logo
logo bip
Protokół nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 maja 2015 roku
BR.0002.4.2015
Protokół nr IX/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 28 maja 2015 roku
 
IX sesja odbyła się 28 maja 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1400 do godz. 1505 .
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
W związku z brakiem uwag do porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej".
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
10. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
11. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjecie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że dotyczy om przyjęcia protokołu z VIII obrad Rady Powiatu Konińskiego. Protokół z VIII sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia sesji żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag do protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z VIII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za" przyjęła protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 kwietnia 2015 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4 porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie o zabranie głosu poprosił starostę konińskiego Stanisława Bielika.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński omówił sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
Następnie poinformował, że 13 maja br. w Kramsku odbyły się powiatowo-gminne obchody zakończenia II wojny światowej. Natomiast w dniach od 18 do 28 maja br. odbywał się plener malarski zorganizowany przez panią Halinę Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. W plenerze tym uczestniczyło 15 malarzy, a obrazy przez nich pozostawione częściowo były eksponowane podczas wernisażu w Konińskim Domu Kultury. Wystawa zostanie również zorganizowana we wrześniu br. podczas obchodów 25-lecia Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
Przedstawiciele powiatu uczestniczyli w kilkunastu uroczystościach związanych z Dniem Strażaka oraz z Obchodami Święta Konstytucji 3 Maja.
Starosta zaprosił na Powiatową Letnią Spartakiadę Mieszkańców Wsi, która odbędzie się w dniach 30-31 maja br., w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Chęć uczestnictwa w zawodach zgłosili zawodnicy z 8 gmin powiatu konińskiego. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji 14 czerwca br. w Żerkowie będą walczyli o Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Spartakiada ta ma wpływ na klasyfikację we współzawodnictwie o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Starosta poinformował także Regionalnych Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, które odbędą się 31 maja br. w Krzymowie.
Następnie stwierdził, że w miarę wpływania z poszczególnych gmin uchwał w sprawie pomocy finansowej na zadania z zakresu drogownictwa, inwestycje te będą wprowadzane do budżetu powiatu. Obecnie jedynie gmina Kazimierz Biskupi dostarczyła uchwałę, w której zadeklarowała pomoc finansową w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Kazimierz Biskupi - Nieświastów w miejscowości Warznia. Powiat na zadanie to przeznaczy również 95.000,00 zł.
Starosta zaznaczył, że w zmianach w budżecie zaproponowana zostanie kwota 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentacje na zadania drogowe uzgodnione wcześniej podczas spotkań z wójtami i burmistrzami, tj. na:
- przebudowę ulicy Klasztornej w Kazimierzu Biskupim,
- przebudowę drogi Krzymów - Paprotnia na długości 2,2 km,
- odtworzenie nawierzchni na drodze Babia-Barłogi na długości 2,4 km (gm. Rzgów)
- odtworzenie nawierzchni na drodze Lisewo -Gawrony na długości 2,5 km (gm. Skulsk)
- położenie nowej nawierzchni na drodze Nowa Wieś - Kazubek na długości 2,0 km (gm. Sompolno)
- budowę chodnika przy drodze Żychlin - Stare Miasto na długości 2,4 km (gm. Stare Miasto)
- przebudowę ciągu drogowego w Licheniu od ronda do hotelu na odcinku o długości 1,6 km
- uregulowanie stanu prawnego drogi Przytuki - Złotkowy (gm. Kleczew).
Ponadto powiat przystępuje do przygotowania dokumentacji na zadania, które we wrześniu będą mogły zostać zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli na przebudowę drogi Grąblin - Wola Podłężna oraz drogi Stare Miasto - Lisiec Wielki.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że Rada Gminy w Krzymowie wcześniej zadeklarowała pomoc finansową dla powiatu konińskiego na uzgodnione zadanie drogowe. Ponadto podczas zebrania wiejskiego w Paprotni zadeklarowano pomoc z funduszu sołeckiego. Radny zapytał na jakim etapie realizacji jest to zadanie oraz czy porozumienie z gminą zostało już podpisane. Następnie poprosił, aby szybciej realizować wszystkie zaplanowane w powiecie inwestycje drogowe. Przyczyni się to do uzyskania w przetargach niższych kosztów ich realizacji.
 
Stanisław Bielik starosta koniński stwierdził, że w budżecie powiatu zapisane zostaną środki na opracowanie dokumentacji na zadania drogowe. Dopiero po przygotowaniu dokumentacji możliwe będzie przystąpienie do realizacji. Zaznaczył, że podziela pogląd radnego, iż korzystniejszym byłoby jak najszybsze rozpoczęcie zaplanowanych zadań. Dodał, że podejmowane są rozmowy z gminami, mające na celu zawarcie porozumień i przystąpienie do inwestycji. Jak dotąd jedynie Gmina Kazimierz Biskupi podjęła stosowną uchwałę. Do czasu podjęcia przez pozostałe gminy podobnych uchwał, w budżecie powiatu nie można zaplanować środków. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zadań jest podjęcie przez rady gmin uchwał o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zauważył, że Rada Gminy w Krzymowie podjęła uchwałę o zabezpieczeniu środków w budżecie na uzgodnione zadanie. Należy zatem podpisać stosowne porozumienie.
 
Skarbnik powiatu poinformował, że zapisanie pieniędzy w budżecie Gminy Krzymów nie wystarczy i rada gminy musi podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej. Wówczas dane zadanie będzie mogło zostać wprowadzone do budżetu powiatu. Kolejnym etapem natomiast będzie podpisanie porozumienia. Zaznaczył, że do powiatu nie wpłynęła stosowna uchwała z Gminy Krzymów.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak odnosząc się do informacji na temat trwających jeszcze uzgodnień z gminami nt. inwestycji drogowych oraz brakiem konkretnej ich realizacji stwierdził, że jego zdaniem realizacja tych inwestycji nastąpi zbyt późno. Uważa on, że ustalenia powinny być bardziej konkretne i precyzyjne.
Następnie zapytał ile osób zatrudnionych w starostwie oraz jednostkach organizacyjnych osiągnęło już wiek emerytalny i mogłoby przejść na emeryturę.
 
Punkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej".
 
Przystępując do realizacji 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej" został radnym przekazany w materiałach sesyjnych.
Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc kolejno przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona przez Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez jej przewodniczącego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej". W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwałą została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr IX/39/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej" stanowi załącznik nr 7 cd.1, cd.2, cd.3, cd.4 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji.
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały, a dotyczyły one:
- zwiększenia dochodów o kwotę 24.500,00 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - 20.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie - 4.500,00 zł;
- zwiększenia dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;
- zwiększenia dochodów o kwotę 95.000,00 zł w związku z otrzymaną uchwałą Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227P Warznia - Nieświastów - Kazimierz Biskupi na odcinku o dł. 0,380 km".
Ponadto w ramach autopoprawek zwiększone zostają wydatki budżetu na zadania wynikające z tytułu otrzymanych dotacji oraz wydatki w kwocie 340.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, a także 190.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Warznia - Nieświastów (w tym 95.000,00 zł to otrzymana pomoc finansowa, natomiast pozostałe 95.000,00 zł to udział własny powiatu).
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem przewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski, stanowi załącznik nr 8 ·do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr IX/40/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że dochody ogółem zwiększa się o kwotę 126.500,00 zł, dochody bieżące o kwotę 31,500,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 31.500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 95.000,00 zł. Ponadto wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 371.500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 31.500,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 340.000,00 zł. Wynik budżetu, przychody budżetu oraz wolne środki zmniejsza się o kwotę 245.000,00 zł.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą przedstawił przewodniczący Komisji Andrzej Kłosowski stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 21 głosami „za".
 
Uchwała nr IX/41/3015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 9
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Stanisław Bielik - starosta koniński odnosząc się do wypowiedzi radnego Waldemara Marciniaka stwierdził, że on również chciałby, aby powiat mógł jak najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji drogowych. W takich gminach jak np. Rychwał, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Wierzbinek można już przystąpić do prac, ponieważ są już przygotowane dokumentacje na zaplanowane zadania. Starosta rozmawiał już na temat podjęcia przez rady gmin uchwał dotyczących współfinansowania zadań drogowych. Jednak jedynie w gminie Kazimierz Biskupi stosowna uchwała została podjęta. Z gminami, które posiadają stosowną dokumentacje można podpisać porozumienia. Osiem gmin, o których informował wcześniej podczas przedstawiania sprawozdania z działalności zarządu nie posiadają jeszcze dokumentacji na uzgodnione zadania. Starosta postara się, aby zostały one jak najszybciej opracowane, a tym samym by uzgodnienia mogły zostać w miarę szybko zrealizowane.
Odpowiadając na pytanie dotyczące ilości zatrudnionych osób w wieku emerytalnym poinformował, że nie prowadzi statystyki w tej materii. Uważa on także, że prowadzenie takiej statystyki jest niezasadne. Podkreślił, że osiągnięcie wieku emerytalnego upoważnia pracownika, a nie zobowiązuje do przejścia na emeryturę. Jeżeli natomiast pracownik złoży wniosek o przejście na emeryturę podejmowane są działania w celu skompletowania właściwej dokumentacji. Dodał także, że posiada wątpliwości, co do możliwości ujawniania danych dotyczących osób w wieku emerytalnym.
 
Radny Andrzej Perkowski zapytał czy przekazano gminom informację dotyczącą konieczności podejmowania przez nie uchwał w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadania drogowe oraz czy prowadzono z nimi rozmowy już po dokonaniu uzgodnień. Stwierdził, że być może gminy oczekują od powiatu na pewne działania czy też stosowne informacje. Dodał, że należy zwrócić się do gmin z zapytaniem czy są w stanie podjąć już uchwały dotyczące dofinansowania.
 
Starosta koniński odpowiedział, że rozmawia on z gminami na co dzień. W ostatnim tygodniu rozmawiał z Gminą Rychwał, Wierzbinek, Wilczyn, Kazimierz Biskupi. Dyskusja toczy się głównie na temat wysokości dofinansowania. Nie można na gminach wymuszać podjęcia określonej uchwały. Powiat będzie wykonywał pracę w miarę możliwości finansowych. Wcześniejsze uzgodnienia z gminami dotyczyły zadań na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Powiat w roku bieżącym może przeznaczyć na nie ok. 4 mln zł. Dlatego też starosta wnioskował do gmin o współfinansowanie tych zadań w 50%. Jeżeli chodzi o 8 gmin, o których informował wcześniej chciałby opracować dokumentacje. Wówczas dopiero możliwe będzie podjęcie prac. Dokumentacje za inwestycje powiat wykona z własnych środków, później natomiast podjęte zostaną rozmowy z gminami odnośnie konkretnego dofinansowania.
 
Przewodniczący rady zauważył, że w okresie, w którym odbywa się sesja rady powiatu, odbywają się także sesje rad gmin, więc być może do następnej sesji wpłyną już uchwały z gmin dotyczące pomocy finansowej.
 
Punkt 10
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał czy powiat posiada informację na temat podejmowanych przez gminy uchwał oraz terminów, w których się to odbywa. Stwierdził, że jeżeli rzeczywiście gminy planują podjęcie danych uchwał to powiat powinien to wiedzieć.
 
Przewodniczący rady stwierdził, że każda uchwała przed podjęciem jest projektem uchwały. Dopiero po sesji podjęte uchwały są podpisywane. Zaznaczył, że jeżeli gminy podjęły ostatnio uchwały o udzieleniu pomocy finansowej to do starostwa wpłyną one zapewne w przyszłym tygodniu.
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, że porządek sesji danej gminy jest znany przed obradami.
 
Przewodniczący rady zaznaczył, że porządek sesji może ulec zmianie i jego ostateczny kształt w poszczególnych gminach nie jest obecnie znany.
 
Starosta koniński poinformował, że posiada informację, iż w czerwcu w gminach będą odbywały się sesje. Do starostwa nie wpływa jednak ich porządek.
 
Radny Grzegorz Maciejewski poinformował, że Wójt Gminy Kazimierz Biskupi został poinformowany przez starostę o tym, że będzie współfinansowana i realizowana inwestycja na drodze powiatowej w miejscowości Warznia. Gmina posiadała już wcześniej zabezpieczone środki na pomoc finansową dla powiatu. Proces realizacji zadania zdaniem radnego przebiegał prawidłowo. Najpierw uzgodniono, który obiekt drogowy zostanie wyremontowany i ustalono zakres prac. Następnie wójt został poinformowany przez starostę o wysokości kosztów, a następnie ustalono kwotę dofinansowania. Kolejno Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę dotyczącą pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. W tym przypadku nastąpił więc właściwy przepływ informacji. Radny uważa także, że proces inwestycyjny został prawidłowo przeprowadzony. Jeżeli w planach znalazły się inwestycje, na które nie było wcześniej przygotowanych dokumentacji - to w roku bieżącym nastąpi ich opracowanie oraz zabezpieczenie określonych środków w budżetach gmin.
 
Przewodniczący rady zauważył, że w związku z tym, iż sesja Rady Gminy Kazimierz Biskupi odbyła się wczoraj, stosowna uchwała zdążyła wpłynąć do starostwa.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zaprosił wszystkich obecnych na IX Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, które odbędą się 31 maja o godzinie 14.00 w Krzymowie. Zawody te odbywają się pod patronatem Starosty Konińskiego oraz Wójta Gminy Krzymów. Następnie przedstawił program imprezy.
 
Radny Marek Górczak przypomniał, że na ostatniej sesji zgłosił problem dotyczący wieży widokowej w Paprotni. Zauważył on wówczas, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie jest tą kwestią zainteresowany i oznajmił, że swoje zadania wypełnił prawidłowo. Radny przyznał, że warto było zgłosić ten problem. Około godziny po sesji na wieży widokowej pojawili się robotnicy. W wyniku ich działań przykręcono wiele śrub, wzmocnień, zamontowano profile wzmacniające pod schodami, wypolerowano poręcze i barierki. Zauważył, że pomimo, iż w opinii fachowców stan wieży był tak dobry, to konieczne było dokonanie dodatkowych prac. Radny przyznał, że osiągnął swój cel, a to wszystko dla bezpieczeństwa na tym obiekcie.
Następnie stwierdził, że podziela zdanie radnego Waldemara Marciniaka, iż pomimo upływającego czasu niewiele zostało wykonane, jeżeli chodzi o zadania drogowe. Być może winę za to ponoszą wszyscy tj. rada powiatu, Komisja Rozwoju i Infrastruktury, Zarząd Dróg Powiatowych, starosta. Radny uważa, że prace powinny rozpocząć się jak najszybciej. Poinformował, że dzisiaj zarząd powiatu podjął uchwałę zmieniającą regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Od 1 czerwca br. będzie powołany zastępca dyrektora ZDP. Być może usprawni to wszystkie działania. Radny stwierdził, że był przeciwny tworzenia dodatkowego stanowiska. Obecny dyrektor zarządza na tyle sprawnie, że nie jest konieczne powoływanie jego zastępcy. Następnie zapytał ile osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracuje obecnie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie oraz w jakim trybie nastąpi powołanie zastępcy dyrektora. Dodał on również, iż dowiedział się, że stanowisko zastępcy dyrektora zostanie powierzone panu Józefowi Karmowskiemu. Zapytał zatem jakie te kandydat ma kompetencje oraz przygotowanie do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora. Radny uważa, że doświadczenie samorządowe nie może stanowić warunek wystarczający.
 
Przewodniczący rady przyznał, że cieszy go fakt, iż wniosek radnego dotyczący wieży widokowej wywołał tak szybką reakcję. Zapytał radnego czy chciałby usłyszeć odpowiedź na swoje pytanie po krótkiej przerwie.
 
Radny Marek Górczak stwierdził, że nie oczekuje dokładnej informacji a jedynie ogólnej na temat ilości osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Następnie przewodniczący rady ogłosił 5- minutową przerwę.
 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady udzielił głosu radnej Marii Wróbel.
 
Radna Maria Wróbel poinformowała, że w sesji uczestniczy pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Poprosiła więc o udzielenie jej głosu.
 
Przewodniczący rady udzielił głosu pani Marii Karczewskiej - zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa.
 
Pani Maria Karczewska - zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w imieniu dyrektora oraz pacjentów podziękowała za dotację udzieloną szpitalowi. Umożliwi ona przygotowanie 6 łóżek intensywnej terapii oraz rozbudowę oddziału. Podkreśliła, że obecnie na oddziale znajduje się 10 łóżek, natomiast w sytuacjach kryzysowych można uzupełnić je o dwa dodatkowe stanowiska. Zapotrzebowanie jest tak duże, że te dwa dodatkowe stanowiska od początku roku były zajęte. Poinformowała, że koszt jednego stanowiska intensywnej terapii to 310.000,00 zł.
 
Stanisław Bielik starosta koniński poinformował, że obecnie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie zatrudnionych jest 21 osób, w tym 14 na stanowiskach administracyjnych, natomiast pozostałe 7 osób należy do ekipy wykonującej bieżące naprawy na drogach powiatowych.
 
Punkt 11
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął IX sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
starszy specjalista
Biuro Rady
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-17 12:57:01)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-17 12:57:01)
Lista wiadomości