logo
logo bip
Protokół nr XII/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 września 2015 roku
BR.0002.7.2015
Protokół nr XII/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 września 2015 roku
 
XII sesja odbyła się 30 września 2015 roku w Sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1400.
             
Punkt 1
Otwarcie obrad.
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Następnie poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
8. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z XI obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z XI sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
 
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z XI sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu 19 głosami „za" przyjęła protokół nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 sierpnia 2015 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie przedmiotowego sprawozdania.
 
Następnie przewodniczący rady o zabranie głosu poprosił Stanisława Bielika starostę konińskiego.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz jego uzupełnienie stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.
 
Następnie starosta poinformował, że w ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się Wielkopolskie Dożynki Wojewódzko - Archidiecezjalne. Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Kramska zdobył drugie miejsce.
Dodał także, że 1 września naukę w szkołach w Powiecie Konińskim rozpoczęło 1162 uczniów, w tym 317 pierwszoklasistów. Według statystyk liczba uczniów w tym roku niewiele przewyższa liczbę uczniów w roku ubiegłym. Przyrost uczniów nastąpił w szkole w Żychlinie, która dotychczas miała największy spadek. W Sompolnie został otwarty nowy kierunek w zawodzie - stolarz, a w Żychlinie - technik spedytor.
W dalszym ciągu rozrasta się ośrodek szkolno - wychowawczy w Rychwale. Placówka otworzyła kolejny oddział przedszkolny w Ślesinie. Jednak z uwagi na brak miejsc w ośrodku, dzieci przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, natomiast dwa razy w tygodniu są przewożone do Rychwała na zajęcia.
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie 1 września br. obchodził 20 - lecie działalności. Starosta poinformował, że zgodnie z decyzją dyrektor DPS, uroczystość była bardzo skromna. Pani dyrektor otrzymała od Marszałka Zarządu Wojewódzkiego odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego". Dwie pracownice otrzymały odznaki „Zasłużony dla powiatu konińskiego", tj. pani Grażyna Lisiak i pani Jolanta Semla.
20 września w Żychlinie przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych odbyły się Powiatowe Dni Rodziny. Wydarzeniu towarzyszył Powiatowy Dzień Seniora oraz Dzień Integracji Staromiejskiej, który organizowany jest systematycznie przez Gminę Stare Miasto jako impreza lokalna. Starosta stwierdził, że połączenie tych wydarzeń uatrakcyjniło program uroczystości, który został opracowany przez Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie. Pomimo niesprzyjającej pogody wszystko odbyło się zgodnie z planem. Starosta podkreślił, że Powiatowe Dni Rodziny powinny być regularnie łączone przynajmniej z Powiatowym Dniem Seniora.
Następnie przekazał, że trwają systematyczne prace nad Obszarem Strategicznej Interwencji miasta Konina, w skład którego wchodzi także 7 gmin położonych wokół Konina i powiat koniński. Do Urzędu Marszałkowskiego zgłoszono 4 projekty do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i 7 projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ten sposób powstały listy rankingowe, które będą podstawą do prowadzenia negocjacji na temat ostatecznego kształtu projektów. 2 października odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie, bowiem przy sporządzaniu listy rankingowej wystąpiła pewna niezgodność odnośnie ważności projektów pomiędzy poszczególnymi gminami a miastem Konin. Zdaniem starosty, środki finansowe zostaną pozyskane w ramach OSI, co umożliwi realizację niektórych projektów.
Następnie poinformował, że 23 września w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w mieście i powiecie konińskim. Spotkanie zostało zorganizowane na wzór debat, jakie miały miejsce w kilku gminach. Nadmienił, że niektórzy radni uczestniczyli w tych spotkaniach, które były ukierunkowane pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców. Z uwagi na niską frekwencję podczas debaty poruszono wyłącznie kwestię budowy ścieżek rowerowych.
Informując o Dniu Edukacji Narodowej starosta zaprosił wszystkich radnych na powiatowe uroczystości, które odbędą się 14 października br. w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale. Uroczystości te będą połączone z obchodami 30 - lecia ośrodka. Nadmienił, że warto uczestniczyć w tym wydarzeniu, chociażby dlatego, aby zobaczyć jak obecnie prezentuje się ośrodek. Poinformował również, że został złożony wniosek na rozbudowę tego ośrodka. Inwestycja ta ma duże szanse na dofinansowanie i to w wysokości 95 %. Udział powiatu byłby więc niewielki. Rozbudowa ośrodka nie rozwiąże oczywiście wszystkich potrzeb, jednakże znacznie ułatwi jego pracę.
Starosta przekazał, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wszyscy radni otrzymali dzisiaj informację dot. zaawansowania robót w zakresie modernizacji dróg na dzień 28.09.2015 r. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przekazał, że jeśli radni będą mieli jakieś pytania to chętnie udzieli na nie odpowiedzi. Zwrócił jedynie uwagę na zadanie dot. przebudowy drogi powiatowej Kaliska - Gogolina - Wielkopole. Droga ta będzie budowana od nowa. Nadmienił, że będzie ona budowana od nowa w zamian za zajecie przez kopalnię drogi z Kleczewa do Wilczyna. Z porozumienia zawartego w ubiegłym roku pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Kopalni wynikało, że koszt tej inwestycji zamknie się w kwocie 11 000 000,00 zł. Pierwszy przetarg, który odbył się we wrześniu opiewał na kwotę ok. 18 000 000,00 zł. W związku z tym, że kopalnia nie zadeklarowała zwiększenia dofinansowania został ogłoszony kolejny przetarg na 24 września br. Zgłosiło się 9 oferentów. Najniższa cena, jaką zaproponowało Konsorcjum Trakcja z Warszawy wynosiła 13 841 000,00 zł. Kopalnia oświadczyła, że dołoży brakujące 2 841 000,00 zł na ten cel. Zdaniem starosty jest to dobra oferta, jednakże umowa z wykonawcą nie zostanie podpisana dopóki nie zostanie sporządzony aneks do porozumienia, a także dopóki ta kwota nie zostanie wprowadzona do budżetu powiatu.
W związku z tym, Zarząd Kopalni wyraził gotowość podjęcia uchwały o zwiększeniu dofinansowania do 15 października. Natomiast firma, która wygrała przetarg jest związana ceną przez okres miesiąca. Wobec tego, starosta zwrócił się z prośbą do radnych, aby kolejna sesja odbyła się 22 października, podczas której, środki z kopalni w kwocie 13 841 000,00 zł. zostałyby przyjęte do budżetu powiatu konińskiego, a kolejnego dnia zostałaby podpisana umowa z firmą Konsorcjum Trakcja. Jest to bardzo pilna sprawa, ponieważ kopalnia na przełomie roku 2015/2016 rozkopie drogę Kleczew-Wilczyn, a osobiście chciałby aby były jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców.
Starosta poinformował również, że ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na budowę lub modernizację dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Według rozporządzenia, maksymalna wysokość pomocy finansowej na beneficjenta wynosi 3 000 000,00 zł. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. prawie 2/3 dofinansowania do projektu. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o terminie naboru wniosków, a więc musi być także podjęta decyzja, którą drogę do tego programu zgłosimy.
Ponadto poinformował, że została opublikowana uchwała nr 154 Rady Ministrów w sprawie programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Poprzednio program występował pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych". Kryteria przyznawania dofinansowania są zbliżone do poprzednich, chociaż bardziej rygorystyczne, głównie ukierunkowane na wzrost bezpieczeństwa. Prawdopodobnie nie zawsze wszystkie kryteria będą mogły być spełniane. Według sugestii starosty, do programu powinny zostać zakwalifikowane dwie drogi, mianowicie Wola Podłężna - Grąblin i Stare Miasto - Lisiec.
 
W tej części obrad głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski. Nawiązał on do tematu modernizacji dróg w powiecie konińskim. Powiedział, że z informacji o zaawansowaniu robót w zakresie modernizacji dróg wynika, że wykonanie zadań drogowych zaplanowane jest na koniec roku. Wnioskował więc, aby przetargi na realizację tych zadań były planowane wcześniej, ponieważ istnieje duża różnica pomiędzy przetargiem, który odbywa się wiosną, a przetargiem ogłoszonym na jesień. Wykonawcy wiedzą, że nie mamy możliwości odwołania się i w związku z tym są one droższe. Ponadto, wykonywanie robót w okresie letnim jest lepsze, aniżeli późną jesienią. Zgodnie z wcześniej ustalonym kryterium w pierwszej kolejności miały być budowane drogi współfinansowane przez gminy. Radny podkreślił, że uczestniczy w każdej sesji i tylko jedna gmina podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej tj. gmina Krzymów. Natomiast z przedstawionej informacji wynika, że niektóre inwestycje są już ukończone, a rada nie podejmowała żadnej uchwały w sprawie przyjęcia pomocy z gminy.
 
Starosta odnosząc się do wypowiedzi radnego Tadeusza Jaroszewskiego powiedział, że przetargi zostały wtedy ogłoszone kiedy zarząd był przygotowany do ich ogłoszenia. Obecny zarząd rozpoczął prace 1 grudnia 2014 r. i miał bardzo mało czasu na odpowiednie przygotowanie przetargów. W następnym roku na pewno będą wcześniej ogłaszane. Nie mniej jednak na pewno wszystkie zaplanowane zadania zostaną wykonane. Jeśli chodzi o pomoc gmin to stwierdził, że informował systematycznie o udzielanej przez gminy pomocy. Od każdej gminy, na terenie której realizowane są zadania drogowe, powiat pomoc finansową uzyskał. I tak powiat otrzymał:
- od Gminy Grodziec na budowę ul. Wiejskiej w Grodźcu - 400 000,00 zł.;
- od Gminy Kazimierz Biskupi na przebudowę drogi powiatowej Warznia- Nieświastów - Kazimierz Biskupi - 50 % wartości zadania;
- od Gminy Rychwal na przebudowę ulicy Sportowej w Rychwale pomocy nie było, ale gmina ta z własnych środków pobudowała chodnik w Siąszycach III ( wartość zadania 112 427 zł) a obecnie ogłosiła przetarg na budowę chodnika, także z własnych środków, w Jaroszewicach Rychwalskich o wartości kosztorysowej 153 749 zł;
- od Gminy Wilczyn na budowę drogi powiatowej Zygmuntowo - Świętne - 70 000 zł., a ponadto gmina ta z własnych środków prowadzi. budowę chodników przy drodze powiatowej Wilczogóra - Skulsk, Wilczogóra - Kopydłowo oraz w miejscowości Wturek o łącznej długości ponad 1,5 km;
- od Gminy Ślesin i Gminy Kramsk po 26 000 zł na budowę drogi Różopole - Licheń;
- od Gminy Sompolno na przebudowę drogi Nowa Wieś - Kazubek - 150 000 zł ;
- od Gminy Wierzbinek na budowę drogi Mąkoszyn - Zaryń i budowę chodnika Morzyczyn - Ruszkowo - to 250 000 zł.
Ponadto pan Stanisław Bielik dodał, że powiat we własnym zakresie wykonał remont mostu w Wąsoszach. Natomiast jeśli chodzi o drogę Sławoszewek - Wielkopole to cały koszt tego zadania finansuje kopalnia.
Każda pomoc finansowa udzielona powiatowi jest przyjmowana do budżetu powiatu przez Radę Powiatu Konińskiego.
 
Przewodniczący rady powiedział, że chyba wszystkie gminy oprócz Gminy Golina wyraziły zgodę na partycypację w kosztach realizacji zadań drogowych.
 
Starosta potwierdził, że każda gmina udzieliła powiatowi pomocy w stopniu znaczącym.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że pamięta iż poszczególni wójtowie zadeklarowali pomoc. Dobrze byłoby, aby w przyszłości w przedstawianej tego typu informacji wyszczególniona była wartość pomocy udzielonej powiatowi przez poszczególne gminy. Informacja taka byłaby bardziej czytelna.
 
Przewodniczący rady zwracając się do radnego Tadeusza Jaroszewskiego powiedział, że w zmianach budżetu każda pomoc gmin była wyszczególniona. Trzeba tylko dokładnie śledzić uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie, którą rada przyjmuje na sesji.
Starosta wyjaśnił, że gdyby pomoc gmin nie znajdowała odzwierciedlenia w budżecie powiatu to nie można by ogłosić przetargu na taką czy inną drogę.
 
Przewodniczący rady zwrócił się do starosty o poinformowanie rady o udziale przedstawicieli powiatu w zawodach strzeleckich, organizowanych przez Bractwo Kurkowe z Poznania.
 
Pan Stanisław Bielik poinformował, że jako debiutanci zajęli 4 miejsce w zawodach. Poza starostą delegacja składała się z wicestarosty Władysława Kocaja, radnych: Karola Szafrana, Wiesława Bednarka i Piotra Maciejewskiego. Przekazał też gratulacje radnemu Karolowi Szafranowi, który został „Królem kurkowym", gdyż osiągnął najlepszy wynik.
 
Przewodniczący rady pogratulował wszystkim uczestnikom zawodów.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał kiedy nastąpi otwarcie ofert dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nowa Wieś - Kazubek oraz jaka jest projektowana długość budowy chodnika w Stefanowie.
 
Radny Zbigniew Klauze zauważył, że termin zakończenia budowy drogi Kaliska - Gogolina -Wielkopole planowany jest na 30 września 2016 r. Do tego brak jest jeszcze na ten cel wystarczających środków finansowych. Natomiast „przerwanie" drogi Kleczew - Wilczyn według oświadczeń kopalni nastąpi najprawdopodobniej w grudniu tego roku. Po jakiej więc drodze będą poruszały się pojazdy. Nadmienił, że kopalnia w 2006 r. podpisała umowy na budowę drogi, które nie zostały dokończone np. Kleczew, Roztoka. Wiele rzeczy jest zapisanych, lecz niedokończonych. Jest to duży strategiczny zakład na tym terenie, który, niestety na terenie Gminy Kleczew, zrobił bardzo wiele bałaganu.
 
Radna Halina Lenartowicz zgodziła się ze swoim przedmówcą. Nadmieniła, że na poprzedniej sesji podjęła ten temat. Aktualnie zajęcie drogi Kaliska - Gogolina -Wielkopole przez kopalnię na przełomie roku stało się niemal pewne. Wobec tego radna zapytała w jaki sposób i jakim kosztem będą poruszali się mieszkańcy Wilczyna. Następnie nadmieniła, że miało miejsce spotkanie starosty z Burmistrzem Gminy Kleczew, na które nie został zaproszony Wójt Gminy Wilczyn, czego radna się spodziewała i zarazem obawiała. Następnie poinformowała, że w dniu sesji odbyły się rozmowy władz gminy z zarządem kopalni. W związku z tym, radna poprosiła, aby powiat monitorował tę sprawę, gdyż jest to droga powiatowa, zaś mieszkańcy Wilczyna są coraz bardziej zaniepokojeni.
 
Radny Andrzej Perkowski również nawiązał do powyższego tematu. Stwierdził, że Wójt Gminy Wilczyn i Burmistrz Miasta Kleczewa powinni zareagować wcześniej w tej sprawie. Do tej pory władze gmin, jak i mieszkańcy byli zachwyceni współpracą z kopalnią, oczekiwali natychmiastowych reakcji i podejmowania uchwał. I chociaż zakład ten zapewnia miejsca pracy, to także poczynił na tym terenie wiele strat, które są nieodwracalne, m.in. spadająca liczba gospodarstw czy występująca susza. Podkreślił, że należy bezzwłocznie podjąć wszelkie działania, aby okoliczni mieszkańcy mogli się swobodnie przemieszczać.
 
Radna Halina Lenartowicz poinformowała, że została wyrażona zgoda mieszkańców na budowę tej drogi i jej realizacja wkrótce się rozpocznie. Natomiast nikt nie spodziewał się, że przetarg nie odbędzie się z uwagi na długi okres przygotowywania dokumentacji.
 
Punkt 6
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 roku.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali, w terminie określonym w art. 266 ustawy o finansach publicznych tj. do dnia 31 sierpnia „Informację z wykonania budżetu powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 r.". Dokument ten stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady zaznaczył, że przedłożona przez Zarząd Powiatu „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2014 r." spełnia wymagania określone uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowa informacja została skierowana do rozpatrzenia przez wszystkie Komisje Rady Powiatu Konińskiego. Komisją wiodącą w tym temacie jest Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii poszczególnych Komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. Poprosił zatem Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego pana Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Następnie poprosił pana Radzisława Kozłowskiego Skarbnika Powiatu o zaprezentowanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedstawionej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 roku. Uchwała Nr So-0953/50/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2015 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w omawianej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 roku".
 
Punkt 7
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
           
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady przypomniał, że „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2015 r." została radnym przekazana w ustawowym terminie, tj. do 31 sierpnia br. Informacja ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że dokument ten był przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady Powiatu, natomiast Komisją wiodącą w tym temacie jest Komisja Budżetowa, która na podstawie opinii wszystkich Komisji Rady wypracowała opinię zbiorczą. Poprosił zatem przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił pan Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
           
W związku brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2014 r.".
 
Punkt 8
Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2014" została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Niniejsza informacja była przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zatem poprosił Przewodniczącą Komisji panią Andżelikę Chojnacką o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił pan Tadeusz Jaroszewski stanowi załącznik nr 13 .
 
Z związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2014".
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 
Realizując 9. punkt porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej.
O przedstawienie opinii Komisji poprosił pana Mieczysława Andrzejewskiego, a następnie pana Andrzeja Kłosowskiego.    
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, a opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez Andrzeja Kłosowskiego - jej przewodniczącego załącznik nr 15 .
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XII/76/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk przewodniczący rady poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został przekazany radnym wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej.
O przedstawienie opinii Komisji poprosił kolejno Przewodniczących Komisji pana Mieczysława Andrzejewskiego, a następnie pana Andrzeja Kłosowskiego.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury, którą przedstawił jej przewodniczący Mieczysław Andrzejewski stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, a opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez Andrzeja Kłosowskiego - jej przewodniczącego załącznik nr 18 .
 
Radny Andrzej Nowak zabierając glos poinformował, że 21 września br. Rada Gminy Kramsk podjęła uchwałę o przekazaniu na wskazane w projekcie uchwały zadanie dodatkowych 40 tys. zł, a w roku bieżącym wykonano już prace o wartości 50 tys. zł. Tak więc partycypacja w kosztach 50:50 zostanie zachowana.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Był on rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej.
 
O przedstawienie opinii Komisji poprosił pana Mieczysława Andrzejewskiego oraz pana Andrzeja Kłosowskiego.
           
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury, którą przedstawił jej przewodniczący Mieczysław Andrzejewski stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu, a opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez Andrzeja Kłosowskiego - jej przewodniczącego załącznik nr 21 .
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XII/78/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Dokument ten został przekazany Radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Następnie udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu, który w imieniu zarządu powiatu odczytał wniosek z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 o treści następującej:
 
„W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 omówionym na Zarządzie Powiatu Konińskiego w dniu 18 września 2015 r. dokonuje się następujących zmian:
 
I. W załączniku Nr 1 - „Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2015" do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 33.429,00 zł, w tym:
 
 a) zadania własne:
 - dział 852, rozdział 85202, § 2130 zmniejsza się o kwotę 33.429,00 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2015 o kwotę 33.429,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 roku (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) - DPS Ślesin ul. Kościelna 46.
 
II. W załączniku Nr 2 - „Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2015" do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 33.429,00 zł, w tym:
 
 a) zadania własne:
 - dział 750, rozdział 75020, § 4300 zmniejsza się o kwotę 52.000,00 zł
 - dział 750, rozdział 75020, § 6060 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł
Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 21.09.2015 r. dotyczący przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75020 w celu zakupu i montażu systemu kolejkowego do obsługi interesantów w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 
 - dział 852, rozdział 85202, § 4210 zmniejsza się o kwotę 33.429,00 zł
Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie z dnia 29.09.2015 r. dotyczący zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33.429,00 zł w związku z jego korektą pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 roku w DPS w Ślesinie.
 
III. W załączniku Nr 4 - „Plan wydatków majątkowych na rok 2015" do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 1) zwiększa się zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.000,00 zł, w tym:
 - w dziale 750, rozdziale 75020, § 6060:
wprowadza się zadanie pn. „Zakup i montaż systemu kolejkowego do obsługi interesantów" w kwocie 52.000,00 zł."
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Dodał, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek, które na posiedzeniu Komisji w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił skarbnik powiatu pan Radzisław Kozłowski.
Poprosił więc przewodniczącego Komisji pana Andrzeja Kłosowskiego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Uchwała nr XII/79/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 24 .
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-202 został Radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
           
Następnie udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu, który w imieniu zarządu powiatu odczytał wniosek z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 o następującej treści:
           
W przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 omówionym na Zarządzie Powiatu Konińskiego w dniu 18 września 2015 r. dokonuje się następujących zmian:
 
I. W załączniku Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023" do uchwały dokonuje się następujących zmian:
 
1) wiersz 1 dochody ogółem
 - w kolumnie rok 2015 zmniejsza się o kwotę 33.429,00 zł,
 
2) wiersz 1.1 dochody bieżące
 - w kolumnie rok 2015 zmniejsza się o kwotę 33.429,00 zł,
 
3) wiersz 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w kolumnie rok 2015 zmniejsza się o kwotę 33.429,00 zł,
 
4) wiersz 2 wydatki ogółem
 - w kolumnie rok 2015 zmniejsza się o kwotę 33.429,00 zł,
 
5) wiersz 2.1 wydatki bieżące
 - w kolumnie rok 2015 zmniejsza się o kwotę 85.429,00 zł,
 
6) wiersz 2.2 wydatki majątkowe
 - w kolumnie rok 2015 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł,
 
7) wiersz 11.5 nowe wydatki inwestycyjne
 - w kolumnie rok 2015 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł.
 
Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianami przedstawionymi we wniosku z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 omówionego na Zarządzie Powiatu Konińskiego w dniu 18 września 2015 r."
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Dodał, że Komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek, które na posiedzeniu Komisji w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił skarbnik powiatu pan Radzisław Kozłowski.
 
Poprosił więc przewodniczącego Komisji pana Andrzeja Kłosowskiego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 19 głosami „za".
Uchwała nr XII/80/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 26 .
 
Punkt 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad przewodniczący rady poprosił Stanisława Bielika - starostę konińskiego o udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta udzielając odpowiedzi na interpelacje radnych dot. budowy drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole wyjaśnił, że od początku kiedy zapoznał się z problemem podjął działania, ażeby jak najszybciej ta inwestycja została zrealizowana.
Jest to temat niewątpliwie trudny. Za przygotowanie dokumentacji odpowiedzialna była kopalnia, jednakże wynikły pewne komplikacje w jej opracowaniu, a ich przyczyną były problemy z właścicielami gruntów, które mają być zajęte pod budowę drogi. Przeprowadzono intensywne rozmowy, aby uzyskać pełną zgodę i uniknąć odwołań po wydaniu decyzji. Następnie poinformował, że przy jednym gospodarstwie wspólnie z jego właścicielem i Zarządem Kopalni ustalono, że kosztem pasa drogowego inwestycja zostanie oddalona od posiadłości. W związku z tym, dokumentacja miała zostać poprawiona, ale niestety tak się nie stało. Natomiast jest to konieczne, ponieważ wykonawcy mogą wstrzymać prace, gdy okaże się, że dokumentacja jest niepełna. Zdaniem starosty odpowiedzialność za tę sytuację ponosi kopalnia. Z kolei kopalnia tłumaczy, że powstałe utrudnienia są wynikiem tego, że sporny budynek powstał bez pozwolenia na budowę i nie był zamieszczony w planie. Zdaniem starosty projektant powinien być na miejscu i zbadać ten teren. Przetarg na budowę tej drogi nie został rozstrzygnięty, gdyż wysokie kwoty, jakie proponowali potencjalni wykonawcy były spowodowane zbyt krótkim terminem realizacji inwestycji, tj. do 15 grudnia br. Poinformował, że w piśmie do prezesa kopalni zaproponował, aby zakład zwiększył dofinansowanie na ten cel, na co nie wyrażono zgody. Wobec tego przetarg został odwołany i ogłoszono nowy z wydłużonym terminem realizacji. Poinformował, że do końca czerwca 2016 r. powinien zostać utworzony pas ruchu drogowego, z kolei na koniec września 2016 r. zaplanowano zakończenie inwestycji. Następnie oznajmił, że w piśmie do prezesa zarządu podkreślił, iż przed wykonaniem alternatywnego objazdu obecna droga nie może zostać rozkopana. Na spotkaniu 17 września, które zorganizował Burmistrz Kleczewa, przedstawiciele kopalni zapewniali, że prace odkrywkowe rozpoczną się według wcześniejszych ustaleń, tj. najpóźniej na przełomie roku. Poinformował, że zaproponowano zastępczą drogę w Kleczewie, jednak ma ona zaledwie 3 m szerokości, a byłaby również użytkowana przez kopalnię, która przewoziłaby ciężki sprzęt na budowę odkrywki. Starosta oświadczył, że poprosił Wójta Wilczyna, aby zorganizował spotkanie z kopalnią w celu ustalenia pewnych warunków. Następnie stwierdził, że ten problem dotyczy Gminy Kleczew w mniejszym stopniu, gdyż odcinek, który jest przebudowywany od Sławoszewka do Wielkopola zostanie ukończony do końca października. Podkreślił, że należy być wyrozumiałym na potrzeby kopalni, jednakże trzeba również mieć na uwadze mieszkańców Gminy Wilczyn. Podsumował, że ten temat był omawiany i niniejsza inwestycja powinna być wcześniej zrealizowana, gdyż mieszkańcy nie kwestionują już budowy odkrywki. Dodatkowo starosta przyznał, że mieszkańcy mają rację walcząc o swoje prawa.
 
Antonii Bąk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielając odpowiedzi na pytania radnego Marciniaka przekazał, że przetarg na budowę drogę Nowa Wieś - Kazubek został rozstrzygnięty w dniu sesji, po czym wysłano zawiadomienia do oferentów. W związku z tym, za 5 dni zostanie podpisana umowa. Wybrano najtańszą ofertę proponowaną przez firmę Skanska, która spełnia wszystkie warunki. Następnie poinformował, że według ustaleń zawartych pomiędzy zarządem dróg, a radnym Gminy Sompolno oraz panią sołtys projekt chodnika będzie obejmował odcinek od początku miejscowości Święciec od strony Kramska do skrzyżowania na Licheń, z próbą objęcia całego skrzyżowania, gdyż w kierunku na Lubstów jest umiejscowiony przystanek, z którego korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły. W tym celu odbędzie się spotkanie 8 lub 9 października z radnym Szkudlarkiem oraz z sołtysem panią Gorzelińską.
 
Punkt 15
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Przewodniczący rady nawiązał do wypowiedzi starosty w kwestii drogi kopalnianej. Zasugerował on, że droga gminna zostanie tymczasowo wykorzystana jako zastępcza. W związku z tym, Wójt Gminy Wilczyn powinien starać się wyegzekwować od kopalni poszerzenie drogi gminnej za pomocą płyt drogowych, aby umożliwić w tym miejscu ruch drogowy.
Następnie zwrócił uwagę na frekwencję na posiedzeniach komisji i wyraził swoje niezadowolenie, ponieważ niekiedy na posiedzeniach występują problemy z quorum. Wobec tego zaapelował, aby radni się zdyscyplinowali. Stwierdził, że dużym udogodnieniem dla radnych jest organizowanie komisji w dniu sesji. Poinformował, że jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie to prawdopodobnie będzie zmuszony wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą nakładającą pewne sankcje za nieobecność na posiedzeniach komisji i rady. Podkreślił, że zazwyczaj posiedzenia odbywają się w ostatni czwartek miesiąca. Zaapelował więc, aby radni tak zorganizowali swoją pracę zawodową, by mogli wypełniać obowiązki wynikające ze sprawowanego mandatu.
 
Radny Zbigniew Klauze zabierając glos w tym punkcie porządku obrad powiedział, że, występują problemy nie tylko z drogą Kaliska - Gogolina -Wielkopole, o której dzisiaj dyskutowano. Nie wszystkie postanowienia ugód z kopalnią z lat ubiegłych dotyczące odtworzenia dróg zostały zrealizowane. Dot. to m.in. drogi w kierunku Słupcy, drogi do Budzisławia Kościelnego., czy drogi do Roztoki, która w tej chwili jest zrobiona tylko nie wiadomo dla kogo. Nielogicznym przecież jest umieszczenie jej pomiędzy dwoma przenośnikami i wykonanie jej w formie szutrówki.
        
Radny Waldemar Marciniak zapytał, na jakim etapie jest zimowe utrzymanie dróg.
 
Antonii Bąk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że przetarg jest aktualnie przygotowywany.
 
Punkt 16
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku zamknął XII sesję Rady Powiatu Konińskiego
 
 
Protokołowała:
K. Grabowska
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-11-16 13:27:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-11-16 13:50:14)
Lista wiadomości