logo
logo bip
Protokół nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 31 marca 2015 roku
BR.0002.2.2015
 Protokół nr VII/2015
z sesji Rady Powiatu Konińskiego
w dniu 31 marca 2015 roku
 
VII sesja odbyła się 31 marca 2015 roku w sali nr 252 Starostwa Powiatowego w Koninie i trwała od godz. 1200 do godz. 1355.
 
Punkt 1
Otwarcie obrad
 
Obrady otworzył i im przewodniczył Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Powitał on wszystkich radnych powiatu konińskiego oraz zaproszonych gości.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista kierownictwa i naczelników/kierowników Starostwa załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 2
Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
W związku z brakiem uwag do porządku obrad poinformował, że sesja przebiegać będzie według następującego porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2012-2014.
7. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 w powiecie konińskim.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
14. Zamknięcie obrad.
W tym momencie posiedzenie opuścili radna Maria Wróbel oraz radny Henryk Kryk.
 
Punkt 3
Przyjecie protokołu z poprzednich obrad.
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia przewodniczący rady poinformował, że dotyczy om przyjęcia protokołu z VI obrad Rady Powiatu Konińskiego. Protokół z VI sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do dnia sesji żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag do protokołu. Przewodniczący rady wniósł zatem o jego przyjęcie.
Wobec powyższego przewodniczący rady poddał protokół z VI sesji pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku Rada Powiatu jednogłośnie tj. 17 głosami „za" przyjęła protokół nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 12 marca 2015 r.
 
W tym momencie na posiedzenie wróciła radna Maria Wróbel.
 
Punkt 4
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Przystępując do realizacji punktu 4 porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym zostało radnym dostarczone wraz z zawiadomieniem o sesji. Bezpośrednio przed obradami radni otrzymali uzupełnienie tego sprawozdania.
Następnie o zabranie głosu poprosił starostę konińskiego Stanisława Bielika.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik omówił sprawozdanie z działalności zarządu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu oraz przedstawił uzupełnienie sprawozdania stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ponadto dodał, że w okresie międzysesyjnym odbył się Powiatowy finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej. Trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie tj. Sandra Łukasiewicz, Rafał Tulisz i Angelika Czarnkowska. Wezmą oni udział w wojewódzkim finale olimpiady, który odbędzie się 15 kwietnia br. w Poznaniu. 17 marca br. w auli PWSZ w Koninie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aglomeracja Konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego". W wydarzeniu tym uczestniczył m.in. wojewoda wielkopolski Piotr Florek.
Starosta poinformował także, że zakończona została kwalifikacja wojskowa w powiecie konińskim. Frekwencja wśród osób wezwanych do stawiennictwa wyniosła prawie 98%.
Następnie przekazał, że delegacja powiatu konińskiego uczestniczyła w Finale Wielkopolskiego Rolnika Roku w Poznaniu. W roku bieżącym wśród 20 osób nominowanych do tytułu Wielkopolskiego Rolnika Roku znalazło się 3 rolników z terenu powiatu konińskiego tj. Maciej Kwieciński z Liśca Wielkiego gm. Stare Miasto, Norbert Sieczka z Kawnic Kolonii gm. Golina oraz Marcin Woźniak z Sarnowa gm. Ślesin. Laureatem konkursu został Maciej Kwieciński.
23 marca br. w Kleczewie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego. Jednym z podjętych tematów była inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs pt. „Azbest 2015". Powiat koniński zgłosił wniosek na projekt dotyczący inwentaryzacji azbestu w 13 gminach. Zaznaczył, że Gmina Kramsk złożyła wcześniej samodzielny wniosek. Dodał, że całkowita likwidacja azbestu powinna nastąpić do końca roku 2032.
Poinformował również, że od kilku lat toczy się dyskusja na temat ograniczenia tonażu pojazdów na drodze nr 3230 Golina - Kazimierz Biskupi. Wójt Gminy Kazimierz Biskupi (obecny oraz poprzedni) a także rada tej gminy oraz rada parafialna opowiadają się za ograniczeniem tonażu do 18 t. Uzasadniają to tym, iż brak ograniczenia zagraża kościołowi w Kazimierzu Biskupim, którego ściany ulegają pęknięciom. Starosta zaznaczył, że decyzja w tej sprawie jest bardzo trudna. Posiada on projekt nowej organizacji ruchu na drodze. Wszystkie instytucje, których opinia w tej sprawie jest wymagana, wyraziły już zgodę. Pozostało jedynie podjęcie decyzji przez Starostę. Przyznał, iż posiada wiele wątpliwości, ponieważ decyzja dotyczy ograniczenia ruchu na dość dużym odcinku drogi od Goliny do Kazimierza Biskupiego. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósłby ok. 70.000,00 zł.
Ponadto przekazał, że 20 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie odbędzie się konkurs pn. „Drzewko za butelkę" oraz Obchody Światowego Dnia Ziemi.
 
W tym momencie na posiedzenie przybyła radna Halina Lenartowicz oraz wrócił radny Henryk Kryk.
 
W związku z brakiem uwag przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Punkt 5
Interpelacje i pytania radnych.
 
W powyższym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Andrzej Nowak, który zapytał kiedy rozpocznie się renowacja znaków poziomych na drogach. Zapytał także czy istnieje wymóg rozdzielania na dwie połowy pasa drogowego oraz czy ma to zastosowanie na wąskich drogach takich jak np. droga Barce-Kramsk. Wnioskował także, o umieszczenie znaków „obszar zabudowany" przed i za miejscowością Helenów. Zgłosił również wniosek o lepsze oznakowanie zakrętu w miejscowości Borki. Wyjaśnił, że zakręt ten jest bardzo ostry i często dochodzi na nim do kolizji.
 
Radny Waldemar Marciniak zapytał Komendanta Policji czy odebranie prawa jazdy rolnikowi biorącemu udział w proteście na ulicach Konina, nie było przekroczeniem uprawnień. Zaznaczył, że ulice te były wyłączone z ruchu na czas trwania protestu.
 
Radny Andrzej Malak wnioskował o wycinkę krzewów na drodze powiatowej Piotrkowice - Julia. Zgłosił także, że na zakręcie na drodze Lubstów - Ignacewo znajduje się „garb", który trudno jest pokonać samochodom osobowym. Dodał, że drogą ta podróżują także samochody kopalniane.
 
Radny Grzegorz Maciejewski odniósł się do poruszonego przez starostę tematu wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 ton na drodze powiatowej 3230 Kazimierz Biskupi - Golina. Poinformował, że mieszkańcy Kazimierza Biskupiego z tematem tym borykają się już kilka lat. W sprawie tej wymieniana była korespondencja, wykonane zostały badania stanu technicznego obiektu sakralnego, czyli Kościoła pw. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim, konserwator zabytków wydał opinie, iż ruch pojazdów ciężkich wpływa na ten obiekt. Podkreślił, że kościół jest zabytkiem klasy zerowej. Obecnie został już przygotowany projekt nowej organizacji ruchu. Pozytywne opinie na jego temat wyraziła Komenda Policji w Poznaniu, w Koninie, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Golina, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Mieszkańcy oczekują więc z niecierpliwością na decyzję Starosty Konińskiego. Miały już miejsce rozmowy ze starostą przy udziale radnego a także Jana Sikorskiego Wójta Gminy Kazimierz Biskupi. Społeczeństwo jest zniecierpliwione oczekiwaniem na wydanie decyzji w tej sprawie.
Następnie radny zapytał na czyj wniosek i w związku, z jakim uzasadnieniem wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Golina oraz na czyj wniosek i w związku, z jakim uzasadnieniem wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 ton na drodze wojewódzkiej nr 263 w Słupcy.
Zaznaczył, że droga powiatowa jest drogą niższej kategorii. Ustawa o drogach publicznych jednoznacznie określa jaki ruch ma się odbywać na obiektach drogowych i jakie jest przeznaczenie każdej drogi. Drogi powiatowe stanowią połączenie miejscowości powiatowych, nie jest natomiast na tych drogach wskazany ruch dla pojazdów zagranicznych lub też pojazdów z innych województw. Takiemu ruchowi służą drogi wojewódzkie. Zapytał dlaczego dopuszcza się, aby taki ruch odbywał się na drodze powiatowej, mimo, iż właściwymi do tego są drogi wojewódzkie, które zostały wyłączone z ruchu. Poinformował, że najpierw wyłączono z ruchu tego typu pojazdów odcinek drogi krajowej, następnie wyłączono drogę wojewódzką nr 263, pozostawiono natomiast drogę powiatową. Mieszkańcy Kazimierza Biskupiego martwią się o stan kościoła. Dodał, że na terenie miejscowości była prowadzona działalność górnicza i większa część starego Kazimierza Biskupiego m. in. Pałac Mańkowskich, kilkudziesięciohektarowy park, stadnina koni zostały zabrane pod odkrywkę. Z wielkimi obawami mieszkańcy obserwują to, co dzieje się z ich kościołem, tym bardziej, że za kilka lat będzie on miał 900 lat. Niestety degradacja tego obiektu postępuje. Na ścianach zostały założone plomby, niestety po trzech miesiącach pękają i szczeliny są coraz większe. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, dlaczego można było wprowadzić ograniczenie na drodze krajowej i wojewódzkiej, a tak trudno zabezpieczyć obiekt, który jest w randze niższej tj. drogi powiatowej.
 
Radna Maria Wróbel poinformowała, że od pewnego czasu w miejscowości Izabelin występuje problem w związku ze zwierzętami o nazwie muflony, które wyrządzają duże szkody w plonach. Mieszkańcy Izabelina złożyli już zapewne wniosek do starosty o ograniczenie ilości tych zwierząt. Zapytała zatem, czy w sprawie tej podjęte zostały już jakieś działania, a jeżeli nie to poprosiła o zainteresowanie się tematem.
 
Radny Henryk Kryk wnioskował o naprawę nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej, która łączy się z drogą gminną w miejscowości Koszewo oraz ustawienie lustra na drodze powiatowej przy wyjeździe z drogi gminnej z Lenartowa w miejscowości Radwańczewo. Następnie zgłosił wniosek o ustawienie znaków pionowych „teren zabudowany" w miejscowości Skulsk na ulicy Mniszki przy drodze powiatowej Skulsk-Łuszczewo. Wnioskował także o usunięcie gałęzi drzew nad drogą powiatową w miejscowości Gawrony.
 
Pan Krzysztof Kozelan zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Marciniaka poinformował, że zatrzymanie prawa jazdy jest dla rolnika sytuacją niekomfortową. Zwrócił jednak uwagę, że osoba ta naruszyła bezpieczeństwo w myśl przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusz zabezpieczający legalnie przeprowadzony protest rolników podjął daną decyzję. Zaznaczył, że policja nie wydaje decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, zwraca się jedynie do sądu o rozpatrzenie sprawy. W przypadku, o który zapytał radny sąd podzielił zdanie policji i zatrzymał danej osobie prawo jazdy. Dodał także, że rolnik, o którym mowa był wielokrotnie wzywany do właściwego postępowania. Ponownie podkreślił, że protest odbywał się legalnie, policja natomiast miała za zadanie utrzymać płynność w ruchu drogowym. Nie mogła ona jednak nie reagować na oczywiste wykroczenia.
 
Punkt 6
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2012-2014.
 
Przystępując do realizacji 6 punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2012-2014". Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Radny Andrzej Nowak poprosił o wyjaśnienie powtórzenia treści na stronie 3 i 9 przedmiotowego materiału. Następnie pogratulował dyrektor PCPR, że udało jej się zebrać grupę osób, które są sprawcami przemocy i wprowadzić program. Kolejno podziękował panu Jackowi Biskupskiemu za dużą aktywność w danym zakresie.
 
Pan Jacek Biskupski starszy specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie wyjaśnił, że powtórzenia, o które pytał radny Andrzej Nowak wynikają prawdopodobnie z harmonogramu, który został uchwalony w 2012 roku.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w sprawie przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2012-2014".
 
Punkt 7
Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 w powiecie konińskim.
 
Przystępując do realizacji 7. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali „Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 w powiecie konińskim" wraz z zawiadomieniem o sesji. Materiał ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w powyższej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 w powiecie konińskim".
 
Punkt 8
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
 
Przystępując do realizacji 8. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że „Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014" zostało przekazane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie to było przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Ponownie poprosił przewodniczącą komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Spraw Społecznych przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Marię Wróbel stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014".
 
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Przystępując do realizacji 9. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację radni otrzymali.
Projekt ten był przedmiotem debaty Komisji Spraw Społecznych. Poprosił więc przewodniczącą tej komisji o przedstawienie opinii w dyskutowanej sprawie.
Opinia Komisja Spraw Społecznych przestawiona przez jej przewodniczącą Marię Wróbel stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji w sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr VII/34/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Przystępując do realizacji 10. punktu porządku obrad przewodniczący rady poinformował, że zarząd powiatu przedłożył radzie powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015. Projekt ten został radnym przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Przed obradami radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
Następnie poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie w imieniu zarządu powiatu powyższego wniosku.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego tej komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej, którą przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Grzegorz Maciejewski, stanowi załącznik nr 15 ·do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione w imieniu zarządu powiatu przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Kolejno przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr VII/35/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Przystępując do realizacji 11. punktu porządku obrad przewodniczący rady stwierdził, że przedłożony przez zarząd powiatu projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych.
Przed sesją radni otrzymali wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Następnie przewodniczący rady udzielił głosu skarbnikowi powiatu Radzisławowi Kozłowskiemu w celu przedstawienia autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały.
 
Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski przedstawił w imieniu zarządu powiatu autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Następnie przewodniczący rady poinformował, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem debaty Komisji Budżetowej. Zaznaczył, że komisja zapoznała się również z treścią autopoprawek. Poprosił zatem wiceprzewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej w przedmiotowej sprawie, którą wiceprzewodniczący Komisji Grzegorz Maciejewski stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 
W związku z brakiem pytań w przedmiotowej sprawie przewodniczący rady poddał pod głosowanie autopoprawki do omawianego projektu uchwały przedstawione przez skarbnika powiatu. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku autopoprawki zostały przyjęte przez radę powiatu jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 wraz z przyjętymi autopoprawkami. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 20 głosami „za".
 
Uchwała nr VII/36/3015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik odpowiadając na interpelacje radnego Grzegorza Maciejewskiego stwierdził, że nie będzie się starał odpowiedzieć na pytania dotyczące ograniczenia tonażu na drodze wojewódzkiej i krajowej. Zauważył, że wielokrotnie na ten temat rozmawiał zarówno z radnym jak i wójtem gminy, przedstawiając swoje wątpliwości w tej sprawie. Docenia on wartość zabytku, jakim jest kościół w Kazimierzu Biskupim. Dostrzega on jednak również drugą stronę tej sprawy, jaką są utrudnienia w ruchu spowodowane wprowadzaniem różnych ograniczeń. Zaznaczył, że w momencie nagłośnienia sprawy mieszkańcy Kazimierza Biskupiego telefonowali zgłaszając problem dotyczący utrudnienia działalności tamtejszym przedsiębiorcom zajmującym się transportem powyżej 18 ton. Decyzja w sprawie musi zostać podjęta. Poprosił radnego o spotkanie z udziałem wójta gminy. Dodał, że wówczas decyzja zostanie podjęta. Zaznaczył, że odczuwa on brak komfortu w tym temacie. Poprzedni zarząd również proponował pewne rozwiązania takie jak np. ograniczenie prędkości, progi zwalniające. Starosta proponował również zamontowanie kamer, co być może zapobiegłoby problemowi.
Odnosząc się do kolejnego wniosku poinformował, że w sprawie muflonów rzeczywiście odbył już spotkanie z mieszkańcami gminy Kramsk. W jego wyniku zostało skierowane pismo do Polskiego Związku Łowieckiego. Starostwo skierowało również 13 lutego 2015 pismo do Zarządu Okręgowego w Koninie Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd ten skierował 20 lutego 2015 r. pismo do Koła Łowieckiego nr 23 Knieja w Grąblinie, które jest gospodarzem na wskazanym terenie. Zawarto w nim, że obowiązkiem dzierżawców obwodu łowieckiego jest dążenie do osiągnięcia stanów docelowych zwierzyny określonych w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. Poproszono zatem o zwrócenie uwagi przy sporządzaniu rocznego planu łowieckiego na liczbę zwierząt zaplanowanych do pozyskania w latach 2015-2016. W powyższym przypadku rozmiar pozyskania muflona powinien prowadzić do redukcji populacji, czyli powinien być większy niż przyrost zrealizowany. Do tej pory nie ma żadnej informacji z koła łowieckiego. Dodał, że po dzisiejszej interpelacji podjęta zostanie próba nawiązana kontaktu z kołem łowieckim oraz Polskim Związkiem Łowieckim.
 
Pan Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie odpowiadając na interpelację radnego Andrzeja Nowaka poinformował, że odtworzenie oznakowania poziomego dróg nastąpi, gdy pojawią się odpowiednie warunki atmosferyczne. Jeżeli natomiast chodzi o zasady oznakowania to instrukcja wskazuje, że na obszarze zabudowanym można rozdzielać drogę na pasy ruchu o szerokości 2,75 m., natomiast poza obszarem zabudowanym tak, aby zachować pasy o szerokości 3 m.
Odnosząc się do kwestii oznakowania Helenowa znakami „obszar zabudowany" stwierdził, że należy rozważyć zasadność takiego oznakowania. Od początku miejscowości Helenów do skrzyżowania występuje ograniczenie prędkości do 60 km/ha. Znak „obszar zabudowany" obniżyłby dopuszczalną prędkość o 10 km/ha. Należy zatem rozważyć, czy bardziej zasadnym nie byłoby wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/ha. Oznakowanie takie jest korzystniejsze, ponieważ znak „obszar zabudowany" należy odwoływać kolejnym znakiem, natomiast ograniczenia prędkości odwołują skrzyżowania. Poinformował także, że zakręt w miejscowości Borki oznakowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozważy natomiast co jeszcze można by zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo we wskazanym miejscu.
Odpowiadając na interpelacje radnego Andrzeja Malaka poinformował, że wycinka krzewów ze względu na ograniczone środki finansowe prowadzona jest jedynie w miejscach niebezpiecznych tj. na skrzyżowaniach i łukach oraz tam gdzie zagrażają one bezpieczeństwu. Obecnie brak jest środków na wycinkę krzewów wzdłuż całych ciągów drogowych. Dodał również, że wybrzuszenie na drodze Lubstów - Ignacewo zostanie usunięte w ramach remontów wiosennych.
 
Radny Andrzej Malak stwierdził, że z uwagi na ruch samochodów ciężarowych z kopalni warto wzmocnić nawierzchnię drogi na zakręcie.
 
Pan Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie stwierdził, że zgłoszony problem dotyczy podbudowy, a nie wzmocnienia nawierzchni.
Odpowiadając na wnioski radnego Henryka Kryka poinformował, że naprawa nawierzchni w miejscowości Koszewo nastąpi w ramach remontów wiosennych. Z kolei wniosek o ustawienie lustra w Radwańczewie oraz znaku „teren zabudowany" przy drodze powiatowej Skulsk - Łuszczewo przyjął do rozpatrzenia. Poinformował także, że gałęzie nad drogą powiatową w Gawronach zostaną usunięte w ramach bieżącego utrzymania dróg.
 
Punkt 13
Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 
Radny Andrzej Perkowski odnosząc się do tematu ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na drodze powiatowej Kazimierz Biskupi - Golina stwierdził, że łatwo jest ograniczać, blokować i naliczać podatki. Zauważył, że w okolicy powyższej drogi funkcjonują przedsiębiorcy oraz stacje paliw, dla których wprowadzenie ograniczenia tonażu spowoduje zmniejszenie obrotów. Ponadto wspomnianą drogą podróżują również samochody dowożące towar do elektrowni. Nawiązując do sprawy ochrony kościoła nadmienił, że w Skulsku droga prowadzi wprost do kościoła, jednak tam nic złego się nie dzieje.
 
Radny Grzegorz Maciejewski poinformował, że wzdłuż drogi Kazimierz Biskupi - Golina nie ma żadnej stacji paliw. W ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzono analizę przedsiębiorców posiadających pojazdy powyżej 18 ton. Została ona przekazana staroście. Radny stwierdził, że w tej materii nie ma żadnego konfliktu. Ponadto Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zadeklarował, że zajmie się sprawami dotyczącymi przedsiębiorców. Radny ponownie podkreślił, że ustawa o drogach publicznych wskazuje jednoznacznie jakie pojazdy mają poruszać się po drogach powiatowych. Drogi te mają stanowić połączenie między miejscowościami oraz między powiatami, natomiast nie pomiędzy województwami czy krajami. Następie zapytał czemu służy droga krajowa, jeżeli wprowadza się na niej ograniczenie do 12 t. Wprowadzenie ograniczenia tonażu do 18 t na drodze wojewódzkiej w miejscowości Golina, spowodowało wyłączenie z ruchu kolejnego układu komunikacyjnego. Ograniczenie do 18 ton wprowadzono także na drodze wojewódzkiej nr 263 na odcinku od Słupcy w kierunku Ślesina. Wprowadzając powyższe ograniczenia nikt nie zastanawiał się o ich wpływie na gospodarkę oraz przedsiębiorców. Zaznaczył, że dla przedsiębiorców z pewnością korzystniejsza byłaby możliwość podróżowania z Słupcy do Ślesina niż przez Golinę, Przyjmę, Kozarzewek, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Słupcę. Przedsiębiorcom pozostawiono jednak mniej korzystne połączenie drogowe, utrudniając im tym samym komunikację. Radny zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem ruchu pojazdów jednak bardziej zasadną byłaby likwidacja ograniczeń na drogach krajowych i wojewódzkich. Pojazdy ciężarowe podróżowałyby wówczas powyższymi drogami, a nie przez Kazimierz Biskupi. Zarządca drogi powinien w szczególności troszczyć się o bezpieczeństwo. Jeżeli bezpieczeństwo na drodze lub znajdujące się przy niej obiekty są zagrożone, ustawowym obowiązkiem zarządcy jest zapobieganie temu i wprowadzenie stosownych ograniczeń. Zaznaczył także, że między Słupcą a Kleczewem nie ma żadnego kościoła, droga wojewódzka jest w bardzo dobrym stanie technicznym i w bliskiej odległości od niej nie ma żadnych zabudowań. Natomiast w Kazimierzu Biskupim odległość drogi do ściany budynku wynosi 1,3 m. Mieszkańcy Kazimierza Biskupiego czekają już trzy lata na działania związane z ochroną obiektu sakralnego posiadającego 900 lat. W dokumentach przekazanych staroście znajduje się korespondencja potwierdzająca działania takie jak wprowadzenie ograniczenia do 40 km/ha, częstsze kontrole policji oraz służb drogowych. Działania te nie przynoszę jednak oczekiwanych efektów. Radny przyznał, że będzie się starał, aby spotkanie z wójtem gminy, o którym poinformował starosta, odbyło się jak najszybciej, by móc uzyskać konkretną odpowiedź. Jeżeli starosta podejmie decyzję o tym, aby nie wprowadzać ograniczenia na drodze powiatowej, wówczas należy zlikwidować ograniczenia na drogach krajowej i wojewódzkich. Powyższe rozwiązanie również usatysfakcjonuje mieszkańców Kazimierza Biskupiego oraz przyniesie korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu konińskiego.
 
Radny Andrzej Perkowski stwierdził, że przy drodze w kierunku elektrowni i kopalni znajduje się stacja paliw. Ponadto mieszkańcy podróżujący drogą do Kazimierza Biskupiego w większości nie garażują tam swoich pojazdów tylko jadą dalej w kierunku np. kopalni lub elektrowni.
 
Radny Grzegorz Maciejewski zapewnił, że w stacji paliw Orlen pana Słowińskiego samochody będą tankowały, ponieważ na tym odcinku nie będzie wprowadzone ograniczenie.
 
Radny Andrzej Perkowski powiedział, że nie wie kto jest właścicielem wspomnianej stacji paliw.
 
Pan Tadeusz Niemczewski - mieszkaniec gminy Kazimierz Biskupi, członek rady parafialnej stwierdził, że do czasu pojawienia się techniki sprawy kościoła w Kazimierzu Biskupim nie stanowiły powodu do dyskusji i nikt nie miał pretensji o kościół. Obecnie kierowcy tirów i dużych samochodów podróżując z dużą prędkością nie mają nawet czasu zdjąć czapki przejeżdżając obok kościoła. Pan Niemczewski stwierdził, że udało mu się zaobserwować jedynie jednego kierowcę samochodu ciężarowego, który jechał zgodnie z obowiązującym ograniczeniem do 40 km/ha. Pozostali natomiast jeżdżą dużo szybciej. Niemal co dwa tygodnie konieczne jest remontowanie, uszkodzonych przez samochody, wysepek i znaków znajdujących się przy kościele. Podkreślił, że kościół w Kazimierzu Biskupim ma już 900 lat, natomiast samochody ciężarowe przejeżdżają obok niego od niedawna. Zapytał starosty, co się stanie, jeżeli kościół runie, ponieważ zagraża mu katastrofa budowlana. Kwota 70.000,00 zł, którą należałoby przeznaczyć na znaki w związku z wprowadzeniem ograniczenia, nie pokryje kosztów usunięcia ruin kościoła. W Skulsku rzeczywiście można do kościoła wjechać, jednak tam nikt nie miał żadnych pretensji. Problemy w Kazimierzu Biskupim pojawiły się odkąd zaczęły tamtędy jeździć tiry. Organista na chórze oraz osoby siedzące w ławkach odczuwają drgania przejeżdżających samochodów ciężarowych. Zapytał w jaki sposób władze porównują przejazd tirów i ewentualne koszty z tym związane z wartością budowli sakralnej będącej zabytkiem klasy zero. Rynek w Kazimierzu Biskupim również jest zabytkowy i ruch samochodów ciężarowych powoduje pęknięcia budynków znajdujących się w pobliżu drogi. Społeczeństwo od 2011 roku apeluje o podjęcie jakichkolwiek kroków. Zapytał czy konieczna jest interwencja mieszkańców w każdej sprawie, nawet jeżeli oczywistym jest, że należy podjąć określone działania oraz czy należy obserwować czy coś się wydarzy, aby potem móc powiedzieć, że nic się nie stało. Zaznaczył, że na drodze z Goliny do Kazimierza Biskupiego powstały już ubytki, które zarządca będzie musiał niedługo remontować. Podkreślił, że przecież wciąż budowane są nowe autostrady oraz drogi przygotowane do jazdy ciężkich samochodów. W omawianej sprawie należy podjąć działanie, a nie jedynie dyskusje. Wycofanie tirów nastąpi za dwa lata, ponieważ obecnie trwa okres próbny. Zdaje on sobie sprawę, że jako osoba odpowiedzialna za dwa lata znów będzie musiał walczyć w tej sprawie. Ponownie podkreślił, że należy podjąć działania, ponieważ dyskusje już się toczyły, zarówno w Kazimierzu Biskupim jak i w Koninie. Odbywały się również wizytacje pani starosty. Kościół był wówczas remontowany. Plomby, które zostały założone na pęknięcia od strony drogi już pękają. Zaznaczył, że należy chronić dziewięćsetletni budynek, będący zabytkiem klasy zerowej. Dodał, że dom Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, który znajduje się niedaleko od kościoła również pęka. Następnie pan Niemczewski poprosił, o możliwość uczestniczenia w ewentualnych rozmowach w tej sprawie. Poinformował, że mieszkańcy Kazimierza Biskupiego są zdeterminowani. Wszystkie instytucje, których opinia jest wymagana już ją wyraziły, pozostało jedynie podjęcie decyzji. Poprosił więc o ostateczny termin załatwienia sprawy, ponieważ w przeciwnym razie społeczeństwo podejmie działania.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik stwierdził, że niesłuszne jest posądzanie samorządu powiatowego o chęć doprowadzenia kościoła do ruiny. Przyznał rację panu Niemczewskiego, iż należy podjąć działania zabezpieczające kościół przez zniszczeniem. Zauważył jednak, że na sprawę tą należy spojrzeć z różnych perspektyw. Dodał, iż problem zgłaszali także mieszkańcy Kazimierza Biskupiego zajmujący się transportem powyżej 18 ton. Starosta nie wskaże obecnie konkretnej daty załatwienia tej sprawy. Do podjęcia decyzji konieczne jest spotkanie z wójtem oraz radnym. Przedstawiane argumenty są słuszne, jednak na sprawę ta nie można patrzeć jednostronnie. Przyznał, że z tematem tym zapoznał się miesiąc temu podczas rozmów z wójtem oraz radnym Grzegorzem Maciejewskim. Zaproponował wówczas inne rozwiązania takie jak ograniczenie prędkości do 30-40 km/ha, zamontowanie progów zwalniających oraz kamer. Radny Maciejewski stwierdził, że takie rozwiązania były już stosowane, jednak nie przyniosły oczekiwanych skutków. Starosta uważa temat ten za otwarty i nie może jeszcze określić konkretnego terminu jego zakończenia. Podkreślił, że zależymy na tym, aby nie doprowadzić do zniszczenia kościoła.
 
Pan Tadeusz Niemczewski poprosił, aby rada parafialna również mogła uczestniczyć w rozmowach w tej sprawy.
 
Przewodniczący rady poprosił radnego Grzegorza Maciejewskiego, aby poinformował pana Niemczewskiego na temat terminu spotkania, które odbędzie się w najbliższym czasie.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik poinformował, że odbył już wszystkie spotkania z wójtami oraz burmistrzami, w których uczestniczyli także radni powiatowi. Podziękował radnym za udział oraz wsparcie. Następnie poinformował, iż wstępnie ustalono, że w roku 2015 mogłyby zostać realizowane następujące zadania:
- Gmina Grodziec - budowa drogi tłuczniowej Biskupice - Bystrzyca na długości 1,5 km;
- Gmina Kazimierz Biskupi - remont nawierzchni drogi Nieświastów - Warznia na długości 510 m, wykonanie dokumentacji na chodnik i oświetlenie w Kozarzewku oraz dokumentacji na odcinek drogi od Placu Niepodległości do ulicy Węglewskiej;
- Gmina Kleczew - ustalenie granic pasa drogowego na drodze Przytłuki-Danków-Złotków.
- Gmina Kramsk - wykonanie zadania przyjętego wcześniej do realizacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na odcinku Grąblin - Licheń;
- Gmina Krzymów - wykonanie nakładki oraz chodnika od drogi krajowej nr 92 do ulicy Piaskowej w Krzymowie;
- Gmina Rychwał - wykonanie dokumentacji na odwodnienie, nawierzchnię i chodnik na ulicy Sportowej na odcinku 700m, oraz wykonanie dokumentacji na chodnik w Jaroszewicach (450 m), oraz chodnik na drodze Grochowy-Siąszyce Trzecie na odcinku 800 m;
- Gmina Rzgów - wykonanie nakładki na drodze Babia-Barłogi na długości ok. 2,4 km oraz dokumentacji na chodnik w Osieczy;
- Gmina Skulsk - wykonanie nakładki na drodze Lisewo-Gawrony na odcinku 2,5 km oraz chodnika w miejscowości Gawrony na odcinku 300 m;
- Gmina Sompolno - wykonanie nakładki na drodze Nowa Wieś - Kazubek na odcinku 2 km oraz dokumentacji na chodnik w Stefanowie;
- Gmina Ślesin - bieżący remont mostu w Wąsoszach, wykonanie nakładki i przebudowa chodnika na ulicy Toruńskiej w Licheniu od ronda do lasu;
- Gmina Stare Miasto - budowa chodnika na drodze Żychlin - Stare Miasto na długości ok. 2,4 km;
- Gmina Wierzbinek - wykonanie nakładki na drodze od miejscowości Mąkoszyn do granicy powiatu oraz chodnika między miejscowościami Morzyczyn Ruszkowo (ok. 1 km);
- Gmina Wilczyn - wykonanie nakładki na drodze Zygmuntowo - Tręby na odcinku ok. 500 m oraz nawierzchni tłuczniowej na drodze Tręby - Świętne na długości 1,3 km.
Wyjaśnił, że nie ma żadnej propozycji zadania w Gminie Golina, ponieważ nie wypracowano tam wspólnego zdania.
Koszt całkowity zaproponowanych zadań wynosi ponad 10 mln zł. Powiat nie jest w stanie ze swojego budżetu wygospodarować powyższej kwoty. Starosta zwracał się zatem do wszystkich wójtów i burmistrzów o dofinansowanie 50% kosztów realizacji zadań. Pozwoliłoby to bowiem na zrealizowanie wszystkich zaproponowanych zadań w roku 2015. Powiat ze swojego budżetu na remonty dróg może obecnie przeznaczyć ok. 4 mln zł. Poza tą kwotą dysponuje jeszcze środkami na zimowe oraz bieżące utrzymanie. Cały czas trwają dyskusje z wójtami i burmistrzami na temat dofinansowania zadań. 13 gmin zadeklarowało udział finansowy. Starosta zauważył, że rozmowy dotyczyły wielu zadań drogowych, wymienione zostały jednak jedynie te, które mogłyby zostać wpisane do planu na 2015 rok. Natomiast problemy drogowe, które pojawią się w ciągu roku będą w miarę możliwości rozwiązywane.
 
Radny Andrzej Perkowski poinformował, że podczas obecnej sesji nieobecny jest radny Bogdan Kołodziejczak, który wchodząc do urzędu zranił się o znajdujące się przy drzwiach wejściowych zadaszenie. Radny poprosił zatem o podjęciu działań, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości. Następnie w związku z problemem dotyczącym wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych na drodze powiatowej Kazimierz Biskupi - Golina, wnioskował o podjęcie przez Zarząd Powiatu działań, mających na celu likwidację ograniczeń tonażu na drodze krajowej oraz wojewódzkiej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wówczas ruch na drodze powiatowej powinien się zmniejszyć. Radny stwierdził, że ograniczenie ruchu na drogach krajowych zostało wprowadzone w celu wyegzekwowania od przewoźników pieniędzy w związku z opłatami viaTOLL.
 
Radny Waldemar Marciniak stwierdził, że popiera wniosek radnego Andrzeja Perkowskiego dotyczący konieczności podjęcia działań. Dodał, że rozwiązaniem problemu mogłoby być zamontowanie dodatkowego znaku, iż ograniczenie tonażu nie dotyczy mieszkańców. Następnie poprosił dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o rozważenie o rozważenie możliwości zamontowania lustra przy drodze w miejscowości Mąkolno.
 
Radna Elżbieta Raźna poprosiła Zarząd Dróg Powiatowych, aby po zakończeniu inwestycji realizowanych przy drogach powiatowych np. przez firmy telekomunikacyjne egzekwować przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają problem dotyczący bałaganu pozostawionego przez firmy prowadzące światłowód. Podkreśliła, że firmy te pozostawiają w rowach kamienie oraz gruzy. Mieszkańcy proszą zatem o posprzątanie tych pozostałości. Zbliża się sezon koszenia traw, pozostawione kamienie oraz gruz uniemożliwi jednak wykonanie tych prac. Ponadto warto zwrócić uwagę na stan pozostawionych chodników oraz krawężników. Zaznaczyła, że podobna inwestycja realizowana była również przy jej domu i niestety wykonawca nie przywrócił właściwego porządku.
 
Przewodniczący rady zgodził się z radną Elżbietą Raźną w kwestii tego, że firmy telekomunikacyjne zajmujące się prowadzeniem światłowodu często nie przywracają terenu do stanu pierwotnego. Skierował zatem wniosek radnej Elżbiety Raźnej do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
 
Radna Elżbieta Raźna poinformowała, że w ostatnim czasie widziała pozostawione duże kamienie oraz kawałki gruzu. Uważa ona, że problemy dla powiatu zaczną się w momencie wykaszania rowów, ponieważ elementy gruzu spowodują uszkodzenie kosiarek.
 
Przewodniczący rady złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
 
Punkt 14
Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący rady podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął VII sesję Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Protokołowała:
Renata Jackowska
starszy specjalista
Biuro Rady
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Renata Jackowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-05 10:55:05)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-05 10:55:05)
Lista wiadomości