logo
logo bip
Protokół nr XIV/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 listopada 2015 roku
BR.0002.9.2015
Protokół nr XIV/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 listopada 2015 roku
 
XIV sesja odbyła się 30 listopada 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1600.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
Na prośbę Przewodniczącej Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej i jednocześnie członka zarządu tej instytucji zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 3. jako punktu 4. zagadnienia pn. „Zapoznanie się ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej".
 
Wniosek ten poddał pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Następnie głos zabrał starosta, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 5. zagadnienia pn. „Informacja o stanie negocjacji z Kopalnią w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 3180P stanowiącej naprawienie szkody w mieniu powiatu".
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
W związku z tym przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Zapoznanie się ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej.
5. Informacja o stanie negocjacji z Kopalnią w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 3180P stanowiącej naprawienie szkody w mieniu powiatu.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i pytania radnych.
8. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
12. Podjęcie uchwały w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego".
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XIII obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za" przyjęła protokół nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 listopada 2015 r.
 
Punkt 4
Zapoznanie się ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej.
 
Przystępując do realizacji 4. punktu porządku obrad przewodniczący rady poprosił Jolantę Nawrocką - członka Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej o zabranie głosu i przedstawienie stanowiska Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie koniczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej.
 
Jolanta Nawrocka - Przewodnicząca Wielkopolskiej Izby Rolniczej w imieniu rolników całego powiatu i województwa wielkopolskiego zwróciła się z prośbą o interwencję na rynku trzody chlewnej, ponieważ obecna sytuacja jest dramatyczna. Według wyliczeń Instytutu Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej cena wyprodukowania 1 kg żywca wynosi ok. 5 zł. W tej chwili rolnicy na punktach skupu otrzymują ok. 3 zł, co stanowi stratęok. 200 zł na każdym 100-kilogramowym tuczniku. Spowoduje to nastąpi degradację wielu gospodarstw wysokotowarowych, które zaciągają kredyty na swój rozwój, bądź też na inne zobowiązania wynikające z programów unijnych. Powiedziała, że celem jej wystąpienia jest zapoznanie wszystkich z obecną sytuacją i rozważenie podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych efektów cen żywca wieprzowego. Stwierdziła, że wierzy, iż kwestia ta zostanie poruszona również na konwencie wójtów, burmistrzów oraz starostów, a stanowisko wypracowane przez powiat zostanie skierowane do Ministra Rolnictwa i innych gremiów, które mogą pomóc rolnikom. W ubiegłym roku wschodni rynek dla polskich jabłek został zamknięty ale przy pomocy mediów i społeczności udało się rozwiązać ten problem. Te instrumenty mogłyby również zadziałać w stosunku do cen wieprzowiny. Wyraziła nadzieję, że Rząd podejmie działania umożliwiające konsumentom kupowanie oznakowanego mięsa. Na rynku jest 9 mln szt. trzody chlewnej, natomiast zaledwie 20 % pochodzi z Polski, a 80 % stanowią warchlaki pochodzące z zakupu tuczu kontraktowego. Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, to za rok nie będzie można znaleźć żadnego mięsa pochodzącego od polskiego rolnika, który produkuje tuczniki z czystego zboża uzupełniając je wysokobiałkową śrutą rzepakową. Mięso pochodzące z zagranicy, jest nieoznakowane i żywione przede wszystkim odpadami. Urzędnicy lobbują, że nie należy spożywać wieprzowiny, gdyż ma właściwości rakotwórcze. Podkreśliła, że jest to nieprawda, ponieważ od wieków ludzie zjadali to mięso i cieszyli się trwałym zdrowiem. Przekonywała, że media mogłyby nagłaśniać o sytuacji rolników i sposobach pomocy. Następnie wyraziła nadzieję, iż obecny na sesji poseł Ryszard Bartosik również zainteresuje się tą sprawą.
 
Radny Waldemar Marciniak powiedział, że ubolewa nad losem rolników i tym, że mają tak niską opłacalność swojej produkcji. Opisane przez panią Nawrocką działania mają na celu likwidację polskiej hodowli trzody chlewnej z rynku. Obiecał wsparcie ze swojej strony i stwierdził, że poseł Ryszard Bartosik również zaangażuje się w tę sprawę. Zdaniem radnego cała rada przychyli się podjęcia inicjatyw, ponieważ należy pomagać polskim rolnikom i dbać o ich interes.
 
Radna Andżelika Chojnacka przyznała, że aktualne ceny żywca wieprzowego są zatrważające, a wypracowane przez radę stanowisko mogłoby pomóc w dostrzeżeniu tego problemu.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski powiedział, że w Gminie Krzymów cena skupu trzody chlewnej wynosi 2,80-3,00 zł i z jego wiedzy wynika, że ta kwota ma się jeszcze obniżyć. Ponadto ma miejsce problem zbycia wieprzowiny.
                                                                      
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie koniczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej.
 
Punkt 5
Informacja o stanie negocjacji z Kopalnią w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 3180P stanowiącej naprawienie szkody w mieniu powiatu.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 5. porządku obrad przewodniczący rady poprosił Stanisława Bielika - starostę konińskiego o zabranie głosu i poinformowanie Rady o stanie negocjacji z Kopalnią w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 3180P stanowiącej naprawienie szkody w mieniu powiatu.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik oznajmił, iż złożył wniosek o wniesienie niniejszego punktu do porządku obrad, ponieważ ostatnie posiedzenia komisji wykazały duże zainteresowanie tym tematem. Wywołuje on również wielki niepokój radnych oraz mieszkańców Gminy Kleczew i Gminy Wilczyn. Kopalnia rozbudowuje swoją odkrywkę i w tym celu planuje zająć odcinek drogi na długości ok. 2,6 km. Natomiast niezależnie od jego długości łączność Wilczyna z Kleczewem zostanie przerwana. W związku z tym dojazd będzie wydłużony, a drogi gminne nie są odpowiednio przystosowane do pojazdów ciężarowych ani osobowych. Z dokumentów wynika, że rozmowy w tej sprawie trwają już od 2008 r. kiedy kopalnia zapewniała, że na skutek rozbudowy odkrywki Jóźwin II odcinek drogi, o którym wyżej mowa, zostanie zajęty. Zdaniem starosty najistotniejsza w tej sprawie jest decyzja Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 września 2011 r., kiedy to wydał zgodę na realizację tego przedsięwzięcia. Nowy odcinek drogi miał stanowić rekompensatę w ramach odszkodowania dla powiatu i ułatwiać mieszkańcom przejazd. W dniu 7 maja 2014 r. pomiędzy ówczesnym zarządem kopalni i ówczesnym zarządem powiatu konińskiego została zawarta ugoda potwierdzona aktem notarialnym podpisanym 12 listopada 2014 r. określająca zasady naprawienia szkody w związku z zajęciem przez kopalnię odcinka drogi powiatowej Roztoka (należącej do Gminy Kleczew) i Kaliska (należącej do Gminy Wilczyn).
Następnie starosta przedstawił dwa najistotniejsze w jego opinii zapisy powyższej ugody:
- Paragraf 3 pkt. 3: „Kopalnia pokryje koszty związane z wykonaniem nowego odcinka drogi do wysokości wynikającej z umowy z wykonawcą wyłonionym na drodze postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego".
- Paragraf 4 pkt. 2: „Z dniem oddania do użytkowania drogi nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole Powiat Koniński udzieli kopalni zezwolenia na zajecie i likwidację odcinków dróg w Roztoce i w Kaliskach".
Podkreślił, że kopalnia zadeklarowała pokrycie kosztów budowy drogi zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i wyłonionym wykonawcą. W związku z tym po wykonaniu tego odcinka powiat zezwoli na zajęcie drogi na rozbudowę odkrywki. W grudniu ubiegłego roku kiedy starosta objął swoje stanowisko dowiedział się, że pojawiły się problemy z opracowaniem dokumentacji tej inwestycji. Dotyczyły one m.in. wyrażenia zgody właścicieli ziemi na zajęcie gruntów pod nowy pas drogowy. Powodem tego był umiejscowiony w pasie drogowym jeden z budynków. Starosta podkreślił, że droga znajduje się w polu, więc można było ją przesunąć o 2 - 3 metry w prawo lub w lewo i tym samym uniknąć tego problemu. Nie mniej jednak udało się doprowadzić do pewnego kompromisu i w dniu 2 lipca br. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Decyzja została uprawomocniona 6 sierpnia br. i w tym dniu automatycznie ogłoszono przetarg na budowę drogi. Otwarcie przetargu nastąpiło 21 sierpnia br., na którym zostały złożone tylko dwie oferty na kwotę ok. 18 mln zł. Wartość ta była spowodowana głównie krótkim terminem wykonania, ponieważ kopalnia oświadczyła, iż muszą zacząć działalność wydobywczą na przełomie roku 2015/2016. Następnie została wyrażona zgoda na budowę wyłącznie pasa ruchu do 15 grudnia 2015 r., natomiast ścieżki rowerowe i inne elementy drogi do 30 czerwca 2016 r. Dokonując kolejnych ustępstw w kierunku kopalni powiat ogłosił przetarg z tak niekorzystnymi warunkami dla wykonawców. PAK KWB Konin opracował wartość kosztorysową na kwotę 15 631,538,00 zł, natomiast na potrzeby przetargu sporządził tzw. koszt inwestycyjny określony na 10 974 935,00 zł. Różnica pomiędzy tymi wartościami była bardzo znacząca. Następnie poinformował, że przedstawiciele zarządu kopalni nie zgodzili się na kwotę 18 mln zł. Z tego też powodu unieważniono przetarg i ogłoszono drugi na dzień 24 września ze zmienionymi warunkami. Mianowicie pas jezdni miałby być wykonany do 30 czerwca 2016 r., a wszystkie pozostałe elementy drogi do 30 września 2016 r.
Podczas drugiego przetargu zgłosiło się 9 oferentów, a najniższa propozycja stanowiła 13 481,000,00 zł. Zarząd kopalni stwierdził, że na tę kwotę również nie wyraża zgody. Na spotkaniu 16 listopada pojawiło się dwóch członków zarządu, tj. prezes i wiceprezes. Skutkiem tych rozmów było jedynie sporządzenie notatki, z którą jak sądził obydwie strony zaakceptowały. W jej treści ustalono, że na wniosek kopalni inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy, pierwszy miałby zostać zrealizowany od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i obejmować odcinek drogi z Kalisk do Gogoliny, natomiast drugi odcinek od Gogoliny do Wielkopola miałby być wybudowany do końca 2016 r. Aby ułatwić pojazdom przejazd kopalnia zobowiązała się do poszerzenia drogi gminnej ze Sławoszewka do Gogoliny o min. 5 m destruktem z rozbiórki drogi, która miała być rozkopana. Ponadto zapisano, że ścieżka rowerowa zostanie wyłączona z realizacji zarówno z pierwszego jak i drugiego etapu, ponieważ na to zadanie zostanie ogłoszony oddzielny przetarg w roku 2017. Kolejnym istotnym zapisem było ustalenie kwoty 14 mln zł na sfinansowanie całej inwestycji. Gdyby podczas przetargu zgłoszono ofertę na wyższą wartość, to kopalnia również miałaby tą różnicę sfinansować. Zaliczki miałyby być przekazane do budżetu powiatu w następujących terminach:
- I: do 15 marca 2016 r.,
- II: do 15 czerwca 2016 r.,
- III: do 15 września 2016 r.,
- IV: do 15 grudnia 2016 r.
Jeżeli pierwsze trzy etapy kosztowałyby znacznie mniej, to na podstawie aneksu ostatnia rata zostałaby obniżona o odpowiednią kwotę. Tak zostało to uzgodnione z zarządem zakładu, który po tygodniu zmienił treść notatki, w której żadne z powyższych zapisów nie zostało zamieszczone. Zarząd kopalni zobowiązał się do zapłaty jedynie 10 800 000,00 zł za dwa etapy budowy i zadeklarował, że jest to górna granica wysokości odszkodowania. Ponadto określił zapłatę zaliczek w wysokości:
- I: do 15 marca 2016 r. - 2 800 000,00 zł,
- II: do 15 czerwca 2016 r. - 3 000 000,00 zł
- III: do 15 marca 2017 r. - 5 000 000,00 zł
Starosta zauważył, że najbardziej niezrozumiały jest zapis odnośnie trzeciej raty, ponieważ inwestycja ma być zrealizowana do końca 2016 r., więc wykonawcy nie będą chcieli czekać za zapłatą przez trzy miesiące.
Dla zarządu kopalni treść tego aneksu jest najważniejsza, więc wcześniejsza ugoda jest bezwartościowa. Następnie podkreślił, że zarząd powiatu dokonał wielu ustępstw na rzecz kopalni. Droga powinna zostać przerwana dopiero wtedy, gdy nowy odcinek zostanie oddany do użytku. Jednak z obecnych ustaleń wynika, że alternatywą będzie jedynie poszerzeni drogi gminnej.
Starosta zaznaczył, że powiat może wyrazić zgodę na budowę drogi w dwóch etapach, na które zostanie ogłoszony jeden przetarg. Mianowicie:
- pierwszy na dł. 1260 m do 30 czerwca 2016 r.,
- drugi na dł. 3140 m do 31 grudnia 2016 r.
Następnie oświadczył, że ścieżka rowerowa może zostać wyłączona z tego przetargu pod warunkiem, że zostanie zapisana jako oddzielny przetarg, który zostanie ogłoszony w 2017 r. zgodnie z dokumentacją opracowaną przez kopalnię. Ponadto oznajmił, że może zgodzić się na obniżenie odszkodowania do 12 500 000,00 zł z założeniem, że kwota ta nie będzie stanowić górnej granicy rekompensaty, a płatność następować będzie według wcześniejszych ustaleń, tj. w czterech ratach. Następnie poinformował, że powiat w porozumieniu z Gminą Wilczyn wyraził zgodę na obniżenie odszkodowania za ścieżkę rowerową do kwoty 1 500 000,00 zł i jeśli kosztorys przekroczy tę kwotę, to obydwa samorządy zobowiązują się na pokrycie powstałej nadwyżki. Nadmienił, że z uwagi na ryzyko, z jakim wiąże się to przedsięwzięcie, kopalnia powinna udzielić zabezpieczenia środków na sfinansowanie tej inwestycji w wybranej przez siebie formie.
 
Przewodniczący rady poinformował, że w trakcie trwania obrad na posiedzenie przybył Grzegorz Skowroński - Wójt Gminy Wilczyn oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających na terenie PAK KWB Konin, mianowicie Piotr Rybiński, Władysław Sękowski. Krzysztof Majda, Ryszard Piasecki i Grzegorz Rauchfleisch. Następnie oddał głos przedstawicielowi zarządu kopalni Annie Horseckiej.
 
Pani Anna Horsecka - Członek Zarządu PAK KWB Konin podziękowała za zaproszenie i poinformowała, że jest to temat codziennych rozmów zarządu kopalni. Oznajmiła, że starosta w swojej wypowiedzi zapomniał wspomnieć o pewnym szczególe, który być może uzasadnia upór kopalni z jakim oświadcza, że nie zapłaci nawet 13 mln zł. Gdy kopalnia zawierała porozumienie, to strony wspólnie oszacowały wartość inwestycji na 11 mln i jest to kwota, którą zakład uwzględniał w swoim budżecie biorąc pod uwagę koniczność naprawienia tej szkody górniczej. Natomiast obecnie kopalnia walczy o przetrwanie. Zarówno PAK KWB Konin jak i ZE PAK przeżywają trudne chwile. Starosta odwołuje się do wspólnie określonego szacunku, przez co wszystkie dotychczasowe przetargi i rozmowy z kopalnią przebiegały tak jak powiedział. Faktycznie zostało uzgodnione porozumienie co do podziału inwestycji na etapy, ustalono przebieg szlaków drogowych, które zaspokajałyby potrzeby gminy i byłyby odpowiednie do możliwości kopalni i aktualnej realizacji tej inwestycji. Ścieżka rowerowa stanowi dodatek do tej inwestycji, ponieważ wcześniej nie była uwzględniana w dokumentacji, która przez to była wielokrotnie zmieniana. Następnie oznajmiła, że kopalnia nie zaakceptowała kwoty 14 mln zł na to zadanie. Gdyby było ją stać na taką kwotę, to porozumienie nastąpiłoby już dawno temu. Ponadto podkreśliła, że kopalnia nie zgodziła się na takie kwoty zaliczek, jakie zostały podane przez starostę. Jeśli firmy budowlane mają prawo domagać się od każdego zaliczek i natychmiastowych rozliczeń, nawet wtedy kiedy jeszcze nie ma sporządzanej dokumentacji dotyczącej jakości tych prac, to smutny los czeka ich powiaty i kopalnie. Normalną regułą jest, że płaci się za pracę wtedy kiedy jest ona wykonana i odebrana jako praca właściwie zrealizowana. Kiedyś kopalnia była bogatym podmiotem, którego było stać na naprawy szkód drogowych. Zakład zatrudnia bardzo dużo osób i współpracuje z wieloma firmami, natomiast obecnie przyszły ciężkie czasy. Przedstawiciele Związków Zawodowych ZE PAK doskonale wiedzą za jaką kwotę elektrownia sprzedaje prąd. PAK KWB Konin dostarcza surowca do jego produkcji za cenę, która jest cząstką sprzedaży energii. Ponadto koszty energii zmieniły się z poziomu 270 zł na 160 zł. Podkreśliła, że kopalnia jest zagrożona w swoim istnieniui prosiła, aby o tym pamiętać, nie traktując członków zarządu jako osoby, z którymi trudno zawrzeć porozumienie.
 
Przewodniczący rady powiedział, że nie wie jaką rolę w tym przedsięwzięciu miałby odgrywać powiat, ponieważ to nie jest jego interes. Zaznaczył, że kopalnia wyrządza szkodę w mieniu powiatu. Temat ten poruszany jest już od dwóch lat w związku z czym były możliwości wcześniejszego podejmowania decyzji. Z relacji przedstawionej przez starostę nie rozumie zachowania zarządu kopalni. Wiadomo, że ostatecznym szacunkiem szkody górniczej jest przetarg, więc nie można przewiedzieć jak zmieni się wartość pieniądza w czasie. Należy uwzględniać pewne obliczenia, natomiast oczekiwanie od władz powiatu podpisania porozumienia na kwotę 11 mln, które byłyby przeznaczone na inwestycję po półtora roku jest dalece nierozsądne. Dodał, że zastanawia się jaki interes ekonomiczny ma kopalnia w „przeciąganiu" tego tematu. Jak wiadomo, odwlekanie decyzji w czasie zazwyczaj więcej kosztuje. Zakładając, że kopalnia przerwie drogę, poniesie koszty wybudowania dróg alternatywnych i naprawienia szkód w mieniu gmin, może okazać się, że za tę wartość zostałaby już wybudowana połowa drogi. Kopalnia nie może szantażować władz powiatu tym, że jeżeli nie uzyska zgody na przerwanie drogi bez odszkodowania, to zacznie zwalniać pracowników. PAK KWB Konin jest spółką niemalże sprywatyzowaną, więc w przypadku redukcji zatrudnienia opinia władz powiatu w tej sprawie nie będzie miała żadnego znaczenia.
 
Starosta poinformował, że władze powiatu były przygotowane na podpisanie ugody według wcześniejszych ustaleń. Przytoczył zapis punktu 10, który brzmi następująco: „Szacunkowe koszty budowy nowego odcinka drogi nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i kosztami sporządzenia ewidencji drogi wstępnie ustalają na kwotę brutto 11 mln". Powiedział, że kopalnia odnosi się wyłącznie do tego punktu, natomiast w ogóle nie bierze pod uwagę punktu 3 o treści: „Kopalnia pokryje koszty związane z wykonaniem nowego odcinka drogi nr 3180P do wysokości wynikającej z umowy z wykonawcą i na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę drogi wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym koszty robót zamiennych i dodatkowych, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie trwania realizacji inwestycji zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru". Powiat poczynił wiele ustępstw dla kopalni, wobec tego nie można twierdzić, że starostwo nie chce udzielić pomocy w tej sprawie. Ponadto powiat nie jest zobligowany do dofinansowania tej drogi, nie mniej jednak wraz z Gminą Wilczyn zobowiązał się do pokrycia nadwyżki kosztów związanych z budową ścieżki. Podkreślił, że jest to duże wsparcie.
 
Pani Anna Horsecka powiedziała, że rozmowy o kwotach w ramach negocjacji i przebiegu realizacji inwestycji są pochodną zawartego porozumienia. Przytoczone przez starostę zapisy należy traktować we wspólnym kontekście. To prawda, że kopalnia zobowiązała się zapłacić za drogę zgodnie z wynikiem przetargu, ale w obszarze kwot, jakie były wcześniej szacowane. Istnieją dwa rozwiązania, mianowicie dążenie do porozumienia poprzez dyskusję, albo na podstawie trybów wynikających z prawa górniczego, które kopalnia będzie realizować, jeżeli stanie się to konieczne.
 
Radna Halin Lenartowicz poinformowała, że jest przedstawicielką Gminy Wilczyn, a tym samym wyrazicielem całego społeczeństwa tej części powiatu. Oznajmiła, że w wystąpieniu pani Horseckiej zabrakło troski o tych ludzi. Stwierdziła, że dostrzega ona wyłącznie swój interes powołując się na prawo górnicze, na podstawie którego kopalnia bezwzględnie przerwie drogę bez uzyskania zgody. Radna zapytała w jaki sposób pani dyrektor sobie to wyobraża. Droga objazdowa będzie dłuższa prawie o 5 km, co wydłuża czas dojazdu i wiąże się ze zwiększeniem zużycia paliwa. Wójt Gminy Wilczyn jednoznacznie oznajmił, że ścieżka rowerowa będzie budowana na koszt gminy, aby w ten sposób pomóc kopalni. Wykonawcy wiedzą, że koszt budowy tej drogi to ok. 15 mln. Jest to teren bagienny, który wymaga dużo większego nakładu i tym samym zwiększają się koszty inwestycji. Mieszkańcy są zmartwieni, że będą musieli poruszać się po drogach, które nie są do tego odpowiednio przygotowane. Stwierdziła, że pani prezes zachowała się niestosownie informując, iż bez względu na okoliczności kopalnia rozkopie drogę. Radna prosiła, aby uszanować gości obecnych na posiedzeniu i mieszkańców całego powiatu konińskiego.
 
Radna Andżelika Chojnacka zauważyła, że poza aspektami społecznymi i ekonomicznymi, z jakimi będą musieli zmierzyć się mieszkańcy Wilczyna i okolic, ją osobiście poruszyła ignorancja, która nie stwarza warunków, aby zawrzeć porozumienie. Odniosła wrażenie, że starosta i przedstawiciele kopalni byli na dwóch różnych spotkaniach. W trakcie masowych zwolnień kopalnia zachowywała podobną postawę roszczeniową nie dążąc do ugody. W tej sytuacji koniecznie trzeba znaleźć rozwiązanie. Pani prezes twierdzi, że kopalnia jest ofiarą, co stanowi szantaż emocjonalny. Powiat walczy jedynie o dobro swoich mieszkańców. W związku z czym apelowała, żeby starać się wytworzyć klimat do rozwiązywania problemów, a nie odwoływać się do sądów.
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, że powiat koniński chce zadbać o przejezdność drogi powiatowej z Wilczyna do Kleczewa i ubiega się o zapewnienie środków na ten cel, z drugiej strony kopalnia chce wydać jak najmniej pieniędzy na tę drogę. Natomiast w tej sprawie należy mieć na uwadze również związki zawodowe, które reprezentują pracowników kopalni. Zdaniem radnego to oni są najbardziej pokrzywdzeni, a zaraz po nich mieszkańcy powiatu. Prosił, aby związkowcy również mieli możliwość wypowiedzenia się.
 
Radny Andrzej Malak zapytał w jaki sposób kopalnia przewiduje dalsze funkcjonowanie na rynku, jeżeli nie zamierza regulować odszkodowań. Jeżeli ta postawa się nie zmieni, to żaden z wójtów i burmistrzów nie zechce udostępniać kopalni swoich terenów.
 
Radna Elżbieta Raźna poparła wypowiedź przedmówcy oraz poinformowała, że mieszka na terenie Gminy Kleczew i niektóre drogi przerwane przez kopalnię do tej pory nie zostały przywrócone do stanu określonego w uzgodnieniach. Radna obawia się, że droga, która ma być alternatywą stanie się objazdem na stałe, gdyż na terenie gminy właśnie takie drogi występują. Zapytała kto zapłaci tym wszystkim ludziom, którzy będą dojeżdżali wydłużoną trasą. Pani prezes ogłosiła, że kopalnia walczy o przetrwanie, w związku z tym co będzie jeśli kopalnia nie przetrwa. Starostwo zostanie z 14 mln zł długu, który będzie musiało sfinansować.
 
Radny Henryk Kryk nadmienił, że problem ma trzy wymiary, tzn. społeczny, ekonomiczny i prawny. Pani prezes kopalni poinformowała, że na podstawie ustawy o prawie geologicznym i górniczym można zastosować procedurę wynikającą z tej ustawy. Z kolei radca prawny nie określił możliwości prawnych powiatu, o ile takie zaistnieją. Jakie są wówczas szanse egzekwowania należnych kwot na przebudowę drogi.
 
Radna Andżelika Chojnacka odnosząc się do powyższej wypowiedzi oznajmiła, że podczas spraw sądowych kopalnia zawsze broni stanowiska, że żadne odszkodowanie poszczególnym podmiotom się nie należy. Nawet przy powołaniu różnych ekspertów i biegłych. Postawa kopalni głosi, „żeby dać jak najmniej". Angażując w to aspekt prawny władze kopalni stwierdzą „chcecie, to się sądźcie, ile sąd wam da, to wtedy my może wypłacimy".
 
Radny Bogdan Kołodziejczak stwierdził, że to właściciel spółki jest najważniejszym decydentem w tej sprawie po stronie kopalni, natomiast zastraszanie przez panią prezes prawem górniczym jest nie na miejscu. Ponadto jest ono przestarzałe i powinno być dawno zmienione. Zapytał, również czy w przypadku wyboru podczas przetargu oferenta oferującego wykonanie drogi za 7 - 8 mln zł kopalnia przekazałaby nadwyżkę powiatowi w prezencie. Następnie podkreślił, że powinno się przyjmować zasady, iż z dniem oddania nowej drogi powiatowej starostwo zezwala na zajęcie starej.
 
Na posiedzenie przybył pan radny Andrzej Nowak.
 
Piotr Rybiński - przedstawiciel Związków Zawodowych ZE PAK S.A. odwołał się do kwestii właścicielskich i zatrudnienia w kopalni. Poinformował, że w zakładzie pozostało 1600 pracowników, natomiast resztę ludzi przeniesiono do spółek zależnych na podst. art. 23 prim Kodeksu Pracy, więc po roku stracą wszelką ochronę. Pracownikom proponuje się ograniczenie wynagrodzenia o 20 %, a jeżeli odmówią przyjęcia tej propozycji do połowy okresu wypowiedzenia, to rozpoczną się zwolnienia grupowe. W związku z czym zostały podjęte uchwały zarządu w sprawie sporu zbiorowego.
Następnie odczytał oświadczenie Związków Zawodowych ZE PAK S.A., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Podsumowując dodał, że zarówno związki zawodowe jak i wszyscy mieszkańcy regionu skłonni są walczyć o miejsca pracy. Poinformował też, że ustalany jest termin manifestacji w Warszawie pod siedzibą Polsatu.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że powyższa wypowiedź jest potwierdzeniem jego słów o lekceważącym podejściu do sytuacji i metodzie szantażu członków zarządu kopalni.
 
Grzegorz Skowroński - Wójt Gminy Wilczyn zgodził się ze wcześniejszymi wypowiedziami radnych w tej sprawie. Następnie stwierdził, że nie ustalono treści ugody, a 3 grudnia ma odbyć się przetarg. Prawdopodobnie będą składane wnioski o zmianę organizacji ruchu, czyli de facto przerwanie drogi i wytyczne do projektu rozbiórki drogi powiatowej. Podziękował staroście za stały kontakt w tej sprawie. Podczas zebrań wiejskich poinformował mieszkańców, że kopalnia przerwie drogę, ale wybuduje nową ze ścieżką rowerową. Wtedy zaakceptowali to rozwiązanie, natomiast teraz są coraz bardziej zdenerwowani tą sprawą. Podsumowując prosił, żeby strony miały względem siebie partnerski stosunek.
 
Stanisław Maciejewski - Zastępca Burmistrza Gminy Kleczew oznajmił, iż sądził, że podczas spotkania, na którym również był obecny, doszło do ostatecznego porozumienia. Jednakże po raz kolejny wcześniejsze ustalenia nie są realizowane. Apelował, że nie ma czasu na bezcelowe rozmowy. Jeżeli kopalnia doszła do wniosku, że w ugodzie jest coś nieodpowiednio sprecyzowane, to dlaczego czekała tak długo, żeby o tym powiedzieć. Gmina Kleczew już w 2008 r. miała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający w jaki sposób ta droga ma być wykonana. Natomiast od 2003 r. wiadome było w jakim miejscu zostanie utworzona odkrywka Jóźwin II B i tym samym gdzie powstaną szkody, które trzeba będzie naprawić. Na spotkaniu z zarządem kopalni mówiono, że ta inwestycja może mieścić się w granicach 11 mln zł, natomiast dla zabezpieczenia środków starosta wniósł o zapisanie kwoty 14 mln zł z uwagi na uwarunkowania rynkowe. Był przekonany, że w dzisiaj dowie się, że ugoda została podpisana. Okazuje się jednak, że mijają kolejne tygodnie i nic nie jest zrealizowane. Podkreślił, że jest to bardzo istotna sprawa dla regionu.
 
Władysław Kocaj - wicestarosta koniński stwierdził, że wypadałoby podsumować tą dyskusję, która nie wniosła nic nowego do omawianego tematu. Władze starostwa dokonały wiele ustępstw. Jednym z nich była kwestia ogłoszenia przetargu, na którym przyjęto szacunkową kwotę. Odbyły się dwa przetargi, na których wyłonione oferty przekraczały ustaloną wartość, więc zostały unieważnione. Tym samym kopalnia miała możliwość dokonania zmiany w zapisie. Na chwilę obecną powiat nie ma prawa godzić się na inne rozwiązania, tym bardziej, że zarządowi kopalni nie zależy, aby dojść zostanie przekopana, to dalsze ustępstwa są już niemożliwe, gdyż zarząd powiatu musi dbaćo majątek powiatu i jego mieszkańców. Podkreślił, że wszystkie ustępstwa miały na celu zawarcie porozumienia. Na ostatnim spotkaniu uzgodniono kwotę 11 000 000,00 zł, natomiast w zapisie widnieje 10 800 000,00 zł, co zdaniem wicestarosty miało na celu jedynie wprowadzenie niezgody. Działanie zarządu kopalni nie zmierzają do wykonania drogi, a wójt i burmistrz będą musieli się z tego tłumaczyć społeczeństwu.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że kopalnia stawia powiat przed faktami dokonanymi. Członkowie zarządu przedstawiając stanowisko prezesa kopalni z góry wiedzieli, że do porozumienia nie dojdzie. Ta inwestycja nie jest zadaniem własnym powiatu. Jeżeli kopalnia nie chce dołożyć pieniędzy na ten cel, to w jaki sposób zostaną sfinansowane budowy przyszłych odkrywek, na których bazuje przyszłość sektora energetyczno - paliwowego. Zdaniem przewodniczącego postawa kopalni nie dąży do zawarcia ugody przez co droga nie zostanie odtworzona. Zmiana zarządu ZE PAK i nagła rezygnacja prezesa stanowią pewne przesłanki informujące, że np. podmiot jest szykowany do sprzedaży i trzeba wydawać jak najmniej pieniędzy. Zwrócił uwagę, że odbyły się dwa przetargi. Na pierwszym ogłoszono kwotę 18 mln zł, wobec tego można mieć podejrzenie o zmowę oferentów. Natomiast w drugim przetargu wartość oscylowała w granicach 13 mln i zgłosiło się aż 9 oferentów. W związku z czym, to rynek ustalił tę wartość. Zarząd kopalni nie wykonał żadnego kroku by osiągnąć kompromis. Zasugerował, aby w dalszej fazie negocjacji zarząd powiatu wyegzekwował zabezpieczenie w formie polisy ubezpieczeniowej tej kwoty albo gwarancji bankowej.
 
Pani Anna Horsecka odnosząc się do wypowiedzi radnej Lenartowicz poinformowała, że z uwagi na aspekt społeczny tak długo prowadzono negocjacje, ponieważ zarząd kopalni ustalał szlak drogowy z uwzględnieniem wszystkich warunków. Przyznała, że niszczenie starej drogi i budowanie nowej jest dla mieszkańców uciążliwe. Obie strony starały się, aby zrealizować to z jak najmniejszym obciążeniem dla ludności i w tym zakresie zrobiono już wszystko. Nie można już lepiej poprowadzić tej drogi. Rozmawiając o tym problemie ciężko uwzględniać wszystkie jego aspekty, ale z całą pewnością obydwa podmioty miały na uwadze społeczeństwo. Następnie poinformowała radną Chojnacką, że nie chciała szantażować jej emocjonalnie. Oznajmiła, że kopalnia nie może podejmować wyższych zobowiązań niż te, które jest w stanie zrealizować, dlatego walczy o to by zrealizować tę inwestycję na poziomie bliskim wartości, jaką oszacowano. Wiadomo, że mogą wystąpić odchylenia tej wartości, ale nie o kilkadziesiąt procent, ponieważ to stanowi błąd w szacunku. Sposób wyceny, który wykonują gminy jest daleki od uwarunkowań rynkowych. Każda gmina wyceniając swoje inwestycje robi to na podstawie katalogów życiowych. Z punktu widzenia rynku ta kwota jest stanowczo za wysoka. Wykonawcy wiedząc o tym, że gmina realizuje to zadanie żądają tak dużo. Pani prezes oznajmiła, iż miała nadzieję, iż wspólnie z powiatem nakłonią oferentów, aby weszli na drogę realnych kwot.
 
Radny Zbigniew Klauze zasugerował, aby kopalnia zrealizowała budowę tej drogi we własnym zakresie.
 
Pani Anna Horsecka odpowiedziała, że jeżeli kopalnia zechce to zrealizować w innej procedurze wynikającej z prawa górniczego, to musiałaby się porozumieć z właścicielami każdej nieruchomości, na co nie ma czasu.
 
Przewodniczący rady zauważył, że kopalnia obecnie nie może prowadzić tego przetargu, ponieważ został on ogłoszony w oparciu o specustawę, w związku z tym podmiotem, który go prowadzi jest powiat koniński. Gdyby kopalnia ogłosiła przetarg prawdopodobnie byłoby to bardziej kosztowne i zostało przesunięte w czasie.
 
Pani Anna Horsecka powiedziała, że kopalnia ma w tym zakresie duże doświadczenie i prowadzi szereg takich inwestycji i te, które zakład musi realizować wspólnie z gminami zawsze są bardziej kosztowne. Następnie przyznała, że korzyść wynikająca ze specustawy jest oczywista i kopalni odpowiada to partnerstwo, ale do kwot, które może zrealizować. Zarówno pracownicy kopalni jak i elektrowni są sfrustrowani tym co się teraz dzieje. Natomiast zarząd czyni wszelkie starania by uzyskiwać oszczędności wszędzie, gdzie jest to możliwe. Każdy aspekt działalności kopalni musi być dostosowany do jej możliwości. Kopalnie Konin i Adamów zostały przejęte z bardzo dużym zadłużeniem i wyzwaniami restrukturyzacyjnymi, których założeniem była absolutna redukcja załogi. Kopalnie jednak nie pozwoliły na masowe zwolnienia i przeniesiono pracowników do spółek zależnych, co również nie budzi satysfakcji. Na temat przyszłych odkrywek prowadzone są rozmowy i aby oficjalnie o tym mówić kopalnia musi mieć partnera w elektrowni. Przy aktualnym stanie finansów kopalni nie stać na takie inwestycje. Dodała, że powołując się w swojej wypowiedzi na tryby górnicze chciała wszystkich skłonić do uwzględniania każdego elementu tego porozumienia. Następnie odniosła się do wypowiedzi wicestarosty, informując, że 10 800 000,00 zł, które zostało określone w zapisie stanowi kwotę netto, natomiast powszechnie wiadomo, że wartość brutto będzie wyższa.
 
Przewodniczący rady wtrącił, że ostateczna cena inwestycji jest ujawniana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i w ten sposób zawierane są porozumienia. Przedstawiciele kopalni twierdzą, że podane przez powiat wartości szacunkowe są zawyżone, ale wszystkie 9 firm, które zgłosiło swoje oferty podczas drugiego przetargu nie mogły się tak pomylić.
 
Anna Horsecka powiedziała, aby nie martwić się tym, co uważa te 9 firm. Kopalnia chce znaleźć wykonawców, którzy zrealizują to zadanie na poziomie kwoty wynikającej z możliwości kopalni. W związku z tym prosiła o znalezienie zleceniobiorcy, który zadeklaruje realizację inwestycji na miarę zdolności finansowych kopalni.
 
Przewodniczący rady oświadczył, że już nie ma na to czasu. Powiat może wyrazić na to zgodę, jeżeli kopalnia zmieni ruch górniczy i nie przerwie tej drogi. Wtedy będzie można ogłaszać przetargi i czekać aż znajdzie się kontrahent, który zrealizuje tę inwestycję za 11 mln zł.
 
Anna Horsecka powiedziała, że kopalnia nie jest wyłącznie odpowiedzialna za opóźnianie tej inwestycji.
 
Przewodniczący rady podziękował za wypowiedź pani prezes i stwierdził, że powiat nie uzyskał konkretnej odpowiedzi, w związku z czym nadal będą prowadzone rozmowy w tej sprawie. Jednakże wszystko wskazuje na to, że niestety następnym miejscem spotkania będzie prawdopodobnie sąd. Istnieje nie tylko prawo górnicze, ponieważ są jeszcze inne ustawy, na podstawie których można dochodzić swoich roszczeń.
 
Anna Horsecka podkreśliła, że między stronami nie ma żadnego sporu i jeżeli nie dojdzie do wspólnego consensusu, to nie należy się za to obrażać.
 
Radny Andrzej Perkowski powiedział, że kopalnia jest firmą prowadzącą działalność, więc również może złożyć ofertę i znaleźć podwykonawców, jeżeli uważa, że jest to możliwe za kwotę 10 800 000,00 zł. Podkreślił, że firmy, którym zostanie powierzone to zadanie nie będą czekały za uregulowaniem zobowiązań do końca realizacji. Tym bardziej,że kopalnia walczy o przetrwanie, więc nie ma gwarancji czy w niedługim czasie nie ogłosi upadłości zostawiając swoje zadłużenia.
 
Anna Horsecka poinformowała, że kopalnia na dzień dzisiejszy realizuje swoje zobowiązania. Zwyczajem gmin jest płacenie z góry, natomiast inne podmioty gospodarcze regulują płatności po wykonaniu prac.
 
Wicestarosta Władysław Kocaj oznajmił, że sposób płatności może być ustalony w późniejszym terminie. W obecnej sytuacji, gdy pojawiło się tyle przeciwności i niechęci ustalanie tego kto co powiedział jest mało istotne. Na kolejnych spotkaniach kopalnia stara się tak zmieniać zapisy, aby powiat był odpowiedzialny za finansowanie tej inwestycji. Władze starostwa złamałyby przepisy gdyby ogłosiły przetarg nie mając zabezpieczenia. Ostateczny koszt inwestycji wynika dopiero z przetargu. Zaznaczył, że powiat nie dofinansuje różnicy wynikającej z wartości szacunkowej i kwoty ostatecznej, gdyż to kopalnia musi ponieść to ryzyko.
 
Anna Horsecka zapewniła, że kopalnia nie będzie mogła zgodzić się na kwotę 14 mln zł i nie należy się łudzić, że poprzez dalsze rozmowy ta decyzja zostanie zmieniona. Natomiast wyraża zgodę na kwotę według wcześniejszych ustaleń.
 
Rady Henryk Kryk zauważył, że podczas powyższej dyskusji tylko raz padło zdanie odnośnie kosztorysu inwestorskiego. Podawano różne kwoty niewynikające z niczego. Wartość szacunkowa może zawierać się w szerokim przedziale i wiąże się z możliwością wystąpienia błędu. Kosztorys inwestorski powinien być punktem wyjścia podczas negocjacji cenowych. Powszechnie wiadomo, że ceny wykonawstwa wynikające z przetargu zawsze są niższe niż kosztorys inwestorski. W związku z tym, ta kwota ustalona w negocjacjach powinna oscylować w jego granicach, powiększonego ewentualnie o upływ czasu.
 
Radny Waldemar Marciniak zasugerował, że jedna ze spółek kopalni mogłaby zadeklarować wykonanie drogi za te 11 mln zł. Przypomniał, że przeciąganie w czasie tej inwestycji nikomu nie służy. Następnie powiedział, że samorządy nie wydają pieniędzy z góry, tylko po zrealizowaniu części inwestycji, ale muszą mieć te pieniądze na koncie przed wykonaniem.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z informacją o stanie negocjacji z Kopalnią w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 3180P stanowiącej naprawienie szkody w mieniu powiatu.
 
Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik z uwagi na brak możliwości uczestniczenia w dalszej części sesji poprosił o zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad. Jednocześnie podziękował za zaproszenie na obrady rady. Oznajmił, że przez wiele lat był pracownikiem samorządu powiatowego, więc poruszone kwestie są mu bliskie. W pierwszej części obrad mógł zapoznać się z dwoma najważniejszymi dla powiatu problemami, ponieważ rolnictwo jak i górnictwo stanowią wiodące gałęzie tego regionu. Zwrócił się z prośbą do członkini zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, aby przekazała mu przedstawione przez nią stanowisko, ponieważ ta problematyka będzie rozpatrywana na Komisji Rolnictwa Sejmu, której jest członkiem. Następnie odniósł się do tematu związanego z kopalnią. Od pewnego czasu powiat turecki również ma kłopoty z kopalnią, gdyż podpisano porozumienie i droga została przerwana, natomiast terminy mijają i trudno się doprosić, żeby ta ugoda została zrealizowana. W związku z tym, przychylił się do pytania radnego Kołodziejczaka tj. w jaki sposób kopalnia chce inwestować na nowych terenach, jeżeli ma takie podejście w stosunku do szkód górniczych. Powiedzenie „czas, to pieniądz" jest bardzo słuszne. Przeciąganie w czasie tej inwestycji szkodzi kopalni. Powiedział, że jako „świeżo upieczony" poseł nie powinien stawać po żadnej ze stron, natomiast niewątpliwie ceny ustala rynek. Firmy, które zgłosiły się podczas przetargu ogłosiły za jaką cenę można tę drogę wybudować.
Wyznał, iż przykro jest uczestniczyć w takiej dyskusji, ponieważ kopalnia do niedawna była inwestorem, a zarazem „przyjacielem" regionu tureckiego. Kilka lat temu toczyła się ogólnokrajowa dyskusja na temat sprzedaży tego przedsiębiorstwa. Zdaniem pana posła trwało to zbyt długo, co spowodowało zahamowanie procesu inwestycyjnego. Ponadto przez długi czas podawano do informacji, że pojawi się inwestor strategiczny, który będzie rozwijał ten przemysł. Dziś inwestor wykłóca się o 100-200 tys. zł z poszczególnymi samorządami. Nadmienił, że uczestniczył w spotkaniach dotyczących Kopalni Węgla Brunatnego w Adamowie, na którym to ludzie mieli rację, a nie wielcy stratedzy. Kopalnie zostały sprzedane za tzw. „czapkę śliwek". Warto byłoby zwrócić uwagę czy jest realizowana umowa prywatyzacyjna. Na zakończenie wystąpienia zadeklarował swoją obecność podczas sesji Rady Powiatu Konińskiego na miarę możności oraz współpracę z władzami powiatu.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
    
Przystępując do rozpatrzenia punktu 6. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedstawione przez zarząd powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie odniósł się do wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Poinformował, że powiat został podzielony na 5 punktów (okręgów) w których można otrzymać taką pomoc prawną, i tak:
- Urząd Gminy Ślesin (do tego punktu należą: Gmina Ślesin, Gmina Skulsk, Gmina Wilczyn) - obsługę w tym punkcie ma prowadzić Okręgowa Rada Adwokacka;
- Urząd Gminy Rychwał (z tego punktu mogą korzystać: Gmina Rychwał, Gmina Grodziec i Gmina Rzgów) - obsługę prawną ma prowadzić Przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych;
- Urząd Gminy Kleczew (z tego punktu mogą korzystać: Gmina Kleczew, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Golina) - obsługę prawną w tym punkcie ma prowadzić Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich;
- Urząd Gminy Kramsk (z tego punktu mogą korzystać: Gmina Kramsk, Gmina Stare Miasto, Gmina Krzymów) - obsługę prawną ma prowadzić Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
- Urząd Gminy Sompolno (z tego punktu mogą korzystać: Gmina Sompolno, Gmina Wierzbinek) - obsługę prawną ma prowadzić Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich.
Ponadto poinformował, że w czterech punktach zostały wyznaczone godziny urzędowania doradców prawnych od godz. 10.00 do godz. 14.00, a w Urzędzie Gminy Rychwał godziny urzędowania doradców będą od godz. 9.00 do godz. 13.00. Zaznaczył, że godziny pracy radców można zmienić jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
Następnie powiedział, że zarząd udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie do reprezentowania powiatu w sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON . W roku ubiegłym została podpisana umowa z WIOŚ na dotację PFRON w formie dotacji na remont pomieszczeń poprzez docieplenie i ich modernizację. W roku ubiegłym część prac już została wykonana na kwotę 365.000,00 zł, z tego WIOŚ zwróciła tylko kwotę netto 178.465,00 zł, powiat przeznaczył kwotę 187.390,00 zł. Została tam wykonana modernizacja systemu ogrzewania oraz ocieplenie podłogi. Zgodnie z podpisaną umową pozostało jeszcze docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, kosztorys opiewa na ok. 388.000,00 zł. Dodał, iż dyrektor DPS podjęła się pozyskania środków finansowych z PFRON-u i jest szansa otrzymania dofinansowania w wysokości 50 % , czyli 194.000,00 zł.
  
Starosta w dalszej części omawiania sprawozdania poinformował, że Zarząd zdecydował o użyczeniu Gminie Rzgów nieruchomości w obrębie Zarzew będącej własnością Powiatu Konińskiego stanowiącą część drogi powiatowej nr 3238P. Dodał, że nawierzchnia tej drogi jest częściowo gruntowa, a częściowo lekko utwardzona. Z uwagi na to, że powiat nie może udzielić dofinansowania do tej drogi to gmina wystąpiła do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z prośbą o dofinansowanie remontu tej drogi. Zaznaczył, że została ona użyczona gminie na okres trzech lat w związku z zamiarem jej przebudowy.
 
Konińskie starostwo 4 listopada br. rozpoczęło cykl szkoleń pn. „Koło gospodyń wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną". Do udziału w szkoleniu zaproszono panie ze wszystkich gmin powiatu. Udział w nim wzięło 25 osób reprezentujących gminy: Golina, Rychwał, Sompolno, Ślesin, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Wierzbinek i Wilczyn. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat pomocy organizacjom kobiet wiejskich w rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości, wykorzystaniu narzędzi ekonomicznych do realizacji celów społecznych, a także w zdobyciu wiedzy i umiejętności pozyskiwania na realizację planów i zamierzeń środków zewnętrznych głównie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Cykliczne spotkania przedstawicielek kół gospodyń wiejskich posłużą także ich integracji oraz umożliwią wymianę doświadczeń z zakresu aktywności, samoorganizacji i świadomości kobiet wiejskich.
 
Dwudziestego szóstego listopada br w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyło się seminarium nt. „Konflikty rodzicielskie - aspekty psychologiczne i prawne"; „Wzmocnienie współpracy, jako formy zapobiegania instytucjonalnej przemocy wobec dzieci". Seminarium miało pomóc w wymianie doświadczeń i wzmocnieniu współpracy instytucji, które mają zapewniać ochronę oraz w prawidłowy sposób egzekwować wykonywanie praw dziecka w sytuacji kryzysu rodzicielskiego.
 
Także w listopadzie - dwudziestego pierwszego - odbył się Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych". Już po raz dwunasty Pałac Bronikowskich w Żychlinie gościł młodych utalentowanych wirtuozów fortepianu. Udział wzięło 6 młodych pianistów. Z największym uznaniem jury spotkał się występ Andrzeja Wiercińskiego z Katowic, lat 20, który został uhonorowany Grand Prix Festiwalu.
Następnie poinformował, że 28 listopada odbyła się „XV Edycja Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska". Ze szkół ponadgimnazjalnych najlepiej zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kleczewie zajmując I i II miejsce, a III miejsce zdobył uczeń ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Sompolnie. Natomiast ze szkół gimnazjalnych najlepiej zaprezentował się uczeń z gimnazjum w Sławsku - I miejsce, II miejsce zajął uczeń z Kleczewa, a III - miejsce uczeń z Gimnazjum w Rzgowie.
 
Ponadto wspomniał, że nie została na dzisiejsze obrady przygotowana informacja w sprawie zaawansowania prac w drogownictwie z uwagi na to, iż zmiany od ostatniej sesji są niewielkie. W gminie Wilczyn w trakcie realizacji są chodniki jest to zadanie powierzone do realizacji gminie z własnych środków bez dofinansowania powiatu.
 
Poinformował, że należy do informacji dopisać dwa zadania, które są efektem podjętych miesiąc temu uchwał: w sprawie powierzenia zadania i udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec na budowę chodnika oraz w sprawie powierzenia zadania i udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno na przebudowę skrzyżowania przy ul. 11 listopada.
Na koniec zakomunikował, że zostały złożone 2 wnioski na modernizację dwóch dróg Stary Lisiec - Stare Miasto, Wola Podłężna - Grąblin w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Na koniec grudnia znane będą efekty zakwalifikowania bądź nie, tych dróg przez Wojewodę.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał, kto ma być pośrednikiem w przypadku propozycji dotyczących godzin w jakich będzie udzielana pomoc prawna. Czy zapytania zgłaszać za pośrednictwem starosty, czy bezpośrednio do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich.
 
Starosta powiedział, że Starostwo nie musi być pośrednikiem jeśli gmina dojdzie do porozumienia z Towarzystwem i dopasują sobie godziny to Starostwo nie ma nic przeciwko temu. Zaznaczył, że warunkiem jest, aby punkt był czynny 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.
 
Radna Elżbieta Raźna zabrała głos w tej samej sprawie i powiedziała, że dobrze by było, aby jeden dzień w tygodniu punkt był czynny po południu z uwagi na to, że wielu ludzi pracuje i nie mogliby skorzystać z pomocy prawnej do godz. 14:00. Zaproponowała, aby raz w tygodniu punkt był czynny do 17:00 lub do 18:00.
 
Obrady opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 7
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał, czy rozpoczęto rozmowy z wójtami i burmistrzami na temat przyszłorocznych inwestycji w zakresie remontów dróg itd. Następnie poinformował, że rozmawiał z Burmistrzem Gminy Sompolno, który zapewnił, że brakujący odcinek drogi między Mostkami a Przystroniem zostanie wykonany w przyszłym roku w ramach przebudowy kanalizacji i władze gminy zobowiązały się do sfinansowania całości tej inwestycji.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zwrócił się do przewodniczącego rady oraz starosty informując, że na wniosek, który złożył w maju odnośnie prac remontowych na drogach powiatu konińskiego nie otrzymał żadnej odpowiedzi i nadal jej oczekuje. Następnie zwrócił się z prośbą o wypracowanie stanowiska w sprawie remontu drogi Paprotnia - Krzymów z uwzględnieniem pozyskania środków spoza budżetu powiatu konińskiego. Poinformował, że 14 grudnia odbędzie się szkolenie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na którym będą podawane szczegóły warunków, którym trzeba sprostać, żeby otrzymać dotacje. W związku z tym prosił, aby mieć to na uwadze i zrealizować powyższą inwestycję jako pierwszą w roku 2016. Następnie oznajmił, że 28 listopada uczestniczył w sesji Rady Gminy Krzymów, na której zgłoszono wnioski dotyczące powiatu konińskiego. Pierwszy złożony przez radą Emilię Rubczewską dot. zabezpieczenia na kanale w miejscowości Borowo - Rożek. Obecnie są tam stare barierki, których nie opłaca się malować i należy je wymienić na nowe. Radny Sebastian Ławniczak zgłosił, że na drodze powiatowej z Brzeźna do Krzymowa na ul. Krzymowskiej wystają trzy studzienki, o które uszkodził sobie samochód. Radny Jaroszewski twierdzi, że przyczyną tego jest budowa kanalizacji i prosił, aby Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił na to uwagę. Następnie radny Piotr Rosiak wniósł o oczyszczenie rowów z zakrzaczenia. Największe występują przy szkole w Smólniku w kierunku Brzeźna, ponieważ wystają na pas drogowy, co utrudnia jazdę mijającym się pojazdom.
 
Radny Andrzej Malak z uwagi na obecny okres, w którym planowany jest budżet chciał przypomnieć prezydentowi miasta Józefowi Nowickiemu, że most na ul. Bernardynka w dalszym ciągu wymaga naprawy. Zaznaczył, że nie należy uwzględniać doraźnego rozwiązania, które zostało tam zastosowane jako rozwiązanie docelowe. Następnie poinformował, że w Wąsoszach przy wymienionej ulicy będącej drogą powiatową Gmina Ślesin buduje chodnik raz po jednej, raz po drugiej stronie. Mieszkańcy proszą, aby na styku tych chodników utworzyć przejście dla pieszych.
 
Radna Halina Lenartowicz w związku z przecięciem drogi przez kopalnię w Kaliskach, prosiła aby ZDP zwrócił uwagę na drogi alternatywne, którymi będą przemieszczać się mieszkańcy z Wilczyna. Szczególnie w Kopydłowie i Ostrowążu w kierunku Ślesina i Wielkopola, a także przez Góry, zwłaszcza od strony Wiśniewy, gdzie droga jest bardzo zniszczona, wręcz nadająca się do kapitalnego remontu. Podczas sesji w Gminie Wilczyn radni monitowali, że nic nie jest robione na tej drodze, która jest w bardzo złym stanie technicznym. W związku z powyższym prosiła, aby jeszcze do zimy ją zbadać, ponieważ będzie tam nasilony ruch. Ponadto nadmieniła, że we Wiśniewie przy blokach, jak i w miejscowości Kopydłówek należy rozważyć pomalowanie pasów dla pieszych.
 
Radny Marek Górczak powiedział, że kilka miesięcy temu zwrócił uwagę na arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Usługowych w Żychlinie i liczbę nadgodzin dla pani dyrektor i nauczycieli. Po jego interwencji wicestarosta Kocaj powiedział, że ten temat będzie objęty kontrolą. Następnie zacytował jego wypowiedź, że „jest w tym temacie gorzej niż przedstawił to pan radny Górczak". Od tego momentu upłynęło sporo czasu, więc chciałby wiedzieć jak potoczyła się ta sprawa oraz jaki jest wynik kontroli, ponieważ nie dotarły do niego żadne informacje, o które prosił. Mianowicie, ile godzin może mieć nauczyciel, zgodnie z prawem, a ile ma i dlaczego. Zapytał do kogo ma się zwrócić w tej sprawie.
 
Punkt 8
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016" została radnym przekazana wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 cd. do niniejszego protokołu.
Była ona przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016".
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady oznajmił, że projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Informacja ta była przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący rady poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Marię Wróbel stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez Elżbietę Raźną - przewodniczącą komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, przewodniczący rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona jej przewodniczącą - Marię Wróbel stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XIV/88/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego".
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, ze projekt uchwały w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Dokument ten był porzedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. O przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczących komisji.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona jej przewodniczącego - Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał czy połączenia kolejowe będą zintegrowane z połączeniami autobusowymi. Nadmienił, że wiele osób powiatu konińskiego korzysta z usług kolei, a zmiany rozkładu jazdy PKP dokonywane są w ciągu roku wielokrotnie. W opinii radnego w przedłożonym dokumencie zabrakło harmonogramu rozmów z gminami na temat ewentualnej partycypacji w kosztach funkcjonowania tego transportu. Obecnie połowa gmin angażuje się finansowo w zakresie przewozów MZK i PKS. W związku z tym, zasugerował, że udział wszystkich gmin w tym wspólnym przedsięwzięciu mógłby wpłynąć na efektywność komunikacji. Ponadto zapytał, jak uzasadniono to, że proponowana sieć jest uboższa od dotychczasowej.
 
Maciej Gabory - przedstawiciel firmy „Refunda" autor opracowania odpowiedział, że na dzień dzisiejszy radni nie mają wpływu na kształtowanie rozkładów jazdy, ponieważ jest to transport komercyjny i przewoźnicy układają je tak, aby mieć z tego jak największe zyski. Niełatwo jest zsynchronizować przewozy kolejowe z autobusowymi. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. najprawdopodobniej powiat dokona wyboru operatora na swoim regionie, któremu będzie mógł narzucić rozkłady i odpowiednio dostosować godziny jazdy kolei. Gminy powinny się do tego dostosować, aby wszystkie jednostki stworzyły spójną sieć komunikacji, umożliwiając dogodne przesiadki pasażerom. Harmonogram współpracy nie został zawarty w tym planie, ponieważ powiat ma jeszcze rok na wybór operatora. Każdy powiat realizuje to zadanie we własnym zakresie. Następnie wymienił trzy możliwe tryby wyboru operatora, a mianowicie:
- przetargowy,
- koncesja,
- bezpośrednie zawarcie umowy.
Ostatni tryb wymaga zawarcia porozumienia z miastem, ponieważ tylko miasto może podpisać taką umowę ze swoją jednostką. Koncesja jest korzystniejsza dla powiatu, ponieważ pozwala obciążyć większym ryzykiem wykonawcę, jednak nad tym trzeba się zastanowić. Niniejszy projekt poddano konsultacjom społecznym podczas, kiedy dokonano uzgodnień z zakładem PKS funkcjonującym na terenie powiatu. Wariant podstawowy jest rozbudowany o wariant uzupełniający, który zawiera wszystkie linie obecnie funkcjonujące. W związku z tym, można uruchomić cały wariant lub jego poszczególne linie. Jest to zależne od możliwości finansowych.
 
Radny Andrzej Nowak powiedział, że obecnie główną infrastrukturę w kwestii komunikacji prowadzi sąsiedni powiat grodzki, w związku z tym zapytał na ile sensowne byłoby zawieranie współpracy z miastem Koninem.
 
Maciej Gabory powiedział, że według firmy „Refunda" nawiązanie współpracy z miastem wiąże się z wieloma korzyściami. Po pierwsze miasto jest na prawach powiatu i wszystkie zezwolenia, jakie byłyby wydawane musiałyby być uzgodnione z prezydentem. Po drugie miasto ma swoją jednostkę, której może bezpośrednio powierzyć to zadanie, do której mieszkańcy są już przyzwyczajeni. Taką umowę można podpisać na okres 2-3 lat, aby przekonać się jak to będzie funkcjonować, a w międzyczasie uzyskać raporty dotyczące rentowności poszczególnych linii. Koszty funkcjonowania transportu w zależności od regionu wahają się na poziomie od 2,50-5,00 zł. Średnio zakłada się, że w przewozach powiatowych te koszty powinny stanowić ok. 3,00 zł. Następnie można zawrzeć długoterminową umowę na okres 10 lat i egzekwować podniesienie standardu umowy.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał starostę, czy bierze pod uwagę ten harmonogram rozmów władz miasta z gminami.
 
Wicestarosta Władysław Kocaj poinformował, że prezydent miasta wyraził dobrą wolę w tej sprawie, a wiceprezydent Łukaszewski obiecał, że pojawi się na spotkaniu dotyczącym tego tematu i do tej pory uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez powiat. Wójtowie i burmistrzowie zostali poinformowani, że przy którymś wariancie trzeba będzie znaleźć rozwiązanie na finansowanie transportu. Ponadto zostały wniesione uwagi, o których wspomniał radny Nowak. W związku z tym odbyły się konsultacje, podczas których wprowadzono zmiany w sieci. Natomiast harmonogram zostanie omówiony w odpowiednim czasie przed wyborem organizatora transportu. To zadanie może zostać powierzone powiatowi grodzkiemu, ponieważ dysponuje odpowiednimi środkami. Prawdopodobnie zostanie to uzgodnione w drugiej połowie 2016 r., aby do 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg.
 
W związku z brakiem dalszych pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XIV/89/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu .
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad, który dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony. Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. W związku z tym o przedstawienie opinii w omawianej sprawie poprosił przewodniczącego komisji.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona jej przewodniczącego - Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Radny Marek Górczak wyznał, że ze zdziwieniem obserwował dość duże zaangażowanie starosty w lobbowaniu tego projektu i chęć przekazania prawie 140 tys. zł dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na to zadanie. Zauważył, że starosta popiera to przedsięwzięcie, które miałobyby być wspierane przez powiaty i gminy. Jak wiadomo starosta jest sekretarzem Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa i zdaniem radnego ktoś inny wywiera nacisk na realizację tego projektu. Nawoływał do władz starostwa o bardziej ekonomiczne myślenie, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, ponieważ takie lotnisko powinno znajdować się przy szpitalu w Koninie, a nie w Michałkowie, którego musiał szukać na mapie. Należy zastanowić się nad tym tematem i dowiedzieć się ile zdarzeń z udziałem helikoptera miało miejsce na terenie powiatu, czy nie wystarczająca jest baza w Poznaniu, jaki jest koszt zakupu tego śmigłowca i w czyim zakresie będzie utrzymanie lotniska. W związku z tym radził, aby zastanowić się nad wydatkowaniem prawie 140 tys. z budżetu powiatu, któremu jak każdemu samorządowi przybywa różnych zadań, jakie trzeba sfinansować.
 
Radny Waldemar Marciniak w związku z pojawiającymi się wątpliwościami zapytał czy to prawda, że starosta lobbuje projekt, który rzeczywiście nie będzie służył mieszkańcom powiatu konińskiego, tylko mieszkańcom Ostrowa i Kalisza. Prosił o wyjaśnienie.
 
Starosta powiedział, że marszałek województwa na spotkaniu z wójtami i burmistrzami powiatu konińskiego i tureckiego poinformował, że ministerstwo zaproponowało marszałkowi śmigłowiec dla ratownictwa medycznego z zapytaniem na jakim lotnisku mógłby on stacjonować. Uznano, że najlepszym miejscem byłaby miejscowość Michałków. Jest świadom, że budzi to wiele wątpliwości, jednakże tak zostało to uzgodnione. Koszt przygotowania terenu do stacjonowania helikoptera ma wynosić 6 mln zł, z tego 3 mln zł zostanie przeznaczone na cel z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, natomiast pozostała część ma być sfinansowana przez gminy powiatu konińskiego i tureckiego. Składka wynosiłaby ok. 1,37 zł/mieszkańca. Na komisji radny Górczak zapytał, dlaczego ta opłata ma być pobrana podwójnie zarówno od gminy jaki i powiatu. Tak wynika to z przeliczenia kosztów. Gdyby wyłącznie mieszkańcy gmin mieli wnieść opłatę, to stawka na jednego mieszkańca byłaby wyższa. Podkreślił, że lepiej mieć coś niż nic, a ten śmigłowiec z pewnością doleci do granic powiatu. Jako starosta miał obowiązek przekazania informacji o takiej inicjatywie, natomiast uchwałę podejmą radni. Z pewnością ten temat będzie jeszcze omawiany podczas kolejnych obrad. Osobiście uważa, że jest to racjonalna koncepcja, ponieważ spoglądając na mapę zauważył biały pas od południa aż po północ określający obszar będący poza zasięgiem ratownictwa medycznego.
 
Radny Andrzej Perkowski uważa, że to lotnisko powinno być umiejscowione w centralnej części województwa w okolicy Kalisza czy Wrześni, ponieważ w proponowanym umiejscowieniu przelot helikoptera zajmie sporo czasu.
 
Starosta powiedział, że nie wie na ile jest wyposażone to lotnisko w Michałkowie, być może będzie łatwiej je przystosowywać do tego celu. Podkreślił, że projekt uchwały nie musi być ostateczny i w razie potrzeby można np. podczas najbliższej sesji zaprosić osobę, która wyjaśni radnym szczegóły tej inwestycji.
           
Radny Andrzej Nowak zwrócił się do starosty, że w jego opinii radni nie są przeciwni samej inicjatywie. Zasugerował podjęcie próby wstępnych rozmów w tej sprawie ze starostą kolskim, słupeckim, tureckim, prezydentem miasta Konina. Dodał, że w całym kraju takich helikopterów jest zaledwie 18. Osobiście nie jest przeciwny tej idei, ponieważ jest bardzo zasadna. Uważał jednak, że należałoby wynegocjować warunki co do miejsca.
 
Radny Henryk Kryk przypomniał, że na Komisji prosił o merytoryczne ustosunkowanie się osób do tego tematu, które na co dzień się tym zajmują. Radny Nowak powiedział, że chciałby spotkać się z kolejnymi urzędnikami, starostami itd., natomiast on wolałby rozmawiać z fachowcami, czyli osobami, które udzielają pomocy medycznej, dyrektorami szpitali, z dyrektorem konińskiego szpitala, ponieważ ten helikopter miałby służyć pomocy medycznej.
 
Radny Andrzej Perkowski odnosząc się do powyższej wypowiedzi stwierdził, że ci dyrektorzy „będą mówić tak jak im góra nakazuje". Wiadomo, z jakiej okazji mają takie stanowiska i nie zmienią zdania. Jeżeli marszałek proponuje lotnisko w Michałkowie, to dyrektor konińskiego szpitala się temu nie sprzeciwi.
 
Radny Grzegorz Maciejewski powiedział, że na posiedzeniu Komisji 24 listopada ustalono, żeby porozmawiać z osobą funkcyjną, która mogłaby przedstawić ten projekt od strony technicznej i ekonomicznej. Inwestycja nie zakończy się na samym wybudowaniu tego lotniska, ponieważ dodatkowo istnieje kwestia eksploatacji i obsługi śmigłowca. Po zapoznaniu się ze szczegółową informacją na ten temat, wówczas można podejmować jakiekolwiek kroki. Następnie złożył formalny wniosek, aby decyzję dot. podjęcia tej uchwały przełożyć na kolejną sesję.
 
Radna Maria Wróbel poinformowała, że prawdopodobnie ten helikopter miałby służyć sprawom związanym z wypadkowością na autostradach, niekoniecznie w szpitalach. Szpital ma swoją bazę i z niej korzysta, więc zarówno jego dyrektor jak i przedstawiciele powiatów nie pomogą w tej sprawie. Zdaniem radnej najwłaściwszą osobą, która mogłaby wyjaśnić wiele wątpliwości byłaby dyrektor z Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego - pani Barbara Szeflińska.
 
Radny Marek Górczak nawiązując do wypowiedzi starosty przekazał, że to nie jest uchwała intencyjna. Jest to uchwała Rady Powiatu Konińskiego. W związku z czym, gdy pozostałe samorządy zechcą partycypować finansowo w tym zadaniu, a powiat koniński nagle się wycofa, gdy helikopter zostanie już kupiony, to znów może być problem. Powiedział, że starosta jest specjalistą w tej dziedzinie, ponieważ zasiada w zarządzie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, ale niestety nie był przekonujący w swojej wypowiedzi.
 
Przewodniczący rady zaznaczył, że jest to uchwała intencyjna i na dzisiejszej sesji nie powoduje skutków finansowych, natomiast wyraża pewną wolę. Natomiast być może jest to słuszna sugestia, żeby poczekać na stanowisko poszczególnych gmin i dążyć do uzyskania opinii fachowców tej dziedziny.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza Maciejewskiego o przesunięcie podjęcia niniejszej uchwały na przyszłą sesję.

W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku rada przyjęła wniosek następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 19
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 4.
 
Posiedzenie opuścił radny Bogdan Kołodziejczak.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad, który dotyczył podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Poprosił więc skarbnika powiatu aby w imieniu zarządu powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Ponadto w dniu dzisiejszym otrzymano informację z Ministerstwa Finansów, że została przyznana powiatowi w postaci subwencji rezerwy oświatowej kwota 47 505,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 40 karty nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę.
Również na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 688,47 zł w związku z podpisanym aneksem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrealizowania pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. głosami 22 „za".
 
Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023.
 
Przystępując do realizacji 15. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni projekt uchwały w omawianej sprawie otrzymali w dniu sesji.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Poinformował, że dochody ogółem zwiększa się o kwotę 55.191,47 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. głosami 22 „za".
 
Uchwała nr XIV/91/2015 ,Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta koniński pan Stanisław Bielik udzielając odpowiedzi na interpelacją radnego Waldemara Marciniaka powiedział, że harmonogram inwestycji drogowych na przyszły rok nie został jeszcze opracowany. Zapewnił, że radni zostaną o nim poinformowani. Następnie zwrócił się do radnego Tadeusza Jaroszewskiego z zapytaniem, czy wspomniany przez niego wniosek został złożony w formie pisemnej.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski odpowiedział, że informował o tym ustnie, aby otrzymać wniosek na piśmie.
 
Starosta powiedział, że nie przypomina sobie tego, więc musi to ustalić wspólnie z zarządem oraz zapewnił, że droga Paprotnia - Krzymów nie zostanie zaniedbana. Na 14 grudnia zaplanowane jest spotkanie z Krzysztofem Grabowskim - Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, po którym będzie wiadomo co można realizować w ramach PROW. Ponadto dokumentacja na tę drogę została już przygotowana, w związku z czym nie będzie problemu, aby złożyć wniosek w terminie i podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby ten projekt został zakwalifikowany do realizacji. Następnie prosił, aby na temat wniosków złożonych podczas sesji Rady Gminy Krzymów wypowiedział się Antonii Bąk - dyrektor ZDP, ponieważ dotyczą one inwestycji drogowych. Odnośnie interpelacji radnego Andrzeja Malaka zasugerował, aby mieszkańcy, którzy korzystają z tego mostu złożyli zbiorowy wniosek do prezydenta miasta, ponieważ prawdopodobnie będzie to skuteczniejsze działanie. Na wcześniejsze tego typu wystąpienie powiatu, prezydent był bardzo oburzony w związku z tym, że jest pouczany co ma robić. Z kolei na temat chodnika we Wąsoszach i naprawy drogi we Wiśniewie ponownie poprosił o wypowiedź dyrektora ZDP. Natomiast o udzielenie odpowiedzi na interpelację radnego Marka Górczaka poprosił wicestarostę Kocaja.
 
Antonii Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odnosząc się do wniosków zgłoszonych przez radnego Jaroszewskiego poinformował, że wymiana barierek na kanale nie stanowi problemu i przyjął to zadanie do realizacji. Następnie powiedział, że w sprawie wystających studzienek zostanie podjęta interwencja. Z kolei zakrzaczenia usuwane są z rowów sukcesywnie przez pracowników ZDP i na miarę możliwości finansowych systemem zleconym. Ubolewa, ale nie da się tego zrobić we wszystkich miejscach. Dodał, że jest to kłopotliwe, ponieważ co roku krzaki odrastają. Utworzenie przejścia dla pieszych we Wąsoszach jest oczywiste, gdyż zawsze się je wyznacza, gdy chodnik znajduje się po obu stronach drogi. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych we Wiśniewie, o których mówiła radna Lenartowicz należy ustalić ich lokalizację oraz uzyskać pozytywną opinię policji w tej sprawie. Z kolei stan techniczny drogi w miejscowości Góry wymaga nakładki wzmacniającej i jest to temat do rozmów dot. przyszłorocznego planu inwestycji drogowych.
 
Wicestarosta Władysław Kocaj odpowiadając na interpelację radnego Górczaka poinformował, że od 23 listopada trwa kontrola w szkole w Żychlinie, którą przeprowadzają dwie osoby z wydziału kontroli i dwie z wydziału edukacji. Pracownicy ci prowadzili szereg innych zadań w związku z czym był to pierwszy możliwy termin. Zakres kontroli jest szeroki, ponieważ obejmuje wiele działań, w tym weryfikację godzin. Jest to trzecia szkoła z kolei poddana kontroli. Wcześniej kontrola była przeprowadzona w Kleczewie i w Sompolnie. Dodał, że w ciągu 2-3 tygodni można spodziewać się wyników, o których poinformuje.
 
Punkt 17
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Marek Górczak poinformował, że już piaty rok sprawuje mandat radnego powiatu konińskiego i nie pamięta, żeby kiedykolwiek któryś z posłów czy radnych sejmiku wojewódzkiego pojawił się na sesji rady powiatu konińskiego. Zdaniem radnego jest to miejsce, gdzie można się dużo dowiedzieć na temat powiatu, jego mieszkańców i ważnych spraw. Dzisiaj omawiana była kwestia sektora paliwowo-energetycznego. W związku z czym wyznał, że jest zawiedziony tym, iż nie pojawił się na niej poseł mieszkającego blisko starostwa, który prawdopodobnie jest specjalistą w tej dziedzinie. Następnie podkreślił, że sytuacja kopalni jest tragiczna i bardzo poważna. Okazał uznanie dla posła RP pana Bartosika za jego obecność na posiedzeniu oraz wyraził nadzieję, że w ślad za nim „pójdą" następni. Ponadto zdaniem radnego była pani starosta - twórczyni projektu wielkiej aglomeracji konińskiej całkowicie zapomniała o powiecie, a mogłaby wiele dowiedzieć się o teraźniejszych problemach i w czymś pomóc. Stwierdził, że te osobistości z pewnością pojawią się na dożynkach, balach i galach. W jego opinii nie jest to dobre postępowanie.
 
Przewodniczący rady prosił, aby radni dopełnili wszystkich formalności związanych z oświadczeniami majątkowymi, ponieważ z informacji przekazanej przez panią kierownik wynika, że nie wszyscy wywiązali się z tego obowiązku. Następnie oznajmił, że wielokrotnie, a zarazem bezskutecznie interweniował do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na terenie miasta Sompolno. W związku z tym zwrócił się do starosty, aby nakłonił Marszałka Województwa Wielkopolskiego do rozmowy z dyrektorem ZDW na ten temat. Stwierdził, że jest to prozaiczna sprawa i wystarczy tylko trochę dobrej woli, by to uzgodnić.
 
Radny Waldemar Marciniak poprał powyższy wniosek i zasugerował, że należałoby zwrócić się do radnych wojewódzkich, aby podczas obrad również interpelowali w tej sprawie. Możliwe, że w ten sposób uda się wpłynąć na dyrektora ZDW, który cały czas się sprzeciwia i nie chce polepszenia warunków komunikacji na drodze sompoleńskiej będącej jednocześnie drogą wojewódzką, którą gmina zamierza jedynie doinwestować.
 
Przewodniczący rady oznajmił, że radni wojewódzcy już interpelowali w tej kwestii, ponieważ osobiście ich zaangażował. W związku z powyższym stwierdził, że należałoby nakłonić marszałka, ponieważ to on może skutecznie zamknąć tę sprawę.
 
Punkt 18
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XIV sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokół sporządziła:
Krystyna Grabowska - Kierownik Biura
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-01-13 12:02:43)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-01-13 12:15:20)
Lista wiadomości