logo
logo bip
Protokół nr XV/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku
BR.0002.10.2015
 
Protokół nr XV/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 grudnia 2015 roku
 
XV sesja odbyła się 30 grudnia 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1600.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016- 2023:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
f) debata,
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
15. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.
 
Na posiedzenie przybył radny Grzegorz Maciejewski.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XIII obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XIV sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za" przyjęła protokół nr XIV/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 listopada 2015 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
    
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedstawione przez zarząd powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie o zabranie głosu poprosił starostę konińskiego Stanisława Bielika.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik zabierając głos w omawianej sprawie przekazał, że zarząd odbył trzy posiedzenia w okresie międzysesyjnym, tj. w dniu 30 listopada, 14 i 29 grudnia br. Wszystkie uchwały, które zostały podjęte przekazano odpowiednim adresatom. Zarząd przyjął 5 projektów uchwał pod dzisiejsze obrady Rady. Ponadto zapoznał się z opiniami Komisji Budżetowej w sprawie uchwały budżetowej powiatu konińskiego na 2016 r. oraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Przyjął kilka sprawozdań oraz podjął 15 uchwał własnych.
Następnie poinformował o uchwaleniu regulaminu konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku Powiatu Konińskiego", którego ideą jest uhonorowanie osób zajmujących się wolontariatem. Konkurs ten po raz pierwszy zostanie zorganizowany w powiecie konińskim, a wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na Gali Powiatu Konińskiego w roku 2017.
Przekazał, że w dniu wczorajszym podpisano aneks do zawartej wcześniej ugody z kopalnią. Postanowiono w nim, że z projektu zostanie wyłączona budowa ścieżki rowerowej zaplanowanej na terenie Gminy Wilczyn, ponieważ przy starej drodze jej nie było. Celem tego ustępstwa było również przyspieszenie negocjacji z kopalnią. Ustalono, że inwestycja nie przekroczy 11 mln 700 tys. zł. Zdaniem starosty ta kwota w zupełności powinna wystarczyć na wybudowanie drogi. Ponadto w ugodzie zapisano, że zaoszczędzone pieniądze z tej kwoty, powiat może przeznaczyć na utworzenie wspomnianej ścieżki rowerowej. Starosta dodał, że bardzo ważne jest zabezpieczenie ściągania należności w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W związku z tym kopalnia będzie musiała określić wiarygodnego gwaranta. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich kopalnia musi zrealizować na odcinku Kaliska-Gogolina do końca czerwca 2016 r., natomiast drugi etap drogi łączącej miejscowości Gogolina i Wielkopole do końca 2016 r. Zgodnie z aneksem do ugody, miesiąc od jego podpisania KWB ma poszerzyć drogę gminną ze Sławoszewka do Gogoliny, aby umożliwić mieszkańcom przejazd na czas trwania budowy nowej drogi. Starosta zapewnił, że samorząd powiatu będzie konsekwentnie dążył do egzekwowania powyższych zapisów. Następnie poinformował, że we wstępnej umowie zawartej z kopalnią w maju ubiegłego roku na rekompensatę za szkody górnicze zapisano 2 mln 200 tys. zł. W rezultacie ta kwota okazała się niewspółmierna do strat, które ma spowodować działalność wydobywcza kopalni. Powiat wycenił odszkodowanie na kwotę ok. 3 mln zł, na co zakład wyraził zgodę. Obecnie ponad 90 % właścicieli gruntów otrzymało swoją rekompensatę. Należy się ono także Gminie Kleczew i Gminie Wilczyn, jak również samej kopalni za grunty zajęte pod drogę, ponieważ przechodzi ona na własność powiatu. Podkreślił, że najważniejsze było wypłacenie pieniędzy rolnikom.
30 listopada br. ogłoszono konkurs na powadzenie dwóch środowiskowych domów samopomocy, a mianowicie:
- w Mielnicy dla 35 osób, prowadzonego przez fundację „Mielnica",
- w Głębockiem dla 30 osób, prowadzonego przez stowarzyszenie „Radość".
Są to zadania rządowe, na które przeznaczono środki uzyskane od Wojewody w kwocie łącznej 772 200,00 zł.
Powiat koniński po raz kolejny wywalczył Puchar Marszałka zajmując trzecie miejsce we współzawodnictwie sportowo-turystycznym. W ubiegłym roku udało się wywalczyć pierwsze miejsce, natomiast w tym roku zabrakło nieco punktów, aby zwyciężyć. Zdaniem starosty jest to jednak duży sukces, ponieważ w rywalizacji brało udział 31 powiatów.
Orkiestra Dęta „Quantum" z Rychwała została tegorocznym laureatem Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Z tego tytułu otrzymała statuetkę „WIELKOPOLSKI PEGAZ".
Drugie i szóste miejsce w stawce dwunastu zespołów zajęły załogi Starostwa Powiatowego w Koninie w IX Rajdzie Nawigacyjnym Samorządowców. Drugie miejsce wywalczyli pan Paweł Figurski i pan Karol Baranowski. Z kolei szóste miejsce zajął pan Krzysztof Czajkowski z panem Witoldem Nowakiem. Starosta serdecznie im pogratulował.
Następnie poinformował, że Rada Seniorów Powiatu Konińskiego dokonała podsumowania swojej działalności za rok 2015 r. Nadmienił, że jest to bardzo aktywne stowarzyszenie, które podejmuje wiele inicjatyw. Radni seniorzy ogłosili konkurs fotograficzny pt. „Barwy lata w powiecie konińskim". Pierwsze miejsce zdobyła pani Teresa Kwiatkowska ze Sławska - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich za zdjęcie zatytułowane „Pracujące trzmiele".
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale, jak co roku zorganizował „Jasełka". Zdaniem starosty widowisko było bardzo ciekawe, co mogą potwierdzić obecni na tej uroczystości goście.
W Żychlinie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych tradycyjnie zorganizowano konkurs na „Najpiękniejszy stół świąteczny". Udział w nim bierze coraz więcej przedstawicieli z różnych szkół gastronomicznych. W tym roku byli to uczniowie z powiatu tureckiego, a także powiatu kaliskiego, którzy zdobyli pierwsze miejsce.
Ponad pięćdziesięcioro dzieci z rodzin zastępczych spotkało się 18 grudnia ze św. Mikołajem. Spotkanie to zostało zorganizowane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Starosta przekazał również, że w ramach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych został nim pan Jan Bartczak.
Następnie przekazał, że wszystkie zadania zaplanowane na 2015 r. zostały zrealizowane. Wyjątek stanowi budowa chodników w Gminie Skulsk. Na ten cel rada udzieliła gminie pomocy finansowej w wysokości 180 tys. zł. Większa część tej inwestycji została wykonana, natomiast pozostały zakres prac gmina musi sfinansować we własnym zakresie w roku 2016. Na inwestycje drogowe łącznie ze środkami zewnętrznymi przeznaczono ponad 11,5 mln zł.
Do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej niestety nie zostały zakwalifikowane dwa projekty, tj. droga Wola Podłęża-Grąblin i droga Lisiec Wielki-Stare Miasto. Powyższy program jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który był realizowany w latach 2008-2015. Najwyżej punktowano w nim następujące kryteria:
- bezpieczeństwo;
- współpraca jednostek przy realizacji zadania;
- znaczenie zdania dla rozwoju obszarów wiejskich;
- wpływ realizacji zadania na poziom dostępności komunikacyjnej.
Z kolei w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 główną uwagę zwraca się na tzw. czynniki techniczne, do których zalicza się:
- pasy ruchu;
- pobocza;
- chodniki przy jezdniach wyposażone w „wyspy" rozdzielające przy wjeździe na teren zabudowy;
- przebudowa skrzyżowań;
- pełnowymiarowe zatoki autobusowe;
- ruch rowerzystów poza jezdnią;
- studzienki kanalizacji deszczowej poza jezdnią.
W związku z powyższym projekty zgłoszone przez powiat nie spełniają wymaganych kryteriów. Plan drogi Wola Podłęża-Grąblin odrzucono ze względu na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących szerokości zjazdów do niektórych posesji. Na podstawie opracowanej dokumentacji stwierdzono również, że pas postojowy przy Domu Ludowym w Izabelinie jest za wąski. W przypadku drogi Lisiec Wielki-Stare Miasto uznano, że szerokość jezdni i chodnika jest za mała. Projekt przewidywał poszerzenie jezdni do 5 m, natomiast jej standardowa szerokość zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinna wynosić 6 m na terenie niezabudowanym i 7 m na terenie zabudowanym. Starosta wyjaśnił, że na tym odcinku drogi nie ma możliwości, aby uzyskać taką szerokość. Natomiast szerokość chodnika powinna wynosić min. 2 m, a w dokumentacji zapisano 1,5-2 m. W sprawie tych projektów zostało złożone odwołanie do Urzędu Wojewody, jednakże nie otrzymano jeszcze decyzji w tej sprawie. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, to trzeba będzie rozważyć na ile można przekształcić te projekty, aby spełniały wymagane kryteria. Jeżeli nie da się zmienić pewnych elementów, to władze starostwa będą wnioskować o odstępstwa od przepisów. Podkreślił, że nie można zrezygnować z tych projektów, wręcz należy dążyć do ich realizacji.
Następnie poinformował, że zostały ogłoszone kryteria punktowania do oceny wniosków na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mianowicie:
- jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy wynosi:
a) poniżej 50 % średniej krajowej : 5 pkt.;
b) 50 % - 75 % średniej krajowej: 3 pkt.;
c) powyżej 75 % średniej krajowej: 1 pkt.
- jeżeli bezrobocie w powiecie jest wyższe od średniego w kraju, to przysługują 2 pkt.;
- pasywna infrastruktura szerokopasmowa wybudowana lub będąca w budowie: 1 pkt.;
- droga prowadząca do obiektu użyteczności publicznej: 2 pkt.;
- droga łącząca się z drogą wyższej kategorii: 3 pkt.
Ponadto najważniejsze w opinii starosty jest kryterium dotyczące wymiany nawierzchni drogi. Do tej pory na dotychczasową nawierzchnię nakładano nową, a taki projekt nie zostanie zakwalifikowany. W związku z powyższym dokonywana jest weryfikacja dróg, które spełniają te wymogi. Na najbliższej sesji zostaną podane te propozycje, które następnie będzie można zgłosić do PROW.
19 listopada br. odbył się drugi z kolei przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Świętojańskiej. Cena wywoławcza wynosiła 595 tys. zł, natomiast sprzedano ją za kwotę 601 tys. zł , a 7 stycznia zostanie przekazany akt notarialny.
 
Następnie przewodniczący rady poprosił panią Barbarę Szeflińską - Prezesa Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie o przedstawienie opinii w sprawie przydatności i konieczności wybudowania lotniska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Pani Barbara Szeflińska powiedziała, że omawianie tego tematu już na poprzedniej sesji było jak najbardziej zasadne, ponieważ dotyczy on zdrowia i życia każdego z nas w sytuacji kiedy pomoc jest niezbędna. Jako prezes zarządza Pogotowiem Ratunkowym w Koninie, które obsługuje miasto Konin i cały powiat, a także 7 przyległych powiatów. Do dyspozycji są 24 karetki i znacząca liczba personelu, tj. 220 osób. Jest to samodzielna jednostka, która przez wiele lat realizuje wszystkie zaplanowane zadnia. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe podlega Ministrowi Zdrowia, który tym samym jest odpowiedzialny za całą jego infrastrukturę. W skali kraju jest 16 baz, natomiast w Wielkopolsce znajduje się tylko jedna. Obecnie helikopter stacjonuje na Ławicy przy lotnisku. Rozważania na ten temat trwają od kilku lat, natomiast w tym roku nabrały finalnego znaczenia, gdyż do jego końca mają być odebrane cztery zakupione helikoptery, z których jeden został przyznany Wielkopolsce. Analizując rozpiętość regionu i czas dotarcia helikoptera do najdalej wysuniętych punktów jako odpowiednie miejsce na budowę lotniska wskazano Michałków. Miejscowość ta znajduje się w powiecie ostrowskim. Pani prezes przyznała, że śmigłowiec mógłby również lądować na lądowisku przy konińskim szpitalu. Jednak przystosowanych ku temu miejsc w województwie jest 18. Z Michałkowa do Konina w linii prostej jest 60 km. Helikopter ten obsługiwałby także powiat ostrzeszowski, kępiński i autostrady w kierunku Łodzi. Pogotowie Ratunkowe w Koninie zawiadamia helikopter z Poznania, który przylatuje na teren Koła, Dąbia i na teren wzdłuż autostrady. Są to znaczne odległości sięgające niekiedy 170 km. Wówczas dyspozytor ma wątpliwość, ponieważ musi podjąć decyzję, który transport szybciej dotrze na miejsce, karetka czy helikopter. Ambulans dojedzie i zabezpieczy poszkodowanego, jednak aby dowieść go we wskazane miejsce wymagany jest szybki transport. Z usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego korzystają w większości szpitale m.in. w Kole, Koninie i w Słupcy. Zdaniem pani prezes wszystkim powinno zależeć, aby taka usługa była dostępna jak najszybciej. Helikopter stacjonujący na Ławicy obsługuje ok. 480 wylotów rocznie. Jak dotąd może startować od godz. 8 do godz. 20. Ponadto baza, jaką trzeba wybudować musi mieć miejsce dla zespołu obsługującego, w którego skład wchodzi: pilot, ratownik lub pielęgniarka i lekarz. Wyposażenie medyczne helikoptera jest minimalne, ponieważ nie ma tam zbyt wiele miejsca. Najważniejszy jest czas i szybki transport. Pani prezes przyznała, że jest to kosztowne przedsięwzięcie, jednakże partycypować w nim będą wszystkie samorządy. Sprawdziła, że budżet województwa na 2016 r. wynosi 3 mln zł. Aby uruchomić ten helikopter potrzebna jest większa suma środków. Przekazanie go do Michałkowa ma nastąpić w drugiej połowie 2016 r. Cała inwestycja ma być zrealizowana pod koniec 2017 r. Oznajmiła, że wszyscy zebrani wspólnie są odpowiedzialni za mieszkańców powiatu konińskiego oraz ościennych powiatów. Decyzja należy do radnych, jednak zdaniem pani prezes radni nie powinni mieć wątpliwości. Dodała, że jedna transza środków finansowych, które powiat ma przeznaczyć na ten cel stanowi równowartość jednego defibrylatora do karetki. Gdyby przeliczyć koszty i znaczenie poszczególnych urządzeń, to również powstałby dylemat na co przekazać pieniądze w pierwszej kolejności. Podkreśliła, że nie ma nad czym się zastanawiać, ponieważ zdrowie ludzkie jest bezcenne i przekonywała do podjęcia słusznej decyzji. Życzyła wszystkim szczęśliwego nowego roku, aby zaplanowane inwestycje udało się zrealizować, a pozyskane środki unijne wykorzystać z pożytkiem dla mieszkańców powiatu.
 
Radny Waldemar Marciniak przyznał, iż nie ulega wątpliwości fakt, że życie ludzkie jest najważniejsze. Jednak zastanawiające jest to, że Ostrów Wielkopolski jest tak samo odległy jak Poznań, szczególnie dla gminy Sompolno i Gminy Wierzbinek. Przykładowo do Rychwała akurat będzie bliżej. W związku z tym zapytał, czy Ostrów rzeczywiście będzie lepiej obsługiwał powiat koniński niż Poznań.
 
Pani Barbara Szeflińska powiedziała, że trudno jej określić różnicę w odległości między Poznaniem a Ostrowem, ale prawdopodobnie z Ostrowa do Konina jest 100-130 km. Natomiast powiat nie kończy się tylko na Koninie. Trzeba mieć na uwadze także inne miejscowości. Zarówno zespoły Ratownictwa Medycznego jak i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe mogą być wykorzystywane w ościennym powiecie. Wyjaśniła, że w Rychwale stacjonuje karetka, która dotrze na miejsce szybciej niżeli helikopter. W przypadku odległości powyżej 130 km musi on mieć 15 minut przygotowania do startu. Zgłoszenie o potrzebie uzyskania pomocy pod nr 999 lub 112 dociera przez Poznań do Konina albo bezpośrednio do Konina w zależności od tego, na który numer alarmowy zostało skierowane zawiadomienie. Poza tym, wyłącznie służby straży, policji, GOPRu i Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego są upoważnione do wysłania śmigłowca. Podkreśliła, że jest on wykorzystywany wyłącznie do zadań specjalnych, szczególnie na autostradach. Wyjaśniła, że za ratownictwo medyczne w Wielkopolsce odpowiada wojewoda, natomiast plan dot. umiejscowienia helikoptera został nakreślony w ministerstwie. Oznajmiła, że warto ratować życie ludzkie i prosiła, aby radni spojrzeli na tę sprawę z głębi serca.
 
Radny Waldemar Marciniak wyjaśnił, że nie neguje tej koncepcji i warto ratować każde życie, nawet to pojedyncze. Radni mają wyrazić zgodę na przekazanie środków z budżetu powiatu konińskiego na budowę lotniska na terenie powiatu ostrowskiego, więc żeby wydać te pieniądze muszą się nad tym zastanowić. Poinformował, że w Sompolnie na karetkę czeka się 30-40 min. Kilka lat temu ubiegano się tam o utworzenie podstacji pogotowia, której do tej pory nie ma, ale to już jest osobny temat. Zapytał, jakie korzyści będą mieli mieszkańcy powiatu konińskiego z tego, że lotnisko zostanie utworzone w Ostrowie Wielkopolskim skoro ta sama odległość jest z Poznania do naszych gmin.
 
Pani Barbara Szeflińska odpowiedziała, że helikopter z Poznania może nie przylecieć na wezwanie, ponieważ będzie akurat w innym miejscu. Tak się zdarza. Tak samo jest z karetkami.
 
Przewodniczący rady powiedział, że jego zdaniem radny Marciniak chciał zapytać dlaczego to lotnisko nie powstanie w powiecie konińskim np. w Kazimierzu Biskupim lub przy szpitalu. Przypuszcza, że taka była intencja jego pytania, ale nie powiedział tego wprost.
 
Pani Barbara Szeflińska oznajmiła, iż trudno jej odpowiedzieć na to pytanie. Podkreśliła, że wie jak wygląda lądowisko w Kazimierzu Biskupim, ale miejsce, w jakim będzie stacjonował helikopter musi mieć bazę z całym wyposażeniem i hangarami, w których będzie on stacjonował. Można zobaczyć jak to wygląda w Poznaniu. W opinii pani prezes Kazimierz Biskupi prawdopodobnie nie ma takiego wyposażenia. Ponadto należy brać pod uwagę zasięg całego województwa, a nawet całego kraju.
 
Radny Henryk Kryk nadmienił, że lądowiska wraz z całą infrastrukturą i helikopterami są elementem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, którym kieruje Rząd poprzez swoje agendy, czyli wojewodów. Podkreślił, że jest to zadanie rządowe, nie samorządowe. Samorząd gminny, powiatowy czy wojewódzki realizuje własne zadania związane ze sprawami ich mieszkańców. Utworzone w Michałkowie lotnisko usprawni system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Natomiast powiat ma swój budżet, swoich mieszkańców i swoje potrzeby, które musi zabezpieczać w pierwszej kolejności. Dodał, że takie jest jego zdanie.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zapytał, jakie są koszty eksploatacji bazy.
 
Pani Barbara Szeflińska oznajmiła, że nie odpowie na to pytanie, ponieważ ta baza do końca nie powstała, a poza tym kwestia finansowa nie wchodzi w zakres jej kompetencji, gdyż to nie ona będzie zarządzać tą bazą. W związku z powyższym nie zna kosztów finalnych.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zadał kolejne pytanie, kto będzie ponosił koszty eksploatacji bazy.
 
Pani Barbara Szeflińska Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zapytał kto będzie ponosił koszt pilota i całej obsługi.
 
Pani Barbara Szeflińska wyjaśniła, że te koszty zabezpiecza Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Minister Zdrowia. Finanse dla Ratownictwa Medycznego gwarantuje budżet państwa.
 
Radny Grzegorz Maciejewski powiedział, że podczas dyskusji poruszano temat zdrowia, którego w ubiegłym tygodniu na święta wszyscy sobie życzyli. Jest ono bardzo cenne, ale tak jak radny Kryk powiedział trzeba dbać o mieszkańców powiatu konińskiego. Równie dobrze mógłby przyjechać ktoś z Centrum Zdrowia Dziecka w Łodzi i powiedzieć, że nasze dzieci też się tam leczą, więc również należałoby to finansować. Tak samo w Warszawie, w Gdańsku i w całej Polsce. Prosił, aby nie dziwić się, że projekt uchwały został przesunięty z tego powodu, że radni chcieli uzyskać więcej informacji na ten temat. Podkreślił, że zdrowie jest najważniejsze, natomiast nadal nasuwa się pytanie, dlaczego to lotnisko nie zaplanowano na terenie powiatu konińskiego. Radny podejrzewa jednak, że jeśli miałoby ono powstać przy szpitalu w Koninie, to koledzy z tamtych powiatów zadawaliby pani prezes te same pytania. Zapytał, kto zadecydował o tym, że lotnisko zostanie wybudowane w Michałkowie, czy ktoś przeprowadzał tam jakieś ekspertyzy.
 
Pani Barbara Szeflińska wyjaśniła, że zanim to lotnisko znalazło się w planie wojewody, to było zawarte w uzgodnieniach międzyresortowych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Infrastruktury. Tak jak radny Kryk powiedział wynika to z krajowego systemu zabezpieczenia Ratownictwa Medycznego. Pani prezes radziła, aby nie zagłębiać się dlaczego nie wybrano Konina. Rzeczywiście w Kazimierzu Biskupim i przy szpitalu znajduje się lądowisko, ale to nie jest baza. W identyczny sposób rozlokowuje się karetki dla powiatów, na co Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego również nie ma wpływu. Ich rozmieszczenie wynika z analizy czasów dotarcia. Dla powiatu konińskiego jest przeznaczone 7 zespołów ratunkowych, które musi zabezpieczyć 200 tys. mieszkańców. Oświadczyła, że na komisji może w szczegółach opowiedzieć jak funkcjonuje system ratownictwa medycznego. Zaznaczyła, że to nie jest jej „widzimisię", że to lotnisko ma być w Michałkowie. W tym celu dokonano szczegółowych analiz. Tak jak mówiła, zostały zakupione 4 helikoptery, w tym 1 dla Wielkopolski. Na całą Polskę będzie ich 20. Ponadto 2 helikoptery są pod nadzorem wojskowym i wspierają ratownictwo przez 24 h. W porze nocnej niekiedy mają kłopoty, ponieważ nie wszędzie można dolecieć. Wyznała, że osobiście także wolałaby, żeby to lotnisko znajdowało się tu, bo też stąd pochodzi, ale czasami trzeba umieć pogodzić interesy. Dodała, że helikopter używany jest w stricte określonym celu.
W Poznaniu helikopter obsługuje wszystkie miejscowości poza miastem, ponieważ tam jeżdżą karetki. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy trzeba przetransportować pacjenta do kliniki na terenie kraju lub zagranicę. Do zdarzeńw odległości 30 km nie przyleci. Gdyby zatem stał w Koninie, to nie funkcjonowałby na tym terenie.
 
Radny Wiesław Bednarek stwierdził, że należy cieszyć się z faktu, że ten helikopter będzie mógł stacjonować na terenie województwa wielkopolskiego. Tę kwestę należy rozważać w szerszym kontekście, ponieważ jest to sprawa ponad powiatowa. Prawdą jest, że jeden samorząd finansowo nie udźwignie tego ciężaru. Chociażby jedno istnienie ludzkie miałoby zostać uratowane, nawet na terenie powiatu kaliskiego czy ostrzeszowskiego, to warto o tym rozmawiać. Każdy samorząd ma do realizacji inwestycje związane z drogami, chodnikami itd. Jednakże po raz pierwszy w historii samorządności powiatu konińskiego nadarzyła się okazja do rozmów na temat możliwości pozyskania transportu lotniczego, który jest bardzo szybkim przewozem. Zdaniem radnego w tej sytuacji nie można mówić „nie". Trzeba to rozważyć i przedyskutować, natomiast jeżeli wszystkie samorządy będą wyrażały podobną opinię, to być może ten helikopter nie zostanie przyznany na województwo wielkopolskie. Podkreślił, że należy rozpatrywać tą inwestycję w kontekście całego województwa, a nie tylko powiatu. Budowę np. ścieżki rowerowej uwzględnia się w zakresie gminy czy powiatu, natomiast transport lotniczy to inwestycja na szeroką skalę. Prosił, więc aby mieć to na uwadze. Powiedział, że warto wydać pieniądze na ten cel. Poza tym, nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni z budżetu przeznaczonego na pokrycie potrzeb. Zawsze będzie brakować.
 
Radna Maria Wróbel zaznaczyła, że nie będzie wypowiadała się na temat ważności zdrowia, ponieważ już wszystko zostało powiedziane w powyższej dyskusji. Chciała tylko dodać, że mniej emocji w tej sprawie było w samorządach gminnych, gdzie pozytywnie zaopiniowano prośbę o przekazanie pieniędzy. Następnie zwróciła się do pani Barbary Szeflińskiej informując, że jej zdaniem rada także podejmie rozsądną decyzję w tym zakresie.
 
Przewodniczący rady celem uzupełniania dodał, że do tej pory już 12 samorządów powiatu konińskiego podjęło pozytywne uchwały. Na terenie kraju jest 20 helikopterów, w tym aż 2 przyznano na województwo wielkopolskie. Ponadto powiat koniński jest w zasięgu śmigłowców z Łodzi i prawdopodobnie Bydgoszczy.
 
Pani Barbara Szeflińska potwierdziła słowa przedmówcy oraz dodała, że również przylatuje helikopter z Warszawy.
 
Przewodniczący rady nadmienił, że taka jest siatka geograficzna. Tak jak pani prezes wspomniała odbywały się konsultacje na ten temat.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zapytał jaki jest koszt zakupu takiego helikoptera z całym jego wyposażeniem.
 
Pani Barbara Szeflińska odpowiedziała, że nie posiada tak szczegółowych informacji. aczkolwiek Nadmieniła, że karetka z całym wyposażeniem kosztuje ponad 500 tys. zł.
 
Starosta odpowiedział, że na spotkaniu marszałek województwa nie informował o kosztach helikoptera, ponieważ województwo dostaje go za darmo. Przedstawił tylko jeden warunek dot. miejsca lotniska.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że z pewnością kilka lub kilkanaście milionów złotych. Samorząd województwa przeznaczył na wybudowanie bazy 3 mln zł ze swojego budżetu, natomiast w sfinansowanie pozostałej części tej inwestycji zaangażowano jednostki samorządu terytorialnego.
 
Radny Grzegorz Maciejewski dodał, że w ubiegłym miesiącu podczas rozmów na komisji i na sesji radni prosili o zaproszenie osoby, która wyjaśniłaby kwestie finansowe tej inwestycji i kosztów utrzymania. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Bednarka, powiedział że inwestycje drogowe także chronią życie i zdrowie, ponieważ budowa nowych nawierzchni, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy oznakowań wpływa na poprawę bezpieczeństwa. I to również należy mieć na uwadze. Przypuszcza, że w tej sprawie zostanie wypracowane pozytywne stanowisko, ale należy zwrócić uwagę na pozostałe działania na terenie powiatu, zwłaszcza te dotyczące infrastruktury drogowej, które także ratują życie.
 
Pani Barbara Szeflińska podziękowała za możliwość uczestnictwa w dzisiejszej sesji. Stwierdziła, iż prawdopodobnie w swojej wypowiedzi nie zadowoliła wszystkich, ale jest to szeroki temat i trzeba by zorganizować odrębne spotkanie. Poinformowała, że spieszy się na posiedzenie Rady Nadzorczej w Poznaniu. Ponownie życzyła wszystkiego dobrego w Nowym Roku, przede wszystkim zdrowia, realizacji planów, zamierzeń i zadań służbowych i prywatnych.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że rada powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak zwrócił się z zapytaniem do skarbnika, czy podpisana z kopalnią ugoda nie zaburzy płynności finansowej powiatu przy ogłaszaniu przetargów na kolejne inwestycje. Zapytał również czy środki, które zostaną przekazane przez kopalnię w formie rat będą zaplanowane w budżecie powiatu. Następnie poprosił o udzielenie informacji dot. procedowania całej inwestycji i zapytał czy przetarg będzie ogłoszony zanim pieniądze zostaną przekazane na konto powiatu, czy odwrotnie.
 
Radny Mieczysław Andrzejewski poinformował, że na wczorajszej sesji w Rychwale została poruszona kwestia odwodnienia skrzyżowania we wsi Franki, gdzie (na drodze powiatowej) podczas intensywnych opadów deszczu nie odpływa woda z powodu wadliwej studzienki. Sołtys wsi pan Jerzy Miedziński chciałby dowiedzieć się czy w tej sprawie zostaną podjęte jakieś działania. W związku z powyższym, radny zwrócił się z tym zapytaniem do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pana Antoniego Bąka. Kolejny radny Rychwała Krzysztof Cichy złożył wniosek, aby w miejscowości Złotkowy przesunąć znak informujący o terenie zabudowanym o ok. 1,5 km z uwagi na nowopowstałe tam posiadłości, z kolei w miejscowości Milewo prosił o jego umieszczenie, ponieważ znajduje się tam wiele budynków.
 
Następnie głos zabrał radny Andrzej Perkowski, który również zwrócił się do pana Antoniego Bąka z informacją, że przy drodze od strony Łuszczewa w kierunku Skulska został pomalowany przez młodzież znak „Droga z pierwszeństwem", co utrudnia ruch na skrzyżowaniu. W związku z powyższym zasugerował wymianę tego znaku.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015.
      
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015 zostało radnym przekazane wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Było ono przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015.
 
Punkt 7
Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady oznajmił, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący rady poprosił więc wiceprzewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez wiceprzewodniczącego Tadeusza Jaroszewskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja". W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XV/92/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany.
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że zmniejszyły się koszty z tytułu obsługi pocztowej. W paragrafie:
- 4300 - kwota 3 959,00 zł do kwoty 3 693,10 zł,
- 4590 - kwota 78 482,00 zł do kwoty 78 202,00 zł.
Wydatki w kwocie 967 441,00 zł zmniejszyły się o 545,90 zł i wynoszą 966 895,10 zł.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez Andrzeja Kłosowskiego - przewodniczącą komisji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XV/93/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015, przewodniczący rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Poprosił więc skarbnika powiatu, aby w imieniu zarządu powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ponadto w dniu dzisiejszym Wojewoda przesłał informację o zmniejszeniu dotacji na kwotę 951 307,00 zł. Są to środki planowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, które są przekazywane ze skarbu państwa, w rozdziale 71015 o kwotę 5,000 zł i w rozdziale 995 o kwotę 40,000 zł. Skutkuje to korektą załącznika nr 3, który określa zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą z tytułu realizacji zadań zleconych powiatowi należy się 5 % od tych kwot. W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 250 zł z uwagi na zwiększenie dochodów o 5,000 zł, które dotyczyły kosztów upomnień, egzekucji wydatków, grzywny z tytułu przymuszenia do wykonywania obowiązku wynikającego z postępowania administracyjnego. Z tytułu opłat legalizacyjnych urządzeń wodnych bez pozwolenia wodno-prawnego dochody powiatu zwiększa się o 2,000 zł.
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił więc przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XV/94/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, ze projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ponadto skutkiem nadesłanego przez Wojewodę pisma w dniu dzisiejszym, dodatkowo zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 949 087,00 zł, a wydatki o kwotę 951,307 zł.
 
Dokument ten był porzedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Przewodniczący rady zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
Uchwała XV/95/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 30-minutową przerwę.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016- 2023
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 Zarząd Powiatu przedłożył w ustawowym terminie. Prace nad rozpatrzeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęły się 24 listopada, a zakończyły 25 listopada. Wszystkie Komisje Rady wnikliwie przeanalizowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023, a wypracowane opinie w tej sprawie przekazały do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa swoją opinię w przedmiotowej sprawie przekazała Zarządowi Powiatu.
 
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 
Realizując powyższy podpunkt omawianego zagadnienia przewodniczący rady poprosił pana Stanisława Bielika - Przewodniczącego Zarządu Powiatu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszego protokołu.
 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady,
 
Realizując kolejny podpunkt porządku obrad przewodniczący rady poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawił radny Andrzej Kłosowski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawił radny Karol Szafran - wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawił radny Mieczysław Andrzejewski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawił radny Tadeusz Jaroszewski - wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawiła radna Maria Wróbel - przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawił radny Zbigniew Klauze - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0957/13/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
d) odczytanie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
 
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że Zarządu Powiatu Konińskiego przedłożył „Wniosek z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023". Wniosek ten wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odczytał w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z „Wnioskiem z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023. Stanowi on załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
 
Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023. W związku z powyższym przewodniczący rady przystąpił do realizacji kolejnego podpunktu.
 
f) debata,
 
Przewodniczący rady otworzył debatę nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
W powyższym punkcie głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię Klubu. Opinia Klubu Radnych PSL stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
W związku z brakiem wniosków radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki Zarząd Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023 przedstawione we wniosku z dnia 14.12.2015r. (jak w załączniku nr 28 do protokołu).
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad, przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XV/96/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016 w terminie określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych i uchwały nr XL/223/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr XXX/249/2013 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016 został radnym przekazany. Prace Komisji Rady nad rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej rozpoczęły się 24 listopada i trwały do 25 listopada bieżącego roku.
 
Wszystkie Komisje Rady wypracowały opinie w tej sprawie i przekazały je do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa wypracowała opinię zbiorczą w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016 i przekazała Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 
Realizując powyższy podpunkt porządku posiedzenia przewodniczący rady udzielił głosu panu Stanisławowi Bielikowi - Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w celu przedstawienia projektu uchwały budżetowej.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z załącznikiem nr 31 do niniejszego protokołu.
 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych Komisji Rady
 
Przystępując do realizacji powyższego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady poprosił kolejno przewodniczących Komisji, o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Zbiorcza opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawił radny Andrzej Kłosowski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawił radny Waldemar Marciniak - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawił radny Karol Szafran - wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawił radny Mieczysław Andrzejewski - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawił radny Tadeusz Jaroszewski - wiceprzewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawiła radna Maria Wróbel - przewodnicząca tej Komisji stanowi, załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawił radny Zbigniew Klauze - przewodniczący tej Komisji, stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie projektu budżetu Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą przedstawiła radna Elżbieta Raźna - przewodnicząca tej Komisji, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 
Przystępując do realizacji następnego podpunktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że dotyczy on odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.
 
Uchwała Nr SO-0952/13/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2016 rok, którą odczytał pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,
 
Przystępując do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad, przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016" wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Ponownie udzielił głosu panu Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu w celu odczytania w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawek do projektu budżetu na rok 2016.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odczytał przedłożony przez Zarząd Powiatu „Wniosek z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016" zgodnie z załącznikiem nr 41 do niniejszego protokołu.
 
e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
 
Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie poprawek do projektu budżetu na rok 2016.
W związku z powyższym przewodniczący rady przystąpił do realizacji kolejnego podpunktu.
 
f) debata,
 
Przechodząc do kolejnego podpunktu porządku obrad przewodniczący rady otworzył debatę nad projektem budżetu powiatu konińskiego na 2016 rok.
 
Jako pierwszy głos zabrał radny Waldemar Marciniak, który poinformował, że na spotkaniu Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" został omówiony projekt uchwały budżetowej. Członkowie klubu stwierdzili, iż nadal niejasna jest procedura ustalania planowanych inwestycji na rok 2016, głównie drogowych. Jednocześnie uznali, że treść uchwały nie wzbudza zastrzeżeń i jest poprawna pod względem rachunkowym. Biorąc pod uwagę analizę dokumentów i opinie komisji, radni klubu podjeli decyzję, że podczas dzisiejszego głosowania opowiedzą się za przedłożonym budżetem.
 
Kolejno głos zabrał radny Wiesław Bednarek, który w imieniu Klubu Radnych PSL przedstawił opinię Klubu. Stanowi ona załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
Następnie głos zabrał radny Andrzej Nowak. Przekazał, że Klub Radnych „Towarzystwo Samorządowe" podziela opinie klubów, które zabierały głos w sprawie budżetu. Klub Radnych „TS" podziela treść uwag, które przez kluby zostały przedstawione i jednocześnie zwraca uwagę na te aspekty, które w zaprezentowanych opiniach nie zostały uwzględnione. Powiedział, że „ generalnie rzecz biorąc członkowie Klubu Radnych „TS" są również za przyjęciem tego budżetu, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w postaci głosowania. Co na to się składa ? To są te zapisy, o których już była mowa, ale dodatkowo klub chciałby wyakcentować następujące okoliczności. Po pierwsze została podtrzymana deklaracja i ma ona przełożenie na zapisane kwoty, że zostanie wprowadzona perspektywa zapewnienia mieszkań tym osobom, które będą opuszczać rodziny zastępcze w naszym powiecie i to będzie robione we współpracy z organizacją pozarządową. Nie jest to może jeszcze skala, która w pełni zaspokoi potrzeby, ale na pewno jest to krok w bardzo dobrym kierunku. Druga okoliczność związana jest z funkcjonowaniem, a w zasadzie poszerzeniem możliwości wykorzystania Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Może to jest moja nadinterpretacja, ale z posiadanych informacji wiem, że nie ograniczy się to tylko do ocieplenia stropu i nie ograniczy się to tylko do pomieszczeń rehabilitacyjnych dla pensjonariuszy, ale również do wykorzystania pomieszczeń dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, którzy tam pobierają naukę. Jakkolwiek takie posunięcie należy uznać w naszej ocenie za dobre, dlatego, że DPS miał wysokie koszty utrzymania i stworzenie tego buforu w postaci zagospodarowania pomieszczeń być może dodatkowo obniży koszty utrzymania w formie obniżenia kosztów chociażby ogrzewania. Natomiast podtrzymujemy ton żalu z powodu zatrzymania prac związanych z ośrodkiem społecznym. Zadania jakie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mogą być prowadzone przez placówki niepubliczne. Natomiast zadań, jakie realizuje Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna inne podmioty nie są w stanie podjąć. Dlatego też rozumiejąc z jednej strony trudność konstruowania budżetu, wyrażając o nim pozytywną opinię zwracamy się z apelem, szczególnie w kontekście deklaracji, jakie złożył pan starosta, że rok 2016 przyniesie może wypracowanie „jakichś" środków, a ponadto potencjał, który jest zgromadzony i dotyczy budowy tego ośrodka w postaci dokumentacji (są uzyskane wszystkie pozwolenia) uda się być może wykorzystać i tę inwestycję zrealizować. Paradoksalnie liczba uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wskazuje również na to, że poszerza nam się zakres klientów tego ośrodka, o którym mówimy, a który ma być połączeniem trzech instytucji. Radni Klubu „TS" życzą Zarządowi, aby zamierzenia w pełni zrealizował i ze swej strony w miarę możliwości będą je wspierać.
 
Radny Maciej Kwiryng nawiązując do spadku bezrobocia, które wynosi ok. 10 % , zapytał czy udział wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych uległ zwiększeniu dla powiatowego budżetu i jeśli tak, to o ile.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu odpowiedział, że udział z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 zwiększył się o kwotę ok. 1 494 000,00 zł. Środki te zaplanowano w oparciu o dane z roku poprzedniego. Następnie poinformował,
że dopiero mijający rok 2015 powinien zaskutkować przy budżecie na rok 2017. Natomiast jeżeli ustawodawca dokona zmiany dot. kwoty wolnej od podatku, to powinien także wziąć pod uwagę pewną rekompensatę tzn. zwiększenie tego udziału w podatku dochodowym od osób fczycznych , ponieważ na dzień dzisiejszy wynosi on 10,25 %.
 
g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
 
W związku z brakiem wniosków radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016 przedstawione we wniosku z dnia 14.12.2015 r. (jak w załączniku nr 41 do protokołu).
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku rada przyjęła autopoprawki jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Posiedzenie opuścił radny Mirosław Reśkiewicz.
 
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 
Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016 wraz z przegłosowanymi autopoprawkami zgłoszonymi przez zarząd powiatu.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XV/97/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2016 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony.
Dokument ten był porzedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił więc przewodniczącą komisji.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona jej przewodniczącą - Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XV/98/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu został radnym przekazany. Przypomniał, że na poprzedniej sesji na wniosek radnych ten projekt został włączony do porządku dzisiejszych obrad.
 
Nastepnie głos zabrał starosta, który odniósł się do wcześniejszej dyskusji na ten temat. Uważa, że powiat może uzyskać wiele korzyści. Jak to zostało powiedziane, uratowanie chociażby jednego życia warte jest każdych pieniędzy. Jego zdaniem 134 tys. zł do zapłacenia w ciągu dwóch lat na ten cel nie są zbyt wielkim obciążeniem dla budżetu powiatu konińskiego. Niewątpliwie każdy z powiatów chciałby mieć na swoim terenie taki środek pomocy medycznej. Rozmawiając z radnymi przyznał, że mogą oni czuć się zniechęceni, ponieważ wiele inicjatyw skierowanych jest na Kalisz, natomiast konińska część wielkoplski jest pomijana. Z wiedzy starosty wynika, że lotnisko zostało wyznaczone w Michałkowie, ponieważ są tam najbardziej sprzyjające ku temu warunki. Ponadto, na terenie Wielkpolski będą funkcjonowały już dwa helikoptery, które w jakiś sposób zwiększą mozliwość interwencji w razie potrzeby. W związku z powyższym prosił o deklarację udzielenia pomocy finansowej. Dodał, że wszystkie gminy, jak i sąsiednie powiaty podjęły pozytywne uchwały w tej sprawie.
 
Radny Waldemar Marciniak nadmienił, że te pieniądze możnaby wydać na oznaczenia poziome dróg czy na chodniki, które również zapewniłyby bezpieczeństwo i uratowałyby niejedno życie. Jednak po dłuższym przemyśleniu tej sprawy oznajmił, że Klub „Prawo i Sprawiedliwość" jednogłośnie poprze tą uchwałę.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zwrócił się z prośbą, aby lobbować decyzje podejmowane na szczeblu województwa wielkoplskiego na rzecz powiatu konińskiego. Aby ewentualne inwestycje podnosiły rangę „naszego" Konina. Wyjaśnił, że podczas wcześniejszej dyskusji nikt nie miał złych intentcji, chodziło jedynie o uzyskanie informacji i żeby wszyscy radni mogli brać udział w jakichkolwiek analizach i spostrzeżeniach. Do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi na jakiej podstawie ta baza nie została wyznaczona w powiecie konińskim. Przyznał, że osobiście chciałby, żeby powstała ona w Kazimierzu Biskupim, ponieważ stamtąd pochodzi. Ponownie zazanczył, że gdyby to lotnisko powstało w powiecie konińskim, to inne powiaty także by się nad tym zastanawiały i lobbowały, żeby baza mieściła się na ich terenie.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za" przy 3 głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr XV/99/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że wszystkie Komisje przedstawiły swoje plany pracy na 2016 r. Ponadto Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem Powiatu, przedłożyła Radzie projekt planu kontroli na rok przyszły. Powyższe plany, a także projekt planu pracy Rady Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przewodniczący rady nadmienił, że Komisja Rewizyjna zaplanowała na 2016 rok 4 kontrole oraz określiła ich zakres, a także terminy. Przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu Rada Powiatu może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając jej przedmiot i czas trwania. Proponowany plan pracy Rady Powiatu, jak i plany pracy Komisji Rady Powiatu są dokumentami otwartymi i w miarę potrzeb Rada i Komisje będą rozpatrywały również inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb powiatu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła plan pracy Rady Powiatu Konińskiego i plany pracy Komisji oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok nie wnosząc żadnych uwag. Dokument ten stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
 
Punkt16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta odpowiadając na stanowisko radnego Marciniaka poinformował, że w planie budżetowym na rok 2016 niemożliwe było zapisanie większej liczby inwestycji. Zawarte zostały w nim zadania powiatu wynikające z odpowiednich zapisów i ustaw, które zagospodarowały budżet w taki sposób, że można było zaplanować tylko dwie drogi. Podczas uchwalania budżetu na rok 2015 również nie zapisano wielu zadań, prawdopodobnie nawet mniej niż na ten rok. Ponadto kredyt na kwotę 1 100 000,00 zł, nie został wykorzystany, a zrealizowano ponad 20 zadań w zakresie inwestycji drogowych z pomocą środków zewnętrznych na wartość ponad 11,5 mln zł. Kolejnym aspektem, o jakim poinformował starosta jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg, na które również przeznaczono pewną część finansów. Stwierdził, że z pewnością w trakcie roku pojawi się wiele możliwości na realizację kolejnych zadań. Następnie odnosząc się do budowy ośrodka, o którym wspomniał radny Nowak zapewnił, że tę inwestycję także będzie miał na uwadze. Poinformował, że aby uzyskać środki finansowe na ocieplenie poddasza Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w 2014 r., która wymagała wkładu własnego. Przekazał, że powiat uzyska ok. 50 % dofinansowania z PFRON-u na realizację tego przedsięwzięcia. Nie wiadomo jednak co się uda zrobić w sprawie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. W dniu dzisiejszym w rozmowie z dyrektorem departamentu Urzędu Marszałkowskiego starosta dowiedział się, że te pieniądze, które miały być wykorzystane na inwestycje związane ze szkolnictwem zawodowym zostały skierowane do Wrześni w kwocie 70 mln zł. Powodem tego jest budowa fabryki „Volkswagen". Trzeba więc wykształcić mechaników samochodowych i być może zostanie utworzona szkoła zawodowa o takim profilu. Dodał, że powiat turecki i powiat kolski ze względu na planowaną likwidację elektrowni Adamów zorganizowały podobny projekt o wartości 13 mln zł na kształcenie młodzieży w określonych kierunkach. Starosta podkreślił, że mimo wszystko będzie zabiegał o pozyskanie finansów na inwestycje w Rychwale, ponieważ przyznana na nią dotacja stanowiłaby 85-90%, przez co udział powiatu w tym przedsięwzięciu byłby niewielki. Następnie na poruszoną przez radnego Maciejewskiego kwestię pogotowia lotniczego wyjaśnił, że samorząd stara się lobbować powiat. Pan marszałek zorganizował w Koninie spotkanie z przedstawicielami dwóch powiatów tj. tureckiego i kolskiego, na którym to oznajmił, że dostał propozycję otrzymania helikoptera na teren województwa. Warunkiem tego było utworzenie lotniska z zapleczem. W związku z tym zaproponował miejscowość Michałków. Podczas spotkania padła propozycja, aby wybrać Kazimierz Biskupi, nie mniej jednak marszałek wytłumaczył, że pogotowie określiło Michałków jako najlepsze miejsce docelowe. Kolejno starosta poprosił skarbnika o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego Marciniaka oraz dyrektora ZDP na interpelacje radnego Andrzejewskiego i radnego Perkowskiego. Podziękował za jednogłośne przyjęcie projektu budżetu i zapewnił, że władze powiatu zrobią wszystko, aby został on zrealizowany znacznie lepiej niż zostało to zaplanowane. Życzył wszystkiego dobrego w nowym roku, wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy i w domu, a przede wszystkim w działalności samorządowej.
 
Skarbnik oświadczył, że w zawartym wczoraj aneksie do ugody zapisano postanowienie o przekazywaniu poszczególnych kwot w okresach kwartalnych. I tak:
- do 15 marca: 3 mln zł;
- do 15 czerwca: 3 mln zł;
- do 15 września: 3 mln zł;
- do 15 grudnia: 2,7 mln zł.
 
Gdyby jednak okazało się, że strona umowy nie wywiązuje się z powyższych postanowień, to w § 3 ust. 4 znajduje się zapis: „Kopalnia zobowiązuje się do ustanowienia nieodwołalnej gwarancji ubezpieczeniowej, która będzie tak samo działała jak gwarancja bankowa". Zatem jeżeli kopalnia nie dokonałaby płatności chociażby jednej z tych kwot to powiat wystąpi do ubezpieczyciela, który w ciągu 14 dni jest zobowiązany przekazać te środki za kopalnię. Kolejnym ważnym postanowieniem jest to, że kopalnia zobowiązuje się w ciągu trzech dni od zawarcia tego aneksu wskazać ubezpieczyciela, czyli do 04.01.2016r. W ciągu 14 dni od daty zawarcia aneksu zakład musi przekazać zarządowi powiatu dokumenty gwarancji ubezpieczeniowej. Na podstawie aneksu i powyższych warunków to zadanie zostanie wpisane do budżetu i na tej podstawie będzie możliwe ogłoszenie przetargu.
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał czy ta polisa nie powinna zawierać cesji. Zauważył, że gwarancja ubezpieczeniowa to nie wszystko, ponieważ jeżeli ta polisa nie zostanie opłacona w określonym terminie, to wygaśnie. W związku z tym zasugerował, że dobrze byłoby mieć gwarancję potwierdzoną przez ubezpieczyciela.
 
Skarbnik stwierdził, że należy poczekać na zapis warunków w dokumentach gwarancji ubezpieczeniowej, o których wcześniej wspomniał. W przypadku ustanowienia cesji należałoby dodatkowo dołączyć opinię prawną.
 
Przewodniczący rady powiedział, że jego zdaniem w tego typu polisach starostwo automatycznie jest ustanowione jako cedent. Jeżeli zaś kopalnia jej nie opłaci, to po prostu tej gwarancji ubezpieczeniowej nie będzie.
 
Radny Andrzej Perkowski dodał, że podczas ostatniej sesji wypowiedzi pani prezes kopalni sugerują, iż wypłacalność kopalni nie jest w najlepszej kondycji. Podkreślił, że trzeba zwrócić na to uwagę.
 
Antonii Bąk - dyrektor ZDP odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Andrzejewskiego przyznał, że w miejscowości Franki rzeczywiście tworzy się zastoisko wodne. Zapewnił, że ten problem zostanie rozwiązany przez wykonawcę w ramach gwarancji. Ze względu na okres zimowy zostało to tymczasowo zabezpieczone, natomiast wiosną, gdy będą sprzyjające warunki zostanie to całkowicie usunięte przez firmę, która tą studzienkę wykonywała. Zapewnił, że znak „obszar zabudowany" w miejscowości Złotkowy zostanie przesunięty. Natomiast Milewo jest ulicą znajdującą się w granicach administracyjnych miasta Rychwała. Poinformował, że na mocy prawa w takich miejscach nie wyznacza się obszarów zabudowanych. Jednakże jest tam ograniczenie prędkości do 50km. Następnie oznajmił, że przyjął do wiadomości wniosek zgłoszony przez radnego Perkowskiego i stwierdził, że z pewnością znak „drogi z pierwszeństwem" został trwale uszkodzony w związku z czym zostanie on wymieniony.
 
Punkt 17
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w niniejszym punkcie, przewodniczący rady zaprosił radnych na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 8 stycznia 2016 r. Życzył wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku, przede wszystkim samych sukcesów w życiu osobistym, jak również zawodowym. Spełnienia najskrytszych marzeń i determinacji w realizacji zamierzeń na polu osobistym, zawodowym i na płaszczyźnie samorządowej.
 
Punkt 18
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokół sporządziła:
Krystyna Grabowska - Kierownik Biura
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-17 10:56:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-17 10:56:36)
Lista wiadomości