logo
logo bip
Protokół nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 30 kwietnia 2015 roku
BR.0002.3.2015
 
Protokół nr VIII/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 30 kwietnia 2015 roku
 
VIII sesja odbyła się 30 kwietnia 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1320 .
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
 
W sprawie porządku obrad głos zabrał starosta koniński, który wniósł o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 13 jako punkt 14 następujące zagadnienie:
„14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)"."
Wyjaśnił, że Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, aby wdrożyć realizację projektu pt; „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, przedłożyć Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu stosowną uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, którym w tym przypadku jest Rada Powiatu Konińskiego.
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowane wniosek starosty. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku rada powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami za przyjęła wniosek starosty konińskiego wprowadzając tym samym zmianę do porządku obrad.
 
Przewodniczący rady poinformował, że obrady przebiegać będą według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego w 2014 r.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2014.
8. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2014.
9. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2014 r.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
11. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2014 r.
12. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)".
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
16. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
17. Zamknięcie obrad.
 
Punkt 3
Przyjecie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że dotyczy om przyjęcia protokołu z VII obrad Rady Powiatu Konińskiego. Protokół z VII sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia sesji żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag do protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z VII sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 24 głosami „za" przyjęła protokół nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 marca 2015 r.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4 porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie o zabranie głosu poprosił starostę konińskiego Stanisława Bielika.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik poinformował, że w okresie międzysesyjnym zarząd powiatu przekazał do wykonania określonym adresatom uchwały podjęte na sesji 31 marca br. Ponadto przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał oraz w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)". Przyjął również 5 rocznych sprawozdań oraz 2 informacje. W okresie sprawozdawczym zarząd powiatu podjął 17 uchwał. Wśród nich starosta wymienił uchwały w sprawie:
- użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 - zarząd przychylił się do prośby Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego. Pomieszczenie to będzie użytkowane wspólnie z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych;
- przekazania składników majątkowych - zarząd postanowił przekazać Regionalnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych meble biurowe, które nie są wykorzystywane w Starostwie, a ze względu na dobry stan mogą być przeznaczone do dalszego użytkowania;
- nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" - przyznano odznaczenia w uznaniu za zaangażowanie w rozwój honorowego krwiodawstwa, za wkład w rozwój i funkcjonowanie organizacji pozarządowych, za zaangażowanie w rozwój kultury i jej propagowanie wśród dzieci i młodzieży, za wspieranie samorządu powiatu konińskiego w realizowaniu jego zadań, za działalność w ochotniczej i zawodowej straży pożarnych, za działalność na rzecz bibliotekarstwa i upowszechniania czytelnictwa;
- oddania pomieszczenia biurowego do korzystania w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 - uchwała ta dotyczy przedłużenia umowy dotyczącej udostępnienia pomieszczenia biurowego na rzecz Banku Pocztowego S.A. w celu zapewnienia płynnej obsługi kasowej klientów urzędu;
- wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 - zarząd wyraził zgodę na przedłużenie wynajmu pomieszczeń biurowych firmie „GEO-INVEST" oraz „GEO-ECO II";
- likwidacji składników majątkowych - wyrażono zgodę na likwidację 10 składników zużytego sprzętu informatycznego oraz nienadających się do dalszej eksploatacji 34 elementów infrastruktury biurowej;
- przekazania składników majątkowych - zarząd postanowił przekazać Stowarzyszeniu „Aktywni Rodzice" w Głodnie meble biurowe, które nie są wykorzystywane w urzędzie, a ze względu na dobry stan mogą zostać przekazane do dalszego użytkowania.
Ponadto starosta poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się następujące wydarzenia:
- 17 kwietnia br. w sali balowej Pałacu Bronikowskich w Żychlinie nastąpiło Podsumowanie Roku Sportowego 2014. W trakcie uroczystości profesor Maciej Tomczaka - wykładowca Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wygłosił wykład na temat: „Międzypokoleniowe zmiany w poziomie wykonania czynności ruchowych". Ponadto wręczone zostały nagrody pieniężne oraz rzeczowe za najlepsze wyniki sportowe sportowców oraz trenerów z powiatu konińskiego. Nagrody finansowe odebrali szkoleniowcy: Zdzisław Nowak (karate), Arkadiusz Roszak i Tadeusz Piguła (szermierka) i Andrzej Goiński (boks), a także zawodniczki karate Martyna Albanowska i Natalia Nowak, szermierze Damian Dzwoniarski i Adrian Stanisławski oraz pięściarz Igor Jakubowski. Nagrody rzeczowe trafiły natomiast do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego WILKI Wilczyn, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz trenerów: Jarosława Drewnikowskiego i Sławomira Woźniaka. Za udział we współzawodnictwie LZS o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego statuetki oraz dyplomy otrzymało gimnazjum w Starym Mieście, Wysokiem, Mąkolnie, Golinie i Rychwale oraz KS GÓRNIK KONIN, UKS SMECZ KONIN, KKPK MEDYK KONIN, LUKS WILKI WILCZYN, LZS POLONIA GOLINA, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 12 w Koninie. Wyróżniono również wójtów i burmistrzów z gminy Rychwał, Wilczyn, Kleczew, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Golina, Ślesin, Sompolno, Kramsk i Krzymów. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Radę Wojewódzką LZS odznak za wkład w rozwój i promocję sportu w powiecie konińskim. Złotą odznakę otrzymał pan Henryk Działak - dyrektor OSiR w Wilczynie, srebrną natomiast pan Andrzej Sieradzki - wychowawca z WTZ nr 12 w Koninie.
- 20 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie odbyły się obchody Światowego Dnia Ziemi oraz Podsumowanie IX edycji akcji „Drzewko za butelkę". Tegoroczne obchody Dnia Ziemi odbywały się pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła" i skoncentrowane były na odnawianych źródłach energii. Do akcji „Drzewko za butelkę" włączyło się 12 placówek oświatowych z powiatu konińskiego oraz Pogotowie Opiekuńcze w Koninie. Najlepszy wynik w zbiórce uzyskało Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, które zebrało prawie 47 tyś. nakrętek i butelek. W całej akcji zebrano prawie 570 tysięcy butelek i nakrętek. Za ich sprzedaż wsparty został zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Kolejno starosta poinformował, że podjęto decyzję o wznowieniu Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych. Impreza ta podobnie jak przed przerwą realizowana będzie z udziałem Gminy Kleczew. Szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, stowarzyszenia mogą dokonywać zgłoszeń do 31 maja br. Impreza odbędzie się 8 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Kleczewie
Starosta poinformował także, że wniosek Powiatu Konińskiego dotyczący dofinansowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, został rozpatrzony pozytywnie. Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości wnioskowanej kwoty, czyli tj. 80%. wartości zadania. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia to 153.750,00 zł , natomiast z własnych środków powiat będzie musiał przeznaczyć 30.750,00 zł. Przetarg na realizację wygrała firma AM Trans Progres, która przez wiele lat zajmowała się zbiórką, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych.
Następnie przekazał, że 13 maja br. Gmina Kramsk organizuje obchody rocznicowe upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Powiat Koniński również włączy się w te obchody. Uroczystość rozpocznie się o godz. 19.00 przed kościołem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku.
Ponadto od 18 do 28 maja br. w Ślesinie odbędzie się Plener Malarski, którego patronem tradycyjnie jest pani Halina Wójcik dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. 21 maja o godzinie 17.00 w Konińskim Domu Kultury odbędzie się wernisaż obrazów, które powstaną w trakcie pleneru, a także wykonanych wcześniej przez znanych polskich artystów.
 
W tym momencie na posiedzenie przybył radny Wiesław Bednarek.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad nikt z radnych nie zabrał głosu.
 
Punkt 6
Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego w 2014 r.
 
Przystępując do rozpatrzenia 6. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego w 2014 r." radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez jej przewodniczącą Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem rocznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego w 2014 r."
 
Punkt 7
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2014.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2014" wraz z zawiadomieniem o sesji. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Powyższe sprawozdanie było rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez jej przewodniczącą Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak odnosząc się do zawartej w sprawozdaniu informacji nt. przesyłek zwierząt do innych krajów zapytał czy zwierzęta oraz produkty rolne są wysyłane z powiatu konińskiego czy też Inspekcja Weterynaryjna pełni zadania usługowe wobec innych placówek. Następnie zapytał jakie zwierzęta, oprócz świń, przeznaczane były w roku ubiegłym do uboju.
 
Pan Ireneusz Szeliński Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiedział, że przedłożone sprawozdanie dotyczy powiatu konińskiego, zatem wszystkie dane w nim zawarte dotyczą działalności podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych z terenu powiatu. W związku z dużą produkcją rolną produkty z powiatu wysyłane są do wielu krajów i przestawione to zostało m.in. w sprawozdaniu. Odpowiadając na kolejne pytanie poinformował, że na terenie powiatu konińskiego znajduje się jedna ubojnia świń. Na potrzeby własne natomiast ubijane są zazwyczaj świnie, a czasami cielęta.
 
W związku z brakirm chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2014."
 
Punkt 8
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2014.
 
Przystępując do rozpatrzenia 8. punktu porządku obrad przewodniczacy rady poinformowal, że Państwo Radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2014" wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał ten stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiona przez jej przewodniczącą Andżelikę Chojnacką stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2014."
 
Punkt 9
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2014 r.
 
Przystępując do rozpatrzenia 9. punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2014 r." radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Stamnowi ono załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiona prze radną Elżbietę Raźną - przewodniczącą tej Komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w 2014 r."
 
Punkt 10
Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że „Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie" radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Sprawozdanie, o którym mowa, było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez radną Marię Wróbel - przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak odnosząc się do zawartych w sprawozdaniu zestawień środków finansowych przekazywanych przez gminy na rzecz utrzymania PCPR oraz ilości konsultacji udzielanych przez PCPR w poszczególnych gminach zapytał, czy pomiędzy danymi wartościami występuje określona korelacja tj. czy wysokość środków otrzymywanych z gmin ma bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy z poradami specjalistów, a także czy występują inne kryteria decydujące o ilości porad w poszczególnych gminach.
 
Pani Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie odpowiedziała, że sposób ustalenia partycypacji samorządów gminnych w kosztach działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej ustalony został wiele lat temu. Kwoty przekazywane przez poszczególne gminy wynikają z przelicznika korelującego z liczbą mieszkańców danej gminy. Kwoty przekazywane przez poszczególne gminy wynoszą od ok. 1.500 zł do ok. 4.000 zł rocznie i nie mają wpływu na liczbę i dostęp do specjalistów. Mieszkańcy gmin mają dostęp do specjalistów natomiast wizyty specjalistów umawiane są w zależności od zgłoszonych potrzeb za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej.
 
Radny Andrzej Nowak stwierdził, że posiadał wiedzę na temat kryteriów przedstawionych przez panią dyrektor. Sądził on jednak, że powyższe różnice związane są z pieczą zastępczą i funkcjonowaniem opłat poszczególnych gmin. Zaznaczył, ze opłaty te są zróżnicowane i wynoszą od 1.200 zł do 34.000 zł.
 
Pani Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie poinformowała, że w zestawieniu opłat gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej ujęta jest część gmin tj. bez gminy Grodziec. Gminy zobligowane są do partycypacji w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu konińskiego. Opłaty te różnicowane są w ciągu trzech lat, tj. w pierwszym roku wynoszą 30% kosztu pobytu dziecka, w kolejnym - 40%, natomiast w następnym 50%. Jeżeli zatem w ciągu trzech lat gmina we współpracy z PCPR nie umożliwi powrotu dzieci do rodzin biologicznych wówczas ponosi 50% kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Opłaty liczone są comiesięcznie w stosunku do każdego dziecka. Większe opłaty niektórych gmin np. Gminy Ślesin mogą wynikać z tego, że gmina ta dotknięta jest największymi problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub też służby społeczne we współpracy z kuratorami najbardziej intensywnie monitorują rodziny.
 
Przewodniczący rady zaznaczył, że gmina Ślesin posiada największą liczbę mieszkańców wśród gmin powiatu konińskiego.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań w roku 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie".
 
Punkt 11
Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2014 r.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewondiczący rady poinformował, że radni wraz z zawiadaminiem o sesji otrzymanli „Informację z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2014 r." Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Powyższa informacja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Poprosił więc jej przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez jej przewodniczącego Mieczysława Andrzejewskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Radny Marek Górczak poruszył kwestię związaną ze zrealizowanymi na terenie gminy Krzymów inwestycjami polegającymi na budowie wieży widokowych - na Zlotej Górze oraz w Paprotni. Informacje na ten temat przekazywane były m.in. w presie lokalnej. Radny zaznaczył, że niektórzy nawiązywali do tych zadań w swoich ulotkach wyborczych.
Radny zainteresował się tematem pod wpływem sygnałów mieszkańców, którzy zgłaszali zły stan techniczny wieży w Paprotni. Radny zaznaczył, że był przeciwny budowy pierwszej wieży w rezerwacie chronionym Złota Góra. Ponadto z projektem tym nie zgodziła się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. Postanowiono jednak, że wieża widokowa powstanie. Po wybudowaniu pierwszej wieży szybko przystąpiono do budowy kolejnej - w Paprotni. Według zamysłu wójta i innych osób trzecia wieża miała powstać w Szczepidle. Radny uważa, że budowa wieży w Paprotni w odległości kilku kilometrów od tej w rezerwacie była nieporozumieniem i niecelowym wydaniem ponad 300.000 zł. Wieża w Paprotni oddana do użytku została wiosną br. Już w trakcie jej budowy pojawiały się zgłoszenia, co do jakości wykonywanych prac. Na kilka dni przed oddaniem do użytku wieży radny w imieniu własnym oraz mieszkańców zgłosił telefonicznie pani Elżbiecie Olszowskiej Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, że wieża została wykonana w sposób skandaliczny i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Poprosił o osobiste skontrolowanie tej budowli. Pani Olszowska oświadczyła, że nie ma żadnych uwag, co do odbioru technicznego przeprowadzanego przez jednego z inspektorów, co do których ma ona zaufanie. Oznajmiła także, że nie zamierza nigdzie się wybierać i oglądać tej budowli. Poinformowała również, że wieża została odebrana bez uwag, a przez kilka dni mogła ulec destrukcji.
Radny uważa, że wieża jest budowlą, która powinna przetrwać wiele lat. Obecnie na wieży schody są poobrywane, a balustrady się chwieją. Odwiedzający nazywają ją wieżą śmierci. Dodał, że w związku z rażącym naruszeniem prawa budowlanego oraz nieprawidłowościami w projekcie prosi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o natychmiastową interwencję i podjęcie stosownych działań zapobiegających utracie zdrowia, a nawet życia. Zaznaczył także, że sprawę wieży widokowej w Paprotni przekazał konińskim mediom jednak bez odzewu z ich strony. Radny zaapelował do starosty, aby w przypadku udzielenia dofinansowania na określone zadanie kontrolować, czy pieniądze te zostały właściwie wydatkowane.
Dodał, że dziwi go fakt, iż parlamentarzyści ziemi konińskiej oraz radni sejmiku województwa wielkopolskiego, którzy otrzymują zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu Konińskiego nie uczestniczą w nich mimo, iż mogliby zdobyć określoną wiedzę i zapoznać się z problemami mieszkańców powiatu.
 
Przewodniczący rady zapytał radnego Marka Górczaka czy oczekuje on odpowiedzi na swoją wypowiedź, czy zgłasza on wniosek o interwencje w związku ze stanem wieży.
 
Radny Marek Górczak poprosił o natychmiastową interwencję. Dodał, że na miejscu pani Olszowskiej wyszedłby z sali i pojechał zobaczyć jak wygląda wieża widokowa w Paprotni. Stwierdził także, że być może dzisiaj nie uda się tego problemu rozwiązać.
 
Pani Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie stwierdziła, że nie zgadza się ze słowami radnego Górczaka. Uważa ona, że rozmowa telefoniczna nie do końca przebiegała w taki sposób w jaki przedstawił ją radny. Sugerował on bowiem jej, że ma natychmiast wyjechać na wieżę, a on zorganizuje spotkanie z mieszkańcami, którzy przedstawią jej stan. Uzyskał wówczas informację, że wieża została oddana do użytkowania bez uwag, co do jej stanu technicznego. Zaznaczyła, że wieża posiada konstrukcję metalowo-drewnianą, a jak wiadomo drewno pracuje i po pewnym czasie mogą pojawić się luzy na łączach. Po interwencji telefonicznej radnego pani Olszowska wraz z inspektorem dokonującym kontroli i przygotowującym dokumenty w sprawie pozwolenia na użytkowanie pojechała na wieżę. Nie stwierdziła ona żadnej destrukcji. Uważa ona, że wieża nadaje się do użytkowania. Z jej wiedzy wynika, że nie doszło na do żadnej sytuacji, która spowodowałaby jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu bądź życiu. Dodała, że obiekt ten został oddany do użytkowania w stycznia br., natomiast w terminie późniejszym być może odbyło się jego uroczyste otwarcie. Nie miało ono jednak nic wspólnego z technicznym oddaniem do użytkowania obiektu budowlanego. Inspektor zaznaczyła także, że na każdy właściciel obiektu budowlanego zobowiązany jest do dbania o jego należyty stan techniczny. Jeżeli po oddaniu do użytkowania występują pewne usterki to powinny być one naprawione przez inwestora. Z jej wiedzy wynika, że wójt gminy wykonał na wieży pewne wzmocnienia. Następnie zaznaczyła, że stwierdzenie, iż wieża nie nadaje się do użytkowania i stanowi zagrożenie nie jest słuszne, chyba, że np. wczoraj ktoś dokonał w miejscu tym pewnego sabotażu. Dodała, że jeżeli radny ubolewa nad tym, iż wieża została wybudowana ze środków, z których nie miała być wykonana, to nie jest to miejsce, aby sprawę tę rozstrzygać. Podkreśliła natomiast, że przy najbliższej okazji wieża zostanie ponownie skontrolowana.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski stwierdził, że rzeczywiście schody na wieży zostały zamocowane za pomocą wkrętów, które się łamią, co powoduje ich uszkodzenie i opuszczenie. W sprawie tej jednak interweniował już wójt i prawdopodobnie wykonawca ma dokonać poprawek.
 
Przewodniczący rady podkreślił, ze właściciel obiektu jest obowiązany do utrzymania go w należytym stanie. Ponadto wieża widokowa ze względu na swoją konstrukcje podlega okresowym przeglądom. Z uwagi na fakt, że jej właścicielem Gmina Krzymów, wójt podejmie właściwe działania w celu wykonania wzmocnień.
 
Pani Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie dodała, że w zależności od wykonawstwa przeglądy stanu technicznego mogą być dokonywane częściej niż przewidziano to w przepisach.
 
Przewodniczący rady powiedział, że wójt może podjąć także działania na zgłoszenie. Ponadto przeglądu można dokonywać nawet co kwartał jeżeli będzie to konieczne.
 
Radny Henryk Kryk wnioskował o zakończenie dyskusji w tej sprawie. Stwierdził, że nastąpiło odwrócenie ról. Podkreślił, że pani Elżbieta Olszowska zna przepisy i je realizuje, zna także swój zakres obowiązków, który wynika bezpośrednio z przepisów. Radni natomiast próbują narzucać jej określony tryb postępowania, a to nie powinno mieć miejsca.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2014 r.".
 
Punkt 12
Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r.
 
Przystępując do realizacji 12. punktu porządku obrad tj. Informacji o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r. przewodniczący radny poinformował, że materiał w powyższej sprawie został radnym dostarczony. Stanowi on załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Przedmiotowa informacja omawiana była na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Infrastruktury oraz Komisji Budżetowej. Poprosił więc przewodniczących komisji o przedstawienie wypracowanych opinii.
Opinia Komisji Rozwoju i Infrastruktury przedstawiona przez radnego Mieczysława Andrzejewskiego - przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez jej przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się z „Informacją o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r."
 
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
 
Przystępując do realizacji 13. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
 
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Poprosił więc jej przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w powyższej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej przedstawiona przez przewodniczącego Andrzeja Kłosowskiego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał. W glosowaniu udział wzięło 25 radnych. W jego wyniku uchwałą została podjęta jednogłośnie tj. 25 głosami „za".
Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)".
 
Przystępując do realizacji 14. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że zarząd powiatu przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)". Projekt ten został przekazany radnym bezpośrednio przed sesją.
 
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii w powyższej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez Marię Wróbel przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał co to jest bon na zasiedlenie, czy pracodawcy będą uczestniczyli w projekcie i w jaki sposób, a także jak przedstawia się podział środków na poszczególne działania.
 
Pani Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie odpowiedziała, że bon na zasiedlenie jest nową formą aktywizacji, wprowadzoną przez nowelizację ustawy z 27 maja 2014 r. Jest to pomoc dla osób do 30 roku życia. Polega ona na przekazaniu bonu w wysokości 5.000 zł, który może być wydatkowany na zasiedlenie w miejscu pracy odległym od Konina o ponad 80 km. Osoby korzystające z tej pomocy muszą udokumentować zatrudnienie przez okres co najmniej pól roku. W kwestii podziału środków z projektu to 6 mln zostanie wydatkowane w roku bieżącym natomiast 1,7 mln - w przyszłym. Pieniądze te przeznaczone zostaną na staże dla 612 osób, bony na zasiedlenie dla 30 osób, dotacje dla 80 osób oraz szkolenia dla 90 osób. Pracodawcy będą uczestniczyć w projekcie, ponieważ staże mogą być organizowane jedynie przy ich pomocy. Ponadto pracodawcy mogą uczestniczyć w szkoleniach z uwagi na to, że uprawdopodabniają przyszłe zatrudnienie.
 
Radny Karol Szafran poprosił o wyjaśnienie wyrażenia „zasiedlenie" i zapytał kogo ono dotyczy.
 
Pani Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie odpowiedziała, że zasiedlenie dotyczy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podjęli zatrudnienie i udokumentują je przez okres co najmniej 6 miesięcy, w miejscowości odległej od Konina o powyżej 80 km.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)". W głosowaniu udział wzięło 25 radych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 25 głosami „za".
 
Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)" stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
W związku z brakiem interpelacji i pytań radnych przewodniczący rady przystąpił do rozpatrzenia następnego punktu porządku posiedzenia.
 
Punkt 16
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Andrzej Nowak przypomniał, że dwukrotnie podejmował temat związany z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Centrum Usług Społecznych. Podczas jednej z sesji, na których kwestię tą poruszył starosta poinformował, że być może bardziej konieczna jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Podkreślił wówczas, że w placówce tej przybywa dzieci, a ponadto występuje tam łatwość infrastrukturalna, aby rozszerzyć ofertę. Radny przyznał, że obawiał się, iż sprawa budowy Centrum Usług Społecznych może zostać potraktowana, jako drugoplanowa. Zaznaczył, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale realizuje zadania, które mogą realizować również inne podmioty niepubliczne, natomiast Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wykonuje zadania dla wszystkich gmin powiatu. Zadań poradni ciągle przybywa i jej sytuacja również jej trudna. Będąc członkiem zarządu powiatu poprzedniej kadencji radny był również odpowiedzialny za tę kwestię. Podejmowano wówczas próby wynajęcia pomieszczenia, jednak dostępne oferty nie spełniały wszystkich wymagań takich jak np. dostęp dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe, stan infrastruktury budynku oraz instalacji. Dlatego też pojawił się projekt budowy Centrum Usług Społecznych przy ulicy Świętojańskiej w Koninie. Radny podziękował staroście za okazane zrozumienie w tej kwestii. Starosta zadeklarował, że nie pozwoli, aby ważność decyzji budowlanej na dokonanie wjazdu na tę posesję wygasła i prace zostaną podjęte. Radny został przekonany, że starosta podziela wagę tej sprawy dla powiatu. Jeżeli bowiem chodzi o zadania społeczne to prawdopodobnie sprawa ta jest obecnie najbardziej priorytetowa. Radny podziękował staroście za rozmowę w tej sprawie. Podkreślił, że warto przekazywać staroście bądź zarządowi swoje uwagi, co to danego problemu. Przyznał, że on czuje się satysfakcjonowany. Został przekonany o tym, że zarząd traktuję tą sprawę bardzo poważnie i nawet, jeżeli nie mówi się o danej kwestii, to nie oznacza to, że nie jest ona przedmiotem działań zarządu powiatu.
 
Radny Tadeusz Jaroszewski zaprosił wszystkich obecnych na IX Regionalne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Krzymowie, które odbędą się 31 maja br. o godzinie 14.00. Dodał, że patronat nad zawodami objął Starosta Koniński oraz Wójt Gminy Krzymów. Zaznaczył, że są to największe tego typu zawody w regionie.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zaprosił na Dni Kazimierza Biskupiego, które odbędą się 2-3 maja br. na lotnisku Aeroklubu Konińskiego.
 
Przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali na sesji zaproszenie na szkolenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych, które odbędzie się 15 maja br. w Hotelu Mikorzyn. Poprosił ich o potwierdzenie udziału w tym seminarium.
 
Punkt 17
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął VIII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
starszy specjalista
Biuro Rady
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-05 09:15:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-05 10:04:34)
Lista wiadomości