronie jezdni. Wykonawca kanalizacji sanitarnej na tej drodze KANWOD ma postawione wymagania w zakresie nawierzchni mającej powstać po zakończonych pracach.

Przewodniczący Rady zwracając się do Dyrektora ZDP powiedział, by nie iść tą drogą i nie brnąć dalej. Może wydarzyć się sytuacja, że obecny wykonawca startujący w przetargu będzie wiedział, że ma 700 tys. przewagi nad innymi konkurentami, ponieważ będzie mógł wykonać pracę, która do niego należy dopiero w kolejnym przetargu. Podkreślił, że warto trzymać się propozycji radnego Ryszarda Nawrockiego, aby najpierw ukończyć jeden projekt i go rozliczyć.

Kolejno głos zabrał Radny Sebastian Ławniczak, który ponowił swoje wcześniejsze pytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi. Czy głosując za proponowanym przez Zarząd zadaniem, wykonawca będzie zwolniony z odtworzeni oraz czy stoi coś na przeszkodzie, aby w momencie gdy wykonawca dokona wymaganych odtworzeń drogi zwołać sesje nadzwyczajną i dopiero wtedy podjąć decyzję o przekazaniu środków?

Przewodniczący wyraził swoje wątpliwości czy ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nikt ze zgromadzonych nie jest inwestorem. W opinii Przewodniczącego nie jest on zwolniony z tego obowiązku, jest podpisana umowa.

Na zakończenie dyskusji w tym punkcie obrad głos zabrał Radny Sławomir Ławniczak, który powiedział, że obok jego miejsca zamieszkanie były prowadzone takie same roboty drogowe, miała miejsce identyczna sytuacja. Pozytywnie ocenił działania Zarząd Dróg Powiatowych. Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem, wykonawca bardzo dobrze odtworzył nawierzchnię. Potwierdził tym, że można wykonać odtworzenie we właściwy sposób.

Przewodniczący Radypoddał pod głosowanie wniosek Radnego Andrzeja Perkowskiego o wyłączenie z autopoprawek kwoty 2mln 200tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu 14 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” oraz 3 głosami wstrzymującymi się. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Radypoddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu z wyłączeniem pkt. wobec którego przeprowadzone zostało głosowanie.. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki (z wyłączeniem kwoty 2mln 200tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice) zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczący Radypoddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XV/124/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

Punkt 26
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego. Został on przekazany radnym wraz z materiałami sesyjnymi.

Projekt tej uchwały był rozpatrywany na zdalnym posiedzeniu Komisji Budżetowej. Poproszono zatem Przewodniczącą tej Komisji panią Marię Wróbel o przedstawienie opinii Komisji w sprawie procedowanego projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący dodał, że przed sesją radni otrzymali wniosek dot. wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego, który stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu. Poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

Skarbnik -Radzisław Kozłowski, poinformował, że autopoprawki w zaistniałej sytuacji ograniczają się do wprowadzenia dochodów na kwotę 54314 zł. Wydatki ustalono na tę samą kwotę. Są to zmiany obejmujące wyłączenie z autopoprawek wcześniej omawianego wydatku na zadanie w Kawnicach.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku projekt został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

Kolejno Przewodniczącypoddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Konińskiego wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XV/125/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

Punkt 27
Wnioski i oświadczenia radnych

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Andrzej Perkowski – podziękował radnym za racjonalne i przemyślane podejście do sprawy inwestycji w Kawnicach. Dodał, że w przyszłości inwestycje powinny być bardziej przemyślane. Nieraz trzeba pokazać, że trzeba wiedzieć nad czym się dyskutuje. Członkowie Zarządu postawieni zostali między „młotem a kowadłem”. Na posiedzeniu Zarządu głosowali za włączeniem tej inwestycji do budżetu, a później okazało się, że są inne okoliczności w sprawie.

Radny Ryszard Nawrocki przekazał, że w związku z dużą liczba interwencji wójtów i burmistrzów Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich złożyło wniosek do Ministra Klimatu, że destrukt nie ma kodu odpadu. Uzgodnienia, jakie zapadły we wrześniu ubiegłego roku sprowadzały się do tego, że problem destruktu zostanie rozwiązany. Do tej pory to się nie stało. W kontekście tego wystąpienia, były prowadzone analizy i rozmowy nad zasadnością wniosku. Niestety od września do marca nic się nie wydarzyło w tej sprawie. W uzyskanie zgody przez samorządy na wykorzystanie destruktu włączył się w chwili obecnej minister w kancelarii prezydenta. Radny poinformował, że wczoraj uzyskał informacje od dyrektora departamentu gospodarki odpadami, na szczeblu centralnym uzgodniono, iż do końca przyszłego tygodnia problem zostanie rozwiązany. Dodał, że gdyby decyzja miała być negatywna, byłaby już podjęta. Wyraził nadzieję, że rozstrzygniecie będzie na korzyść samorządów. Wszystkie samorządy na pewno zostaną o tym powiadomione.

Ponadto powiedział, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski dokonało analizy nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem – przeciwdziałaniami COVID-19 (tarcza 3.0). W wystąpieniu tym są rozwiązania dotyczące przedsiębiorców i samorządów. W swoim wystąpieniu SGiPW wskazał na rozwiązania, które zasługują na wsparcie, a zanegowano te, które mogą spowodować, że nie poprawi się sytuacja finansowa samorządów. Ubytki w dochodach dla samorządów są znaczne. Wciąż trwają obserwacje i analizy, a na ich podstawie SGiPW będzie występowało z konkretnymi rozwiązaniami. Dodał, że ubolewa, iż w tarczy 3.0 nie ma pakietu pomocowego dla samorządów. Treść wystąpienia SGiPW stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Radny Bogdan Kołodziejczak zwracając się do radnego Ryszarda Nawrockiego zapytał jak to jest, że przychodząc na posiedzenie Zarządu, głosuje w sprawie 2.200 tys. zł w taki sposób, że po 3 godzinach wycofuje się z tej decyzji? Zdaniem radnego jest to braku szacunku do swojego czasu i czasu radnych. Zapytał czy tak to powinno wyglądać? Czy to jest gospodarność? Na koniec dodał przywołany przez Przewodniczącego Rady cytat „nie idźcie ta drogą”. Taka sytuacja dzisiaj była niepotrzebna.

Następnie zgłosił wniosek o naprawę ulicy Krzymowskiej. Dodał, że w takiej formie ta droga nie może funkcjonować.

Radny Ryszard Nawrocki odpowiadając przedmówcy podkreślił, że to nie jest tak, iż jako członek Zarządu wycofuje się z wcześniejszej decyzji. Przedstawione argumenty przez wszystkich biorących udział w dyskusji i dodatkowe informacje wskazują, że należałoby jeszcze raz zastanowić się nad podejściem do tego zadania. I dlatego wstrzymał się od głosu w sprawie tej inwestycji. Zdaniem radnego ta sprawa wróci jeszcze pod obrady Rady.

Radna Maria Wróbel zwracając się do zebranych podziękowała za wsparcie nie tylko duchowe, ale i finansowe służby zdrowia w trudnej sytuacji epidemicznej, w jakiej znaleźli się wszyscy, a szczególnie służba zdrowia. Podziękowała wójtom, burmistrzom, radnym powiatu oraz przewodniczącemu rady, który osobiście dostarczał szpitalowi środki ochrony. To są wielkie rzeczy. Dowodem jest to, że 1400 pracowników szpitala dzisiaj jest zdrowych. Dzięki temu pracownicy szpitala mogą żyć bezpiecznie. Szpital uniknął dużej liczby zakażonych pacjentów: było ich 13, zmarło 5. W imieniu własnym i dyrektora szpitala podziękowała za wszystkie indywidualne wpłaty i każdą pomoc w postaci środków ochrony osobistej.

Radna Żanetta Matlewska stwierdziła, że dzisiaj na sesji usłyszała, jakby droga w Kawnicach była niespodzianką pod osłoną nocy. A przecież o tej drodze mówi się od lat. W zeszłym roku była zaplanowana dokumentacja. Jest to odcinek drogi niezbędny dla mieszkańców. Dodała, że dziwi się niektórym wypowiedziom, iż ta droga wyskoczyła znienacka.

Radna Elżbieta Raźna odniosła się do wypowiedzi radnego Bogdana Kołodziejczaka dot. głosowania na posiedzeniu Zarządu i zmiany zdania. Powiedziała, że podziela zdanie kolegi Ryszarda Nawrockiego. Dodała, że uczestniczyła w spotkaniu w gminie Golina w tej sprawie. O 500 tys. zł., które deklarować miała Rada Gminy w Golinie była tam również mowa. Podkreśliła, że nie przyszłoby jej do głowy, że Rada Gminy Golina wyraziła inne stanowisko w tej sprawie, o czym dowiedziała się na sesji. To nie jest tak, że członkowie Zarządu lekką ręką głosują w ważnych sprawach. Wszystkie zagadnienia są analizowane.

Radny Andrzej Perkowski powiedział, że nie ma pretensji ani żalu do członków Zarządu. Jeżeli członkowie Zarządu nie mieli informacji, to głosowali poprawnie. I każdy by tak zrobił. Okazuje się, że uchwały mówią co innego, prace wykonane na drodze też dowodzą o czymś innym, a rzeczywistość jest inna. Radni członkowie Zarządu nie mają dokumentów takich, jak powinni mieć do rozpatrywania spraw. Podkreślił, że nikt nie ma pretensji do radnych członków Zarządu.

Przewodniczący Rady powiedział, że zarówno samorząd powiatu, jak i gmina Golina mają czas na decyzje w tej sprawie. Jak będzie zakończona inwestycja, będzie można zweryfikować wartości kosztorysowe. Będzie czas na zastanowienie się i analizę stanu finansów w pierwszym półroczu br. Pośpiech nie jest tutaj dobrym doradcą.

Punkt 28
Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obradPrzewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął XV sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk
Kierownik Biura Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-30 13:02:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 09:06:33)
Lista wiadomości