logo
logo bip

Protokół nr XIV/2020 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 13 lutego 2020 roku

BR.0002.1.2020

Protokół nr XIV/2020
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 13 lutego 2020 roku

XIV sesja odbyła się 13 lutego 2020 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1330.

Punkt 1
Otwarcie obrad

Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący Rady przypomniał, że w ubiegłym tygodniu dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł Zenon Paszek – radny powiatu konińskiego od początku jego istnienia, a więc od 1998 roku. W pamięci wielu pozostanie nie tylko człowiekiem o dużym doświadczeniu, pochłoniętym sprawami lokalnych społeczności, a szczególnie wsi i rolnictwa, pasjonatem historii, ale także urodzonym społecznikiem, dobrym kolegą, człowiekiem dostrzegającym potrzeby innych, zawsze uśmiechniętym. Dodał, że jest przekonany, że Zenon Paszek pozostanie w pamięci wszystkich związanych z samorządem powiatu konińskiego, stanowiąc jednocześnie trwałą części historii tego miejsca.

Następnie uczczono pamięć radnego Zenona Paszka minutą ciszy.

Punkt 2
Stwierdzenie quorum

Przechodząc do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 25 osób (24 radnych uprawnionych do głosowania w związku ze stwierdzeniem przez Komisarza Wyborczego wygaśnięcia mandatu radnego Zenona Paszka), stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.

W sprawie porządku głos zabrał Starosta Koniński, który zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad po pkt. 7. dodatkowego zagadnienia o poniższym brzmieniu:

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248P.

Uzasadniając wniosek Starosta poinformował, że droga, o której mowa łączy drogę nr 25 na terenie gminy Rychwał z drogą powiatową. Droga ta przez wiele lat była przedmiotem uzgodnień, a później napraw i remontów. Odcinek na długości 2,3 km, należący do powiatu konińskiego, został naprawiony duże wcześniej. Odcinek po stronie powiatu kaliskiego został wyremontowany dopiero w ubiegłym roku. Biorąc udział w uroczystości otwarcia odcinka drogi na terenie powiatu kaliskiego, samorządowcy rozmawiali na temat łączącego obydwa odcinki drogi powiatowej wąskiego przejazdu przez mostek, znajdujący się na strumyku, wykorzystywany głównie przez rolników. Pomoc w przebudowie tego mostka obiecał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Poinformował on jednak, że zadanie to mogłoby być sfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z którego korzystać mogą jedynie samorządy gminne. W związku z tym Starosta przekazał, że uzgodnił z Burmistrzem Rychwała panem Stefanem Dziamarą, iż zadanie to na wymienionym odcinku drogi powiatowej, samorząd powiatu przekaże samorządowi gminy Rychwał. Gmina Rychwał wystąpi o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski w ramach FOGR będą rozpatrywane na przełomie lutego i marca. Stąd potrzeba podjęcia proponowanej uchwały na dzisiejszej sesji.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty Konińskiego o włączenie do porządku obrad po punkcie 7 dodatkowego zagadnienia w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248P”. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie, tj. 21 głosami za wprowadziła zmianę w porządku obrad. Wykaz immiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do nienijszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248P.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zamknięcie obrad.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji Przewodniczący Rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XIII obrad Rady Powiatu Konińskiego. Protokół z XIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący Rady wniósł zatem o jego przyjęcie.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał protokół z XIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za” przyjęła protokół nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 grudnia 2020 r. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym

Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodał, że bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tej informacji.

Stanisław Bielik – Starosta Koniński omówił sprawozdanie z działalności Zarządu stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przekazał ponadto, Powiat koniński otrzymał dodatkowe środki na likwidację azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansuje 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Oznacza to, że dotacja wyniesie 200 tys. zł. netto. Podatek VAT w wysokości 353 tys. zł trzeba będzie zapłacić z budżetu powiatu.

Podpisana przez samorząd i fundusz umowa zakłada, że wsparcie finansowe dla działań powiatu związanych z usuwaniem azbestu będzie realizowane w trzech etapach. Dofinansowanie w wysokości 61 tys. 800 zł powiat otrzymał już w grudniu, jako refundację kosztów poniesionych na realizację zadania w 2019 r. Druga i trzecia transza – łącznie 200 tysięcy zł – zostaną wypłacone w tym roku zgodnie z harmonogramem prac.

Rok 2020 r. jest czternastym rokiem realizacji programu usuwania azbestu.

Starosta poinformował, że powiat koniński przygotował piętnastu nowych kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych. Podczas uroczystego panelu, który odbył się 8 stycznia wręczył im zaświadczenia ukończenia szkolenia, podziękował za gotowość niesienia pomocy i zaprosił do współpracy. Zaświadczenia te są niezbędne do tego, by ubiegać się o kwalifikacje do bycia rodzicem zastępczym. Kandydaci, którzy otrzymali je na początku br. pochodzą z czterech gmin naszego powiatu: Kramska, Starego Miasta, Ślesina i Goliny.

Dla zapewnienia dzieciom pozbawionym rodzin naturalnych bezpiecznego środowiska zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie stawia wysokie wymagania kandydatom na ich opiekunów. Przygotowania do pełnienia roli rodzica zastępczego trwają kilka miesięcy. W tym miejscu podziękował pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za doskonałe realizowanie tego zadania. Szczególne podziękowania skierował do pani Doroty Kaźmierczak, która kieruje realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej. .

Starosta przypomniał, że 9 stycznia w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się noworoczne spotkanie samorządowe. Licznie przybyli na nie samorządowcy, przedstawiciele placówek i instytucji podległych powiatowi, służb działających na terenie powiatu konińskiego, firm i organizacji pozarządowych oraz dziennikarze. O duchową stronę spotkania zadbał Tadeusz Jelinek pastor z parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie. Starosta podziękował samorządowcom, którzy pod dyrekcją Zbigniewa Osajdy dyrygenta Orkiestry Quantum w Rychwale przygotowali i wykonali na tę okazję świąteczny utwór.

Poinformował, że Powiat Koniński zakończył rozbudowę Dydaktycznego Centrum Gastronomicznego w Żychlinie. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 15 stycznia.

Rozbudowa Dydaktycznego Centrum Gastronomicznego kosztowała łącznie 1 058 345,79 zł, z czego 1 015 985,79 zł stanowiły środki powiatu, a 42 360 zł zostały pozyskane z WRPO w ramach projektu "Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie". Zwiększono metraż obiektu oraz wyposażono go w nowoczesne sprzęty umożliwiające poznanie najnowszych technik przygotowania posiłków. Ponadto powstały nowe pracownie: żywienia z zapleczem magazynowym i obsługi klienta, a także trzy szatnie, dwie łazienki, pomieszczenie magazynowe oraz hol. Dzięki przebudowie holu i pokoju nauczycielskiego oraz pojawieniu się dodatkowego magazynu, nowy wygląd zyskała także stara część budynku. Projekt pozwolił także wyposażyć w nowoczesne urządzenia i sprzęt pracownie nowo oddanego budynku.

Starosta podkreślił, że kolejną ważną powiatową uroczystością była, organizowana po raz 21. Gala Powiatu Konińskiego, która odbyła się 24 stycznia w Konińskim Domu Kultury.

Najważniejszym punktem programu była ceremonia wręczenia statuetek ”Nagrody za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego”.

Przyznawane na Gali od ponad dwóch dekad wyróżnienia są wyrazem uznania i podziękowania samorządu powiatu dla lokalnych liderów. Służą też promocji przedsiębiorczości i postaw społecznych, by stały się one inspiracją do aktywności dla innych mieszkańców powiatu.

Podczas tegorocznych uroczystości „Nagrodą za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego” wyróżniono siedmioro przedstawicieli powiatowej społeczności wyłonionych spośród piętnastu kandydatów zgłoszonych do nagrody za aktywność w 2019 r. Statuetki za zasługi dla powiatu w obszarze gospodarki, kultury, sportu oraz działalności społecznej trafiły w tym roku do czterech osób i trzech podmiotów. Laureatem nagrody w dziedzinie „gospodarka” została firma VIN-KON S.A. z Konina. Statuetki za działania w obszarze kultury otrzymały: Zespół Ludowy „Świętojanki” z gminy Kramsk oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku.

Za „działalność społeczną” nagrodzone zostały Alina Byczyk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bielawach (gmina Kazimierz Biskupi) oraz Beata Stepanow – pielęgniarka i prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej w Kleczewie. Natomiast, za osiągnięcia w dziedzinie „sport” wyróżniono, Marka Juszczaka współzałożyciela i prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka, gmina Stare Miasto oraz Weronikę Żabierek – pochodzącą z Kramska złotą medalistkę w kolarstwie na 500 metrów oraz brązową medalistkę na 1000 metrów podczas ubiegłorocznych, XV Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi.

Uroczystość stała się także okazją do wręczenia odznaki Primus In Agendo nadawanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na wniosek starosty konińskiego w uznaniu szczególnych działań i zasług na rzecz polityki społecznej i rodziny odznaką „Pierwszy w działaniu” uhonorowana została Krystyna Chowańska – Prezes Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, Członek Zarządu Regionalnego TPD w Poznaniu, Członek Zarządu Głównego TPD w Warszawie, pedagog rodzinny, harcmistrz ZHP i Kawaler Orderu Uśmiechu.

Starosta przekazał, że od 13 do 31 stycznia br. w salach nr 251 i 252 starostwa można było dokonać wglądu do projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w oparciu o zamówienia: Modernizacja baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków w gminach Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Golina, Stare Miasto. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane ujawnione w projekcie operatu, mógł ww. terminie (w poniedziałki i wtorki w godzinach od 10.00 do 17.00, oraz w środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 14.00) zgłaszać uwagi do tych danych. Zgłoszenia niezgodności przyjmowali na sześciu stanowiskach pracownicy firm OPG Gdańsk i GEO-LEX, czyli wykonawców prac geodezyjnych w ramach zamówienia. Z prawa do wglądu w projekt operatu skorzystało 720 uprawnionych osób i podmiotów. Wniesiono 260 uwag do danych, które aktualnie są sprawdzane i ewentualnie zostaną poprawione bez żadnych kosztów dla właścicieli nieruchomości. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego. Wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrzenie zgłoszonych do niego uwag było kolejnym etapem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu konińskiego realizowanym w ramach unijnego projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Aglomeracji Konińskiej – integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych na obszarze powiatu konińskiego”. Realizacja projektu zostanie zakończona 30 marca br.

Następnie Starosta poinformował, że Magazyn „Perspektywy” opublikował listę najlepszych placówek oświatowych w kraju. Sukcesem mogą pochwalić się szkoły prowadzone przez powiat koniński. Spośród szkół z subregionu konińskiego w “rankingu techników” najwyższe miejsce uzyskało Technikum w ZSE-U w Żychlinie - 121 w kraju i 12. miejsce w Wielkopolsce. Nieco dalej, ale wciąż na miejscu zasługującym na uwagę, uplasował się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie - 269 w kraju i 27 miejsce w województwie.

Kluczową kwestią w przygotowaniu rankingu są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych. Osiągnięty w rankingu wynik ZSEU w Żychlinie zaowocował przyznaniem szkole tzw. „Srebrnej Tarczy”. Dodatkowym powodem do dumy i satysfakcji dla Zespołu jest znalezienie się w gronie 200 Szkół Olimpijskich w Polsce, na co złożyły się sukcesy uczniów ZSEU w olimpiadach. Potwierdzeniem sukcesów uczniów naszych szkół jest fakt, że Agata Wieczorkiewicz i Natalia Niemiec z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie znalazły się na podium eliminacji okręgowych XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Celem olimpiady jest zainteresowanie młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problemem żywienia, a także promocja zdrowia i popularyzacja wzorców racjonalnego żywienia. Uczennice klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych ZSEU w Żychlinie brały udział w zmaganiach okręgowych olimpiady na początku roku (3 stycznia 2020 r). I choć na wyniki eliminacji trzeba było czekać blisko miesiąc, to było warto. Agata Wieczorkiewicz zajęła pierwsze miejsce, a Natalia Niemiec zdobyła trzecią pozycję w konkursie. Ponadto, Agata Wieczorkiewicz (która jest ubiegłoroczną finalistką Olimpiady) awansowała do etapu centralnego konkursu z czwartym wynikiem w Polsce.

Ogromny sukces odnotowała też mieszkanka powiatu konińskiego - Alina Byczyk z Bielaw (gm. Kazimierz Biskupi), która w Plebiscycie Mistrzowie Argo’ 2019 uzyskała tytuł „Gospodyni Roku” zajmując w tej kategorii I miejsce w powiecie i województwie oraz plasując się na XIII miejscu w Polsce. To bardzo duży sukces i duża promocja powiatu konińskiego.

Starosta poinformował również, że został ogłoszony Ranking Powiatów za 2019 rok. Jest to ranking organizowany przez Związek Powiatów Polskich. Powiat koniński wśród powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców uplasował się na 13 miejscu. Spośród wszystkich powiatów wielkopolski powiat koniński wyprzedził tylko powiat poznański. To bardzo dobre lokaty.

Ponadto starosta poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Zespołu Elektrowni PAK oraz KWB Konin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz związków zawodowych. Z uzyskanych informacji wynika, że jest duże zagrożenie dla działalności Kopalni. Odkrywka na terenie gminy Wilczyn może okazać się nieekonomiczna. Nie wiadomo czy w ogóle zostanie ona uruchomiona. Sytuacja krytyczna jest również w elektrowni. Z informacji uzyskanych od prezesa wynika, że ceny energii są bardzo niskie, a koszty jej produkcji bardzo wysokie. Elektrownia jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej.

Następnie Starosta poinformował o kilku wydarzeniach, które odbędą się najbliższym czasie. Jednym z nich jest XXII Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego. Sportowcy amatorzy rywalizować będą o Puchar Starosty Konińskiego i udział w finale wojewódzkim imprezy. Reprezentacje gmin powalczą o miano najlepszych w powiecie konińskim 15 i 16 lutego w obiektach sportowych w Kazimierzu Biskupim i Żychlinie.

W sobotę na hali widowiskowo-sportowej w Kazimierzu Biskupim rozegrany zostanie turniej piłki siatkowej. Rywalizację o miejsca na podium rozpoczną o godzinie 9.00 drużyny kobiece. Mecze z udziałem mężczyzn zaplanowano od godziny 12.00. Kończące powiatową rywalizację konkurencje rekreacyjne zaplanowane zostały na 16 lutego w kompleksie sportowo-dydaktycznym ZSEU w Żychlinie.

19 lutego w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie odbędzie się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o przyznaniu stypendiów Starosty Konińskiego. Stypendia za wyróżniające się wyniki w nauce przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 19 lat. Służą wspieraniu rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań młodych ludzi, a także są formą nagrody za trud i pracę włożone we własną edukację. W tym roku samorząd przeznaczył na stypendia 180 tys. 800 zł, dzięki czemu gratyfikację finansową za osiągnięcia w nauce otrzyma rekordowa liczba 110 uczniów. Pomoc stypendialna (wynosząca 200 zł miesięcznie) trafi do 44 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 38 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, 20 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz 8 podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.

Kończąc swoją wypowiedź Starosta poinformował, że 17 lutego br. wizytę w naszym regionie złoży pan Łukasz Mikołajczyk – Wojewoda Wielkopolski. Na spotkanie o godz. 13.30 zaproszenie otrzymali radni powiatu konińskiego oraz wójtowie i burmistrzowie. Zachęcił do uczestniczenia w tym spotkaniu.

Wobec braku dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

Przystępując do realizacji 5. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że ,,Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński” została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Był on przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił zatem przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez radną stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński ”.

Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku

Przystępując do realizacji punktu 6. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku”. Materiał ten stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji – radnego Piotra Maciejewskiego o przedstawienie opinii komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiona przez radnego Piotra Maciejewskiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku”.

Punkt 7
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja w roku 2019

Przystępując do realizacji punktu 7. porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji „Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja w roku 2019”. Materiał ten stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przedmiotowe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji – radnego Henryka Kryka o przedstawienie opinii komisji w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Henryka Kryka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze ,,Sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja w roku 2019”.

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach, prosząc jednocześnie Komisję Rozwoju i Infrastruktury o wypracowanie opinii w sprawie włączonego do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały.

Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248 P

Po wznowieniu obrad, przystępując do realizacji punktu 8 porządku Przewpodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248 P, wszyscy radni otrzymali bezpośrednio przed dzisiejszymi obradami.

Ponadto przypomniał, że w przerwie obrad Rady projekt rozpatrzyła na swoim posiedzeniu Komisja Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez jej przewodniczącego – radnego Bogdana Kołodziejczaka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W sprawie projektu uchwały głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który zapytał czy jest wstępna kalkulacja kosztów tej inwestycji oraz kto będzie partycypował w kosztach realizacji zadania, o którym mowa? Czy koszt inwestycji poniesie gmina czy powiat będzie również ponosił koszty?

Starosta Koniński powiedział, że dane dotyczące kosztów inwestycji przedstawi pan Józef Karmowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Jeśli natomiast chodzi o decyzje o współfinansowaniu zadania to z zapewne samorządy podzielą się kosztami, bo finansowanie z FOGR nie będzie w 100%. Jeśli jednak powstała szansa, aby pozyskać środki, to trzeba z niej skorzystać. Ponadto powiaty koniński i kaliski wyremontowały swoje odcinki dróg, a łączący je mostek jest wąskim „gardłem”, który utrudnia przejazd.

Pan Józef Karmowski– Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie powiedział, że mówiąc o wartości kosztorysowej tego zadania, trzeba wskazać na dwa jego elementy. Pierwszy to przebudowa przepustu na drodze, która ma aktualnie 3 metry. Taka szerokość drogi przeszkadza przejazdom rolniczym czy transportowym w przemieszczaniu się. Powiat kaliski poszerzył swój odcinek drogi. Po stronie powiatu konińskiego szerokość tej drogi wynosi 4 metry, a długość 2,3 km. Koszt wykonania tej części zadania kształtuje się na poziomie 200 tys. zł. Jeśli chodzi o sam przepust, to w chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja. Z wstępnego rozeznania wynika, że koszt przebudowy kształtował się będzie na poziomie 400 tys zł. Całe przedsięwzięcie kosztowało zatem będzie ok. 600 tys. zł - 650 tys. zł. Wnioskodawcą jest gmina Rychwał, która złoży wniosek, jako beneficjent. Powiat może partycypować w kosztach zadania. Użyczenie odbywa się min. na 5 lat, co umożliwia złożenie wniosku.

Podsumowując, Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa finansowania tego zadania wróci po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez gminę.

Wobec braku dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248 P. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIV/116/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248 P stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020

Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020, Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.

Materiał ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego

Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił Przewodniczącego tej Komisji.

Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącą – radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za”. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Uchwała XIV/118/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Punkt 11
Wnioski i oświadczenia radnych

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Nawrocki. Radny przedstawił działania, jakie podejmowane były wprzez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, którego powiat koniński jest członkiem. Poinformował zatem, że 15 stycznia br. odbył się nadzwyczajny zjazd samorządów województwa wielkopolskiego, w którym uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli jst. Przedmiotem obrad była aktualna sytuacja samorządów lokalnych w świetle ustaw o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym. Poruszono również niepokojącą sytuację, jaka występuje w zakresie finansów publicznych, w zakresie realizacji dochodów i wydatków w samorządach oraz w zakresie realizacji zadań własnych samorządów i ich finansowania lub współfinansowania przez stronę rządową. W szczególności poruszono niekorzystną sytuację związaną z zabezpieczeniem środków w ramach subwencji oświatowej i rezerwy oświatowej na funkcjonowanie oświaty w gminach. Większość samorządów dopłaca do tych zadań od 50% do nawet 66%. W tej sprawie nadzwyczajny kongres podjął stanowisko, które zostało przekazane zainteresowanym resortom. Samorządowcy domagają się w nim, aby w pełni respektować zapisy ustaw ustrojowych. W tym miejscu podziękował mediom lokalnym, tj. wydawnictwu Przegląd Koniński i pani redaktor Milenie Fabisiak za zainteresowanie kongresem oraz szerokie opisanie zagadnienia. Artykuł jest dostępny w Biurze Rady. Ponadto zwrócił uwagę na niepokojące dane dotyczące wykorzystania nadwyżki operacyjnej, z której finansowane są przede wszystkim inwestycje. Ujemną nadwyżkę posiada już 30 miast na prawach powiatu, 60 powiatów, a w kolejnych 46 jest ona niższa niż 1 mln zł, a także rekordowo 860 gmin, a w następnych 750 jest niższa niż 1 mln zł. Dodał, że w Polsce jest ponad 230 samorządów. Te dane świadczą o stanie finansów samorządów.

Przekazał także, że wczoraj obradował zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, gdzie wstępnie dokonano oceny realizacji zadań statutowych za 2019 rok. Gruntowna ocena zostanie przedstawiona na zjeździe sprawozdawczym w marcu. Powiedział, że w ubiegłym roku przeprowadzono 16 szkoleń i konferencji, w których uczestniczyło ponad 1000 samorządowców z Wielkopolski. Na rok bieżący zaplanowano 20 takich wydarzeń. Wydano 14 stanowisk z różnych płaszczyzn funkcjonowania samorządów. Dzięki SGiPW, które było inicjatorem tego przedsięwzięcia, realizowanych jest 40 projektów tzw. małych kin społecznościowych, także w regionie konińskim. W ubiegłym roku wstąpiło do stowarzyszenia kolejnych 5 samorządów Wielkopolski. Obecnie stowarzyszenie liczy 127 członków.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że Komisarz Wyborczy w Koninie I dnia 11 lutego br. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Zenona Paszka.

Ponadto przekazał, że Narodowy Fundusz Zdrowia odniósł się do stanowisko Rady Powiatu Konińskiego z 30 grudnia 2019 roku w sprawie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, ze szczególnym uwzględnienie funkcjonowania Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu oraz Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego. Pismo w tej sprawie jest dostępne w Biurze Rady.

W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Zdzisław Jankowskiemu – byłemu posłowi na Sejm RP. Pan Zdzisław Jankowski powiedział, że ponad 3 lata temu Mariusz Błaszczak – ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 2,5 mln zł na budowę budynku policyjnego w Rychwale. Gmina na tej prywatnej transakcji (bo posiada go prawdopodobnie                                      ) straciła od 3 do 6 mln zł. Za budowę budynku odpowiedzialny był starosta koniński. Zapytał starostę dlaczego budynek nie został pobudowany i czy w decyzji dot. budowy budynku zaszły jakieś zmiany.

Ponadto poinformował, że ok miesiąc temu złożył pismo skierowane do wszystkich radnych w sprawie rozbieranego budynku elewatora zbożowego w Koninie. Z informacji posiadanych przez mówcę wynika, że żaden radny powiatu konińskiego nie otrzymał tego pisma. Dodał, że nie oczekiwał, że pismo będzie w porządku obrad Rady, ale radni powinni je przynajmniej otrzymać. W przypadku podmiotów gospodarczych, które w Polsce są sprzedawane w obce ręce np. właścicielowi niemieckiemu, po dokonaniu zakupu w Polsce na kredyt, państwo niemieckie zwraca ten kredyt. Powiedział, że powtarza się historia zdrajców z czasów zaborów. Kończąc swoją wypowiedź stwierdził: „miejcie się na baczności”.

Przewodniczący Rady zwracając się do przedmówcy wyjaśnił, że wszyscy radni otrzymali pismo w sprawie elewatora na swoje skrzynki mailowe. Rada Powiatu Konińskiego nie jest bezpośrednim jego adresatem, ponieważ elewator nie znajduje się na terenie powiatu konińskiego ani nie jest w jego jurysdykcji. Jeśli chodzi o sprawę budowy komisariatu w Rychwale, to powiedział, że powiat koniński na pewno nie był odpowiedzialny za realizację inwestycji pn „komisariat policji w Rychwale”.

Starosta Koniński powiedział, że możliwe iż było wydane pozwolenie na budowę komisariatu w Rychwale przez organ do tego uprawniony, a jest nim starosta. Jednoznacznie w tej chwili nie może jednak powiedzieć, czy tak było. Dodał, że wie, gdzie jest posterunek policji w Rychwale, ale nie wie, kto jest właścicielem tego budynku. Jeżeli jednak były spełnione wszystkie wymagane prawem warunki wraz z decyzją lokalizacyjną i warunkami technicznymi, to pozwolenie musiało zostać wydane. Późniejsze działania właściciela dot. budynku nie zależą od starosty.

Podsumowując Przewodniczący Rady stwierdził, że, udział powiatu w tej sprawie mógł się sprowadzać do wydania pozwolenia na budowę. Natomiast proces inwestycyjny na pewno nie był w kompetencji powiatu konińskiego.

Pan Zdzisław Jankowski stwierdził, że wszystko to, o czym powiedział, to informacje uzyskane od - radnego powiatu poprzedniej kadencji. Zdaniem mówcy są to sprawy korupcyjne i ta rada powinna się nimi zająć.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawami korupcyjnymi zajmują się inne organy. Powiat koniński na pewno nie jest organem do tego uprawnionym.

Punkt 12
Zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w obradach i zamknął XIV sesję Rady Powiatu Konińskiego.

Protokołowała:
Dorota Sobieraj-Krawczyk
Kierownik Biura Rady

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-22 12:47:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 09:04:43)
Lista wiadomości