logo
logo bip
Protokół nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 czerwca 2015 roku
BR.0002.5.2015
 
Protokół nr X/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 czerwca 2015 roku
 
X sesja odbyła się 30 czerwca 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1640 .
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
W sprawie porządku obrad głos zabrała radna Andżelika Chojnacka, która w imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniosła o włączenie do porządku obrad po punkcie 5 punktu 6 następującego zagadnienia: „6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie składu osobowego Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku".
 
Przewodniczący rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku wniosek został przyjęty 20 głosami „za", przy braku głosów „przeciwnych" oraz 2 głosach „wstrzymujących się". Tym samym rada powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła zmianę do porządku obrad.
 
W związku z powyższym przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie składu osobowego Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r.;
- sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 r.;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok;
- dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r.;
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2014 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
9. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
10. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2014 r.
11. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2014.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
22. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
23. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że dotyczy on przyjęcia protokołu z IX obrad Rady Powiatu Konińskiego.
Protokół z IX sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji nikt z radnych nie zgłosił wniosku o sprostowanie protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z IX sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 22 głosami „za" przyjęła protokół nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 maja 2015 r.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Grzegorz Maciejewski.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedstawione przez zarząd powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Ponadto bezpośrednio przed sesją radni otrzymali uzupełnienie sprawozdania z działalności zarządu powiatu.
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował, że gospodarstwo Katarzyny i Marka Michalaków z Goliny - Kolonia uznano w roku bieżącym za najbezpieczniejsze w Wielkopolsce. Podsumowanie konkursu na szczeblu wojewódzkim odbyło się 30 maja podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych. Zwycięskie gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego oraz uprawą roślin i użytków zielonych na potrzeby paszowe gospodarstwa. Jako zdobywca pierwszego miejsca w Wielkopolsce gospodarstwo awansowało do etapu centralnego, który zostanie rozstrzygnięty w dniach 18 - 21 września na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO-SHOW 2015 w Bednarach koło Pobiedzisk.
 W ostatni weekend maja na hali sportowej w Żychlinie odbyła się XVII Powiatowa Letnia Spartakiada Mieszkańców Wsi. W zawadach uczestniczyli sportowcy z Goliny, Rychwała, Krzymowa, Starego Miasto, Rzgowa i Wilczyna. W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęła gmina Golina, II miejsce gmina Rychwał, natomiast III miejsce gmina Krzymów. Zawodnicy zwycięskich drużyn w poszczególnych konkurencjach reprezentowali Powiat Koniński w finale spartakiady 14 czerwca w Żerkowie. Powiat koniński podczas Wojewódzkiej Letniej Spartakiady Mieszkańców Wsi zajął III miejsce.
8 czerwca na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie odbył się Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych. Impreza, reaktywowana została przez Powiat Koniński oraz gminę Kleczew po pięciu latach przerwy. Uczestniczyło w niej prawie 400 uczestników z Wielkopolski i Kujaw, tj. z powiatu kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego i międzychodzkiego. Prezentacje oceniała komisja artystyczna w składzie: dr Dariusz Skrzydlewski z Warszawy - choreograf zespołu „Warszawianka" oraz instruktorzy tańca: Sylwia Michalak z Konińskiego Domu Kultury i Agnieszka Łapaj z Młodzieżowego Domu Kultury. Instruktorzy kierujący zespołami to nauczyciele prowadzący naukę tańca w wiejskich szkołach. W przeglądzie udział wzięły m.in. Zespół Tańca Ludowego „Uśmiech", Zespół Regionalny „Mały Babiak", zespół „Chlebowiaki" z Chlebowa, zespół „Takt" z Sompolna, zespół „Alchemia" z Wrześni, Mażoretki Charme Konin, Mażoretki CHARME z Rychwała. Imprezę wsparł poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, radny sejmiku województwa wielkopolskiego Kazimierz Pałasz oraz przedsiębiorcy: Zbigniew Witkowski, Józef Woźniak "Hydrostal" Konin oraz Piotr Matyba i Zbigniew Klauze s.c SOLVED w Kleczewie.
10 czerwca rozpoczęła się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Jest to drugie tego typu przedsięwzięcie odbywające się z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Program realizowany jest w Kleczewie, obejmuje 11 uczestników, z których ok. 9 pochodzi z Kleczewa. PCPR wystąpił do różnych organizacji z prośbą o wytypowanie uczestników - osób stosujących przemoc w swoich rodzinach. W ubiegłym roku w programie uczestniczyło 8 osób, z których jedna zrezygnowała, ale bierze udział w tegorocznej edycji. Program finansowany jest z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a jego koszt to 7 tyś zł.
Powiat Koniński, jako jedyny powiat otrzymał dotację na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Projekt obejmuje 13 gmin (wniosek nie obejmował gminy Kramsk, która już wcześniej otrzymała na ten cel dofinansowanie z ministerstwa). Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 154 tyś zł, w tym 80% pokryją środki z dotacji tj. 123 tysięcy zł. Wykonanie zadania w wyniku przetargu powiat powierzył firmie AM Trans Progres Sp. z o.o. w Poznaniu. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia ustalony został na 30 września br.
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga" organizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z komórkami zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym w jednostkach samorządu terytorialnego.
Rozpoczęła się II edycja konkursu fotograficznego dla seniorów pn. „Powiat Koniński w obiektywie". Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osiągnięcie wieku emerytalnego.
Czworo uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie rozpoczną w lipcu br. praktykę w restauracji Karola Okrasy w Warszawie.
31 maja br. odbyły się IX Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Krzymowie, które zorganizowane zostały przez radnego Tadeusza Jaroszewskiego.
Ponadto starosta poinformował o:
 - uchwale Rady Gminy Grodziec dot. dofinansowania w kwocie 400.000,00 zł przebudowy Ulicy Wiejskiej;
- uchwale Rady Gminy Wilczyn dot. pomocy rzeczowej w kwocie 150.000,00 zł na przebudowę chodników oraz pomocy finansowej w kwocie 70.000,00 z przeznaczeniem na remont drogi Zygmuntowo-Święte;
- uchwale Rady Gminy Krzymów dot. pomocy finansowej na przebudowę drogi Krzymów -Paprotnia.
 
W związku z brakiem uwag przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Jaroszewski, który wnioskował o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej wykonanych prac remontowych na drogach powiatowych w poszczególnych gminach. Z dokumentów wynika bowiem, że na prace remontowe wydatkowano już około 1 mln złotych. Nadmienił, że w gminie Krzymów do tej pory nie zrealizowano żadnego zadania.
Poinformował również, że oczekuje realizacji wniosku zgłoszonego na początku ubiegłej kadencji dotyczącego wykonania bezpiecznego i nieuciążliwego wjazdu i zjazdu z przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Zbiersk-Biechowy oraz naprawy drogi prowadzącej na tą przeprawę.
Wnioskował także o wystąpienie do wojewody wielkopolskiego i innych stosownych instytucji w celu podniesienia poziomu wody na rzece Warcie. Radny uważa, że zrzut wody ze zbiornika Jeziorsko byłby jak najbardziej wskazany. Obecnie odbywają się tam zawody sportowe, ale zbiornik ten został wybudowany do celów innych niż sportowe.
Wnioskował również o podjęcie interwencji celem zapewnienia przez WZIR prawidłowej obsługi urządzeń wodnych na kanale Topiec w miejscowości Paprotnia oraz jego udrożnienia.
Zapytał, dlaczego pod obrady rady nie został wprowadzony punkt dotyczący przyjęcia pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Krzymów na budowę drogi powiatowej Paprotnia-Krzymów i czy to jest celowe działanie na rzecz opóźnienia realizacji tego zadania.
 
Radna Andżelika Chojnacka zapytała o możliwości wznowienia rozmów dot. drogi powiatowej na odcinku Spławie przy stacji PKP do drogi powiatowej Kazimierz Biskupi - Golina. Droga ta, jako nieliczna z dróg powiatowych posiada status drogi gruntowej. Zapytała także, na jakim etapie są zaawansowane prace związane z dokończeniem budowy ul. Poniatowskiego w Golinie.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał:
1. dlaczego w wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych dyrektor tej jednostki pozbawiony został kontroli nad zamówieniami publicznymi;
2. dlaczego Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie miała wpływu na wybór Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku";
3. dlaczego Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie miała wpływu na wybór komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;
4. o terminy przetargów i wykonanie inwestycji drogowych wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
Kolejną kwestią, którą poruszył w swoim wystąpieniu to sprawa barku wody w rzece Noteć. Od trzech tygodni na odcinku od Łyska do Dziadocha w rzece tej nie ma kropli wody. Poczynione zostały już pewne działania. Z uwagi na to, że kontakt z WZIR w Koninie nie przyniósł pozytywnego skutku, radny osobiście skontaktował się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu i prosił o wsparcie działań.
 
Radna Halina Lenartowicz wnioskowała o podjęcie interwencji we właściwej instytucji celem likwidacji zagrożenia, które stwarza przystanek autobusowy znajdujący się w miejscowości Bolesławowo (gm. Kleczew) przy drodze Rostoka - Wilczyn. Zaznaczyła, że przystanek ten został uszkodzony w skutek wypadku drogowego w kwietniu bieżącego roku.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zapytał, czy istnieje możliwość uzyskania pomocy ze starostwa w związku z działalnością firmy gromadzącej odpady przy ulicy Biurowiec w gminie Kazimierz Biskupi i teoretycznie przetwarzającej je na paliwa alternatywne.
Poinformował, że w roku 2006 Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o możliwości przeróbki odpadów i wytwarzania paliw alternatywnych. Firma zajmująca się tą działalnością przez lata przekształcała się w inne, a obecnie funkcjonuje już jako czwarta spółka. Firma zmieniała wielokrotnie swoje zarządy oraz nazwy. Działa ona na pograniczu gminy Kazimierz Biskupi i Kleczew, przy drodze wojewódzkiej nr 264, na terenie byłego Mostostalu Kazimierz, gdzie dzierżawi ponad 6 ha gruntów. Według wstępnych obliczeń zgromadzonych zostało tam około 15 tysięcy ton odpadów. Firma od około 2012 roku nie prowadzi żadnej działalności, nie płaci podatków na rzecz gminy. Urządzenia, które miały służyć przetwórstwu odpadów zostały zdemontowane i wywiezione. Radny posiada wiedzę, iż „składowisko" to było kontrolowane i kontrole te nie wykazywały żadnych uwag.
Zaznaczył, że magazynowane odpady powinny znajdować się w odpowiednich pojemnikach, pod wiatami, bez dostępu do wód opadowych, czy roztopowych, a wszystkie skutki uboczne powinny być natychmiast likwidowane. Ilość odpadów powinna być magazynowana tylko w takiej wielkości, która umożliwia zapewnienie ciągu technologicznego firmy. Odpady te natomiast były cały czas dowożone i składowane. Jedynie od około roku nic tam się nie dzieje. Dodał, iż organem, który wydał firmie stosowną decyzję jest Wojewoda Wielkopolski, organem nadzorującym - Marszałek Województwa, natomiast podmiotem odpowiedzialnym za usunięcie i zutylizowanie odpadów jako organ zastępczy będzie Wójt Gminy Kazimierz Biskupi. Koszt usunięcia oraz utylizacji składowanych odpadów, według średniej wyceny, wynosi około 5 mln zł. Radny zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie kontroli czy składowane odpady są zgodne z decyzją czy też nie powinny się znajdować w tym miejscu. Ponadto zapytał jaką ewentualną pomoc w tej sprawie może udzielić starostwo. Zaznaczył, że nikt nie chciałby, aby w jego okolicy znajdowało się podobne miejsce.
Następnie stwierdził, że zaistniała sytuacja może być przestrogą dla innych samorządów oraz radnych, aby z większą ostrożnością traktowali nieuczciwe firmy, które chcąc osiągnąć swój cel obiecują zmniejszenie bezrobocia oraz płacenie podatków.
Zaznaczył także, że tereny pokopalniane, po żwirowniach, miejsca po wydobyciu torfu są intratne to tego, aby coś w nich schować, zasypać, zakamuflować, przywieść z całej Polski, a nawet Europy.
 
Radny Bogdan Kołodziejczak zapytał jakie działania oszczędnościowe zamierza podjąć zarząd powiatu w oświacie. Podkreślił, że obecnie do zadań oświatowych powiat dopłaca prawie 4,5 mln zł.
Następnie zapytał, czy zarząd planuje podjąć działania w celu ograniczenia zużycia papieru w związku z wysyłką radnym materiałów sesyjnych.
Kolejno wnioskował o namalowanie pasów (linii przerywanej) na ok. 300-400 metrach drogi ze Starego Miasto do Barczygłowa. Dodał, iż we wspomnianym miejscu często występuje intensywna mgła. Zaznaczył, że okoliczni mieszkańcy potrzebę ta zgłaszają od kilku lat. Zaznaczył, iż wie, że zgodnie z przepisami pasów nie maluje się na jezdniach posiadających mniej niż 6 metrów szerokości. Poprosił aby zwrócić uwagę na to, jak przepisy te interpretują inne powiaty. Dodał, że jeżeli przyczyną braku pasów jest brak farby to on pokryje koszty jej zakupu.
 
Starosta koniński poprosił radnego o dokładne wskazanie odcinka drogi, którego dotyczy wniosek.
 
Radny Bogdan Kołodziejczak wyjaśnił, iż jego wniosek dotyczy niedawno remontowanego odcinka drogi od wiaduktu w Starym Mieście do pierwszych zabudowań w Barczygłowie.
 
Radny Marek Górczak zapytał na jakim stanowisku zatrudniony jest pan Jan Bartczak. Z jego wiedzy wynika, że jest on p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, natomiast z uchwał zarządu oraz z dokumentów desygnowanych jego pieczęcią wynika, że zajmuje on stanowisko naczelnika wydziału.
Następnie odniósł się do zaplanowanego na 17 lipca konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Przypomniał, że poprzedni dyrektor - pani Marietta Putz odeszła w atmosferze skandalu, pozostawiając skłócone grono pedagogiczne, nieprawidłowości finansowe, zarzuty prokuratorskie, kwestie mobbingu. Kolejno placówką zaczęła zarządzać jako pełniąca obowiązki dyrektora - ówczesna wicedyrektor. Radny zapytał wicestarostę jaka sytuacja obecnie panuje w tej szkole, jak z obowiązków wywiązuje się pani pełniąca obowiązki dyrektora, czy zakończone zostały wszystkie sprawy sądowe oraz czy naprawiono wszystkie nieprawidłowości.
 Następnie poinformował, że wczoraj zarząd powiatu podjął uchwałę dotyczącą składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora. Zgodnie z przepisami trzech członków komisji stanowią przedstawiciele organu prowadzącego i w tym przypadku są to Władysław Kocaj, Jan Bartczak i Żaneta Staszak. Radny złożył wniosek, aby zarząd powiatu w miejsce pana Jana Bartczaka oraz pani Żanety Staszak do składu komisji wyznaczył fachowców z grona radnych np. panią Elżbietę Raźna, pana Andrzeja Nowaka, lub pana Waldemara Marciniaka. Zaznaczył, że osoby te posiadają kilkudziesięcioletni staż pedagogiczny. Zapytał dlaczego nie korzysta się z fachowej wiedzy radnych powiatu. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.
 
Przewodniczący rady zapytał czy wniosek radnego dotyczy poszerzenia składu komisji konkursowej czy też zmiany jej składu. Dodał, że kwestia ta zostanie wyjaśniona w punkcie dotyczącym odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Marek Górczak odpowiedział, że jego wniosek dotyczy zmiany składu osobowego komisji konkursowej.
 
Przewodniczący rady zauważył, że wniosek radnego jest skierowany do zarządu powiatu. Rada powiatu nie jest kompetentna do jego rozpatrzenia, ponieważ to nie ona wyznacza skład osobowy komisji konkursowej.
 
Radny Waldemar Marciniak przypomniał, że na poprzedniej sesji zapytał o ilość zatrudnionych w starostwie osób posiadających uprawnienia emerytalne. Stwierdził, że jego pytanie poskutkowało pojawieniem się spekulacji, iż chce on zwalniać pracowników. Wyjaśnił, że miało ono na celu wywołanie dyskusji na ten temat oraz uzyskanie od starosty informacji czy zasadnym jest brak działań, aby zmienić ten stan i dlaczego zgadza się on na ten stan.
 
Radny Andrzej Perkowski nawiązując do pytań radnego Marka Górczaka stwierdził, że kwestia konkursów jest ważna, ponieważ radni mają później często pewne problemy, czy dylematy jak je rozwiązać, np. tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku w ZSP w Kleczewie.
Następnie zapytał jak zostały uregulowane sprawy odszkodowań, o które skarżyły nauczycielki ZSP w Kleczewie, czy zapadły już wyroki sądowe w ich sprawach oraz czy kwestie te są już zakończone.
 
Punkt 6
Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie składu osobowego Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku"
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady udzielił głosu radnej Andżelice Chojnackiej - przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 
Radna Andżelika Chojnacka przedstawiła stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie składu osobowego Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie poinformowała, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska została zobligowana do zajęcia głosu w powyższej sprawie. Zaznaczyła, że starosta nie był obecny na wspomnianym posiedzeniu. Pomimo, iż Komisja działa na rzecz starosty i jego wizerunku, członkowie zarządu rzadko uczestniczą w jej posiedzeniach. Radna uważa, że nie korzysta się z wiedzy i doświadczenia członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dlatego jako jej przewodnicząca przedstawiła charakterystykę członków wspomnianej Komisji:
- Maria Wróbel - „człowiek orkiestra" zajmujący się zarówno służbą zdrowia, a także troskami sołtysów i wsi, osoba skuteczna i otwarta na problemy rolników, radna wielu kadencji, profesjonalna działaczka środowisk wiejskich, „orędowniczka polskiej wsi";
- Tadeusz Jaroszewski - radny drugiej kadencji, obecnie delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, organizator konnych imprez dla powiatu, działacz w całym środowisku gminnym, człowiek otwarty na ludzi i znany z rozwiązywania ich spraw;
- Marek Górczak - radny drugiej kadencji, wieloletni pracownik nadleśnictwa, pasjonat i obserwator życia samorządowego w gminie i powiecie, obrońca transparentności i standardów władzy, pochłonięty sprawami krzymowskich rolników i całego środowiska wiejskiego;
- Henryk Kryk - wieloletni pracownik administracji samorządowej, w tym wydziału rolnictwa, służba w rolnictwie dla mieszkańców wsi wpisana jest w jego życiorys.
Dodała, że członkowie powyższej Komisji są otwarci na współpracę i o nią proszą. Nastepnie zapytała jakimi przesłankami kierował się starosta powołując Kapitułę konkursu „Powiatowy Rolnik Roku". Zaznaczyła, że żaden z członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie został zaproszony do jej prac, co było dobrym zwyczajem w latach poprzednich.
Nadmieniła, że zgodnie z regulaminem konkursu „Powiatowy Rolnik Roku" jego celem jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu konińskiego, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania. Konkurs ma również służyć poprawie wizerunku rolnictwa oraz tworzeniu konkurencyjności jakościowej dla analogicznych podobnych produktów pochodzących z importu. Zgodnie z § 3 uchwały nr 192/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 16 maja 2012 r. konkurs przeprowadza Kapituła konkursu „Powiatowy Rolnik Roku" powoływana corocznie zarządzeniem starosty konińskiego.
Podkreśliła, że wsparcie pracą, oceną i zaangażowaniem członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska świadczyłoby o współpracy starosty z radą powiatu. Tym bardziej, że nagrody pieniężne przyznane laureatom pochodzą z budżetu powiatu, uchwalanego przez radę. Wszyscy członkowie Komisji wraz z przewodniczącą apelują do starosty o otwarcie się na współpracę z Komisją. Zaznaczyła, że kolejne ważne wydarzenie dotyczące rolników, którego patronatem jest starosta koniński odbywa się bez jej udziału. Dodała, że Komisja jest otwarta na współpracę i pomoc staroście w zarządzaniu powiatem, w dbaniu o wizerunek, a także działania na rzecz jego mieszkańców oraz na rzecz wsi.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński podziękował za to, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska dba o jego wizerunek. Zaznaczył, że jest on otwarty na środowisko wiejskie oraz wszystkich pracujących na jego rzecz, w tym również na Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie było przedstawiciela zarządu powiatu, ponieważ starosta uznał, że nie ma takiej konieczności, zwłaszcza, że w tym dniu odbywało się kilka posiedzeń komisji. Następnie poprosił, żeby uwagi dotyczące składu Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku" zgłaszać w odpowiednim terminie. Stwierdził, że gdyby przewodnicząca Komisji porozmawiała wcześniej z zarządem - z pewnością osiągnięto by porozumienie. Zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem udziału przedstawiciela Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pracach Kapituły konkursu. Nadmienił, że do jej udziału zapraszani są przedstawiciele organizacji związanych ze wsią i rolnictwem aby poszerzyć współpracę z nimi oraz aby ci przedstawiciele przyjrzeli się danym gospodarstwom i pomogli w przygotowaniu nagród. Poinformował, że w skład tegorocznej Kapituły konkursu wchodzą: Zenon Paszek - członek zarządu powiatu, Jolanta Nawrocka - przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Ewa Jakubowska - przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Józef Gęziak- kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koninie, Halina Kaczmarek - kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Grzegorz Dutkiewicz - przewodniczący Państwowej Inspekcji Pracy, Bożena Frankowska - sekretarz Kapituły. Podkreślił, że nie dostrzega on podstaw do kwestionowania uprawnień wymienionych osób do prac w Kapitule. Ponadto przedstawiciele powyższych instytucji uczestniczyli pracach Kapituły od pierwszej edycji konkursu. Następnie zaprosił przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do współpracy z zarządem powiatu. Zaznaczył, że nie ma nic przeciwko temu, aby skład Kapituły poszerzyć o dodatkowego członka, jeśli Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska takowego wyznaczy.
 
Radna Andżelika Chojnacka stwierdziła, że jest wdzięczna za przedstawione przez starostę stanowisko. Zaznaczyła, że nie podważa faktu, iż Kapituła składa się z profesjonalistów. Przypomniała, że w poprzedniej kadencji wnioskowała do ówczesnego starosty, o to, aby do prac Kapituły zaprosić szerokie gremium fachowców. Poinformowała, że na czterech ostatnich posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawach bieżących pojawiały się pytania dotyczące zaawansowania prac związanych z konkursem „Powiatowy Rolnik Roku". Następnie podziękowała staroście za możliwość wskazania jednego z członków Komisji do udziału w pracach Kapituły.
 
Przewodniczący rady zaproponował, aby podczas przerwy w obradach Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyznaczyła przedstawiciela, a starosta w dogodnym terminie uzupełnił skład osobowy Kapituły konkursu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie składu osobowego Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku".
 
 
Punkt 7
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok:
 
Przystępując do realizacji punktu 7. porządku obrad Janusz Stankiewicz - przewodniczący rady stwierdził, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r. zostało radnym przekazane 31 marca 2015 r. Materiał ten stanowi załącznik nr 7 cd.1, cd.2 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu staroście konińskiemu w celu wprowadzenia do rozpatrywanego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński dokonując wprowadzenia do omawianego zagadnienia powiedział:
„Budżet Powiatu Konińskiego w roku 2014 wykonany został w sposób następujący:
Dochody w 100,12 % na kwotę 76.633.636,93 zł.
Wydatki w 94,88% na kwotę 81.124.195,72 zł.
W trakcie roku budżetowego nastąpił wzrost planu dochodów o 9.590.463,39 zł (12,53 %) natomiast plan wydatków, zwiększył się o 12.111.165,38 zł (14,16 %). Planowany deficyt w wysokości 8.965.693.39 zł wykonano na kwotę 4.490.558,79 zł. Zasadniczy wpływ na jego zmniejszenie w wysokości 4.475.134,60 zł miało niższe od założonego planu wykonanie wydatków o 4.380.116,36 zł, w tym bieżące o 3.604.888,61 zł i majątkowe o 775.227,75 zł.
Należy przypomnieć, iż w trakcie roku budżetowego zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 8.300.000 zł, a dług na koniec roku wyniósł 24.125.509,91zł tj. 38,49 % dochodów. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę w wysokości 1.855.008,60 zł. Pragnę przypomnieć, iż budżet wykonano w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o relacje wynikające z art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych.
Przypomnę, iż planowana nadwyżka operacyjna w wysokości 2.802.754,00 zł (jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), wykonana została na kwotę 6.502.700,00 zł głównie dzięki niższemu od założonego planu wykonania wydatków bieżących.
Jak zawsze priorytetem każdego budżetu, są wydatki majątkowe, których plan w trakcie roku zwiększono o 5.449.069,60 zł do wysokości 14.593.478,29 zł. Wydatki te zrealizowano w kwocie 13.819.250,53 zł z czego 12.526.712,60 zł przeznaczono na budowę i modernizację dróg. Niższe od założonego planu wykonania wydatków wynikło z ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wg informacji, o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku wartość majątku wynosi 173.366.426,00 zł i zwiększyła się o 17.306.261,00 zł."
 
Przystępując do rozpatrzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. przewodniczący rady poinformował, że radni przedmiotowe sprawozdanie otrzymali 30 kwietnia 2015 r. stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poprosił starostę konińskiego o wprowadzenie do rozpatrywanego przez radę sprawozdania finansowego.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński poinformował, że „sprawozdanie finansowe zawiera:
- bilans z wykonania budżetu,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu
i jest zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Bilans z wykonania budżetu jest zestawieniem sald aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. a ich suma wynosi 6.697.063,38 zł i zwiększyła się w okresie sprawozdawczym o 1.828.526,76 zł. Główną pozycją aktywów są środki pieniężne w wysokości 5.955.730,28 zł, natomiast główną pozycją pasywów są zobowiązania finansowe (kredyty) w kwocie 24.125.509,91 zł. Bilans zawiera równowagę bilansową. Deficyt budżetu wynosi 4.490.558,79 zł.
Łączny bilans jednostek budżetowych jest zestawieniem aktywów i pasywów na początek i koniec roku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu. Na koniec roku suma aktywów i pasywów wynosiła 135.525.318,46 zł i zwiększyła się w trakcie roku o 13.861.544,02 zł. Główną pozycją aktywów są środki trwałe 127.362.048,87 zł, których wielkość zwiększyła się o 13.176.616,82 zł, natomiast główną pozycją pasywów jest fundusz 125.122.937,95 zł, który zwiększył się o 12.059.580,29 zł. Zachowana jest równowaga bilansowa. Wynik finansowy wyniósł 7.435.340,81 zł.
Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych zawiera dane o przychodach według stanu na początek i koniec roku 2014, gdzie główną wielkością są przychody netto 76.605.179,98 zł, które zmniejszyły się o 243.014,59 zł, zysk netto który jest zgodny z wielkością wyniku finansowego w bilansie łącznym jednostek w wysokości 7.435.340,81 zł.
Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych zawiera informację o stanie funduszu i jego zmianach w trakcie roku w wyniku działalności operacyjnej oraz skorygowany jest o wynik finansowy netto. Fundusz jednostek wynosi 125.122.937,95 zł i jest zgodny z wielkością funduszu w bilansie łącznym jednostek. W trakcie roku fundusz zwiększył się o 12.059.580,30 zł.
Sprawozdanie finansowe jest pochodną działalności budżetowej w minionym roku zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przedstawia wszystkie procesy jakie miały miejsce w majątku Powiatu."
 
Następnie przewodniczący rady poprosił skarbnika powiatu - Radzisława Kozłowskiego o przedstawienie w imieniu Zarządu Powiatu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
 
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił uchwałę Nr SO-0954/36/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu było przedmiotem debaty wszystkich Komisji Rady. Końcową opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok wypracowała Komisja Rewizyjna. O jej przedstawienie poprosił przewodniczącego komisji pana Waldemara Marciniaka.
 
Radny Waldemar Marciniak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu powiatu Konińskiego za 2014 rok. Opinia ta w swej treści uwzględniała także sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia Powiatu, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w omawianej sprawie. Zaprezentowana opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. Poinformował, że kluby radnych mogą również w tym miejscu przedstawić swoje stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
Radny Andrzej Nowak w imieniu Klubu Radnych Towarzystwo Samorządowe przedstawił opinię w powyższej kwestii. Zwrócił uwagę na to, że przedmiotowe sprawozdania obrazują dynamiczne reagowanie zarządu powiatu na możliwości pozyskiwania dodatkowych środków, a co za tym idzie również wydatków. Zaznaczył, że jedna i druga wartość biorąc pod uwagę początek i koniec realizowania budżetu w 2014 roku znacząco wzrosła. Podkreślił również dobre korzystanie z instrumentu, jakim jest prawo zamówień publicznych. Dzięki skutecznemu jego stosowaniu zostały wypracowane poważne oszczędności w realizacji założonych zadań w ciągu roku. Zwrócił również uwagę na restrykcyjne gospodarowanie i realizowanie wydatków bieżących, które również wskazują na znaczące oszczędności w wydatkach w stosunku do osiągniętych dochodów. Dzięki temu znacząco został zmniejszony deficyt budżetowy i została wypracowana pewna nadwyżka na rok następny. Stwierdził, że jest to szczególnie istotne, ponieważ, biorąc pod uwagę osiągnięte wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych, to realizacja tego budżetu umożliwia przynajmniej na najbliższe trzy lata (wskaźniki te są aktualne i odnoszone do najbliższych trzech lat), że obecna rada powiatu nie będzie w sytuacji gorszej niż rada, która zakończyła kadencję w roku 2014. Poinformował, że biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Klub Radnych Towarzystwo Samorządowe w głosowaniu opowiadał się będzie za podjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję w tym temacie.
 
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 23
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 0.
 
Uchwała nr X/42/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie przewodniczący rady ogłosił 15-minutową przerwę.
 
Punkt 8
Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego:
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady przystąpił do realizacji 8. punktu porządku obrad i udzielił głosu panu Waldemarowi Marciniakowi - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2015 roku do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2014 rok, a następnie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok,
 
Radny Waldemar Marciniak odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2014 rok.
Uchwała Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium za 2014 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Kolejno odczytał uchwałę Nr SO-0955/56/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady otworzył dyskusję w omawianym temacie.
 
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Wiesław Bednarek, który przedstawił stanowisko Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za rok 2014 i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego o następującej treści:
„Klub Radnych PSL dokonał analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Konińskiego, sprawozdania finansowego oraz zapoznał się ze stosowną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej Poznaniu.
Budżet Powiatu Konińskiego na rok 2014 uchwalony 27 grudnia 2013 roku przewidywał dochody w wysokości 66.948.155,30 zł oraz wydatki w wysokości 73.393.146,70 zł. W trakcie roku budżetowego był on 10-krotnie zmieniany przez radę powiatu oraz 7-krotnie przez zarząd powiatu i ostatecznie osiągnął wartości: po stronie dochodów - 76.538.618,69 zł, a po stronie wydatków - 85 504 312,08 zł.
Zarząd powiatu realizując zadania związane z wykonaniem budżetu dochował zasady legalności, celowości i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Z analizy sprawozdania wynika, że sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna, a podejmowane decyzje w zakresie polityki finansowej były przejrzyste. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu konińskiego wraz z informacją o stanie mienia na dzień 31.12.2014 r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Pozytywnie też wypowiedziały się o nim wszystkie Komisje Rady Powiatu Konińskiego.
Zasady rozliczania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu określają przepisy powiatowej ustawy ustrojowej oraz ustawy o finansach publicznych. Klub Radnych PSL zawsze, kiedy podejmuje decyzje dotyczące budżetu pamięta, że budżet to nie tylko arytmetyka. Budżet to przede wszystkim ważne przedsięwzięcia, które odnoszą się do ludzi i mają wpływ na ich życie. Jednym z nich jest poprawa infrastruktury drogowej powiatu. I tak: w roku 2014 na realizację zadań inwestycyjnych w drogownictwie wydatkowano 11.355.274,86 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.664.471,61 zł, zaś bieżące utrzymanie dróg powiatowych i promów kosztowało Powiat 1.413.931,50 zł. Na realizację zadań w dziale „oświata i wychowanie" wydatkowano 12.211.422,79 zł, co stanowi 97,71% planowanej wielkości.
Dane te pokazują, że warto podejmować wyzwania, modernizować kilometry dróg, zmieniać oblicze szkół, wzbogacać bazę.
Akceptowany przez nas zakres zmian dokonanych w budżecie 2014 roku oraz jego realizacja stanowią przesłanki do udzielenia przez radnych z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok."
 
Kolejno głos zabrał radny Waldemar Marciniak, który zauważył, że obecnie rada udziela absolutorium za 2014 rok, w którym przez 11 miesięcy władzę sprawował zupełnie inny zarząd powiatu. Obecny zarząd władzę sprawował jedynie przez miesiąc. Radny stwierdził, że nie ma uwag do pracy poprzedniego zarządu, natomiast do obecnego ma już wiele zastrzeżeń oraz uwag, jednak nie jest to odpowiednie miejsce, aby na ten temat dyskutować.
 
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady zamknął dyskusję. Poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdaniem finansowym,
- opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego,
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
W poprzednim punkcie porządku obrad spełnione zostały wymogi formalno-prawne wynikające z wyżej zacytowanej ustawy
Ponadto poinformował, że uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu, zgodnie z art. 30 ust 1a ustawy o samorządzie powiatowym, podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
 
W tym momencie salę obrad opuściła radna Andżelika Chojnacka.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
 
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. W wyniku głosowania Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2014 rok następującym stosunkiem głosów:
głosów za - 18
głosów przeciwnych - 0
głosów wstrzymujących się - 4
 
Uchwała nr X/43/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2014 rok stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
W tym momencie na salę obrad wróciła radna Andżelika Chojnacka.
 
Punkt 9
Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
 
Przystępując do realizacji punktu 9. porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali „Informację z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez jej przewodniczącego - radnego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych".
 
Punkt 10
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2014 roku.
 
Przystępując do realizacji punktu 10. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Informację o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2014 roku" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Informacja, o której mowa, była przedmiotem debaty Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił zatem przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2014 roku".
 
Punkt 11
Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2014.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali „Informację Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotyczącą płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2014" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radną Andżelikę Chojnacką - jej przewodniczącą stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotyczącą płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2014".
 
Punkt 12
Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2014 rok.
 
Przystępując do rozpatrzenia 12. punktu porządku obrad dotyczącego „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2014 rok" przewodniczący rady stwierdził, że przedmiotowy materiał został radnym dostarczony. Stanowi on załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Informacja, o której mowa, była rozpatrywana przez Komisję Spraw Społecznych. Poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez jej przewodniczącą - radną Marię Wróbel stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał czy w najbliższym czasie zarząd powiatu odniesie się do kwestii rodzących pewien niepokój takich jak: utrudnienie mieszkańców południowej części powiatu konińskiego do ośrodków wsparcia, problem zwiększenia ilości rodzin zawodowych i pogotowia rodzinnego, przygotowanie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do ich opuszczenia oraz możliwości zaoferowania mieszkań chronionych. Zapytał także, czy przyjęcie powyższej informacji przez zarząd oznacza akceptację i uwzględnienie wskazanych problemów w planowanych wydatkach budżetowych. Dodał, że strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie konińskim oraz program rozwoju pieczy zastępczej uwzględniają te kwestie. Ponadto w programie rozwoju pieczy zastępczej wskazywano prognozowany wzrost wydatków w danych sferach. Zapytał zatem czy zarząd powiatu akceptuje to działanie.
 
Przewodniczący rady zapytał czy radny oczekuje na dzisiejszej sesji konkretnej odpowiedzi na swoje pytania.
 
Radny Andrzej Nowak stwierdził, że rozumie fakt, iż można mieć świadomość danych problemów, bez wypracowanej jeszcze zobowiązującej odpowiedzi dotyczącej planowania finansowego. Uważa on, iż przyjęcie przez zarząd powiatu określonych dokumentów oznacza pełną identyfikację z problemami i uwzględnienie ich podczas planowania wydatków.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że z treści dokumentu wynika, iż poruszone w nim kwestie muszą zostać podjęte.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2014 rok".
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 13. porządku obrad tj.: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022 przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w tej sprawie radni otrzymali.
Właściwa Komisja tj. Komisja Spraw Społecznych rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały. Poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie opinii.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Marię Wróbel stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr X/44/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022 stanowi załącznik nr 24 cd.1, cd.2, cd.3 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 14. porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim radni otrzymali.
Projekt ten był przedmiotem debaty właściwej komisji tj. Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc jej przewodniczącą o przedstawienie radzie wypracowanej opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych zaprezentowana przez radną Marię Wróbel przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak wyraził uznanie dla zarządu powiatu oraz dla autorów programu. Stwierdził, że program ten stanowi przykład praktycznej realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, za sprawą zaplanowania zwiększonych środków finansowych na następne lata. Pewnym brakiem jest to, że nie ma przedstawione analizy za lata wcześniejsze obowiązywania danych przepisów. W programie zaznaczony jest jedynie znaczący wkład podejmowanych działań w związku z realizacją pieczy zastępczej. Pewne jego dane są imponujące. Uznanie należy się osobom zajmującym się tym tematem oraz zarządowi za to, że przyjmując dany dokument akceptuje wzrost wydatków. W ocenie radnego przedmiotowy program jest bardzo dobrym przykładem szczegółowego realizowania strategii, a przynajmniej tworzenia planu jej realizacji.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że wszyscy radni przyłączają się do podziękowań za wdrożenie programu rozwoju pieczy zastępczej.
 
Następnie przewodniczący rady poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr X/45/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 
Przystępując do rozpatrzenia punktu 15. porządku posiedzenia tj. podjęcia uchwały w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali kserokopię pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisje Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych datowanego na 7 maja 2015 r. Dokument ten stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady dodał, że korzystając ze swoich uprawnień przekazał sprawę do rozpoznania Komisji Rewizyjnej, zwracając się jednocześnie z prośbą o wypracowanie stanowiska. Poprosił więc przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawienie stanowiska Komisji w omawianej sprawie.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia pisma Zakładu Gospodarki Komunalnej GRONECO z dnia 4 maja 2015 r. informującego o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Starostwie Powiatowym w Koninie, przedstawione przez radnego Waldemara Marciniaka - przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że stanowisko Komisji było podstawą do zainicjowania opracowania projektu uchwały w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i wniesienia go pod obrady rady. Informacja stanowiąca załącznik do projektu uchwały przygotowana została w trybie art. 95 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr X/46/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
Przystępując do realizacji 16. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
Powyższy projekt był przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie kolejno opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez przewodniczącą Elżbietę Raźną stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr X/47/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17
Podjęcie uchwały uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi.
 
Przystępując do realizacji 17. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
 
Projekt, o którym mowa rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego - jej przewodniczącego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
 
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
 Uchwała nr X/48/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
 
Przystępując do realizacji 18. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto został radnym przekazany wraz z materiałami sesyjnymi.
 
Projekt, o którym mowa rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących Komisji o przedstawienie kolejno opinii w przedmiotowej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez radną Andżelikę Chojnacką - przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr X/49/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 19
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 19. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
Następnie poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu zarządu powiatu autopoprawek do projektu uchwały.
Pan Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu przedstawił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o autopoprawce wynikającej z dostarczonej dzisiaj uchwały Rady Gminy Krzymów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał w jaki sposób wydatkowane będą środki zaplanowane dla ochotniczych straży pożarnych. Następnie poprosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego zaplanowania kwoty 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gmin powiatu konińskiego na inwestycyjne działania proekologiczne. Zapytał czy w związku z powyższym odbywa się nabór na określone zadania. Kolejno odnosząc się do kwoty 180.000,00 zł uzyskanej z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zapytał czy wydział, który ją wygospodarował ma zabezpieczone środki na bieżącą działalność umożliwiające pozyskanie następnych.
 
Skarbnik powiatu odpowiedział, że w ramach zmian w budżecie wprowadzone zostały środki w wysokości 855.000,00 zł. Są to środki z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska. Pierwotne szacunki podczas planowania budżetu były o wiele niższe. Obecnie okazało się, że środków tych jest więcej. Zaznaczył, że podobnie jak w latach poprzednich w pewnych paragrafach środki zostały zaplanowane „na wyrost", aby budżet był zrównoważony. Prawdopodobnie nie zostaną one wydatkowane. Podobnie jak w roku ubiegłym kwota 1 mln zł, która przeszła na rok następny w postaci wolnych środków. Wówczas można przeznaczyć je na dowolny cel, natomiast, gdyby środki te mały zostać wydatkowane w roku bieżącym należałoby przeznaczyć na cele związane z ochroną środowiska. Z kolei środki zaplanowane dla ochotniczych straży pożarnych wydatkowane będą w sposób podobny jak w roku ubiegłym tj. w formie pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych. Na każdą gminę zaplanowana jest dotacja w kwocie 10.000,00 zł.
 
Radny Andrzej Nowak zapytał czy gminy otrzymają informacje o możliwości składania wniosków.
 
Skarbnik powiatu odpowiedział, że wszystkie gminy zostały poinformowane o takiej możliwości. Część z nich złożyła już wnioski o dotacje.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zapytał, czy przedstawiona przez skarbnika autopoprawka dotycząca uchwały Rady Gminy w Krzymowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi konińskiemu stanowi informację, czy też przyjęcie tej pomocy.
 
Skarbnik powiatu poinformował, że wczoraj Rada Gminy w Krzymowie podjęła daną uchwałę, zatem wcześniej nie można było podjąć żadnego działania. Dopiero na podstawie przedłożonej dzisiaj uchwały pomoc finansowa z gminy została wprowadzona w formie autopoprawki do zmian w budżecie.
 
Radny Andrzej Perkowski zaznaczył, że powyższa autopoprawka nie byłą skutkiem wcześniejszej interpelacji radnego Tadeusza Jaroszewskiego. Temat ten był już omawiany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetowej.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr X/50/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Przystępując do realizacji 20. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował o autopoprawce wynikającej z dostarczonej dzisiaj uchwały Rady Gminy Krzymów w sprawie pomocy finansowej powiatowi konińskiemu.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
 
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 23 głosami „za".
 
Uchwała nr X/51/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński odpowiadając na interpelację radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczącą zwiększenia zrzutów wody ze zbiornika Jeziorsko poinformował, że stosowne wystąpienie do zarządcy tego obiektu zostanie przygotowane. Obecnie zbiornikiem zarządza Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Większa część zbiornika znajduje się na terenie województwa łódzkiego, zatem obowiązująca na nim instrukcja gospodarki wodnej zatwierdzona została przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Starosta dodał, że trudno porozumieć się z RZGW. Zaznaczył także, że dla województwa łódzkiego zbiornik Jeziorsko służy głównie dla celów rekreacyjnych natomiast dla województwa wielkopolskiego stanowi ważny element gospodarki wodnej.
Odpowiadając na wniosek dotyczący Kanału Topiec poinformował, że jeżeli chodzi o tego rodzaju cieki wodne, na których zainstalowane są urządzenia piętrzące, występują rozbieżne interesy wśród okolicznych rolników. Jedni uważają bowiem, że poziom wody jest za wysoki, inni, że za niski. Niemniej jednak stosowne wystąpienie do zarządcy tego kanału również zostanie przygotowane.
Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radną Andżelikę Chojnacką dotyczącą wznowienia rozmów na temat remontu drogi Spławie-Adamów stwierdził, że on również chciałby wznowienia dialogu z gminą Golina. Podczas jego wizyt w tej gminie nie udało się go jednak nawiązać. Dodał, że jest gotowy podjąć rozmowy na temat budowy oraz modernizacji dróg na terenie gminy Golina.
Odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Marciniaka poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. na podstawie art. 36 ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z 7 września 1995 r. o systemie oświaty i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie. W jej składzie jako przedstawiciele organu prowadzącego znaleźli się: pan Władysław Kocaj, pan Jan Bartczak i pani Żaneta Staszak. Osoby te są bezpośrednio zaangażowane w organizację i prowadzenie oświaty w powiecie konińskim, a zatem są odpowiednimi do prac w komisji konkursowej. Ponadto w skład komisji weszli: pani Dorota Rogalska -Waszkiewicz i pan Damian Hoffmann, jako przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pan Tomasz Drzewicki - przedstawiciel rady pedagogicznej, pani Anna Maciejewska - przedstawiciel rady rodziców oraz pani Małgorzata Woźniak - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - Związek Nauczycielstwa Polskiego. Powyższe osoby zostały wskazane przez dane instytucje. Przewodniczącym komisji został pan Władysław Kocaj - wicestarosta koniński i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do niego należy dalsze działanie w tej sprawie. Zgodnie z paragrafem 3 punkt 1 tego rozporządzenia przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji o czym powiadamia na piśmie jej członków oraz kandydatów, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. Zgodnie z punktem 2 ww. rozporządzenia posiedzenie to odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów. W przypadku tym termin upływa 17 lipca br. Starosta uważa, że żadne przepisy w tym zakresie nie zostały naruszone. Komisja konkursowa została powołana wczoraj jednogłośnie w obecności wszystkich członków zarządu.
Odnosząc się do problemu poruszonego przez radnego Grzegorza Maciejewskiego stwierdził, że trudno mu obecnie odnieść się do tej kwestii. Odpowiedź zostanie udzielona po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą.
Odpowiadając na pytanie radnego Bogdana Kołodziejczaka, które dotyczyło zużycia dużej ilości papieru poinformował, że podejmowane są działania w celu jego ograniczenia. Analizowane były także koszty zakupu laptopów dla radnych. O przedstawienie tej analizy poprosił kierownika Biura Informatyki.
 
Przewodniczący rady zaznaczył, że z uwagi na brak przekazania przez radnych ich adresów mailowych nie jest możliwe wysyłanie wszystkim materiałów drogą elektroniczną. Dodał, że radni mogą w każdej chwili adresy te dostarczyć do Biura Rady.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński odpowiadając na pytanie radnego Marka Górczaka poinformował, że pan Jan Bartczak zatrudniony jest na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na czas nieobecności dotychczasowego naczelnika. Z dniem powrotu dotychczasowego naczelnika pan Bartczak zakończy swoją pracę.
Odnosząc się do pytania radnego Andrzeja Perkowskiego dot. sytuacji w ZSP w Kleczewie poformował, że w czerwcu odbyła się rozprawa sądowa dot. spraw spornych pomiędzy szkołą a pracownikami. Nie wie on jednak czy była to rozprawa ostatnia czy też nie oraz jakie było jej rozstrzygnięcie. W wyroku sądowym zostaną z pewnością określone kwestie finansowe, czy jednak strony sporu zgodzą się z nimi, trudno mu obecnie ocenić.
 
Pan Radosław Bagrowski - kierownik Biura Informatyki zapewnił, że na bieżąco analizowane są możliwości wdrażania nowych systemów i rozwiązań informatycznych, a także nowych technologii. Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący ograniczenia ilości zużywanego papieru to takie działania są podejmowane tam gdzie jest to możliwe i gdzie przepisy na to zezwalają np. poprzez elektroniczne zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Obecnie ponoszone koszty związane z wysyłką materiałów do radnych (kopiowanie, drukowanie i wysyłka), biorąc pod uwagę analizę całego zużycia rocznego wynoszą ok. 130 zł miesięcznie.
Analogiczne koszty zakupu i utrzymania tabletów wynosiłby ok. 1000 zł miesięcznie, tabletów z dostępem do Internetu -ok. 1600 zł miesięcznie, natomiast laptopów - ok. 1700 zł miesięcznie. Z powyższej analizy wynika, że koszty te byłyby o wiele wyższe niż koszty ponoszone obecnie. Zaznaczył także, że Biuro Rady jest gotowe wysyłać materiały w formie elektronicznej. Wszyscy zainteresowani taką formą otrzymywania dokumentów proszeni są o przekazanie do Biura Rady swojego adresu e-mail.
 
Radny Grzegorz Maciejewski przyznał, że nie ma żadnego problemu z otrzymywaniem materiałów sesyjnych w wersji elektronicznej. On bowiem od kilku miesięcy w tej właśnie formie je otrzymuje. Dodał także, iż jego zdaniem większość osób dysponuje własnymi laptopami, czy tabletami, natomiast koszty samego przesłania materiałów w wersji elektronicznej są praktycznie zerowe, ponieważ są to jedynie koszty związane z obsługą pracownika merytorycznego, który musi materiały zeskanować i przesłać.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że każdy wariant należy przeanalizować. Zauważył także, że koszt zakupu urządzeń jest jednorazowy i w skali roku praktycznie zbliżyłby się do kosztów obsługi papierowej. W kolejnych latach natomiast stanowiłby dodatkowy uzysk.
Dodał także, że podziela opinie, iż w obecnych czasach zapewne każdy dysponuje urządzeniami elektronicznym typu laptop lub tablet. Jeżeli więc radni przekażą do Biura Rady swoje adresy e-mail, będą mogli otrzymywać materiały sesyjne w formie elektronicznej.
 
Pan Radosław Bagrowski - kierownik Biura Informatyki uzupełnił, że koszty, o których informował szacowane były w ramach całej kadencji. Koszty wydruków to koszty roczne przedzielone przez miesiące, natomiast zbilansowanie się zakupu i utrzymania sprzętu elektronicznego to miesięczny koszt podzielony na kadencje.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zauważył, że nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie swoje wnioski.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że być może pozostałe wnioski dotyczyły drogownictwa i odpowiedzi na nie będzie udzielał pan Antoni Bąk.
 
Pan Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na wniosek radnego Tadeusza Jaroszewskiego dotyczący przedstawienia na piśmie informacji na temat remontów w poszczególnych gminach i ich kosztów stwierdził, że remonty nie zostały zakończone. Po ich zakończeniu stosowna informacja zostanie przygotowana.
Zaznaczył, że jeżeli chodzi o remonty to środków zaplanowanych na ten cel nie dzieli się po równo dla każdej z gmin. Remonty te bowiem mają za zadanie przywrócić przejezdność danej drogi po sezonie zimowym i wykonywane są w tych miejscach, gdzie według dokonanej oceny przejezdność oraz bezpieczeństwo są zagrożone. Podkreślił również, że przygotowana informacja nie będzie odzwierciedlała faktycznie zrealizowanych potrzeb oraz kryterium, jakim kierowano się przy ich realizacji. Wykonywane remonty nie służą ogólnej poprawie stanu dróg, polegają one na naprawieniu ubytków i tzw. „dziur" po okresie zimowym w celu przywrócenia przejezdności drogi i zapewnienia elementarnego bezpieczeństwa.
Poinformował także, że sprawa zjazdu z promu byłą wielokrotnie rozpatrywana. Odbywały się w tym miejscu spotkania, pojawiały się różne pomysły, które były realizowane, jeżeli były uzasadnione technicznie oraz finansowo. Nie ma jednak przeszkód, aby w sprawie tej odbyło się kolejne spotkanie.
 Jeżeli chodzi natomiast o naprawę odcinka drogi prowadzącej do promu to zarząd już dwukrotnie informował radnego o planowanym terminie tego remontu i termin ten jest aktualny.
Odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Marciniaka stwierdził, że zgodnie z nowym regulaminem organizacyjnych ZDP w gestii zastępcy dyrektora będą zagadnienia związane z przygotowaniem zamówień publicznych tj. przygotowywanie techniczne (monitorowanie przygotowanej dokumentacji technicznej, przygotowanie procedury przetargowej). W gestii dyrektora natomiast pozostanie zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenie przetargu, zatwierdzenie protokołu z przebiegu zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Nowy regulamin organizacyjny nie pozbawił zatem dyrektora ZDP kontroli nad zamówieniami publicznymi.
Odnosząc się do pytania dotyczącego terminu inwestycji poinformował, że trwa obecnie realizacja przebudowy drogi Sławoszewek-Wielkopole oraz realizowanej w ramach „schetynówki" drogi Licheń Stary - Grąblin. Ponadto ogłoszony został przetarg na dokończenie przebudowy drogi Warznia - Nieświastów. Pojutrze nastąpi jego rozstrzygnięcie. Dzięki podjętej dzisiaj uchwale w sprawie zmian w budżecie możliwe będzie ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy Sportowej w Rychwale, ulicy Wiejskiej w Grodźcu oraz drogi Zygmuntowo - Świętne. Dokumentacje na te zadania są już przygotowane. W trakcie przygotowywania natomiast są obecnie dokumentacje na przebudowę drogi Krzymów - Paprotnia, Babia - Barłogi, Nowa Wieś - Kazubek oraz budowę chodnika Stare Miasto - Żychlin.
Odpowiadając na interpelację radnej Haliny Lenartowicz dotyczącej przystanku autobusowego w miejscowości Bolesławowo stwierdził, że podjęte zostaną działania w celu ustalenia jego właściciela oraz rozwiązania zaistniałego problemu.
Odnosząc się do wniosku radnego Bogdana Kołodziejczaka poinformował, że zgodnie z przepisami pas środkowy można malować na jezdni o szerokości przynajmniej 6 metrów, a więc jeden pan musi mieć przynajmniej 3 metry. Wyjątkowo dopuszcza się w terenie zabudowanym malowanie pasów po 2,75 m. Radny Kołodziejczak brał udział w wyznaczaniu linii i rzeczywiście zostały one wykonane na wiadukcie oraz ok. 150 metrów poza nim. Dalsze ich wykonanie nie było możliwe ze względu na zwężenie jezdni. Dodał, że nie będzie komentował jak sprawa ta jest rozwiązywana w innych powiatach. W kwestii tej obowiązują przepisy i do nich się zastosowano.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski przyznał, że nie jest w pełni usatysfakcjonowany z uzyskanej odpowiedzi. Dodał, że jeżeli powiat na remonty wydał 1 mln zł, to on oczekuje informacji, na które drogi i w jakich gminach je wydatkowano. Ponadto na Komisji Infrastruktury i Rozwoju wnioskował on o zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w celu rozpoznania sytuacji. Nie byłoby wówczas żadnych niedomówień. Radni zatwierdzają plan i wykonanie budżetu, mają zatem określone oczekiwania. Zaznaczył także, że na terenie gminy Krzymów oprócz naprawy kilku dziur żaden remont dróg nie został wykonany. Chciałby zatem uzyskać informacje gdzie został wydatkowany 1 mln zł, posiada on bowiem wiedzę, że w innych gminach również nie wykonano żadnych remontów.
 
Pan Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie stwierdził, że można pojechać i sprawdzić, gdzie remonty zostały wykonane. Dodał, że uważa, iż niecelowym jest, aby rada czy też komisja objeżdżała 620 km dróg powiatowych by wskazać wykonawcy gdzie dokładnie ma dokonać naprawy. Zaznaczył, że informował wcześniej, iż jeszcze nie wszystkie remonty zostały wykonane.
 
Radny Bogdan Kołodziejczak stwierdził, że zgłoszony przez niego wniosek wynikał z prośby mieszkańców. Jest to drobna rzecz, jednak jego realizacja ma duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Uważa on więc, że powinien uzyskać jednoznaczną odpowiedź czy wniosek zostanie zrealizowany czy też nie, aby móc taką informację przekazać mieszkańcom.
Odnosząc się do informacji na temat miesięcznych kosztów ponoszonych w związku z wysyłką radnym materiałów w wersji papierowej zapytał, czy w kalkulacji tej uwzględniono koszty pracy pracowników. Poprosił więc aby zarząd oraz radni na komisjach pochylili się nad tym tematem. Zauważył także, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie dotyczące planowanych przez zarząd działań oszczędnościowych w oświacie.
 
Przewodniczący rady stwierdził, iż z odpowiedzi dyrektora ZDP wynikało, że linie na wspomnianej przez radnego drodze nie zostaną wykonane, ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Jeżeli chodzi o analizę kosztów związanych z wysyłką radnym materiałów to można spróbować je ewentualnie zweryfikować. Podkreślił także, że koszty zakupu sprzętu są jednorazowe, natomiast koszty związane z wysyłką materiałów w wersji papierowej powtarzają się.
 
Radny Andrzej Perkowski odnosząc się do tematu malowania na drogach linii rozdzielającej pasy stwierdził, że w przypadku wąskich dróg takie pasy mogą być przyczyną pewnych dylematów. Jako przykład podał sytuację, w której na wąskiej drodze posiadającej namalowaną linię rozdzielająca pasy, zderzyły się dwa samochody jadące w przeciwnych kierunkach. Obaj kierowcy twierdzili, że poruszali się swoim pasem jezdni. Trudno wówczas nawet policji rozstrzygnąć który kierowca zawinił. Przepisy wskazujące minimalną szerokość pasów mają na celu uniknięcie takich sytuacji.
 
Radny Bogdan Kołodziejczak stwierdził, że jeżeli przepisy zabraniają malowania linii na zbyt wąskich drogach być może należałoby je usunąć ze wszystkich dróg, które nie posiadają określonej szerokości. Oznaczać to będzie jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców oraz osób, które wnioskują o ich wykonanie.
 
Pan Władysław Kocaj - wicestarosta koniński poinformował, że osiągnięcie oszczędności w oświacie jest bardzo trudne. Wymaga ono ciągłego monitoringu działań. Podstawą wydatkowania środków są arkusze organizacyjne oraz aneksy do nich. W momencie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych bazuje się na prognozowanych wydatkach, ponieważ nie ma pełnej wiedzy co do ostatecznego naboru do klas pierwszych. Rozstrzygnięcie następuje nieco później. Wówczas możliwe jest dopiero podjęcie decyzji dot. ilości otwieranych klas. Powiat jest w nieco lepszej sytuacji niż gmina. Gmina bowiem musi przyjąć każdego ucznia z danego terenu, niezależnie od tego czy w danej klasie będzie uczyło się jedno czy więcej dzieci. Powiat ma w tej kwestii więcej swobody. Jest on jednak otwarty na wszystkie propozycje, ponieważ głównych sposobem dokonania oszczędności jest jak najlepszy nabór. Na każdego przyjętego ucznia przypada bowiem określona subwencja. Zaznaczył, że finansowanie oświaty jest niedoszacowanie w ok. 30%. Poinformował, że w ZSP w Sompolnie otworzona zostanie nowa klasa przygotowująca do zawodu stolarza. Podjęto bowiem współpracę z zakładem produkującym meble, który to pokryje część kosztów związanych z prowadzeniem tego kierunku. Zaznaczył jednak, że zgodnie z wymogiem komisji egzaminacyjnej egzaminu kończącego tej kierunek należało dobudować kilka nowych stanowisk. Podobnie stanowiska należało dobudować dla kierunku gastronomicznego.
Ponadto w ZSP w Kleczewie powstała klasa o specjalności wojskowo-policyjnej. W ZSE-U w Żychlinie planowane jest otwarcie klasy kształcącej w zawodzie rolnika. Jeżeli nie będzie pełnego naboru na danej specjalności możliwe będzie połączenie kilku klas. Zmniejszy to w pewien sposób koszty. Obecnie pracuje się na arkuszach organizacyjnych oraz wydatkach zaplanowanych w 2014 roku. Obejmują one działania z roku szkolnego, nie kalendarzowego. Arkusze organizacyjne zapewne nie przewidziały wydatków w 100%, będzie jednak możliwość ich anektowania. W okresie wakacyjnym podjęta zostanie dyskusja z dyrektorami szkół na temat kierunków kształcenia oraz ilości uczniów. Zaznaczył, że każde podjęte działanie niesie za sobą określony skutek finansowy. Jeżeli chodzi o oświatę podejmowanych jest wiele takich działań jak realizacja programów unijnych. Powiat włącza się w nie poprzez np. zapewnienie wkładu własnego. Dodał, że działania mające na celu osiągnięcie w oświacie oszczędności za wszelką cenę, byłyby szkodliwe. Sytuacja jest cały czas na bieżąco monitorowana i podejmowane są próby zapewnienia pewnych oszczędności. Podejmowane działania mają na celu zapobiegnięcie wydatkom niecelowym i niezasadnym. Zauważył także, że nauczyciele przechodzą awanse zawodowe, a działań tych nie można im zabronić, pomimo, iż niosą za sobą określone skutki finansowe. Sytuacja ulega więc nieustannym zmianom finansowym.
 
Radny Bogdan Kołodziejczak zauważył, że jego pytanie miało na celu zdobycie informacji, czy w związku z trwającym naborem do szkół sytuacja w oświacie jest monitorowana.
 
Punkt 22
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski powiedział, że kilkakrotnie powracał temat budowy mostu łączącego dwa powiaty - kolski i koniński. Szczególnie miało to miejsce w okresie kampanii wyborczej. Zdaje on sobie sprawę z tego, że nie jest to zadanie powiatu konińskiego. Wnioskował jednak, aby starosta koniński zainteresował się tym tematem i być może w przyszłości taki most mógłby zostać wybudowany.
 
Radny Waldemar Marciniak zauważył, że nie uzyskał odpowiedzi na postawione pytania, tj. dlaczego Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie miała wpływu na wybór Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku", a Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na wybór komisji konkursowej. Bez odpowiedzi pozostawiono również wniosek o wsparcie działań dot. rzeki Noteć. Chciałby on uzyskać informację, czy może liczyć na wsparcie starosty w tej kwestii.
 
Przewodniczący rady wyraził nadzieję, że radny Waldemar Marciniak może liczyć na wsparcie starosty. Stwierdził, że starosta będzie występował do RZGW w sprawie zbiornika Jeziorsko, więc przy okazji może poruszyć sprawę rzeki Noteć.
 
Radna Andżelika Chojnacka przekazała staroście konińskiemu informację o desygnowaniu Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do składu Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku".
 
Radny Marek Górczak przypomniał swoje wcześniejsze pytanie kierowane do starosty konińskiego, dotyczące zatrudnienia pana Józefa Karmowskiego, jego kwalifikacji oraz kariery zawodowej. Z uwagi na brak odpowiedzi w tej sprawie z takim samym pytaniem zwrócił się wcześniej do dyrektora ZDP. Pan Antoni Bąk nie potrafił jednak na nie odpowiedzieć, pomimo faktu, iż to on zatrudnił pracownika na swojego zastępcę. Radny stwierdził, że w dalszym ciągu oczekuje od dyrektora ZDP odpowiedzi na powyższe pytanie.
 
Pan Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie poinformował, że pan Józef Karmowski ukończył studia techniczne o kierunku mechanicznym. Spełniał on wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia na tym stanowisku.
 
Radny Marek Górczak powiedział, że sprawę pozostawia bez komentarza i niech radni sami ocenią tę sytuację. Zapytał jak można zatrudniać osobę nic o niej nie wiedząc. Następnie powiedział, że „karuzela stanowiskowa z członkami PSL-u trwa, a przykładem tego jest pan Bartczak, pan Karmowski". Poinformował, że wczoraj zarząd powiatu podjął uchwałę o powołaniu komisji konkursowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie. Z uwagi na to, że projekt uchwały otrzymał w ostatniej chwili przed posiedzeniem zarządu z nikim nie mógł się porozumieć, zapoznać ze sytuacją we wspomnianej szkole, nie wiedział też kto to jest pani Żaneta Staszak (członek komisji konkursowej) oraz czy osoby ze składu tej komisji spełniają wymagania, które pozwoliłyby na przeprowadzenie konkursu. Wszystko to uznał za ważne, bowiem jeżeli kandydatowi na dyrektora ZSP w Kleczewie stawia się wysokie wymagania, to członkowie komisji konkursowej powinni cechować się równie wysoką znajomością spraw oświatowych i doświadczeniem w tym zakresie. Po podjęciu wspomnianej uchwały zarządu dowiedział się, że sprawa wyboru dyrektora szkoły jest już przesądzona. Na razie nie ma żadnego zgłoszenia, termin składania ofert upływa 30.06.2015 r. i w ostatniej chwili swoją ofertę złoży pani Aneta Szczepaniak (pracownica tamtejszej szkoły). Stwierdził, że ma ona układy z jednym z członków zarządu powiatu i nie ma w tej sprawie nad czym dyskutować, ponieważ ta pani będzie dyrektorem. Zwrócił się do radnych z apelem o wsparcie jego działań zmierzających do tego by „tę karuzelę" zatrzymać. Podkreślił, że konkurs powinien przebiegać zgodnie z prawem. Wśród radnych znajdują się specjaliści w dziedzinie oświaty tj.: pan Andrzej Nowak, pani Elżbieta Raźna i to takie osoby powinny decydować o wyborze dyrektora wspomnianej szkoły.
 
Przewodniczący rady zauważył, że uchwała zarządu powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej została podjęta jednogłośnie. Zapytał zatem czy tak było i radny Marek Górczak potwierdził tę informację. Stwierdził więc, że znając specyfikę samorządu i konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie to organ prowadzący (w tym przypadku zarząd powiatu) desygnuje 3 osoby. Nie zawsze są to osoby, które posiadają kompetencje w zakresie oświaty, ponieważ pozostała część komisji składa się z przedstawicieli: kuratorium, rady rodziców, związków zawodowych, itp. Zachowany jest parytet przedstawicieli 4:3. Przewodniczący wyraził obawę, czy rada może ingerować w kompetencje zarządu i wspierać radnego w tym zakresie. Dodał, że pan Marek Górczak zgłosił swoje uwagi i zapewne duża część rady podziela obawy radnego. Przypomniał również, że w poprzedniej kadencji panowała niepisana zasada, że do każdej komisji konkursowej powoływani byli przedstawiciele rady. Był to dobry obyczaj, który wówczas funkcjonował.
 
Pan Stanisław Bielik - starosta koniński powiedział, że z chwilą ukonstytuowania się zarządu, za zgodą wszystkich jego członków, ustalono, że materiały na zarząd będą dostarczane najpóźniej na pół godziny przed posiedzeniem. Są one wyłożone w sali posiedzeń zarządu po to, by każdy z jego członków mógł się z nimi zapoznać. Taką wspólna decyzję podjął cały zarząd i dotychczas jest to stosowane. Ponadto starosta jako przewodniczący zarządu nigdy nie ogranicza czasu wypowiedzi członków zarządu, ani nie ogranicza czasu analizowania przez nich materiałów. Nie ma sytuacji, w których pośpiesznie podejmowane są decyzje bez znajomości danego zagadnienia. Jeżeli jest potrzeba wprowadzenia innego sposobu dostarczania materiałów członkom zarządu, to oczywiście starosta jest otwarty na każdą zmianę w tym zakresie. Dodał, że zdarzają się sytuacje, iż pracownicy starostwa w ostatniej chwili wprowadzają sprawy pod obrady zarządu. Jeżeli jednak członkowie zarządu będą mieli inne propozycje, w tym zakresie to na najbliższym posiedzeniu zarządu, sprawa ta zostanie przedyskutowana. Zwracając się do radnego Marka Górczaka starosta powiedział, że na posiedzeniu zarządu dyskutowano na temat składu osobowego komisji konkursowej i radny wówczas nie wnosił żadnych uwag. Prosił więc, aby swoimi wypowiedziami nie obrażał innych osób.
 
Następnie głos zabrał pan Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Powiedział, że radny Marek Górczak wielokrotnie na sesji wymieniał jego nazwisko i poddawał w wątpliwość formę jego zatrudnienia na zastępstwo za panią Małgorzatę Hopen oraz jego kompetencje. Sprawę zatrudnienia wyjaśnił już starosta. Jeśli chodzi natomiast o kompetencje to poinformował, że jest magistrem administracji o specjalności zarządzanie w administracji publicznej oraz posiada uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą. Jako były burmistrz miasta Rychwała zarządzał oświatą. W gminie tej funkcjonuje 8 szkół podstawowych, jedno gimnazjum oraz jedno przedszkole. Zajmował się więc na co dzień sprawami oświaty. W czasie, kiedy były przeprowadzane ważne dla naszego państwa 4 reformy administracyjne, w gminie tej tworzone było gimnazjum. Poradził on sobie ze wszystkimi problemami. Rychwalskie gimnazjum nie odbiegało w niczym od innych placówek oświatowych funkcjonujących w bogatszych gminach. Podkreślił, że oświata zawsze była mu bliska. Wyraził przekonanie, że starosta podjął słuszną decyzję zatrudniając go w starostwie na czas zastępstwa. Powierzone mu obowiązki wykonuje rzetelnie. Jest człowiekiem prawdy, honoru i pracowitości. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że jest już ustalony wynik konkursu, o którym była wcześniej mowa. Uważał, że z żadnej ze stron nie może być nacisku na prace komisji konkursowej. Termin składania ofert na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie upływa 30.06.2015 r. o godz. 15-tej. Żadnemu z kandydatów nie wolno utrudniać złożenia dokumentów. Do godz. 14.30 wpłynęła 1 oferta. Nie wie on ile ofert jeszcze wpłynie. Jest zdumiony, że pan Górczak mówi, iż jutro złoży ofertę pani Szczepaniak i to ona zostanie dyrektorem. Jutro nikt nie ma prawa złożyć oferty, ponieważ termin upływa w dniu dzisiejszym o godz. 15.00. Zapewnił, że zrobi wszystko, żeby oświata w powiecie konińskim funkcjonowała prawidłowo. W dalszej swojej wypowiedzi poinformował, że odwiedził wspólnie z wicestarostą wszystkie placówki oświatowe w powiecie konińskim. W związku z tym, że 80 % środków oświatowych to koszty płacowe, dyrektorzy szkół poproszeni zostali o racjonalizację zatrudnienia i wyjaśniono na czym ta racjonalizacja miałaby polegać. Kończąc swoją wypowiedź zapewnił, że konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie zostanie przeprowadzony rzetelnie, a on osobiście będzie pracował w komisji zgodnie z własnym sumieniem.
 
Radny Waldemar Marciniak powiedział, że dobrze byłoby, aby w przyszłości starosta, zgodnie z tradycją rozmawiał z właściwą merytorycznie komisją rady, tak przy powoływaniu kapituły „Powiatowy Rolnik Roku" jak i przy powołaniu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych. Nikt nie będzie zastanawiał się wtedy, co tak naprawdę „w trawie piszczy". Stwierdził, że jeżeli nikt nie pyta radnych o nic to być może coś jest na rzeczy. Może więc warto z radnymi rozmawiać, aby uniknąć niedomówień.
 
Radny Andrzej Nowak powiedział, że zarówno pan Jan Bartczak, pan Władysław Kocaj - wicestarosta i pan Stanisław Bielik starosta koniński składają te same deklaracje i są one dobre, pocieszające dla rady. Ten moment sesji natomiast daje mu nieco inne światło na punkt obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podczas którego zaprezentowany został dokument zawierający wystąpienie nauczycieli ZSP w Kleczewie, adresowany do przewodniczącego rady Janusza Stankiewicza, który to przekazał go do komisji oświaty. Z jednej strony, zgodnie z literą prawa powołana została komisja konkursowa. Takie prerogatywy zarząd powiatu posiada i nie musi tego konsultować. Można by jednak powiedzieć, że niezgodnie z prawem nauczyciele zabrali głos w sprawie konkursowej pisząc dane pismo. Chociaż może to jest niezgodnie z literą prawa, ale zgodnie z duchem prawa. Gdyby bowiem procedura powołania dyrektora była nieco inna, pomimo, iż obecnie inna być nie może ponieważ konkurs musi się odbyć, jednak gdyby powierzano obowiązki dyrektora to organ prowadzący ma obowiązek zasięgnięcia opinii od rady pedagogicznej o kandydacie, któremu stanowisko to chce powierzyć. Z toku zaistniałej dyskusji radny wnioskuje, że sytuacja w tym środowisku jest niejasna. Rada pedagogiczna chce wskazać kandydata, za którym się opowiada i ma pewne powody do niepokoju. Na ile te powody są uzasadnione tego do końca nie wiadomo. Niepokoje te również pan Marek Górczak próbował wyeksplikować. Tworząc obraz tej dyskusji należy, biorąc pod uwagę literę prawa, dołożyć kryterium skrajnego niepokoju albo kryterium zaufania. Rada w żaden sposób nie może zakwestionować decyzji zarządu, zatem wiele będzie zależało od postawy osób, biorących udział w procedurze konkursowej. Radni mogą jedynie wierzyć w to, że zwyciężą reguły sprawiedliwości.
 
Radna Andżelika Chojnacka podkreśliła, że w ubiegłej kadencji była zaangażowana w rozwiązanie problemu jaki miał miejsce w szkole w Kleczewie. Zaapelowała więc, aby komisja konkursowa dołożyła staranności i sumienności oraz profesjonalizmu, by szkoła ta zaczęła funkcjonować właściwe, w dobrej atmosferze i z dala od mobbingu.
 
Punkt 23
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął X sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
starszy specjalista
Biuro Rady
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-04 12:08:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-04 12:08:41)
Lista wiadomości