logo
logo bip
Protokół nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 27 sierpnia 2015 roku
BR.0002.6.2015
Protokół nr XI/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 27 sierpnia 2015 roku

XI sesja odbyła się 27 sierpnia 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1530.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrała Andżelika Chojnacka - przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 13 jako punktu 14 zagadnienia pn. "Podjęcie uchwały w sprawie skutków długotrwałej suszy występującej na terenie powiatu konińskiego".
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 23 głosami „za". Tym samym rada powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał RadyPowiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2015 r.
7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2013-2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)".
11. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skutków długotrwałej suszy występującej na terenie powiatu konińskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kramsk.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
30. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
32. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
33. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
34. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z X obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z X sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z X sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za" przyjęła protokół nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2015 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie przedmiotowego sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady o zabranie głosu poprosił Stanisława Bielika starostę konińskiego.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik omówił sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym wraz z jego uzupełnieniem.
Starosta zwrócił uwagę, że 14 sierpnia br. zarząd wybrał firmę brokerską, która zajmie się wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony zostanie majątek powiatu konińskiego. Umowa z dotychczasowym ubezpieczycielem upływa z końcem roku 2015. W wyborze odpowiedniej firmy zarząd kierował się kryterium związanym z doświadczeniem we współpracy z samorządami. W wyniku tego kryterium wybrano firmę „Maximus Broker".
Ponadto poinformował, że 6 lipca br. został ogłoszony przetarg na budowę nowej drogi Wielkopole - Gogolina - Kaliska. Otwarcie ofert nastąpiło 21 sierpnia br. Przetarg nie został jednak rozstrzygnięty, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy wykonawcze, wyniosły ok. 18 mln, natomiast podpisane w ubiegłym roku porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Kopalni opiewało na 11 mln zł. Zarząd kopalni nie zgodził się na zwiększenie wcześniej uzgodnionych środków. Przedmiotowa inwestycja powinna zostać zrealizowana do 15 grudnia br. Na skutek unieważnienia przetargu termin oddania przynajmniej części drogi został przesunięty na pierwszą połowę 2016 r. Starosta wystosował pismo do kopalni informujące o zaistniałej sytuacji, celem takiego zorganizowaniu robót górniczych, aby do wskazanego terminu droga Kleczew - Wilczyn nie została zajęta przez odkrywkę. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg na kwotę uzgodnioną wcześniej z kopalnią, ale z dłuższym terminem wykonania.
Następnie starosta poinformował, że 16 września br. odbędzie się spotkanie kopalni i Gminy Ślesin celem podpisania porozumienia w sprawie dopompowania wody do jezior ślesińskich. Ten rodzaj porozumienia funkcjonował już w latach wcześniejszych, jednak wówczas dopompowywanie wody nie było konieczne. W roku bieżącym natomiast poziom wody uległ znacznemu zmniejszeniu, stąd też konieczne jest podjęcie określonych działań.
Kolejno poinformował, że trwa budowa windy w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale. Inwestycja ma zostać zakończona do końca września.
Dodał także, że realizowana jest modernizacja drogi Sławoszewek - Wielkopole. Koszt tej inwestycji ponosi kopalnia. Ponieważ dotyczy ona odcinka drogi, który ma zostać zajęty w związku z działalnością kopalni. Kosztorys tego zadania obejmował kwotę 3.340.000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu kwota ta została zmniejszona do 2.781.322,00 zł. Termin zakończenia tej inwestycji to 31 października br.
Trwa modernizacja drogi Licheń Stary - Grąblin, która jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowany koszt inwestycji wynosił 5.023.488,00 zł.. Przetarg na jej realizację wygrała firma „Skanska", która zaoferowała kwotę 3.428.473,00 zł.
Rozstrzygnięty został również przetarg na przebudowę ulicy Wiejskiej w Grodźcu. Kosztorys tego przedsięwzięcia wynosił 1.400.000,00 zł., natomiast w wyniku przetargu uzyskano kwotę 1.128.812,00 zł. Termin realizacji przebudowy to 30 października br. Gmina Grodziec udzieli pomocy finansowej w wysokości 400.000,00 zł.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi Warznia - Nieświastów w gminie Kazimierz Biskupi. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosił 190.000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość inwestycji będzie wynosił 146.112,00 zł. Gmina udzieli pomocy finansowej w kwocie 73.056,00 zł.
W Gminie Krzymów został wykonany kosztorys na przebudowę drogi Krzymów - Paprotnia, wartość tej inwestycji szacuje się na 2.900.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana, brakuje natomiast opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Termin jej wydania został przesunięty, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.
W Gminie Rychwał ze środków gminy realizowana jest budowa chodników w Jaroszewiczach Rychwalskich i w Siąszycach. Dodatkowo został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Sportowej w Rychwale zaplanowanej na kwotę 597.833,00 zł. Po przetargu kwota ta wynosi 424.000,00 zł.
W gminie Rzgów został wykonany kosztorys przebudowę drogi Babia - Barłogi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Wartość kosztorysowa zadania to 1.186.277,00 zł.
W Gminie Skulsk została wykonana dokumentacja dotycząca krótkiego odcinka chodnika. W wyniku rozmowy z wójtem gminy oraz radnymi powiatu zadecydowano, że należy zakończyć budowę chodników wzdłuż dróg Boszkowo-Parcele na długości 250 m, Skulsk - Mielnica na długości 270 m oraz przy ul. Piaski w Skulsku o długości 400 m. Koszt realizacji tych projektów będzie wynosił ok. 350.000,00 zł - 370.000,00 zł. Starosta zaproponował, aby zadanie to powierzyć Gminie Skulsk, a na jego realizację udzielić jej pomocy finansowej w wysokości 180.000, 00 zł.
W Gminie Sompolno została opracowana dokumentacja na budowę drogę Nowa Wieś -Kazubek z kosztorysem szacowanym na kwotę 2.442.083,00 zł. Gmina zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 150.000,00 zł. Starosta zaproponował, aby zadanie to przyjąć do realizacji na odcinku w miejscowości Kazubek, w którym występuje problem związany przepustem. Na powyższą inwestycję należy przeznaczyć z budżetu powiatu konińskiego kwotę 300.000,00 zł. Ponadto w Sompolnie została opracowana dokumentacja dotycząca przebudowy skrzyżowania przy ul. 11 Listopada. Gmina chciałaby w tym miejscu zamontować sygnalizację świetlną, w związku, z czym musi zostać przygotowywana odpowiednia dokumentacja. Planowany koszt zadania to 75.000,00 zł.
W gminie Wierzbinek planowane są dwa zadania, tj. remont drogi Mąkoszyn - Zaryń na długości 900 m oraz budowa chodnika w miejscowości Morzyczyn - Ruszkowo na długości 1 km. Koszt obu inwestycji łącznie będzie wynosił 690.000,00 zł. Wkład gminy w realizację to 250.000, 00 zł.
W gminie Wilczyn planowany koszt przebudowy drogi Zygmuntowo - Świętne wynosił 440.000,00 zł., natomiast po rozstrzygniętym przetargu - 319.029,00 zł. Gmina deklaruje pomoc finansową w wysokości 70.000,00 zł. Dodatkowo gmina realizuje z środków własnych budowę chodników w miejscowości Wturek - Kościeszki oraz Wilczogóra - Wturek na długości ok. 700 m.
W Gminie Ślesin trwa remont mostu w Wąsoszach. Kosztorys opiewał na kwotę 150.000,00 zł, natomiast kwota wynikająca z przetargu to ok. 145.000,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia to 30 września br.
W Gminie Kleczew przystąpiono do wyboru geodety w związku z zadaniem polegającym na uregulowaniu stanu prawnego drogi Przytuki - Złotków. Koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 100.000,00 zł. Gmina zadeklarowała pomoc finansową, natomiast nie określiła jeszcze jej wysokości.
W Gminie Kramsk trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na długości ok. 700 m. Jest to inwestycja realizowana ze środków gminy. Do zakończenia tego zadania pozostanie budowa kolejnych 700 metrów chodnika. Temat ten jednak będzie podjęty na kolejnej sesji.
Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowych na budowę ulicy Klasztornej w Kazimierzu Biskupim, drogi Lisewo - Gawrony w gminie Skulsk, a także na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stefanowo w gminie Sompolno oraz na budowę chodnika na odcinku Stare Miasto - Żychlin.
 Następnie starosta poinformował, że na wrześniu powinien nastąpić nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do zgłoszenia w programie przygotowywane są dwie drogi tj. Lisiec Wielki - Stare Miasto oraz Wola Podłężna - Grąblin.
Ponadto starosta zaprosił na Powiatowe Dni Rodziny, które odbędą się 20 września br.w Żychlinie.
Poinformował również, że można składać propozycje dotyczące przyznania nagród za działalność na rzecz Powiatu Konińskiego. Nagrody te w kategorii gospodarka, kultura, sport i turystyka oraz działalność społeczna wręczane będą podczas gali powiatu.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że starosta w przedłożonym radnym sprawozdaniu z działalności zarządu zawarł głownie informację nt. uchwał, natomiast nie ma w nim wzmianki nt. budowy dróg. W związku z powyższym poprosił, aby informacje na ten temat zamieszczać w sprawozdaniu. Radny chciałby również uzyskać informacje dotyczącą planowanych na najbliższy rok inwestycji drogowych. Ponadto poprosił o informację na temat ustaleń starosty z burmistrzami i wójtami na temat inwestycji drogowych i środków zabezpieczonych na ten cel.
Radny przypomniał, że na poprzedniej sesji pojawiła się informacja o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Z jego wiedzy wynika, że konkurs ten nie został rozstrzygnięty, natomiast zarząd podjął decyzję o zmianie dyrektora. Poprosił zatem o informację, na temat tego czym zarząd kierował się wybierając nowego dyrektora. Zwrócił uwagę na fakt, iż wytypowany kandydat na to stanowisko uzyskał mniejszą liczbę punktów niż dotychczasowy dyrektor. Stwierdził, ze radny Marek Górczak okazał się być „dobrym prorokiem" i przewidział ten wybór.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał na jakiej podstawie Zarząd Powiatu Konińskiego stwierdził, że bezzasadne jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które złożyła pani Agnieszka Domańska. Stwierdził również, że radny Marek Górczak jest prorokiem albo wróżem. Uważa on, że media powinny zainteresować się zaistniałą sytuacją.
 
Radny Andrzej Nowak odnosząc się do wydatków związanych z budową drogi Kaliska - Wielkopole zauważył, że z załącznika nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie wynika, iż na ten cel zaplanowana jest kwota 9 mln zł, natomiast planowany środki na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 11 mln zł. Radny poprosił zatem o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik odpowiadając na pytanie radnego Tadeusza Jaroszewskiego wyjaśnił, że w niniejszym punkcie przedstawiane są radnym informacje nt. projektów uchwał rady oraz uchwał zarządu. Stwierdził jednak, że nie ma przeszkód, aby w punkcie tym omawiać także sprawy drogowe, zwłaszcza, że wzbudzają one duże zainteresowanie i są podejmowane na m.in. komisjach.
Odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Nowaka oznajmił, że początkowym założeniem wspomnianej przez niego inwestycji była realizacja do 15 grudnia br. pierwszego etapu, aby pas drogowy był przejezdny. Pozostałe etapy miały zostać zrealizowane w roku następnym. Jest to przyczyną podziału środków finansowych na dwie części. W roku bieżącym ponownie zostanie ogłoszony przetarg na planowaną kwotę. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu na kwotę przewyższającą 11 mln zł podjęte zostaną próby pozyskania od kopalni dodatkowych środków na ten cel. Jeżeli kopalnia nie udzieli pomocy, kolejny przetarg zostanie unieważniony i trzeba będzie ogłosić kolejny. Starosta zaznaczył, że nie chciałby, aby pojawił się konflikt z mieszkańcami gmin Kleczew i Wilczyn w związku z tym, że obecna droga zostanie zajęta pod działalność kopalni, a nowa nie będzie wybudowana. Starosta wystosował do kopalni pismo, zawierające prośbę o takie zorganizowanie prac górniczych, aby droga była przejezdna chociażby w zakresie pasa drogowego.
Następnie poprosił pana Arkadiusza Grzechowiaka o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru dyrektora szkoły w Kleczewie.
 
Pan Arkadiusz Grzechowiak - radca prawny wyjaśnił, że zgodnie z art. 36 ustawy o systemie oświaty, w sytuacji, kiedy konkurs na nowego dyrektora szkoły nie zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową, organ prowadzący, w tym przypadku zarząd powiatu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły, powierza to stanowisko wskazanemu przez siebie kandydatowi. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata w konkursie na to stanowisko nie ma żadnego znaczenia w tej sytuacji. Odpowiadając na pytanie pana radnego Marciniaka wyjaśnił, że wezwanie pani Agnieszki Domańskiej do usunięcia naruszenia prawa opierało się na jednym, głównym zarzucie, który dotyczył składu komisji konkursowej. Mianowicie wzywająca była przekonana, że zgodnie z orzecznictwem sądowym członek zarządu nie może uczestniczyć w komisji konkursowej. Uzasadniając swoje stanowisko przywołała uchwałę Sądu Administracyjnego z 2013 r., która dla tej sprawy nie ma zastosowania, ponieważ w tym wyroku był zupełnie inny stan faktyczny niż w sprawie, o której mowa. Ponadto orzecznictwo sądowe ewoluuje i wyroki z roku 2013 w świetle obecnego orzecznictwa mogą okazać się nieaktualne. Tak też jest w tej sytuacji. Problem ten bardzo często jest przedmiotem spraw sądowych. W 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zgodny z prawem jest udział członka zarządu w komisji konkursowej, ponieważ zarząd jest organem kolegialnym. Nie można zatem twierdzić, że uczestnictwo jednego z jego członków w komisji konkursowej jest niezgodne z prawem. Zakaz uczestnictwa w komisji konkursowej dotyczy wyłącznie wójta i burmistrza, ponieważ są to organy jednoosobowe, natomiast w przypadku zarządu jako organu wieloosobowego nie ma takich przeciwwskazań prawnych. W związku z powyższym zarząd powiatu uznał, że uchwała o powołaniu komisji konkursowej była zgodna z prawem i odmówił stwierdzenia nieważności swojej decyzji w zakresie powierzenia stanowiska dyrektora wybranej osobie.
 
Radny Marek Górczak zaznaczył, że nie chce polemizować z radcą prawnym, ponieważ nie posiada dostatecznej wiedzy w tym zakresie. Stwierdził natomiast, że przywołuje on tylko wybrane wyroki sądowe, które są satysfakcjonujące. Nadmienił, że w podobnych sprawach są zupełnie inne postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które bardziej zmierzają one w kierunku przyznania racji pani Domańskiej.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
    
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Waldemar Marciniak, który poinformował, że na terenie Gminy Sompolno montowane są obecnie światłowody w chodnikach i nie tylko. W wyniku takiego montażu bardzo często utwardzenie gruntu pod kostką jest nie właściwie wykonane. Na skutek nieprawidłowego wykonania tych prac konieczne będzie wkrótce poniesienie dodatkowych kosztów na naprawę tych chodników. Takie działanie stanowi marnotrawienie publicznych pieniędzy.
Następnie stwierdził, że na drogach powiatowych bardzo często pojawia się problem dotyczący zakrzaczenia. W innych powiatach zakrzaczenia usuwane są zimą, co zmniejsza koszty ich likwidacji oraz ułatwia prace z tym związane. Stwierdził więc, że wykonywanie tych prac w sezonie zimowym byłoby korzystne, ponieważ latem realizowane są kosztowne remonty dróg oraz inne inwestycje.
 
Radny Andrzej Nowak poinformował, że na terenie Gminy Kramsk wystąpił podobny problem, do tego, który zgłosił radny Marciniak. Tam w wyniku rozmów z panem Antonim Bąkiem - dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych został on skutecznie rozwiązany. ZDP dysponuje bowiem urządzeniem do badania stopnia zagęszczenia i co umożliwiło wyegzekwowanie właściwego wykonania prac. Radny podziękował więc za efektywne działania dyrektora i jego pracowników w tej sprawie.
Nadmienił, że duży problem związany z zakrzaczeniem występuje w miejscowości, w której mieszka znaczna liczba rolników, którzy dysponują ciężkim sprzętem, tj. w Izabelinie głównie od drogi Rudzica-Wola Podłężna do kapliczki w Izabelinie. Występują tam duże gałęzie drzew, a ich odrosty w dolnej części bardzo utrudniają przejazd dużym maszynom rolniczym. Poinformował również, że wcześniejsze obietnice dotyczące usunięcia zakrzaczenia w miejscowości Kuźnica zostały zrealizowane, w związku z czym radny jest przekonany, że i w tym przypadku będzie podobnie.
Następnie poruszył kwestię związaną z przeprawą promową w miejscowości Biechowy. Od strony Biechowy występuje kłopotliwy najazd dla pojazdów zjeżdżających i wjeżdżających na prom. W poprzedniej kadencji radny reprezentując zarząd powiatu wystąpił do politechniki z prośbą o zainteresowanie się tym tematem i zaproponowanie technicznego rozwiązania. Radny nie otrzymał jednak konstruktywnej odpowiedzi. Nadmienił również, że problem ten występuje nieustannie. Jednolity najazd nie sprawdza się przy zróżnicowanym poziomie wody. Zasugerował więc, aby zainteresować placówkę, która ma większe doświadczenie w tej kwestii, aby trwale rozwiązać ten problem. Użytkownicy wspomnianej drogi twierdzą, że „garb betonowy" od strony Biechowy jest bardzo uciążliwy i uniemożliwia niektórym samochodom wjazd i zjazd z promu. Radny zaproponował więc, aby przy obecnym poziomie wody złagodzić ten „garb". Zauważył jednak, że istnieje ryzyko, iż rozwiązanie to będzie nieskuteczne, gdy stan wody ulegnie zmianie. Wnioskował więc o rozpatrzenie tej kwestii w perspektywie długoterminowej. Dodał, że po obu stronach promu można by zainstalować jakąś konstrukcję na wzór zwodzonego mostu. Wówczas płyta podparta słupami z regulowaną wysokością być może łatwiej łączyłaby się z płytą najazdową z promu. Zaznaczył, że jest to jego prywatny pomysł i należałoby go skonsultować z instytucją, która ma doświadczenie w tym zakresie. Podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje zaledwie dwoma promami, w związku z czym nie posiada wystarczającej praktyki w rozwiązywaniu tego typu problemów.
 
Przewodniczący rady przyłączył się do sugestii przedmówców w kwestii robót odtworzeniowych po wykonaniu światłowodów. Dodatkowo zwrócił uwagę na problem poboczy, które często są utwardzane kruszywem łamanym. Przy rozkopywaniu gruntu kruszywo jest mieszane z ziemią, w następstwie czego pobocze nie spełnia swojej roli. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku terenów zielonych. Wykonawca zazwyczaj nie odtwarza trawników. Przewodniczący poprosił, aby Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił uwagę na wykonanie robót odtworzeniowych zarówno na terenach utwardzonych jak i nieutwardzonych.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski odnosząc się do kwestii uciążliwego podjazdu i zjazdu z promu zauważył, że od strony Krzymowa niedogodność ta została zlikwidowana. Wobec tego poprosił, aby i w tym przypadku „garb" został usunięty i wykonany tak jak od strony Gminy Krzymów. Uważa on bowiem, że rozwiąże to w pewnym stopniu problem.
Następnie przypomniał, że na poprzedniej sesji złożył wniosek o przedłożenie informacji na temat realizacji remontów dróg powiatowych. Podczas ubiegłych obrad pojawiła się informacja, że wydatkowano na ten cel 1 mln zł, natomiast kolejną uchwałą przekazano kolejne 500.000,00 zł. W związku z powyższym radny prosił o informację w jakich gminach oraz w jakich kwotach środki te zostały wydatkowane. Zarząd powiatu 17 lipca br. udzielił odpowiedzi, że informacja obejmująca zakres wykonywanych prac remontowych po sezonie zimowym na drogach powiatowych w poszczególnych gminach zostanie przekazana w terminie do 15 września br. tj. po zakończeniu, zinterwizowaniu i rozliczeniu. Radny chciałby dowiedzieć się na co została wydatkowana wyżej wymieniona kwota na dzień 30 czerwca 2015 r., ponieważ dotychczas nie uzyskał żadnej informacji w tej sprawie. Zauważył, że przykładowo w Gminie Krzymów nie zostały wykonane większe remonty.
Następnie odniósł się do wypowiedzi starosty dotyczącej projektu budowy drogi Paprotnia - Krzymów. Radny stwierdził, że projekt ten z niewiadomych przyczyn został podzielony na dwa etapy. Zasugerował, aby na realizację tej inwestycji pozyskać w roku bieżącym dofinansowanie w 85%. Według radnego podział budowy drogi ma dwa etapy jest bezzasadny. Byłby on zrozumiały gdyby cała inwestycja była finansowana ze środków własnych powiatu. Jednak jeżeli planuje się pozyskać środki zewnętrzne należy projekt rozpatrzyć jako całość. Radny zauważył, że przy udzielaniu dofinansowania uwzględnia się głównie zastosowanie drogi. Jest on przekonany, że budowa drogi Paprotnia - Krzymów w pełni kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania. W projekcie natomiast nie zostało uwzględnione bezpieczeństwo na drodze. Zauważył, że w Paprotni przy młynie występują dwa kanały, w których nie ma możliwości minięcia się przez dwa pojazdy. W miejscu tym natomiast zaprojektowano chodnik dla pieszych, mimo iż wcześniej planowano utworzenie kładki na kanale. Poza tym miała zostać uzgodniona kwestia dotycząca przystanków i zatoczek autobusowych. W obecnym projekcie sprawa ta również nie została uwzględniona. Radny poprosił zatem starostę, aby ponownie zajął się tym tematem.
 
Radny Waldemar Marciniak przychylił się do prośby radnego Jaroszewskiego dotyczącej przekazywania informacji nt. inwestycji drogowych. Chciałby on dowiedzieć się jakie inwestycje realizowane są w roku bieżącym oraz na jakim etapie się znajdują.
Następnie zapytał jakim sposobem radny Górczak przewidział kto obejmie stanowisko dyrektora szkoły w Kleczewie i poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji.
 
Radny Marek Górczak podkreślił, że nie jest ekspertem w dziedzinie oświaty ani prawa oświatowego. Osobą taką powinien być naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu zarządu powiatu analizowane były przedłożone przez dyrektorów szkół arkusze organizacyjne przedstawiające przydział godzin. Zaznaczył, że obecnie wielu młodych nauczycieli składa podania o pracę. Radny uważa, że z pewnością są to osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do zawodu. Według standardów nauczyciele mają zwykle przydzielane po ok. 18 godzin tygodniowo. Natomiast w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie nauczyciele mają przydzielone po 26 - 27 godzin. Wiąże się to z dużą liczbą nadgodzin. Nawet pani dyrektor, która ze względu na inne obowiązki limit godzin ma pomniejszony o 15 godzin - w przedłożonym grafiku ma przydzielone 27 godzin. Radny stwierdził, że można by zatrudnić nowych nauczycieli, którzy przejęliby nadgodziny pozostałych pedagogów. W związku z powyższym zapytał dlaczego dane arkusze, które opiniuje naczelnik wydziału edukacji, są zatwierdzane przez zarząd. Prawdopodobnie dalej przekazywane są one do kuratorium. Radny podkreślił, że ta nieprawidłowość nie powinna mieć miejsca. Zwrócił się do starosty z pytaniem co w tej sytuacji należałoby zrobić. Poprosił o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
Odnosząc się do kwestii wyboru dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie poinformował, że poznał mechanizmy towarzyszące wyłonieniu nowego dyrektora ZSP w Kleczewie stwierdził, że jest to „wielki przekręt". Następnie zwrócił się do radnych, aby zainteresowali się pracą Zarządu Powiatu Konińskiego oraz służb jemu podległych, w tym Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych, w którym pracuje naczelnik Jan Barczak, co do którego radny ma poważne zastrzeżenia i wątpliwości. Na zakończenie zacytował wypowiedź biskupa Wincentego Kadłubka (XIII w.), który twierdził, że „nie jest godzien sprawowania władzy ten, który jej nadużywa".
 
Punkt 6
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2015 r.
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że wraz z zawiadomieniem o sesji radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2015 r.". Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił, zatem przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą panią Marię Wróbel stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za I półrocze 2015 r.".
 
Punkt 7
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2013-2014.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2013-2014" został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załacznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Był on przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił zatem przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że na sali obrad obecna jest autorka przedmiotowego dokumentu pani Agnieszka Chylak z firmy EKO-TEAM KONSULTIG z Bielska Białej, która udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania radnych.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z "Raportem z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2013-2014".
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Przystępując do realizacji 8 punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali.
Zgodnie z procedurą legislacyjną określoną w Statucie Powiatu projekt ten został skierowany do Zarządu Powiatu celem zaopiniowania. W związku z powyższym poprosił przewodniczącego zarządu - pana Stanisława Bielika o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Konińskiego w przedmiotowej sprawie.
Opinia Zarządu Powiatu Konińskiego przedstawiona przez starostę Stanisław Bielik stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
Przedmiotowy projekt rozpatrywany był także przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Przewodniczący rady poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie opinii w tej sprawie.
 
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XI/52/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
Projekt, o którym mowa był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc jej przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej". W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XI/53/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)".
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)" przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym przekazany.
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)". W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr XI/54/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)" stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej przewodniczący rady poinformował, że projekt tej uchwały został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona jej przewodniczącą - Marię Wróbel stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (I)". W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/55/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, ze projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projet ten rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - przewodniczącą komisji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/56/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad, który dootyczył podjęcia uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk przewodniczący rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został radnym dostarczony.
Projet o którym mowa analizowany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc kolejno przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przewodniczącego - Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
 
Radny Waldemar Marciniak zauważył do tej pory dokumentację na budowę chodników przygotowywał powiat, natomiast koszt ich realizacji ponosiły gminy. Przedmiotowa uchwała dotyczy współfinansowania budowy chodników. Zapytał zatem czy zmieniła się dotąd obowiązująca tradycja, czy też powyższa sytuacja stanowi pojedynczy przypadek.
 
Pan Stanisław Bielik Starosta koniński odpowiedział, że z uwagi na fakt, iż nie był starostą w poprzedniej kadencji nie zna wówczas przyjętej tradycji. Uważa on, że bardzo ważna jest współpraca z gminami. Nie rozważał więc możliwości, że chodniki będą budowały jedynie gminy, a powiat drogi. Przyznał, że wolałby rzeczywiście aby powiat budował drogi, a nie chodniki. Zaznaczył jednak, że ich budowa ma na celu głównie zapewnienie bezpieczeństwa. Zaznaczył, że przy partnerskiej współpracy powiatu z gminami podział, że to gminy budują chodniki, a powiat drogi, nie byłby korzystny.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/57/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie skutków długotrwałej suszy występującej na terenie powiatu konińskiego.
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni projekt uchwały w omawianej sprawie otrzymali w dniu sesji.
Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska panią Andżelikę Chojnacką o zaprezentowanie zagadnienia.
 
Radna Andżelika Chojnacka przedstawiła projekt uchwały w sprawie skutków długotrwałej suszy występującej na terenie powiatu konińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 24 do niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że nie uważa, aby właściwym było wskazywanie konkretnej procentowej wartości strat powstałych w uprawie zbóż. Z jego wiedzy bowiem wynika, że straty te są znacznie wyższe niż wynikałoby to ze stanowiska. Zauważył także, że w przypadku strat powyżej 30%, być może możliwe będzie uzyskanie pewnych dopłat czy też odszkodowań. W związku z powyższym wnioskował o zmianę treści stanowiska w tym zakresie.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę treści stanowiska polegającą na zastąpieniu wyrażenia" Szacuje się, że zbiory zbóż ozimych będą niższe o ok. 15%, a jarych nawet o 30% w stosynku do lat ubiegłych" wyrażeniem: „Szacuje się, że zbiory zbóż ozimych i jarych będą znacznie niższe w stosunku do lat ubiegłych." W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku wniosek o zmianę treści stanowiska został przyjęty jednogłośnie tj 23 głosami „za".
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skutków długotrwałej suszy występującej na terenie powiatu konińskiego wraz z wcześniej przyjętym wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/58/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie skutków długotrwałej suszy występującej na terenie powiatu konińskiego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
Realizując 15. punkt porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finanowej Gminie Grodziec został radnym przekazany.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/59/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Przystęując do realizacji punktu 16. porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
 
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem analizy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
Z związku z brakiem chętnych do dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/60/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
 
Realizując 17. punkt porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt rozpatrywany był przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetową. Poprosił więc kolejno przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
Z związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec. W głosowaniu udział wzieło 23 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/61/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
 
Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad przewodnoiczący rady swierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Powyższy projekt uchwały przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/62/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Andrzej Perkowski.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji 19. Punktu porządku posiedzenia. Stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała XI/63/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
 
Przystępując do realizacji 20. punktu porządku obrad przewodniczacy rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. Projekt ten radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.
Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami „za".
 
Uchwała XI/64/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 21
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Przystępując do realizacji 21. punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała XI/65/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na posiedzenie wrócił radny Andrzej Perkowski.
 
Punkt 22
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
 
Przystępując do realizacji 22. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Przedmiotowy projekt rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/66/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 23
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 
Przystępując do realizacji 23. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/67/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 24
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
 
Realizując 24. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przekazany przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk radni otrzymali.
Był on przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dot. dokonania poprawki w projekcie uchwały polegającej na zastąpieniu w § 2 ust. 2 wyrażenia „Sompolno" wyrażeniem „Skulsk". W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poprosił przewodnicżącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii komisji w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/68/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 25
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
 
Przystępując do realizacji 25. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno. Został on radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/69/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 26
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji 26. punktu porządku obrad tj. podjecia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto przewodniczący rady stwierdził, że projekt uchwały w powyższej sprawie został przekazany radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt o którym mowa, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/70/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 27
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
 
Realizując 27. punkt porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin wraz z zawiadomieniem o sesji.
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/71/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 28
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
 
Przystępując do realizacji 28. punktu porządku obrad przewodniczący obrad stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
Projekt ten, był przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 23 głosami „za".
 
Uchwała XI/72/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 29
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
 
Realizując 29. punkt porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt, o którym mowa, był przedmiotem prac Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przewodniczącą - radną Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez radnego Andrzeja Kłosowskiego - przewodnicżacego komisji stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie posiedzenie opuściła radna Elżbieta Raźna.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami „za".
 
Uchwała XI/73/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 30
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 30. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Ponadto bezpośrednio przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Poprosił więc skarbnika powiatu aby w imieniu zarządu powiatu przedstawił przedmiotowy wniosek.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.
Ponadto, poinformował, że w przedstawionym radnym materiale w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zaplanowana w paragrafie 4300 na zakup usług kwota wynosi 56.984,00 zł, natomiast winna wynosić 26.984, 00 zł. Z kolei kwota 30.000,00 zł powinna znaleźć się w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Elżbieta Raźna, natomiast posiedzenie opuścił radny Andrzej Malak.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 72 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Uchwała nr XI/74/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 73 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 31
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Przystępując do realizacji 31. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 74 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 75 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. głosami „za".
 
Uchwała nr XI/75/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 stanowi załącznik nr 76 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 32
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński odpowiadając na wniosek radnego Andrzeja Nowaka, przyznał, że rzeczywiście nieustannie występują kłopoty, zwłaszcza od strony Gminy Kramsk, dotyczące wjazdu i zjazdy z promu. Obiecał, że postara się skorzystać z podpowiedzi i przemyśleń radnego dotyczących konstrukcji przeprawy. Ma nadzieję, że dzięki temu problem zostanie rozwiązany. Zaznaczył, że prawdopodobną przyczyną zaistniałego stanu rzeczy jest ukształtowanie terenu, które sprawia, że zwiększony lub zmniejszony poziom wody powoduje utrudnienia w zjeździe. Być może pomysł radnego Tadeusza Jaroszewskiego, który zasugerował skucie garbu, może okazać się właściwym rozwiązaniem.
Odpowiadając na wniosek radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczący poniesionych nakładów na remonty dróg poinformował, że informacja na ten temat zostanie przedłożona.
Odnosząc się do wniosku radnego Waldemara Marciniaka poinformował, że informacje na temat inwestycji drogowych będą radnym przedstawiane. Następnie przedstawił w skrócie zadania wykonywane na drogach powiatowych. Poinformował, że w gminach realizowane są następujące zadania:
- gmina Grodziec - przebudowa ulicy Wiejskiej,
- gmina Kazimierz Biskupi - przebudowa odcinka drogi Warznia - Nieświastów,
- gmina Rychwał - remont chodników w Jaroszewicach oraz Siąszycach oraz ulicy Sportowej w Rychwale,
- gmina Skulsk - prace na trzech fragmentach chodników tj.: Buszkowo - Parcele, Skulsk - Mielnica oraz Skulsk - Piaski,
- gmina Sompolno w miejscowości Kazubek - remont przepustu oraz fragmentu jezdni. W gminie tej niewiadomo jeszcze jak zakończy się sprawa przebudowy skrzyżowania. Uzależniona jest ona bowiem od dokumentacji na oświetlenie drogi. Możliwe, że jeszcze w roku bieżącym prace zostaną tam podjęte.
- gmina Wierzbinek - remont odcinka drogi Mąkoszyn - Zaryń oraz budowa chodnika na odcinku Morzyczyn - Ruszkowo,
- gmina Wilczyn - przebudowa drogi Zygmuntowo - Świętne oraz budowa chodników na odcinku Wtórek - Wilczogóra,
- gmina Ślesin - remont mostu w miejscowości Wąsosze,
- gmina Kleczew - uregulowanie stanu prawnego drogi Przytuki- Złotków,
- gmina Kramsk - budowa chodnika przy drodze nr 3211P w kierunku Koła ze środków własnych gminy.
Reasumując starosta podkreślił, że wyżej wymienione inwestycje są aktualnie prowadzone, natomiast, gdy zostaną podjęte kolejne działania, informacje na ich temat będą na bieżąco radnym przekazywane.
 
Pan Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie poinformował, że od dłuższego czasu występował problem związany z egzekwowaniem od firm prowadzących światłowody właściwego odtworzenia terenu. W związku z powyższym zakupiono specjalistyczny przyrząd do badania zagęszczenia, co umożliwia Zarządowi Dróg Powiatowych kontrolę wyników wykonawcy, o czym wspomniał radny Nowak. Poinformował także, że na wszelkiego rodzaju szkody pojawiające się w miejscu powyższych prac obowiązuje dwuletnia gwarancja. Zarząd Dróg Powiatowych nadzoruje wszystkie czynności związane z prowadzeniem światłowodów. W niektórych jednak przypadkach jest to utrudnione ze względu na dużą ilość firm wykonujących dane prace. Niekiedy bowiem na jednym kilometrze drogi pracuje dwóch podwykonawców. Kłopotliwe bywa więc uzgodnienie terminu spotkania, na którym zleceniobiorca osobiście uczestniczyłby w badaniach. W kwestii prowadzenia światłowodów została skorygowana procedura składania ofert. Z wnioskiem występuje reprezentant inwestora, czyli podmiot prowadzący daną inwestycję. Do tej pory z takim wnioskiem występował każdy z podwykonawców i od każdego z nich egzekwowane było właściwe odtworzenie terenu. Obecnie wszystkie obowiązki przejmuje podmiot pełniący obowiązki inwestora. Ułatwia to także kwestie związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego. Wcześniej bardzo często występował problem ze ściąganiem należności za zajęcie pasa ruchu drogowego, zwłaszcza od mniejszych podwykonawców. W związku z powyższym, z liczby 20-30 partnerów ograniczono współpracę do zaledwie 2-3 reprezentantów danego inwestora.
Odpowiadając na wnioski dotyczące zakrzaczenia stwierdził, że jest to uciążliwy problem, który pojawia się systematycznie w ciągu roku. Wraz z większą częstotliwością usuwania krzewów, przyśpiesza się tempo ich odrastania. Poza tym, zadanie to jest dość kosztowne. Usuwanie zakrzaczenia zimą to jest możliwe jedynie w odpowiednich warunkach, tj. gdy nie ma śniegu. Śnieg bowiem jest usuwany z jezdni do rowów i poboczy, gdzie właśnie występują krzaki. Podkreślił, że zakrzaczenia muszą być wycinane bezpośrednio przy ziemi, w przeciwnym razie następuje ich rozgałęzienie.
Odnosząc się do sprawy przeprawy promowej w miejscowości Biechowy poinformował, że planowane jest wykorzystanie koncepcji, która została zastosowana od strony Krzymowa. Wymaga to jednak pogłębienia koryta rzeki, co stanowi pewien kłopot, gdyż każdy projekt musi być uzgadniany z Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uzyskanie od niego jakichkolwiek ustaleń jest dość skomplikowane i uciążliwe. Dyrektor zapewnił, iż pomysł dotyczący przeprawy promowej od strony Biechowy został rozpatrzony i wstępnie przyjęty.
Nawiązując do propozycji radnego Nowaka oraz pisma skierowanego do politechniki, stwierdził, że rozmawiał z pracownikami politechniki. Nie są oni jednak zainteresowani tym problemem. Uznali bowiem, że jest to temat zbyt błahy oraz mało atrakcyjny finansowo, ponadto jest zbyt skomplikowany, aby został zlecony studentom w ramach praktyki.
Zaznaczył, ze informacja dotycząca remontów na drogach powiatowych zostanie przygotowana. Podkreślił, że remonty te nie są wykonywane według kryterium gminy, tylko ciągami drogowymi. W taki sposób przedstawiane są faktury przez wykonawców i rozliczane te prace. Prace te realizowane są w zależności od występujących potrzeb.
Dodał, że obecnie nie jest przygotowany do omówienia szczegółów opracowanej i przyjętej już dokumentacji. Projektant wyjeżdżał w teren, były prowadzone rozmowy w gminy, pan radny również w nich uczestniczył.
Następnie wyjaśnił, że podział w dokumentacji inwestycji na dwa etapy jest fikcyjny oraz niemający wpływu nią. Jest to jedna dokumentacja na całą drogę. Z kolei wyszczególnienie na etapy miało na celu wskazanie danych elementów, które można by wyodrębnić. Służy to jedynie ułatwieniu procesu planowania lub podjęcia decyzji. Dyrektor zaznaczył, że dokumentacja dotyczy całej drogi.
 
Pan Władysław Kocaj wicestarosta koniński stwierdził, że temat oświaty jest bardzo trudny i szeroki. Zaznaczył, że jest gotowy na spotkanie w określonym gronie osób, zwłaszcza po uzyskaniu wszystkich informacji na temat liczby uczniów w poszczególnych szkołach oraz arkuszy organizacyjnych.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Górczaka dotyczące sytuacji, która ma miejsce w szkole w Żychlinie poinformował, że pensum nauczyciela wynosi 18 godzin, natomiast zgodnie z przepisami może on mieć dodatkowo 9 nadgodzin, co łącznie stanowi 27 godzin. Dyrektor szkoły w Żychlinie ma przydzielone 26,96 godzin, a co za tym idzie niewiele brakuje jej do osiągnięcia maksymalnej liczby godzin. Pani dyrektor zgodnie z przepisami 15 godzin ma przeznaczone na prace dla szkoły. Wspomniana pani dyrektor jest w tej kwestii niezwykle aktywna. Zajmuje się m.in. poszerzaniem działalności szkoły, zapobiega o dodatkowe fundusze oraz zajmuje się różnymi uroczystościami. Poza ww. 15 godzinami pani dyrektor ma zaplanowane 3 godziny, aby móc wypełnić pensum. Do tej pory dyrektor posiadała jeszcze dodatkowe 7 godzin, co stanowiło 22,75 godziny. Sytuacja zmieniła się, gdy pracownica internatu odeszła na urlop macierzyński, Pani dyrektor podzieliła jej obowiązki, sama przyjmując 4,21 godziny. Działanie to nie stanowiło naruszenia przepisów prawa. Pozostałe godziny przydzieliła innym pracownikom. Wicestarosta zauważył, że praca w internacie odbywa się po godzinach, a taki system może nie odpowiadać większości osób. Ponadto, jedną z podstawowych zasad, które wcześniej ustalano było to, żeby nie powiększać liczby nauczycieli, zwłaszcza w okresie kiedy nieznany był nabór uczniów do szkoły. W tym zakresie również na prośbę radnych pani dyrektor zrealizowała swoją deklarację. Dodał, że wcześniej wielokrotnie prowadzone były dyskusje podczas, których ustalono, że nowi nauczyciele nie będą zatrudniani do momentu przedstawienia ostatecznej liczby uczniów. Wiąże się to bowiem z konsekwencjami ponoszonymi przy zwalnianiu nauczycieli.
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał o łączną liczbę nadgodzin pracowników ZSE-U w Żychlinie.
 
Pan Władysław Kocaj wicestarosta koniński odpowiedział, że nie zna dokładnej liczby nadgodzin.
 
Radny Andrzej Perkowski poprosił o przedstawienie takiej informacji na kolejnej sesji.
 
Pan Władysław Kocaj wicestarosta koniński poinformował, że liczba nadgodzin w szkole w Żychlinie jest zbliżona do liczby nadgodzin w innych szkołach. Z posiadanych przez niego aneksów do arkuszy wynika, że szkoła w Żychlinie nie jest obciążona największą liczbą nadgodzin. Nadmienił, że pojawiały się wcześniej pewne obawy co do wyniku naboru do szkoły w Żychlinie. Okazało się jednak, że wynik ten nie był najgorszy. Jednak w późniejszym czasie może nastąpić spadek liczby uczniów, co w konsekwencji doprowadzi do koniczności rozwiązania umów o prace. Wicestarosta dodał również, że wspomniane wcześniej nadgodziny zostaną oddane osobie, która wróci z urlopu macierzyńskiego. Następnie, zauważył, że wcześniej w Liceum w Sompolnie pracowało 19 nauczycieli, natomiast obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie pracuje 40 nauczycieli. Dodał, że nie jest przychylny zatrudnianiu dużej liczby nauczycieli, ponieważ każda z tych osób ma ochronę prawną i pracuje na podstawie karty nauczyciela. Poinformował także o kolejnym powodzie występowania dużej liczby nadgodzin w szkole w Żychlinie tj. przebywaniu jednego z nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecna sytuacja w ZSE-U w Żychlinie nie stanowi naruszenia przepisów prawa, jest ona przejściowa i zmieni się po powrocie do pracy danych nauczycieli.
 
Punkt 33
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali przed sesją informację dotyczącą przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023. Materiały te będą przedmiotem prac wszystkich komisji oraz rady we wrześniu br.
 
Radna Elżbieta Raźna odnosząc się do poruszonego wcześniej tematu arkuszy organizacyjnych poinformowała, że podczas przerwy w obradach rozmawiała ze starostą oraz zapoznała się z przedmiotowym aneksem. W ocenie radnej jest on niezrozumiały. Nie dziwi ją więc pytanie radnego Marka Górczaka. Radna uważa, ze niepotrzebnie wprowadza się w nim 15 godzin przeznaczonych na pracę dyrektora, które stanowią zniżkę. Dyrektor posiada jedynie 3 godziny plus dodatkowe 9. Jedna rubryka powinna przedstawiać łączną liczbę godzin, druga natomiast liczbę nadgodzin. Wówczas zapisy te byłyby bardziej czytelne. Dotychczasowy arkusz natomiast może wprowadzić w błąd osoby, które nie zajmują tematyką oświaty. Radna zaproponowała, aby zarząd wprowadził własny arkusz, który byłby przejrzysty i zrozumiały.
 
Pan Władysław Kocaj wicestarosta koniński odnosząc się do wypowiedzi radnej Raźnej przyznał, że obecny arkusz organizacyjny rzeczywiście nie jest satysfakcjonujący. Podkreślił, że taką formę posiadał on już w poprzedniej kadencji. Zgodził się więc na propozycję omówienia tego tematu podczas Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz wprowadzenia zmian, które spowodowałyby, że arkusz będzie bardzie zrozumiały.
 
Radna Halina Lenartowicz podziękowała staroście za wystosowanie do kopalni pisma mającego na celu wstrzymanie prac górniczych zmierzających do zajęcia w niedługim czasie przez kopalnie drogi Kleczew-Wilczym. Pracownicy kopalni wykonują już pewne czynności tj. wycinają las. Informacja o unieważnieniu przetargu na budowę drogi Wielkopole - Gogolina - Kaliska może wywołać u mieszkańców obawy co do przejęcia wspomnianej drogi. W związku z powyższym radna poprosiła o dalsze monitorowanie tej sprawy.
 
Radny Andrzej Nowak nawiązując do sprawy wyboru nowego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie poinformował, że była ona omawiana podczas Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która odbyła się przed sesją. Radny stwierdził, że jeżeli przebieg postępowania odbywał się zgodnie z relacją starosty, to dopuszczenie obu kandydatek do drugiego etapu postępowania nie było dyskryminujące dla którejkolwiek ze stron. Obie osoby przystępujące do konkursu miały pewne uchybienia formalne. Dla radnego najistotniejszym było to, które pojawiło się w ubiegłym konkursie na stanowisko dyrektora - wówczas pani Domańska nie legitymowała się kwalifikacjami do prowadzenia przedmiotu, którego nauczała. W roku bieżącym kwestia ta nie została poruszona. Potraktowanie więc pozostałych okoliczności, jako takich, które nie wykluczają żadnej z kandydatek z postępowania było właściwym działaniem. Według przepisów prawa nie można po raz drugi powierzyć osobie stanowiska dyrektora na okres do roku, jeżeli uprzednio powierzono jej pełnienie tej funkcji. Taka sytuacja miała miejsce po poprzednim konkursie, w którym pani Domańska nie przedstawiła wszystkich dokumentów, uprawniających ją do powierzenia jej funkcji dyrektora w wyniku postępowania konkursowego, z uwagi na niespełnienie wszystkich wymogów formalnych. Zamysłem powierzenia pani Domańskiej wówczas funkcji dyrektora na 10 miesięcy było aby ona oraz środowisko szkoły mogli ocenić jej funkcjonowanie na stanowisku dyrektora. W sytuacji równowagi głosów oddanych przez członków komisji konkursowej na obie kandydatki, radny nie powierzyłby tej funkcji na okres 5 lat, natomiast na rok, aby zweryfikować pełnienie przez daną osobę funkcji dyrektora. Starosta poinformował radnego, że wojewoda jako organ nadzoru podda analizie uchwałę zarządu w przedmiotowej sprawie. Radny podkreślił, że jego w jego opinii sprawiedliwym było dopuszczenie do drugiego etapu postępowania obu kandydatek.
 
Pan Władysław Kocaj wicestarosta koniński zaznaczył, że zgodnie z przepisami dyrektora szkoły wybiera się na 5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać skrócony, np. jeżeli dany kandydat planuje szybciej przejść na emeryturę.
 
Radny Andrzej Nowak stwierdził, że jego zdaniem w sytuacji konfliktowej lepiej byłoby żeby wojewoda uchylił uchwałę powierzającą funkcję dyrektora na rok i spowodował, że organ prowadzący powierzy ją na 5 lat niż pozostać z „cieniem wątpliwości".
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, ze zgadza się z przedmówcą. Następnie w związku z poruszonym na poprzedniej sesji problemem dotyczącym rzeki Noteć zaproponował spotkanie RZGW i Kopalni Konin w tej sprawie. Zaznaczył, że sprawa ta dotyczy przynajmniej dwóch gmin. Radny omawiał tę kwestię z Wójtem Wierzbinka oraz Burmistrzem Sompolna. Wykazali oni zainteresowanie rozwiązaniem problemu. Radny uważa, że zorganizowanie spotkania przez starostę w tej sprawie byłoby cenne, można by podczas niego ustalić pewne rozwiązanie problemu. Wiadomym jest, że rzeka wysycha m. in. w wyniku działania kopalni, zatem być może mogłaby ona udzielić pomocy.
Kolejno zapytał czy możliwym jest aby sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy było również analizowane na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Zaznaczył, że zwalczanie bezrobocia ma także wpływ na rozwój powiatu konińskiego.
 
Przewodniczący rady odpowiedział, że pracami komisji kieruje jej przewodniczący zatem po zgłoszeniu wniosku komisja może zająć się danym tematem. Odnosząc się do tematu poziomu wody w rzece Noteć stwierdził, że część wód z odkrywki Tomysławice miała być odprowadzana na wysokości wsi Synogać. Prawdopodobnie ze względu na wysoki poziom wód zrezygnowano z tego pomysłu i wszystkie wody zostały skierowane poprzez rzekę Pichna. W związku z powyższym w pewnym miejscu poziom wody jest bardzo duży, natomiast na odcinku, który przebiega od Synogaci przez Gminę Sompolno w rzece nie ma wody. Należy zatem zrównoważyć odpływ wód odwodnieniowych z kopalni odkrywkowej w Tomysławicach.
 
Radny Andrzej Kłosowski stwierdził, że woda jest pompowana przez Zielonkę do Synogaci. Woda ta jednak ze względu na istniejące tam bagna nie dociera do rzeki Noteć. Konieczna jest zatem rekultywacja bagien.
 
Radny Andrzej Nowak zgłosił, że w Gminie Kramsk rzeka Barcica prawdopodobnie najszybciej została pozbawiona wody. W związku z tym, radny nawiązał kontakt z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gdyby zatem podejmowane były określone działania, radny jest gotów podzielić się tym kontaktem. Zasugerował również, że wspólne wystąpienie kilku gmin mogłoby poskutkować utworzeniem określonego programu. Wobec możliwości obronnych kopalni wynikających z potencjału finansowego, powiat również musi przygotować odpowiednie narzędzia mające wymiar merytoryczny. Ma nadzieje, że współpraca z dobrym ośrodkiem naukowym mogłaby poskutkowałaby wypracowaniem skutecznej argumentacji dla powiatu.
 
Radny Zenon Paszek zaznaczył, że już Jan Długosz pisał w kronikach, że można było „przejść Jezioro Gopło suchą stopą".
 
Punkt 34
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął X sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
starszy specjalista
Biuro Rady  
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-10-06 08:55:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-10-06 08:55:11)
Lista wiadomości